Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Magkairiba sa Pag-atubang sa Katapusan kan Daan na Kinaban

Magkairiba sa Pag-atubang sa Katapusan kan Daan na Kinaban

“Kita mga miyembro na kabtang kan lambang saro.”—EFE. 4:25, NW.

1, 2. Ano an gusto nin Diyos para sa saiyang mga parasamba, hoben man o gurang?

IKA daw sarong hoben? Kun iyo, makakasigurado ka na talagang pinapahalagahan ka bilang miyembro kan pambilog na kinaban na kongregasyon ni Jehova. Sa dakul na nasyon, mga hoben an kadaklan sa mga nababawtismuhan. Nakakapakusog nanggad na mahiling na kadakul na hoben an nagdedesisyon na maglingkod ki Jehova!

2 Bilang sarong hoben, gustong-gusto mo daw na makaibanan an iba pang hoben? Posibleng iyo. Nakakaugma nanggad na makaiba-iba an mga kaedad ta. Pero, hoben man kita o gurang asin ano man an pinaghalian ta, gusto nin Diyos na magkasararo kita sa pagsamba sa saiya. Isinurat ni apostol Pablo na kabutan nin Diyos na ‘an gabos na tawo makaligtas asin makaabot sa pakasabot kan katotoohan.’ (1 Tim. 2:3, 4) Sa Kapahayagan 7:9, sinasabi na an mga parasamba nin Diyos nagluwas sa ‘gabos na nasyon asin tribo asin banwaan patin tataramon.’

3, 4. (a) Anong ugali an mahihiling sa dakul na hoben ngunyan? (b) Anong kaisipan an kauyon kan Efeso 4:25?

3 Dakulaon nanggad an pagkakalain kan hoben na mga lingkod ni  Jehova sa mga hoben sa kinaban na ini! An dakul na dai naglilingkod ki Jehova igwa nin makasadiring pamumuhay, na an iniisip sana iyo an gusto ninda. An ibang mga parasiyasat inaapod sindang “Henerasyon na Ako Nguna.” Ipinapahiling kan saindang pagtaram asin pagbado na dai ninda irinerespeto an iba, lalo na an mga gurang.

4 An ugaling iyan mahihiling sa palibot niyato. Kaya aram kan hoben na mga lingkod ni Jehova na kaipuhan an dakulang paghihinguwa tanganing malikayan iyan asin akuon an pagmansay nin Diyos. Dawa kan inot na siglo, nahiling ni Pablo na kaipuhan sadulon an mga kapagtubod na lumikay sa ‘espiritu na [naghihiro] ngunyan sa mga aki nin kasumbikalan’ na diyan sinda ‘nagralakaw kaidto.’ (Basahon an Efeso 2:1-3.) Dapat komendaran an mga hoben na nakakasabot kun taano ta kaipuhan lumikay sa espiritung iyan asin maglingkod na may pagkasararo kaiba kan gabos na mga tugang ninda. An siring na kaisipan kauyon kan sinabi ni Pablo na “kita mga miyembro na kabtang kan lambang saro.” (Efe. 4:25, NW) Mantang nagrarani kita sa katapusan kan daan na kinaban na ini, mas urog pang kaipuhan na iriba kitang maglingkod na may pagkasararo. Pag-ulayan ta an nagkapirang halimbawa sa Bibliya na matabang sa sato na masabutan kun taano ta kaipuhan tang magdanay na iribang nagkakasararo.

NAGDANAY SINDANG MAGKAIRIBANAN

5, 6. Anong leksiyon dapit sa pagdanay na magkairibanan an makukua ta sa nangyari ki Lot asin sa mga aki niyang babayi?

5 Kaidto, nauugma si Jehova na protektaran an saiyang mga lingkod kun nagkakasararo sindang nagtitinarabangan tanganing matagalan an mga kasakitan. Hoben man o gurang, may manunudan an mga lingkod nin Diyos ngunyan sa mga halimbawa sa Bibliya. Saro diyan an nangyari ki Lot.

