Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Kun Taano ta Dapat Kitang Magin Banal

Kun Taano ta Dapat Kitang Magin Banal

‘Magin nanggad kamong banal.’—LEV. 11:45.

1. Paano makakatabang sa sato an libro nin Levitico?

AN KABANALAN mas dakul na beses na sinambit sa libro nin Levitico kisa sa arin man na libro kan Bibliya. Huling kahagadan sa gabos na tunay na parasamba ni Jehova an kuwalidad na ini, makakatabang sa sato an pakasabot asin pagpapahalaga sa Levitico na maaraman kun paano kita magigin banal.

2. Ano an nagkapirang bagay na risang-risa sa pagkasurat kan libro nin Levitico?

2 An Levitico, na isinurat ni propeta Moises, kabtang kan “gabos na Kasuratan” na kapaki-pakinabang sa pagtutukdo. (2 Tim. 3:16) An pangaran ni Jehova minalataw nin mga 10 beses sa kada kapitulo kaiyan. An pagsabot sa Levitico mapakusog sa sato na likayan an paggibo nin ano man na matao nin katuyawan sa banal na pangaran nin Diyos. (Lev. 22:32) An pauruutrong paggamit kan Levitico sa mga tataramon na “Ako si Jehova” nagpapagirumdom sa sato na magin makinuyog sa Diyos. Sa artikulong ini asin sa masunod, aramon ta an mahalagang mga leksiyon sa Levitico, sarong regalo hali sa Diyos na matabang sa sato na magin banal sa pagsamba ta sa saiya.

KAHAGADAN AN KABANALAN

3, 4. Sa ano nagrerepresentar an paghugas ki Aaron asin sa saiyang mga aki? (Hilingon an ritrato sa itaas.)

3 Basahon an Levitico 8:5, 6. Pinili ni Jehova si Aaron bilang halangkaw  na saserdote kan Israel, asin an mga aki kaini bilang mga saserdote para sa nasyon. Si Aaron nagrerepresentar ki Jesu-Cristo asin an mga aki niya nagrerepresentar sa linahidan na mga parasunod ni Jesus. Kaya an paghugas daw ki Aaron nangangahulugan na kaipuhan man linigon si Jesus? Dai. Mayong kasalan asin ‘daing digta’ si Jesus kaya dai kaipuhan an paglinig sa saiya. (Heb. 7:26; 9:14) Pero, an nahugasan nang kamugtakan ni Aaron nagrerepresentar sa malinig asin matanos na kamugtakan ni Jesus. Ano man an irinerepresentar kan paghugas sa mga aki ni Aaron?

4 An paghugas sa mga aki ni Aaron nagrerepresentar sa paglinig sa mga pinili nin Diyos na magin miyembro kan langitnon na pagkasaserdote. An paglinig daw na ini nanunungod sa pagbawtismo sa mga linahidan? Dai, ta an bawtismo dai nakakahali nin kasalan; imbes, simbolo iyan na an sarong tawo lubos na nagdusay sa Diyos na Jehova. Nahuhugasan an mga linahidan paagi “kan tataramon” kaya kaipuhan nindang iaplikar nin bilog na puso an mga katukduan ni Cristo sa buhay ninda. (Efe. 5:25-27) Sa paaging ini, nagigin banal sinda asin nalilinigan. Pero, paano man an ‘ibang mga karnero’?—Juan 10:16.

5. Taano ta masasabing nalilinigan paagi kan Tataramon nin Diyos an ibang mga karnero?

5 Dai irinerepresentar kan mga aki ni Aaron an “dakulang kadaklan” kan ibang mga karnero ni Jesus. (Kap. 7:9) Pero, nagigin banal asin nalilinigan man daw an bawtisadong mga indibidwal na iyan paagi kan Tataramon nin Diyos? Iyo nanggad! Pag nababasa kan mga may paglaom na mabuhay sa daga an sinasabi kan Bibliya manungod sa kahalagahan asin pagigin epektibo kan pinabulos na dugo ni Jesus, nagtutubod sinda sa mga tataramon na ini asin ‘naglilingkod aldaw-banggi.’ (Kap. 7:13-15) Hiling-hiling an resulta kan padagos na paglilinig sa mga linahidan asin ibang mga karnero huling sinda ‘namumuhay nin marahay.’ (1 Ped. 2:12, BPV) * Siyertong nauugmang marhay si Jehova mantang minamasdan an kalinigan asin pagkasararo kan mga linahidan asin ibang mga karnero na nagdadangog asin maimbod na nagsusunod sa saindang Pastor na si Jesus!

