‘Binukasan niya an saindang mga isip tanganing makasabot sinda [sa kahulugan] kan mga Kasuratan.’—LUC. 24:45.

1, 2. Paano pinakusog ni Jesus an mga disipulo niya kan aldaw na siya buhayon liwat?

ALDAW pa kaidto kan pagkabuhay liwat ni Jesus. Duwa sa mga disipulo niya an naglalakaw pasiring sa sarong banwaan na 11.2 kilometros an rayo sa Jerusalem. Grabe an kamunduan ninda huli sa pagkagadan ni Jesus asin dai pa ninda aram na binuhay na siya liwat. Biglang nag-abot si Jesus asin nakisabay sa paglakaw ninda. Naranga niya an mga disipulong ini. Paano? ‘Magpuon ki Moises asin sa gabos na Propeta, siya nagsaysay sainda sa gabos na Kasuratan kaidtong dapit saiya.’ (Luc. 24:13-15, 27) Sa puntong iyan, naglaad an mga puso ninda huling lubos niyang ‘binubukasan’ o malinaw na ipinapaliwanag sa sainda an Kasuratan.—Luc. 24:32.

2 Kan banggi man sanang idto, nagbalik an duwang disipulong ini sa Jerusalem. Kan manumpungan ninda an mga apostol, inistorya ninda sa sainda an mga nangyari. Mantang nagtataram pa sinda, nagpahiling si Jesus sa sainda gabos. Pero, natakot na marhay an saiyang mga apostol. Nagduda sinda kun baga siya talaga si Jesus. Paano sinda pinakusog ni Jesus? Mababasa ta: ‘Binukasan niya an saindang mga isip tanganing makasabot sinda [sa kahulugan] kan mga Kasuratan.’—Luc. 24:45.

3. Anong mga pagbalo an tibaad mapaatubang sa sato, asin ano an makakatabang sa sato tanganing magkaigwa nin timbang na pagmansay sa satong ministeryo?

 3 Kun beses, puwedeng namumundo man kitang marhay arog kan mga disipulong idto. Tibaad sibot kita sa gibuhon kan Kagurangnan, pero nadidisganar kita huling mayo kitang nahihiling na resulta. (1 Cor. 15:58) O garo baga daing gayo nag-uuswag an mga tinutukduan ta sa Bibliya. Tibaad an iba sa sainda talikdan ngani si Jehova. Ano an puwede niyatong gibuhon tanganing magkaigwa kita nin timbang na pagmansay sa satong ministeryo? An sarong bagay na makakatabang sa sato iyo na sabuton tang marhay an kahulugan kan mga ilustrasyon ni Jesus na yaon sa Banal na Kasuratan. Pag-ulayan niyato an tulo sa mga ilustrasyon na iyan asin hilingon niyato kun anong mga leksiyon an manunudan ta.

AN PARASABWAG NA NAGTUTUROG

4. Ano an kahulugan kan ilustrasyon ni Jesus dapit sa parasabwag na nagtuturog?

4 Basahon an Marcos 4:26-29. Ano an kahulugan kan ilustrasyon ni Jesus dapit sa parasabwag na nagtuturog? An tawo sa ilustrasyon nagrerepresentar sa indibidwal na parabalangibog kan Kahadian. An banhi iyo an mensahe kan Kahadian na ihinuhulit niyato sa mga tawong sadiyosan an puso. Arog kan normal na rutina nin buhay, an parasabwag ‘nagtuturog sa banggi asin minabangon sa aldaw.’ An pagtalubo kan banhi nangyayari sa sarong peryodo nin panahon, puon sa pagtanom sagkod sa pag-ani. Sa panahon na iyan, ‘an banhi mabubuhay asin matalubo.’ An pagtalubong ini nangyayari “sa saiya man sana,” nin luway-luway asin tangga-tangga. Sa kaparehong paagi, an pagtalubo sa espirituwal luway-luway man asin tangga-tangga. Kun an saro umuswag na sagkod sa puntong mapahiro siyang maglingkod sa Diyos, masasabing siya nagbubunga kun idudusay niya an saiyang buhay ki Jehova asin mapabawtismo.