6 Namemeligro kaidto si Lot asin an pamilya niya huling lalaglagon an Sodoma, an siyudad na iniistaran ninda. Pinapahali kan mga anghel nin Diyos si Lot tanganing dumulag pasiring sa kabukidan. Sinabihan ninda siya: “Dumulag ka ngani kang mabuhay.” (Gen. 19:12-22) Nagsunod si Lot asin an duwa niyang aking babayi sa paghali sa siyudad. Makamumundo ta dai nagdangog an ibang dayupot sa sainda. Para sa mga magigin agom kan mga aki ni Lot, ‘garo nagsusuba’ sana an may edad nang si Lot. Buhay ninda an nagin karibay kaiyan. (Gen. 19:14) Si Lot sana asin an mga aki niyang babayi, na danay na nag-iba sa saiya, an nakaligtas.

7. Paano tinabangan ni Jehova an nagkakasararong mga Israelita kan maghali sinda sa Ehipto?

7 Pag-isipan an saro pang halimbawa. Kan maghali an mga Israelita sa Ehipto, dai sinda naggrupo-grupo na may kanya-kanyang ruta pasiring sa Dagang Panuga. Asin kan “inunat ni Moises an saiyang kamot sa dagat” asin binanga iyan ni Jehova, dai nagbalyo diyan si Moises nin solo o kaiba an pira sanang Israelita. Imbes, an bilog na nasyon an nagbalyo asin prinotektaran sinda ni Jehova. (Ex. 14:21, 22, 29, 30) Nagkakasararo sinda, asin nag-iba sa sainda an ‘kadakul na manlain-lain’ na bakong Israelita na kuminampi sa sainda. (Ex. 12:38) Dai ta maiisip na an nagkapira sa sainda, tibaad sarong grupo nin mga hoben, masuway asin mapili kan ruta na sa hiling ninda mas marahay. Bako daw na kamangmangan iyan huling dai sinda mapoproteksiyunan ni Jehova?—1 Cor. 10:1.

8. Kan panahon ni Josaphat, paano nagpahiling nin pagkasararo an banwaan nin Diyos?

8 Kan panahon ni Hading Josaphat, napaatubang sinda sa nakakatakot na kaiwal, sarong “dakulang kadaklan” hali sa nakapalibot na mga nasyon. (2 Cron. 20:1, 2) Pero, an mga lingkod nin Diyos dai nagpurbar na daugon an mga kaiwal sa sadiri nindang kusog. Imbes, nagdulok sinda ki Jehova. (Basahon an 2 Cronica 20:3, 4.) Dai sinda nagkanya-kanya sa paghanap nin solusyon. Sinasabi sa sato kan Bibliya: ‘Nagtitindog an bilog na Juda sa atubangan ni Jehova, sagkod kan saindang mga umboy, asin kan  saindang mga agom, asin kan saindang mga aki.’ (2 Cron. 20:13) Hoben man o gurang, may pagtubod sindang nagmaigot na magdanay na magkairiba tanganing magsunod sa paggiya ni Jehova, asin prinotektaran sinda ni Jehova sa mga kaiwal ninda. (2 Cron. 20:20-27) Bako daw na marahay na halimbawa ini kun paano aatubangon an mga pagbalo bilang banwaan nin Diyos?

9. Ano an manunudan ta sa mga ginibo asin kaisipan kan mga Kristiyano kan inot na siglo kun dapit sa pagkasararo?

9 Midbid man an mga Kristiyano kan inot na siglo sa paglilingkod na magkairiba. Halimbawa, kan magin Kristiyano an dakul na Judio asin proselito, maimbod sindang nag-adal ‘kan mga katukduan kan mga apostol, asin nakisumaro sa pagtiripon, sa pagbaak kan tinapay, asin sa pagpamibi.’ (Gibo 2:42, BPV) * Lalo nang nagin risang-risa an pagkasararo ninda kan sinda persegiron—kan kinaipuhan nindang marhay an lambang saro. (Gui. 4:23, 24) Dai ka daw mauyon na sa panahon nin kasakitan mahalagang marhay na magkasararo kita?

