“Kami mga kapwa trabahador nin Diyos.”—1 Cor. 3:9, NW.

1. Ano an sabuot ni Jehova sa saiyang mga gibuhon, asin ano an ginibo niya?

IKINAKAUGMA ni Jehova an saiyang gibuhon. (Sal. 135:6; Juan 5:17) Gusto niyang arog man kaiyan an mamatian kan saiyang mga linalang na may intelihensiya kaya tinawan niya sinda nin nakakagaya-gaya asin nakakakontentong gibuhon. Halimbawa, pinatabang niya an saiyang panganay na Aki sa Saiyang paglalang. (Basahon an Colosas 1:15, 16.) Sinasabi sa sato kan Bibliya na bago nagin tawo si Jesus, nasa kataid siya nin Diyos sa langit “bilang ekspertong trabahador.”—Tal. 8:30, NW.

2. Ano an nagpapahiling na puon pa kaidto may importante asin nakakakontento nang gibuhon an espiritung mga linalang?

2 Puon sa inot sagkod sa huring libro kan Bibliya, mababasa an mga halimbawa na nagpapahiling na pirming tinatawan ni Jehova nin asignasyon an espiritung mga aki niya. Pagkatapos na magkasala asin palayason si Adan asin Eva sa istaran nindang Paraiso, an Diyos ‘nagbugtak nin mga kerubin sa sirangan kan Eden asin sarong naglalaad na espada na naglalabad-labad tanganing bantayan an dalan nin kahoy nin buhay.’ (Gen. 3:24) Sinabi man sa Kapahayagan 22:6 na si Jehova ‘nagsugo kan saiyang anghel sa pagpahayag sa saiyang mga uripon kan mga bagay na kaipuhan mangyari tulos.’

 MGA GIBUHON PARA SA MGA TAWO

3. Kan nasa daga si Jesus, paano niya inarog an halimbawa kan saiyang Ama?

3 Kan nasa daga si Jesus bilang perpektong tawo, maugma niyang inutob an gibuhon na itinao sa saiya ni Jehova. Sa pag-arog sa halimbawa kan saiyang Ama, tinawan man ni Jesus nin mahalagang gibuhon an mga disipulo niya. Tanganing maugma nindang antisiparon an magigin asignasyon ninda, sinabi ni Jesus: ‘Sa katotoohan, sa katotoohan, ako nagsasabi saindo, an minatubod sa sako, magigibo man niya an mga gibo na ginigibo ko; asin urog pa kaining mga gibo an magigibo niya, huli ta ako maduman sa Ama.’ (Juan 14:12) Tanganing iduon an pagkaapurado kan siring na gibuhon, sinabi niya: ‘Kaipuhan na gibuhon ta an mga gibo kaidtong nagsugo sako [mantang] aldaw pa; an banggi madatong na dai nin siisay man na makakagibo.’—Juan 9:4.

4-6. (a) Taano ta nagpapasalamat kita na inutob ni Noe asin Moises an mga asignasyon ninda hali ki Jehova? (b) Sa ano nagkakapareho an lain-lain na gibuhon na iinaasignar nin Diyos sa mga tawo?

4 Bago pa magdigdi si Jesus sa daga, tinatawan na an mga tawo nin nakakakontentong gibuhon. Minsan ngani dai nautob ni Adan asin Eva an asignasyon sa sainda, sinunod kan iba an ipinagibo sa sainda nin Diyos. (Gen. 1:28) Tinawan si Noe nin espesipikong mga instruksiyon kun paano magibo nin arka tanganing makaligtas sinda sa Delubyo. Eksakto niyang ginibo an mga sinabi ni Jehova. Huli sa maingat niyang pagsunod, buhay kita ngunyan!—Gen. 6:14-16, 22; 2 Ped. 2:5.

5 Tinawan si Moises nin espesipikong mga instruksiyon sa pagtugdok kan tabernakulo asin pag-organisar kan pagkasaserdote, asin maingat niya iyan na sinunod. (Ex. 39:32; 40:12-16) Dawa ngunyan, nakikinabang kita sa maimbod niyang pag-utob sa asignasyon na iyan. Paano? Ipinaliwanag ni apostol Pablo na an tabernakulo asin pagkasaserdote nagsisimbolo sa marahay na mga bagay na maabot.—Heb. 9:1-5, 9; 10:1.