5. Taano ta itinao ni Jesus an ilustrasyon dapit sa parasabwag na nagtuturog?

5 Taano ta itinao ni Jesus an ilustrasyon na ini? Tinatabangan kita ni Jesus na masabutan na si Jehova an nagpapatalubo kan katotoohan sa puso kan mga may “tamang inklinasyon.” (Gibo 13:48, NW; 1 Cor. 3:7) Kita an nagtatanom asin nagbabaribi, pero dai ta kontrolado an pagtalubo. Dai ta iyan mapupuwersa o mapaparikas. Arog kan tawo sa ilustrasyon, dai ta aram kun paano nangyayari an pagtalubo. Parating dai ta iyan naririsa mantang sibot kita sa satong normal na mga ginigibo sa aroaldaw. Pero, pag-abot nin panahon, tibaad magbunga an banhi kan Kahadian. Dangan, an bagong disipulo kaiba ta na sa gibuhon na pag-aani, asin nakikinabang kita sa tabang niya.—Juan 4:36-38.

6. Ano an dapat tang akuon kun dapit sa pagtalubo sa espirituwal?

6 Ano an manunudan ta sa ilustrasyon na ini? Inot sa gabos, kaipuhan tang akuon na dai ta kontrolado an pagtalubo sa espirituwal nin sarong tinutukduan sa Bibliya. Kababaan nin buot an matabang sa sato na malikayan an tendensiyang piriton o puwersahon an sarong tinutukduan sa Bibliya na magpabawtismo. Ginigibo niyato an pinakamakakaya ta na tabangan asin suportaran siya, pero mapakumbaba tang inaako na siya sana an makakapagdesisyon kun idudusay niya an saiyang buhay. An pagdusay dapat na gikan sa buot asin motibado kan pagkamuot sa Diyos. Ini sana an klase nin pagdusay na aakuon ni Jehova.—Sal. 51:12; 54:6; 110:3.

7, 8. (a) Ano pang ibang leksiyon an manunudan ta sa ilustrasyon ni Jesus dapit sa parasabwag na nagtuturog? Magtao nin halimbawa. (b) Ano an itinutukdo kaini sa sato dapit ki Jehova asin ki Jesus?

7 Ikaduwa, kun nasasabutan ta an leksiyon sa ilustrasyon na ini, makakatabang iyan na dai kita madisganar kun dai ta tulos mahiling an resulta kan satong gibuhon. Kaipuhan tang magin mapasensiya. (Sant. 5:7, 8) Dawa pa dai magbunga an banhi, kun ginibo ta an pinakamakakaya ta tanganing tabangan an tinutukduan sa Bibliya,  dai iyan nangangahulugan na bako kitang maimbod. Pinapatalubo sana ni Jehova an banhi kan katotoohan sa mapakumbabang puso na andam na gumibo nin mga pagbabago. (Mat. 13:23) Kaya dai ta maninigong ibase sa mga resulta an pagigin epektibo ta sa ministeryo. Para ki Jehova, dai nakadepende sa reaksiyon kan tinutukduan ta an kapangganahan ta sa ministeryo. Imbes, an pinapahalagahan niya iyo an maigot na mga paghihinguwa ta, ano man an resulta.—Basahon an Lucas 10:17-20; 1 Corinto 3:8.

8 Ikatulo, dai ta pirming naririsa an pagbabago na nangyayari sa puso nin sarong tawo. Halimbawa, sarong misyonero an rinanihan kan mag-agom na tinutukduan niya sa Bibliya tanganing sabihon na gusto na nindang magin dai pa bawtisadong parahayag. Ipinagirumdom niya sa mag-agom na tanganing makuwalipikar, kaipuhan nindang magpundo sa pagsigarilyo. Nangalas siyang marhay kan sabihon ninda na pirang bulan na sindang nagpundo. Taano ta nagpundo sinda? Narealisar ninda na nahihiling ni Jehova na nagsisigarilyo sinda asin nauungis Siya sa pagsagin-sagin. Kaya pinahiro sinda kan puso ninda na magdesisyon, kun baga masigarilyo sa atubangan kan misyonero o talagang mapundo na. An nagtatalubo nindang pagkamuot ki Jehova an nakatabang sa sainda na magdesisyon nin tama. Nag-uswag na sinda sa espirituwal dawa ngani daing kaaram-aram an misyonero sa ginigibo nindang pagbabago.

AN HIKOT

9. Ano an kahulugan kan ilustrasyon dapit sa hikot?

9 Basahon an Mateo 13:47-50. Ano an kahulugan kan ilustrasyon ni Jesus dapit sa hikot? An paghuhulit kan mensahe kan Kahadian sa bilog na katawuhan iinagid ni Jesus sa pagtaktak nin dakulang hikot sa dagat. Kun paanong an siring na hikot mayong pinipili sa pagdakop nin dakulon na ‘manlain-lain’ na sira, minilyon man na lain-lain na klaseng tawo an naaakit sa satong paghuhulit. (Isa. 60:5) An pruweba kaini iyo an kadakul na nag-aatender sa satong mga kumbensiyon asin Memoryal taon-taon. An nagkapira sa simbolikong mga sirang ini mga “marahay” asin tiniripon sinda sa laog kan Kristiyanong kongregasyon. Pero, an iba “maraot” o dai maninigo; bakong gabos na nadakop maaako ni Jehova.