MAGKASARARO MANTANG NAGDADANGADANG AN ALDAW NI JEHOVA

10. Nuarin magigin urog na mahalaga an pagkasararo?

10 Madali nang mag-abot an saro sa pinakamasakit na panahon sa kasaysayan nin tawo. Inapod iyan ni propeta Joel na ‘aldaw nin kadikluman asin karumaruman.’ (Joel 2:1, 2; Sof. 1:14) Para sa banwaan nin Diyos, magigin panahon iyan nin pagkasararo. Girumdumon an sinabi ni Jesus: ‘An lambang kahadian na nababanga tumang sa saiya man sana nalalaglag.’—Mat. 12:25.

11. Anong paglaladawan sa Salmo 122:3, 4 an puwedeng iaplikar sa banwaan nin Diyos ngunyan? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

11 Sa maabot na panahon nin kasakitan sa sistemang ini, talagang kaipuhan tang magkasararo. An espirituwal na pagkasararong kakaipuhanon ta maikukumparar sa taraid-taid na mga harong sa Jerusalem kaidto. Itinugdok an mga istaran na idto na haranihon na marhay sa kada saro kaya inapod kan salmista an Jerusalem na ‘sarong siyudad na surugpon.’ Kaya madaling matatabangan asin mapoprotektaran kan mga nakaistar diyan an lambang saro. Dugang pa, an pagigin hararanihan ninda angay na naglaladawan sa espirituwal na pagkasararo kan bilog na nasyon pag nagtitiripon an gabos na ‘tribo ni Jah’ tanganing magsamba. (Basahon an Salmo 122:3, 4.) Ngunyan asin sa maabot na panahon nin kasakitan, kaipuhan man niyatong magdanay na ‘surugpon’ o sararo.

12. Ano an makakatabang tanganing makaligtas kita pag inatake na an banwaan nin Diyos?

12 Taano ta magigin mahalagang marhay an satong pagkasararo sa panahon na iyan? Ihinula sa Ezekiel kapitulo 38 an dapit sa pag-atake kan ‘Gog kan daga nin Magog’ tumang sa banwaan nin Diyos. Bako iyan an panahon na tugutan an ano man na magin dahilan kan pagkabaranga niyato. Habo ta nanggad na dumulok sa kinaban tanganing magpatabang. Imbes, panahon iyan na magdanay na dayupot sa satong mga tugang. Siyempre dawa kaiba kita sa grupo, dai iyan nangangahulugan na ligtas na kita. Sa kapaha-pahamak na panahon na iyan, ililigtas ni Jehova asin kan saiyang Aki an mga nag-aapod sa pangaran ni Jehova. (Joel 2:32; Mat. 28:20) Pero, rasonable daw na isipon na ililigtas an mga dai nagdanay na kaiba kan aripumpon nin Diyos—an mga nagsuway asin nagsadiring dalan?—Miq. 2:12.

13. Anong mga leksiyon an manunudan kan mga hoben na may takot sa Diyos sa mga napag-ulayan ta na?

13 Kaya, bako daw na malinaw na kamangmangan na arugon an mga hoben na isinusuway an sadiri ninda na garo baga may sadiri sindang kinaban? Nagdadangadang na an panahon na talagang kakaipuhanon ta an lambang saro. An buot sabihon kaiyan, kita gabos, hoben asin gurang! Iyo, ngunyan na an panahon na manudan tang maglingkod na magkairibanan, tanganing mapauswag an pagkasararo na magigin mahalagang marhay sa maabot na panahon.

 “MGA MIYEMBRO NA KABTANG KAN LAMBANG SARO”

14, 15. (a) Ano an katuyuhan ni Jehova sa pagsasanay sa mga hoben asin gurang ngunyan? (b) Anong sadol an itinatao ni Jehova tanganing dagkahon kitang magkasararo?