6 Sa pana-panahon, nagbabago an mga gibuhon na itinatao nin Diyos sa saiyang mga lingkod depende sa pangangaipo tanganing mautob an saiyang katuyuhan. Pero, an mga gibuhon na iinaasignar sa sainda pirming para sa kamurawayan ni Jehova asin sa kapakinabangan kan may pagtubod na mga tawo. Nagin totoo ini sa mga nagibo ni Jesus, bago siya nagin tawo asin kan yaon siya digdi sa daga. (Juan 4:34; 17:4) Nagpapamuraway man ki Jehova an mga gibuhon na iinaasignar sa sato ngunyan. (Mat. 5:16; basahon an 1 Corinto 15:58.) Taano ta nasabi niyato iyan?

PAPAGDANAYON AN POSITIBONG PAGMANSAY SA MGA ASIGNASYON

7, 8. (a) An mga Kristiyano ngunyan may pribilehiyong gibuhon an ano? (b) Paano kita maninigong maghimati sa paggiya ni Jehova?

7 Sarong onra nanggad na inimbitaran ni Jehova an bakong perpektong mga tawo na magin mga kapwa trabahador niya. (1 Cor. 3:9, NW) An mga naglilingkod sa pagtugdok nin mga Assembly Hall, Kingdom Hall, asin pasilidad kan sangang opisina nakikikabtang sa aktuwal na proyekto nin pagtutugdok, arog ni Noe asin Moises. Nagtatabang ka man sa pagpakarhay kan saindong Kingdom Hall o sa pagtugdok kan satong pambilog na kinaban na opisina sa Warwick, New York, pahalagahan na marhay an saimong pribilehiyo na maglingkod. (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.) Sagradong paglilingkod ini. Pero, gabos na Kristiyano inimbitaran na makikabtang sa sarong espirituwal na pagtutugdok. Para man ini sa kamurawayan ni Jehova asin sa kapakinabangan kan makinuyog na mga tawo. (Gui. 13:47-49) Tinatawan kita kan organisasyon nin Diyos nin tamang mga instruksiyon kun paano ini epektibong gigibuhon. Kun beses, nangangahulugan ini nin pagtao sa sato nin bagong asignasyon.

8 An maimbod na mga lingkod ni Jehova pirming andam na magpasakop sa paggiya Niya. (Basahon an Hebreo 13:7, 17.) Sa primero  tibaad dai ta gayong masabutan kun taano ta binago an satong asignasyon. Pero, aram tang marhay an mga pakinabang kun makikikooperar kita ki Jehova sa ano man na pagbabagong ginigibo niya.

9. Anong marahay na halimbawa an ipinapahiling kan mga elder sa kongregasyon?

9 Mahihiling sa panginginot kan mga elder sa kongregasyon na gustong-gusto nindang gibuhon an kabutan ni Jehova. (2 Cor. 1:24; 1 Tes. 5:12, 13) Ipinapahiling ninda na andam sindang magmaigot sa gibuhon asin makisabay sa mga pagbabago. Gustong-gusto nindang magsunod sa bagong mga paagi nin paghuhulit manungod sa naestablisar nang Kahadian nin Diyos. Tibaad sa primero may mga nagduwa-duwa na mag-organisar nin pagpapatotoo paagi sa telepono, pagpapatotoo sa piyer, o pagpapatotoo sa publiko, pero dai nahaloy nahiling ninda an marahay na mga resulta. Halimbawa, apat na payunir sa Germany an nagdesisyon na magpatotoo sa lugar nin negosyo na haloy nang dai nahuhulitan. Sinabi ni Michael: “Pirang taon na kaming dai nakikikabtang sa arog kaining pagpapatotoo kaya ninenerbiyos kami. Siyertong nahiling ini ni Jehova huling tinabangan niya kaming magin maugma asin mabunga sa paglilingkod mi kan agang idto. Ugmahon nanggad kami na sinunod mi an instruksiyon sa An Satong Ministeryo sa Kahadian asin nagsarig sa tabang ni Jehova!” Andam ka daw na purbaran an bagong mga paagi nin pagpapatotoo sa saindong teritoryo?