6. Anong pagsiyasat sa sadiri an kapaki-pakinabang?

6 An kahagadan sa mga saserdote sa Israel na magin malinig sa pisikal may kahulugan sa mga lingkod ni Jehova ngunyan. Parating naririsa kan mga tinutukduan ta sa Bibliya an kalinigan kan satong mga lugar nin pagsamba, asin an satong malinig na itsura saka aregladong pagbado. Pero, ipinapahiling kan kalinigan na kahagadan sa mga saserdote na dapat ‘dalisay man an puso’ kan siisay man na matukad sa halangkaw na bukid nin pagsamba ki Jehova. (Basahon an Salmo 24:3, 4; Isa. 2:2, 3.) Kaya dapat na paglingkudan ta an Diyos na may malinig na isip asin puso, saka malinig na hawak. Kaipuhan digdi an regular na pagsiyasat sa sadiri, na tibaad sa iba mangahulugan na may gigibuhon sindang dakulang mga pagbabago tanganing magin banal. (2 Cor. 13:5) Halimbawa, dapat na ihapot sa sadiri nin saro na tuyong naghihiling nin pornograpiya, ‘Ipinapahiling ko daw na banal ako?’ Dangan, dapat siyang maghagad nin tabang tanganing mapundo an maraot na gibong iyan.—Sant. 5:14.

MAGIN BANAL PAAGI SA PAGIGIN MAKINUYOG

7. Anong halimbawa an ipinahiling ni Jesus kauyon kan Levitico 8:22-24?

7 Kan establisaron an pagkasaserdote sa Israel, linagan nin dugo hali sa lalaking karnero an tuong talinga asin tanggurangan sa kamot saka bitis kan Halangkaw na Saserdoteng si Aaron asin kan mga aki niyang lalaki. (Basahon an Levitico 8:22-24.) An paggamit na ini sa dugo nangangahulugan na makinuyog nindang uutubon an saindang mga katungdan sagkod sa pinakamakakaya ninda. Siring man, an  Halangkaw na Saserdoteng si Jesus nagpahiling nin perpektong halimbawa sa mga linahidan asin ibang mga karnero. Andam na magdangog an mga talinga niya sa paggiya nin Diyos. Ginamit niya an saiyang mga kamot tanganing gibuhon an katuyuhan ni Jehova, asin an mga bitis niya nungkang nagrayo sa banal na dalan nin buhay.—Juan 4:31-34.

8. Ano an dapat gibuhon kan gabos na parasamba ni Jehova?

8 Dapat na arugon kan linahidan na mga Kristiyano asin kan ibang mga karnero ni Jesus an halimbawa kan saindang Halangkaw na Saserdote na nagpadanay kan saiyang integridad. Gabos na parasamba ni Jehova dapat na sumunod sa paggiya nin Diyos na yaon sa Bibliya asin sa paaging ini malilikayan na mapamundo an saiyang banal na espiritu. (Efe. 4:30) Dapat sindang ‘gumibo nin mga tanos na dana [para] sa saindang mga bitis.’—Heb. 12:13.

9. Ano an sinabi kan tulong brother na dakul na taon nang kaibanan sa paglilingkod an mga miyembro kan Namamahalang Grupo, asin paano makakatabang sa saimo an mga sinabi ninda tanganing ika magin banal?

9 Pag-isipan an udok sa pusong mga tataramon kan tulong brother na may daganon na paglaom asin dakul na taon nang kaibanan sa paglilingkod an mga miyembro kan Namamahalang Grupo. An saro nagkomento: “Espesyal nanggad na pribilehiyo ini nin paglilingkod, pero huling parati mi sindang nakakaibanan, sa pana-panahon nahihiling mi na an mga brother na ini bakong perpekto dawa mga linahidan sinda. Pero, an saro sa pasuhan ko, sa laog na nin dakul na taon, iyo na magin makinuyog sa mga nanginginot.” An ikaduwang brother nagsabi: “An mga tekstong arog kan 2 Corinto 10:5, dapit sa ‘pagkuyog ki Cristo,’ an nakatabang sako na magin makinuyog asin makikooperar sa mga nanginginot. Hali sa puso an pagkuyog kong ini.” Sinabi kan ikatulong brother: “Tanganing mamutan ta an mga namumutan ni Jehova asin ikaungis an mga ikinakaungis niya, saka padagos na magpagiya sa saiya asin magibo an mga nakakapaugma sa saiya, dapat tang kuyugon an organisasyon niya asin an mga ginagamit niya sa pag-utob kan katuyuhan niya sa daga.” Naaraman kan brother na ini na inako tulos ni Nathan Knorr, na nagin miyembro kan Namamahalang Grupo, an mga punto sa artikulong “Birth of the Nation” (“Pagkamundag kan Nasyon”) sa isyu nin Watch Tower kan 1925, dawa ngani kinuwestiyon iyan kan iba. Talagang napahanga an brother sa pagkuyog na iyan. An paghurop-hurop sa mga sinabi kan tulong brother na ini makakatabang sa saimo na magin banal paagi sa pagigin makinuyog.