14 Tinatabangan kita ni Jehova na “daramay na maglingkod sa saiya.” (Sof. 3:8, 9, NW) Sinasanay niya kita na magin angay para sa saiyang daing sagkod na katuyuhan. Ano an kaiba sa katuyuhan na iyan? Katuyuhan niya na ‘ibiriyo an gabos na bagay diyan ki Cristo.’ (Basahon an Efeso 1:9, 10.) Iyo, gusto ni Jehova na pagsararuon an gabos na linalang niya sa bilog na uniberso na andam na magkuyog sa saiya, asin siguradong magigibo niya ini. Bako daw na nakakatabang iyan sa saimo bilang hoben na mahiling an kahalagahan kan paglilingkod kaiba kan nagkakasararong organisasyon ni Jehova?

15 Tinutukduan kita ni Jehova na magkasararo na ngunyan, na an katuyuhan iyo na magkasararo kita sagkod lamang sa bagong kinaban. Pauruutrong sinasabi sa sato kan Kasuratan na ‘magmakulog sa lambang saro,’ na ‘magkaminuruot-muutan,’ na ‘magrinangahan,’ asin na ‘magparinigunan.’ (1 Cor. 12:25, BPV; Roma 12:10; 1 Tes. 4:18; 5:11) Aram ni Jehova na bakong perpekto an mga Kristiyano asin huli kaini bako pirming madali na magkasararo, kaya kaipuhan tang hinguwahon na ‘magpatarawad-tawadan.’—Efe. 4:32.

16, 17. (a) Ano an sarong katuyuhan kan Kristiyanong mga pagtiripon? (b) Ano an manunudan kan mga hoben sa halimbawa ni Jesus kan siya aki pa?

16 An Kristiyanong mga pagtiripon probisyon man ni Jehova tanganing tukduan kitang magdanay na magkairiba. Parati tang nababasa an pagirumdom sa Hebreo 10:24, 25. An sarong katuyuhan kan mga pagtiripon na ini iyo na ‘magpamurumangno kita na magpasaradol-sadol sa pagkamuot asin sa marahay na mga gibo.’ Pero, an mahalagang dahilan iyo na tanganing ‘magpakinurusog-kusugan, lalo na ta nahihiling ta na an aldaw naghaharani na.’ (NW)

17 Kan aki pa si Jesus, nagpahiling siya nin marahay na halimbawa sa pagpahalaga sa siring na mga pagtiripon. Kan siya 12 anyos, kaiba siya kan mga magurang niya sa sarong dakulang espirituwal na pagtiripon. Sa pagkakataon na iyan, nawara siya pero bakong huli ta naglalagaw-lagaw siya kaiba kan ibang mga aki. Imbes, nakua siya ni Jose asin Maria sa templo na nakikipag-ulay sa mga paratukdo dapit sa espirituwal na mga bagay.—Luc. 2:45-47.

18. Paano makakatabang sa pagkasararo an satong mga pamibi?

18 Apuwera sa pagkaigwa nin pagkamuot sa lambang saro asin pag-aprobetsar sa Kristiyanong  mga pagtiripon tanganing mapakusog an bugkos nin pagkasararo, puwede ta man ipamibi an lambang saro. Kun espesipiko tang ipinapamibi ki Jehova an satong mga tugang, ipinapagirumdom kaiyan sa sato an pagmakulog ta sa lambang saro. Bako sanang adultong mga Kristiyano an puwede asin dapat na gumibo kaini. Kun saro kang hoben, inaaprobetsaran mo daw an mga probisyon na ini tanganing magin mas dayupot sa saimong espirituwal na pamilya? An paggibo kaiyan matabang sa saimo na masiguradong dai ka kaiba kan daan na kinaban kun laglagon na iyan.

Gabos kita puwedeng mamibi para sa satong mga tugang (Hilingon an parapo 18)

PATUNAYAN NA “KITA MGA MIYEMBRO NA KABTANG KAN LAMBANG SARO”

19-21. (a) Sa anong marahayon na paagi pinapatunayan ta na “kita mga miyembro na kabtang kan lambang saro”? Magtao nin mga halimbawa. (b) Anong leksiyon an manunudan mo sa ginibo kan nagkapirang tugang kan magkaigwa nin mga kalamidad?