10. Ano an nagin mga pagbabago sa organisasyon kan nakaagi pa sanang mga taon?

10 Kun beses, may mga pagbabagong ginigibo sa organisasyon. Kan nakaagi pa sanang mga taon, nagkapirang sangang opisina an pinagsararo. Dawa kinaipuhan kan mga tugang sa mga sangang opisinang ini na makibagay sa mga pagbabago, dai nahaloy nahiling ninda an mga pakinabang kaiyan. (Par. 7:8) Magaya-gaya nanggad an mga trabahador na ini na magkaigwa nin kabtang sa nagpapadagos na kasaysayan kan banwaan ni Jehova!

11-13. Ano an kinaipuhan na gibuhon nin nagkapira huli sa mga pagbabago sa organisasyon?

11 May manunudan kitang mahalagang mga leksiyon sa mga tugang na naapektaran kan pinagsararo an nagkapirang sangang opisina. Tibaad an iba dakul na taon nang naglingkod nin bilog na panahon sa irukan na Bethel. Sarong mag-agom na naglilingkod sa sarong sadit na pamilyang Bethel sa Central America an inimbitaran na magbalyo sa Bethel sa Mexico, na mas dakul an Bethelite nin haros 30 doble. “Masakiton bayaan an pamilya asin mga katuod,” an sabi ni Rogelio. Si Juan, saro pang brother na inimbitaran na magbalyo sa Mexico, nagsabi: “Garo man sana ako bagong luwas sa kinaban; kaipuhan mong makikatuod giraray. Kaipuhan mong makibagay sa bagong mga kostumbre asin kun paano sinda mag-isip.”

12 Nadipisilan man an mga Bethelite hali sa ibang mga nasyon sa Europa na pinabalyo sa sangang opisina sa Germany. Aram kan mga tawong gustong-gusto an magayon na kabukidan kun gurano kadipisil para sa mga hali sa Switzerland na bayaan an kahanga-hangang kabukidan nin Alps. Asin kan primero hinanap-hanap kan mga hali sa Austria an mas relaks na pamumuhay duman.

13 Kinaipuhan kan mga nagbalyo sa ibang nasyon na matuod sa bagong mga istaran, magtrabaho kaiba kan mga tugang na dai ninda midbid, asin posibleng kaipuhan nindang manudan an ibang trabaho. Kinaipuhan man nindang mag-adjust sa bagong kongregasyon asin teritoryo, saka tibaad kaipuhan pa ngani nindang mag-adal nin ibang lengguwahe. Puwedeng dipisil para sa sainda an mga pagbabagong iyan. Pero inako iyan kan dakul na Bethelite. Taano?

14, 15. (a) Paano ipinahiling nin dakul na pinapahalagahan nindang marhay an pribilehiyong magin kaiba ni Jehova sa gibuhon, maski ano man iyan? (b) Paano sinda nagin marahay na halimbawa sa sato gabos?

14 Sinabi ni Grethel: “Inako ko an imbitasyon ta gusto kong ipahiling ki Jehova na  namumutan ko siya dawa yaon sain akong nasyon o edipisyo, o ano man an pribilehiyo ko.” Si Dayska nagsabi: “Kan mapag-isip-isip ko na hali ki Jehova an imbitasyon, maugma kong inako iyan.” Uyon man diyan si André asin Gabriela na nagsabi: “Nahiling mi na mas makakapaglingkod kami ki Jehova kun ipapagilid mi an samong mga personal na kamawutan.” Naniniwala sinda na kun may pagbabago sa organisasyon ni Jehova, mas marahay na maugmang akuon iyan kisa kontrahon.

An pinakadakulang pribilehiyo ta—magin kapwa trabahador ni Jehova!