MAGKUYOG NA MAY KABANALAN SA LEY NIN DIYOS DAPIT SA DUGO

10. Gurano kaimportante na kuyugon ta an ley nin Diyos dapit sa dugo?

10 Basahon an Levitico 17:10. Ipinagbuot ni Jehova sa mga Israelita na dai magkakan nin ‘ano man na dugo.’ Kahagadan man sa mga Kristiyano na maglikay sa dugo nin hayop o tawo. (Gui. 15:28, 29) Nakakatakot isipon na ‘ibubugtak nin Diyos an saiyang lalawgon tumang sa sato’ asin hahalion niya kita sa saiyang kongregasyon. Namumutan ta siya asin gusto ta siyang kuyugon. Dawa mameligro pa an buhay ta, determinado kitang dai magpadaog sa mga pakiulay saka pamimirit kan mga dai nakakamidbid ki Jehova asin dai nagkukuyog sa saiya. Iyo, aram tang tutuyaon kita huli sa paglikay ta sa dugo, pero gusto tang magin makinuyog sa Diyos. (Jud. 17, 18) Anong pagmansay dapit sa bagay na ini an matabang sa sato na magin determinadong dai magkakan o magpasalin nin dugo?—Deut. 12:23.

11. Taano ta masasabi ta na an taunan na Aldaw nin Pagbayad sa Kasalan bako sanang sarong ritwal?

11 An paggamit kan halangkaw na saserdote kaidto sa dugo nin hayop sa taunan na Aldaw nin Pagbayad sa Kasalan matabang sa sato na masabutan an pagmansay nin Diyos sa dugo. May espesyal na gamit an dugo. Ginagamit ini sa pagbayad sa mga kasalan kan mga gustong  mag-ako kan kapatawadan ni Jehova. Ipinapatak-patak an dugo kan toro asin kanding sa ibabaw asin sa atubangan kan takop kan kaban kan tipan. (Lev. 16:14, 15, 19) Ini an nagbubukas kan dalan tanganing mapatawad ni Jehova an mga kasalan kan mga Israelita. Dugang pa, ipinagbuot ni Jehova na kun an saro mabuno nin hayop tanganing kakanon, dapat niyang pabuluson an dugo asin tambunan iyan nin daga, ‘huli ta an buhay kan gabos na laman, yaon sa saiyang dugo.’ (Lev. 17:11-14) Saro daw ining bakong importanteng ritwal? Dai. An paggamit nin dugo sa Aldaw nin Pagbayad sa Kasalan, saka an pagbuot na pabuluson an dugo sa daga, kauyon kan nainot na pagbuot ni Jehova ki Noe asin sa saiyang mga gikan dapit sa dugo. (Gen. 9:3-6) Ipinagbawal kan Diyos na Jehova an paggamit nin dugo bilang pansustenir nin buhay. Ano an kahulugan kaini para sa mga Kristiyano?

12. Sa surat ni Pablo sa mga Kristiyanong Hebreo, paano niya ikinonektar an dugo sa kapatawadan?

12 Kan magsurat si Pablo sa mga Kristiyanong Hebreo dapit sa kapangyarihan kan dugo na maglinig, ipinaliwanag niya: ‘Suno sa [Ley], an gabos na bagay nalilinig nin dugo, asin kun dai nin pagpabulos nin dugo dai nin kapatawadan.’ (Heb. 9:22) Sinabi man ni Pablo na dawa may halaga an atang na mga hayop, ipinapagirumdom sana kaiyan sa mga Israelita na makasalan sinda asin na kaipuhan ninda an atang na urog pa diyan tanganing lubos na mahali an kasalan ninda. Iyo, an Ley “anino sana kan mga marahay na bagay na maabot, bakong an tunay na bagay.” (Heb. 10:1-4, BPV) Paano magigin posible an kapatawadan nin mga kasalan?

13. Ano an kahulugan para sa saimo na iprinesentar ni Jesus an halaga kan saiyang dugo ki Jehova?

13 Basahon an Efeso 1:7. An sakripisyong kagadanan ni Jesu-Cristo, na gikan sa buot na ‘nagtao kan saiyang buhay para sato,’ may dakulang kahulugan para sa gabos na namumuot sa saiya asin sa saiyang Ama. (Gal. 2:20, BPV) Minsan siring, an ginibo ni Jesus pagkatapos na siya magadan asin buhayon liwat an talagang nagpatalingkas sa sato, na nagpagin posible kan kapatawadan kan satong mga kasalan. Inutob ni Jesus an ipinanganino kan mga pangyayari sa Aldaw nin Pagbayad sa Kasalan na sinasambit sa Ley ni Moises. Sa aldaw na iyan, minakua an  halangkaw na saserdote nin dugo kan atang na mga hayop asin minalaog sa Kabanal-banali kan tabernakulo, asin kan huri sa Kabanal-banali kan templo ni Solomon, asin ipinepresentar iyan sa atubangan nin Diyos, na garo baga yaon siya sa Saiyang presensiya. (Lev. 16:11-15) Sa kaagid na paagi, luminaog si Jesus sa langit dara an halaga kan saiyang dugo bilang tawo asin iprinesentar iyan ki Jehova. (Heb. 9:6, 7, 11-14, 24-28) Nagpapasalamat nanggad kita na napapatawad an satong mga kasalan asin nalilinigan an konsiyensiya ta huling nagtutubod kita sa dugo ni Jesus!

