Maingat mo daw na binasa an dai pa sana nahahaloy na mga isyu kan An Torrengbantayan asin The Watchtower? Buweno, hilinga kun masisimbag mo an minasunod na mga hapot:

Angay daw sa mga Kristiyano an cremation?

Sarong personal na desisyon kun baga ipapa-cremate o dai an bangkay. Dawa mayo nin direktang sinasabi an Kasuratan dapit digdi, mangnuhon na sinulo dangan ilinubong an mga bangkay ni Hading Saul saka kan aki niyang si Jonatan. (1 Sam. 31:2, 8-13)—6/15, pahina 7.

Paano kita nakakasiyerto na bako an Diyos an dahilan kan mga nangyayaring maraot?

An Diyos matanos sa gabos niyang mga dalan. Siya makatanusan, maimbod, asin matanos. Pano man si Jehova nin pagkahirak asin mabuot siya. (Deut. 32:4, An Banal na Biblia; Sal. 145:17; Sant. 5:11)—9/1, pahina 4.

Anong mga kadipisilan an puwedeng maeksperyensiyahan nin saro kun minabalyo sa ibang nasyon tanganing maglingkod sa lugar na mas dakula an pangangaipo?

An tulong kadipisilan iyo an (1) pakikibagay sa ibang istilo nin pamumuhay, (2) pagkontrol sa kapungawan, asin (3) pakikikatuod sa mga tugang sa lugar na binalyuhan. Mayaman na bendisyon an inako kan dakul sa mga inatubang an kadipisilan na ini.—7/15, pahina 4-5.

Taano ta naanggot ki Jose an mga tugang niya?

An sarong dahilan iyo na paborito ni Jacob si Jose asin tinawan niya ini nin espesyal na halabang gubing. Nauri ki Jose an mga tugang niya asin ipinabakal ninda siya sa pagkauripon.—8/1-E, pahina 11-13.

Taano ta epektibong marhay asin madaling gamiton an bagong mga tract?

Gabos iyan parareho an format. Tinatabangan kita kan lambang tract na magbasa nin teksto sa Bibliya asin maghapot sa kagharong. Ano man an pilion niyang simbag, buklaton an tract asin ipahiling sa saiya an sinasabi kan Bibliya. Puwede ta man ipahiling an sarong hapot para sa pagdalaw liwat.—8/15, pahina 13-14.

Ano an Syriac Peshitta?

An Syriac, na diyalektong Aramaiko, lakop na ginagamit kan ikaduwa o ikatulong siglo C.E. Minalataw na sa lengguwaheng Syriac inot na trinadusir an pirang kabtang kan Kristiyanong Griegong Kasuratan. An Bibliya sa lengguwaheng Syriac namidbid bilang an Peshitta.—9/1-E, pahina 13-14.

Ano an puwedeng gibuhon nin Kristiyanong mga magurang tanganing mapasturan an saindang mga aki?

Importanteng dangugon an sinasabi kan mga aki tanganing mamidbid sinda. Hinguwahon na mapakakan sinda sa espirituwal. Mamumuton na giyahan sinda, halimbawa kun nagduduwa-duwa na sinda sa espirituwal.—9/15, pahina 18-21.

Anong mga bagay an mawawara na sa irarom kan pamamahala kan Kahadian nin Diyos?

Mayo na nin hilang, kagadanan, kawaran nin trabaho, giyera, kakulangan nin kakanon, asin kadukhaan.—11/1, pahina 6-7.

Anong tipan sa Bibliya an nagin basehan tanganing makapamahala an iba kaiba ni Cristo?

Pagkatapos iselebrar an huring Paskuwa kaiba kan mga apostol niya, nakipagtipan si Jesus sa saiyang maimbod na mga disipulo. Inaapod iyan na tipan para sa Kahadian. (Luc. 22:28-30) Sinigurado kaiyan na mamamahala sinda sa langit kaiba ni Cristo.—10/15, pahina 16-17.

Magtao nin duwang halimbawa sa Bibliya na nagpapatunay na totoo si Satanas.

Sinasabi kan Kasuratan na nakipag-ulay si Satanas ki Jesus tanganing tentaran ini. Kan panahon ni Job, nakipag-ulay man si Satanas sa Diyos. An mga ini pruweba na totoong persona si Satanas.—11/1-E, pahina 4-5.

Siisay an ‘banwaan para sa saiyang ngaran’ na sinabi ni Santiago, na mababasa sa Guibo 15:14?

Sinda an mga may pagtubod na Judio asin bakong Judio na pinili nin Diyos na magin sarong rasang pinili tanganing ‘ikapahayag an mga kalangkawan’ kan Saro na nag-apod sa sainda. (1 Ped. 2:9, 10)—11/15, pahina 24-25.

Sain an Timgad, asin ano an kaisipan kan nagkapirang taga duman?

An Timgad sarong dakulang siyudad nin Roma kaidto sa Amihanan na Aprika (Algeria ngunyan). An tinutubod kan nagkapira duman mahihiling sa sarong nakutkot na inskripsiyon na nagsasabi: “Maghanting, Magkarigos, Magkawat, Magngirit—Iyan an Buhay!” Kaagid iyan kan kaisipan na mababasa sa 1 Corinto 15:32.—12/1-E, pahina 8-10.