15 Huling pinagsararo an mga sangang opisina, may mga Bethelite na iinasignar na magin payunir. Iyan an nangyari sa nagkapirang Bethelite kan pagsararuon an mga sangang opisina kan Denmark, Norway, asin Sweden tanganing magin an sangang opisina kan Scandinavia. Kaiba sa sainda si Florian asin Anja na nagsabi: “Inisip mi na dipisil pero nakakaugma an bagong asignasyon mi. Para samo, marahayon nanggad na magamit ni Jehova dawa sain kami maglingkod. Talagang masasabi mi na binebendisyunan kaming marhay!” Dawa ngani kadaklan sa sato dai man kaipuhan na gumibo kan siring na pagbabago, puwede ta daw arugon an pagigin andam kan mga tugang na ini na inuton an kapakanan kan Kahadian? (Isa. 6:8) Pirming binebendisyunan ni Jehova an mga lingkod niya na nagpapahalagang marhay sa pribilehiyong magin kaiba niya sa gibuhon, maski sain man iyan.

IKAUGMA AN PRIBILEHIYO MONG MAGIN KAIBA NI JEHOVA SA GIBUHON!

16. (a) Ano an ipinapagibo sa sato kan Galacia 6:4? (b) Ano an pinakadakulang pribilehiyo na puwedeng makua nin siisay man?

16 Huling bako kitang perpekto, may tendensiya kitang ikumparar an sadiri sa iba. Pero sinasabi sa sato kan Tataramon nin Diyos na magpokus sa kun ano an kaya niyatong gibuhon. (Basahon an Galacia 6:4.) Kadaklan sa sato mayo nin katungdan na manginot sa laog kan kongregasyon. Saka, bako man gabos puwedeng magin payunir, misyonero, o Bethelite. Totoong marahayon na mga pribilehiyo ini! Pero dai niyato paglingawan na gabos kita tinawan kan pinakadakulang pribilehiyo na puwedeng makua nin siisay man—an magin  kapwa trabahador ni Jehova sa ministeryo. Sarong pribilehiyo ini na dapat tang pahalagahan na marhay!

17. Ano an lalauman ta mantang yaon pa kita sa kinaban ni Satanas, pero taano ta dai kita dapat pangluyahan nin buot?

17 Sagkod na yaon pa kita sa kinaban ni Satanas, tibaad limitado an magigibo ta sa paglilingkod ki Jehova. Tibaad may mga bagay na dai ta kontrolado, arog kan salud, responsabilidad sa pamilya, asin iba pa. Pero dai kita dapat pangluyahan nin buot. Dai mo pagmenuson an magigibo mo bilang kaiba nin Diyos sa gibuhon na pagpapatotoo dapit sa saiyang pangaran asin Kahadian sa gabos na pagkakataon. An pinakamahalaga iyo na ginigibo mo an gabos mong makakaya sa gibuhon kaiba ni Jehova asin ipinapamibi mo sa saiya na bendisyunan an mga tugang na nakakapaglingkod nin urog pa. Tandaan na mahalaga ki Jehova an gabos na nag-uumaw sa pangaran niya!

18. Ano an maninigong andam niyatong ipagilid nguna, asin taano?

18 Sa ibong kan satong mga kaluyahan asin pagkabakong perpekto, nauugma si Jehova na gamiton kita bilang saiyang mga kapwa trabahador. Pinapahalagahan nanggad niyato an satong pribilehiyong magin kaiba kan satong Diyos sa gibuhon sa huring mga aldaw na ini! Kaya, maninigong magin andam kitang ipagilid nguna an satong personal na mga kagustuhan, huling aram ta na sa bagong kinaban, tatawan kita ni Jehova kan “tunay na buhay”—buhay na daing katapusan sa maugma asin matuninong na kamugtakan.—1 Tim. 6:18, 19An Marahay na Bareta Biblia.

Pinapahalagahan mo daw na marhay an pribilehiyo mong maglingkod? (Hilingon an parapo 16-18)

19. Ano an ipinanuga sa sato ni Jehova para sa maabot na panahon?

19 Mantang haranihon na an bagong kinaban, girumdumon an sinabi ni Moises sa mga Israelita bago sinda lumaog sa Dagang Panuga: ‘Gigibuhon ni Jehova na magpakadakul ka sa gabos na gibo nin saimong mga kamot.’ (Deut. 30:9) Pagkatapos kan Armagedon, mamanahon na an daga kan gabos na nagin sibot sa gibuhon kaiba nin Diyos siring kan ipinanuga niya sa sainda. Dangan makonsentrar na kita sa satong bagong asignasyon—gibuhon na magayon na paraiso an daga!