14, 15. Taano ta importanteng masabutan asin sunudon an ley ni Jehova dapit sa dugo?

14 Malinaw na daw sa saimo ngunyan kun taano ta ipinagbuot sa sato ni Jehova na dai magkakan nin ‘ano man na dugo’? (Lev. 17:10) Nasasabutan mo na daw kun taano ta sagrado para sa Diyos an dugo? Para sa saiya, an dugo katumbas nin buhay. (Gen. 9:4) Minauyon ka daw na dapat tang akuon an pagmansay nin Diyos sa dugo asin na sunudon an pagbuot niyang likayan iyan? Magkakaigwa sana kita nin matuninong na relasyon sa Diyos kun may pagtubod kita sa atang na pantubos ni Jesus asin kun minimidbid ta na an dugo may espesyal na kahulugan para sa satong Kaglalang.—Col. 1:19, 20.

15 Siisay man sa sato puwedeng biglang mapaatubang sa isyu dapit sa dugo. O puwedeng sa dai linalauman na pangyayari, sarong kapamilya o katuod an kaipuhan na magdesisyon kun baga mapasalin siya nin dugo o dai. Sa mga panahon na arog kaiyan, kaipuhan man desisyunan an mga bagay dapit sa fraction nin dugo asin paagi nin pagbulong. Kaya importanteng marhay na mag-research asin mag-andam para sa posibleng emerhensiya. An paggibo kaini, na may kaibang pamibi, makakatabang sa sato na makapanindugan nin marigon asin malikayan an pagkompromiso sa bagay na iyan. Siyertong habo tang mapamundo si Jehova kaya dai ta aakuon an sarong bagay na kinokondenar kan Tataramon niya! Dakul na propesyonal sa medisina asin iba pang parasuportar sa pagsalin nin dugo an nakikiulay sa mga tawo na magdonar nin dugo tanganing makapagligtas nin buhay. Pero minimidbid kan banal na banwaan ni Jehova na an Kaglalang an may deretsong magsabi kun paano dapat gamiton an dugo. Para sa saiya, sagrado an ‘ano man na dugo.’ Dapat na determinado kitang sunudon an saiyang ley dapit sa dugo. Paagi kan satong banal na paggawi, pinapatunayan ta sa saiya na pinapahalagahan tang marhay an nagliligtas-buhay na dugo ni Jesus—an solamenteng dugo na pinagin posible an kapatawadan nin kasalan asin buhay na daing katapusan.—Juan 3:16.

Determinado ka daw na sunudon an ley ni Jehova dapit sa dugo? (Hilingon an parapo 14, 15)

KUN TAANO TA LINALAUMAN NI JEHOVA NA MAGIN BANAL KITA

16. Taano ta dapat na magin banal an mga lingkod ni Jehova?

16 Kan iligtas nin Diyos an mga Israelita sa pagkauripon sa Ehipto, sinabihan niya sinda: ‘Ako si Jehova, na nagkua saindo hali sa daga kan Ehipto tanganing magin nindo Diyos, magin nanggad kamong banal, huli ta ako banal.’ (Lev. 11:45) Linalauman na magigin banal an mga Israelita huling banal si Jehova. Bilang mga Saksi ni Jehova, dapat man kitang magin banal. Lininaw na marhay iyan kan libro nin Levitico.

17. Ano an masasabi mo ngunyan sa libro nin Levitico?

17 Siguradong nakinabang kita sa pagtukar ta kan nagkapirang kabtang kan Levitico. Posibleng marhay na nadugangan an pagpapahalaga mo sa ipinasabong na librong ini kan Bibliya. Mayong duda na mas nasabutan mo man kun taano ta dapat kitang magin banal pagkatapos mahurop-hurop an nagkapira sa mahalagang marhay na mga impormasyon sa Levitico. Pero, ano pang mahahalagang leksiyon an makukua ta sa librong ini? Ano pa an manunudan ta diyan mapadapit sa kun paano makakapaglingkod ki Jehova na may kabanalan? Pag-uulayan ta an mga ini sa masunod na artikulo.

^ par. 5 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).