19 Namumuhay na an mga lingkod ni Jehova uyon sa prinsipyo sa Roma 12:5: “Kita mga miyembro na kabtang kan lambang saro.” (NW) Mahihiling ta an pruweba kaini pag may nangyayaring mga kalamidad. Kan Disyembre 2011, sarong bagyo an nagkawsa nin grabeng pagbaha sa isla nin Mindanao sa Pilipinas. Sa laog sana nin magdamlag, labing 40,000 na harong an binaha, kaiba an dakul na harong kan mga tugang ta. Pero, irineport kan sangang opisina na “bago pa man makatao nin tabang an mga relief committee, nagpadara na nin tabang an mga tugang hali sa ibang mga lugar.”

20 Siring man, kan maglinog nin makusugon, na nagresulta nin tsunami sa sirangan na parte kan Japan, grabeng danyos an sinapo kan dakul na tugang. May mga tugang na haros naubos an gabos na pagsadiri ninda. Si Yoshiko, na nawaran nin harong, nakaistar sa lugar na mga 40 kilometros an rayo sa Kingdom Hall. Sinabi niya: “Pagkatapos, nabigla kami kan, sarong aldaw pagkalinog, nag-abot an paraataman nin sirkito asin an saro pang brother na pighahanap kami.” Nakangirit niyang idinagdag: “Talagang pinapasalamatan mi an pag-ataman kan kongregasyon paagi sa abundang pagtao samo kan espirituwal na mga pangangaipo mi. Apuwera kaiyan, nakaresibi man kami nin mga badong panglipot, sapatos, bag, saka pajama.” An sarong miyembro kan relief committee nagsabi: “An mga tugang sa bilog na Japan nagkasararo sa pagtabang sa lambang saro. May mga tugang pa ngani na nagbiyahe hali sa Estados Unidos tanganing magtabang. Kan haputon kun taano ta nagbiyahe sinda nin harayuon, sinda nagsimbag, ‘Nagkakasararo kami kan mga tugang mi sa Japan, asin kaipuhan ninda an tabang.’” Dai mo daw ipinag-oorgulyo na kabtang ka nin sarong organisasyon na nagmamakulog na marhay sa mga miyembro kaiyan? Makakasiyerto ka na nauugmang marhay si Jehova na mahiling an siring na pagkasararo.

21 Kun igwa kita kan pagkasararong iyan ngunyan, makakatabang iyan sa sato na sararong atubangon an maabot na mga kasakitan dawa pa maputol an komunikasyon ta sa mga tugang sa ibang parte kan kinaban. An totoo, an pagkasararong iyan pagsasanay na para sa mga kasakitan na posibleng marhay na mangyari sa sato mantang pabagsak an lumang sistemang ini. Si Fumiko na biktima kan bagyo sa Japan nagsabi: “Haranihon na an katapusan. Kaipuhan na pirmi tang tabangan an mga kapagtubod mantang hinahalat ta an panahon na mayo nang mga kalamidad.”

22. Paano an pagkasararo ta bilang mga Kristiyano makakatabang sa sato sa maabot na panahon?

22 An totoo, an mga hoben asin gurang na naghihinguwa ngunyan na magkaigwa nin pagkasararo sa mga tugang, nag-aandam nang makaligtas sa katapusan kan maraot asin barangang kinaban na ini. Arog kaidto, ililigtas nin Diyos an saiyang banwaan. (Isa. 52:9, 10) Pirming tandaan na puwede kang mapabilang sa mga makakaligtas kun hihinguwahon mong magin kabtang kan nagkakasararong banwaan nin Diyos. An saro pang makakatabang sa sato iyo an urog pang pagpahalaga sa mga bagay na inako ta na. Tutukaron iyan sa masunod na artikulo.

^ par. 9 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).