Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Abundang Binebendisyunan ni Jehova an mga Gikan sa Buot na Nagtatao

Abundang Binebendisyunan ni Jehova an mga Gikan sa Buot na Nagtatao

TINAWAN nin dignidad kan satong Kaglalang an mga tawo paagi sa mahalagang marhay na regalo na katalingkasan na magdesisyon. Abunda man niyang binebendisyunan an mga daing kaimutan na ginagamit an katalingkasan na iyan tanganing ipalakop an tunay na pagsamba asin ginigibo an kabtang ninda sa pagpakangbanal kan pangaran niya saka pagsuportar sa saiyang marahayon na katuyuhan. Habo ni Jehova na nagkukuyog sana kita huling tinatakot o pinipirit kita. Imbes, pinapahalagahan niyang marhay an gikan sa buot na debosyon na motibado nin tunay na pagkamuot asin hararom na pag-apresyar.

Halimbawa, kan nasa kaawagan nin Sinai an mga Israelita, pinagbutan sinda ni Jehova na magtugdok nin sarong lugar nin pagsamba. Sinabi niya: “Kun ano an yaon sa saindo, kumua kamo diyan sa saindo nin kontribusyon para ki Jehova. An lambang may andam na puso magdara nin kontribusyon para ki Jehova.” (Ex. 35:5, NW) Makakapagtao an lambang Israelita nin ano man na kaya ninda, asin an kada boluntaryong kontribusyon—ano man o gurano man iyan—gagamiton sa tamang paagi tanganing maisagibo an katuyuhan nin Diyos. Ano an nagin reaksiyon ninda?

“An lambang saro na pinahiro kan saiyang puso” asin “an gabos na pinukaw kan saiyang espiritu” gikan sa buot na nagdulot, an lambang may andam na puso. Gikan sa buot na nagdara an mga lalaki asin babayi nin mga bagay para sa gibuhon ni Jehova: alpiler, hikaw, singsing, bulawan, pirak, tanso, asul na torsido, lilang lana, eskarlatang torsido, pinong lino, buhok nin kanding, anit nin karnero na tinina nin pula, anit nin foca, kahoy na akasya, gapong mutya, balsamo, asin lana. Sa kahuri-hurihi, “an mga bagay nagin igo na para sa gabos na gibuhon na dapat na magibo, asin nagsobra pa.”—Ex. 35:21-24, 27-29; 36:7, NW.

An mas nakapaugma ki Jehova, bako an mga bagay na idinulot ninda, kundi an gikan sa buot na pagsuportar ninda sa tunay na pagsamba. Napahiro man sindang itao an saindang panahon asin kusog. Nagpuron ‘an mga babayi na marahay magpuron,’ an sabi kan pagkasaysay. Iyo, ‘an gabos na babayi na hiniro kan saindang puso huli ta may katibayan, nagpuron man nin balukag nin kanding.’ Apuwera diyan, tinawan ni Jehova si Bezalel nin ‘kadunungan, katalian, kaaraman, asin katibayan para sa manlain-lain na gibo.’ Sa katunayan, pinano nin Diyos si Bezalel asin Oholiab nin abilidad na kaipuhan tanganing mahaman an gabos na ipinagibo niya sa sainda.—Ex. 35:25, 26, 30-35, An Banal na Biblia.

Kan agdahon ni Jehova an mga Israelita na magdonar, lubos an pagtitiwala niya na “an lambang may andam na puso” masuportar sa tunay na pagsamba. Bilang balos, abunda niyang binendisyunan nin paggiya asin daing sagkod na kagaya-gayahan an mga gikan sa buot na nagtao. Sa siring, ipinahiling ni Jehova na pag binebendisyunan niya an gikan sa buot na pagtao kan mga lingkod niya, sinisigurado niya na dai sinda kukulangon nin mga kakaipuhanon o abilidad tanganing magibo an saiyang kabutan. (Sal. 34:9) Kun daing kaimutan mong pinaglilingkudan si Jehova, siyertong bebendisyunan niya an gikan sa buot na pagtao mo.