Pagkabasa kan Mateo 13:47-50 . . .

10. Taano ta itinao ni Jesus an ilustrasyon dapit sa hikot?

10 Taano ta itinao ni Jesus an ilustrasyon na ini? An simbolikong pagsusuruway-suway kan mga sira dai nanunungod sa pangultimong paghukom sa dakulang kahurasaan. Imbes, nanunungod iyan sa mangyayari sa huring mga aldaw kan maraot na sistemang ini. Ipinahiling ni Jesus na bakong gabos na naakit sa katotoohan maninindugan para ki Jehova. Dakul an nag-aatender sa mga pagtiripon ta. An iba gustong makipag-adal sa Bibliya pero habong magdusay. (1 Ha. 18:21) An iba pa dai na nakikiasosyar sa Kristiyanong kongregasyon. May mga hoben na pinadakula nin Kristiyanong mga magurang pero dai nakapatalubo nin pagkamuot sa mga pamantayan ni Jehova. Ano man an sitwasyon, idinuon ni Jesus na an gabos kaipuhan na gumibo nin personal na desisyon. An mga nagdedesisyon nin tama ibinibilang niyang “mahalagang marhay” o kawili-wiling mga bagay “kan gabos na nasyon.”—Hag. 2:7, NW.

. . . pag-isipan an aplikasyon kaiyan sa presenteng panahon

11, 12. (a) Paano kita makikinabang sa ilustrasyon dapit sa hikot? (b) Ano an itinutukdo kaini sa sato dapit ki Jehova asin ki Jesus?

11 Paano kita makikinabang sa ilustrasyon dapit sa hikot? Kun nasasabutan ta an leksiyon sa ilustrasyon na ini, makakatabang iyan na dai kita mapurisaw na marhay o madisganar kun an katotoohan dai isapuso kan satong tinutukduan sa Bibliya o kan saro sa satong mga aki. Puwedeng mangyari ini dawa ginibo ta na an gabos na makakaya ta. Kun an saro mag-ako nin pag-adal sa Bibliya o pinadakula sa katotoohan, dai ini nangangahulugan na awtomatikong magkakaigwa siya nin makusog na personal na relasyon ki Jehova. An mga habong magpasakop sa  pamamahala ni Jehova isusuway sa banwaan nin Diyos pag-abot nin panahon.

May mga naakit sa katotoohan na maninindugan para ki Jehova (Hilingon an parapo 9-12)

12 Nangangahulugan daw ini na dai na nuarin man tutugutan na makabalik sa kongregasyon an mga nagbaya sa katotoohan? O kun dai idinusay nin saro an saiyang buhay ki Jehova, sagkod lamang daw siyang ibibilang na “maraot” o dai maninigo? Dai. May oportunidad pa man giraray sinda sagkod na dai pa nag-aabot an dakulang kahurasaan. Garo man sana nangangapudan sa sainda si Jehova: “Pagbalik kamo sa sakuya, asin ta ako mabalik sa saindo.” (Mal. 3:7) Idinuduon ini kan saro pang ilustrasyon na itinao ni Jesus, an dapit sa gastador na aki.—Basahon an Lucas 15:11-32.

AN GASTADOR NA AKI

13. Ano an kahulugan kan ilustrasyon dapit sa gastador na aki?

13 Ano an kahulugan kan ilustrasyon ni Jesus dapit sa gastador na aki? An mahihirakon na ama sa ilustrasyon na ini nagrerepresentar sa satong mamumuton na Ama sa langit, si Jehova. An aki na naghagad kan mana niya asin pigparagastos iyan nagrerepresentar sa mga naparayo sa kongregasyon. Sa pagbaya ninda, garo man sana nagpasiring sinda sa sarong “harayong daga,” an kinaban ni Satanas na suway ki Jehova. (Efe. 4:18; Col. 1:21) Pero paghaloy-haloy an iba nakapag-isip-isip, asin dawa masakit, nagbiyahe pabalik sa organisasyon ni Jehova. Maugmang inaako giraray kan satong mapagpatawad na Ama an mapakumbaba asin nagsusulsol na mga tawong ini.—Isa. 44:22; 1 Ped. 2:25.

14. Taano ta itinao ni Jesus an ilustrasyon dapit sa gastador na aki?

14 Taano ta itinao ni Jesus an ilustrasyon na ini? Sa magayunon na paagi, iinilustrar ni Jesus na gusto ni Jehova na magbalik sa Saiya an mga naparayo. An ama sa ilustrasyon nungkang nawaran nin paglaom na mabalik an saiyang aki. Kan mahiling niyang nagdadangadang an saiyang aki, ‘dawa siya harayo pa,’ nagdalagan tulos an ama tanganing akuon ini giraray. Nakakamotibar nanggad ini sa mga nagbaya sa katotoohan na bumalik tulos ki Jehova! Tibaad nangluluya sinda sa espirituwal asin garo baga nakakasupog saka dipisil an pagbalik. Pero magigin bawi an paghihinguwa ninda, huling pati an kalangitan maggagaya-gaya pag nagbalik sinda.—Luc. 15:7.

15, 16. (a) Anong mga leksiyon an manunudan ta sa ilustrasyon ni Jesus dapit sa gastador na aki? Magtao nin mga halimbawa. (b) Ano an itinutukdo kaini sa sato dapit ki Jehova asin ki Jesus?

15 Paano kita makikinabang sa ilustrasyon dapit sa gastador na aki? Dapat tang arugon an halimbawa ni Jehova. Nungka niyatong gugustuhon na ‘magpakangmatanos’ na habo ta nang akuon giraray an nagsusulsol na mga nagkasala.  Maresulta sana ini sa ‘pagkagadan’ ta sa espirituwal. (Par. 7:16, BPV) * May manunudan pa kitang sarong leksiyon digdi. An sarong nagbaya sa kongregasyon maninigong ibilang na “nawawarang karnero” bakong saro na mayo nang pag-asang makabalik. (Sal. 119:176, BPV) Pag nakanumpong kita nin saro na naparayo sa kongregasyon, tatabangan ta daw siya sa mamumuton asin praktikal na paagi tanganing makabalik siya? Ipapaaram ta daw tulos iyan sa mga elder tanganing ikatao ninda an kinakaipuhan na tabang? Gigibuhon ta iyan kun talagang nasasabutan asin inaaplikar ta an leksiyon sa ilustrasyon ni Jesus dapit sa gastador na aki.

16 Mangnuhon kun paano ipinahayag kan nagkapirang “gastador” sa presenteng panahon an pasasalamat ninda sa pagkahirak ni Jehova asin sa pagkamuot patin suporta kan kongregasyon. Sinabi nin sarong brother na natiwalag nin 25 taon: “Puon kan makabalik ako, lalong nadadagdagan an kaugmahan ko mantang nakukua ko an ‘panahon nin kaginhawahan’ hali ki Jehova. (Gui. 3:19) An gabos mapagsuportar asin mamumuton na marhay! Igwa na ako ngunyan nin marahayon na espirituwal na pamilya.” Sarong hoben na sister na limang taon na naparayo ki Jehova an nagsabi dapit sa pagbalik niya: “Dai ko maipaliwanag sa saindo an namatian ko kan maeksperyensiyahan ko mismo an pagkamuot na sinabi ni Jesus. Talagang mayo nanggad nin kapantay an magin kabilang sa organisasyon ni Jehova!”

17, 18. (a) Anong praktikal na mga leksiyon an nanudan ta sa tulong ilustrasyon na pinag-ulayan ta? (b) Ano an dapat na magin determinado tang gibuhon?

17 Anong praktikal na mga leksiyon an nanudan ta sa tulong ilustrasyon na ini? Inot, dapat tang akuon na dai ta kontrolado an espirituwal na pagtalubo nin saro. Si Jehova sana an makakagibo kaiyan. Ikaduwa, bakong realistiko na maglaom kita na maninindugan para sa katotoohan an gabos na nakikiasosyar asin nakikipag-adal sa sato. Ultimo, dawa ngani bayaan nin nagkapira an katotoohan asin talikdan ninda si Jehova, nungkang mawaran nin paglaom na mabalik sinda. Asin kun magbalik man nanggad sinda, akuon ta sinda arog kan pag-ako ni Jehova sa sainda.

18 Padagos lugod na hanapon kan lambang saro sa sato an kaaraman, pakasabot, asin kadunungan. Mantang binabasa ta an mga ilustrasyon ni Jesus, ihapot sa sadiri kun ano an kahulugan kaiyan, kun taano ta isinurat iyan sa Bibliya, kun paano ta maiaaplikar an mga leksiyon kaiyan, asin kun ano an manunudan ta diyan dapit ki Jehova asin ki Jesus. Sa paggibo kaini, ipinapahiling ta na talagang nasasabutan ta an kahulugan kan mga tataramon ni Jesus.

^ par. 15 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).