MGA limang taon na an nakaagi, nagregular payunir sa Sydney, Australia si Choong Keon asin Julie, mag-agom na mga 35 anyos na ngunyan. “May part-time na trabaho kami kaidto asin komportable an samong buhay,” sabi ni Choong Keon. “Magayon an klima sa lugar mi asin relaks an buhay. Harani kami sa samong pamilya asin mga katuod.” Sa ibong kaiyan, dai mapamugtak an isip ni Choong Keon asin Julie. Taano man? Aram ninda na itinutugot kan saindang sitwasyon na maglingkod ki Jehova nin urog pa, alagad nag-alangan sinda na gumibo nin kinakaipuhan na mga pagbabago.

Dangan, sa sarong kumbensiyon kan 2009, nakadangog sinda nin pahayag na nakapahiro sa sainda. Para idto sa mga indibidwal na nasa kamugtakan na magpahiwas kan saindang ministeryo. Sinabi kan ispiker: “Pag-isipan ini: Mapapasiko sana nin sarong drayber an saiyang awto pawala o patuo kun iyan nagdadalagan. Kaagid kaiyan, puwede sana kitang giyahan ni Jesus sa pagpahiwas kan satong ministeryo kun kita naghihiro—kun kita naghihinguwa na abuton an satong pasuhan.” * Pagmati kan mag-agom garo sinda mismo an kinakaulay kan ispiker. Sa kumbensiyon na idto, ininterbiyu an sarong mag-agom na naglilingkod sa Taiwan. Ipinahayag ninda an saindang kaugmahan sa ministeryo asin idinuon na kaipuhan pa nin dakul na tabang duman. Sa giraray, pagmati ni Choong Keon asin Julie garo para mismo sa sainda an mensaheng idto.

“Pagkatapos kan kumbensiyon,” sabi ni Julie, “namibi kami ki Jehova na lugod tawan kami nin kusog nin buot na magbalyo sa Taiwan.” Idinagdag pa niya: “Alagad natatakot kami. Pagmati mi garo iyan primerong beses na paglukso sa hararom na swimming pool.” An sarong teksto na nakatabang sainda na ‘lumukso’ iyo an Parahulit 11:4, na nagsasabi: ‘An naghihiling [“nagbabantay,” NW] sa duros dai magtatanom asin an naghihiling sa mga panganuron dai mag-aani.’ Sabi ni Choong  Keon: “Nagdesisyon kaming pumundo na sa ‘pagbantay saka paghiling’ asin pumuon nang ‘magtanom saka mag-ani.’” Namibi sinda—asin padagos pang namibi—nagbasa nin mga istorya nin buhay nin mga misyonero, nag-e-mail sa mga nagbalyo na sa Taiwan, ipinabakal an kotse patin mga muwebles ninda, dangan nagpa-Taiwan pakalihis nin tulong bulan.

PAKANUMPONG NIN KAUGMAHAN SA PAGHUHULIT

Labing 100 na tugang hali sa ibang mga nasyon an naglilingkod ngunyan sa mga lugar sa Taiwan na dakula an pangangaipo para sa mga parahayag kan Kahadian. Hali sindang Australia, Britania, Canada, España, Estados Unidos, Hapon, Korea, asin Pransia, asin an edad puon 21 sagkod 73. Kabilang sainda an labing 50 daing agom na sister. Ano an nakatabang sa maigot na mga tugang na iyan na maghulit sa ibang nasyon? Hilingon niyato.

Si Laura

Si Laura, sarong daing agom na sister haling Canada, nagpapayunir sa sulnupan na parte kan Taiwan. Alagad, mga sampulong taon na an nakaagi, dai niya talaga gusto an paghuhulit. Nagpaliwanag si Laura, “Naghuhulit ako sagkod sana sa gusto ko.” Dangan inimbitaran siya kan mga katuod niya sa Canada na mag-iba sa sainda sa Mexico tanganing maghulit duman nin sarong bulan. “Idto an inot na beses na talagang nagtao ako nin panahon sa paglilingkod, asin dai ko hunaon na magayunon palan iyan!”

An marahay na eksperyensiyang idto an nakamotibar ki Laura na pag-isipan na bumalyo sa sarong kongregasyon sa Canada na iba an lengguwahe. Nag-adal siya nin lengguwaheng Intsik, naglingkod sa sarong grupo nin mga Intsik, dangan nagin pasuhan niya na magbalyo sa Taiwan, na nagibo niya kan Setyembre 2008. “Mga sarong taon an nag-agi bago ako nagin komportable sa bago kong kamugtakan,” sabi ni Laura, “alagad ngunyan dai ko na naiisip na magbalik sa Canada.” Ano an sabuot niya sa paghuhulit? “Nakakaugma iyan,” an sabi niya. “Nakakakontento nanggad na mahiling kun paano binabago nin mga tinutukduan sa Bibliya an saindang buhay mantang namimidbid ninda si Jehova. An paglilingkod sa Taiwan nagtao sako  nin oportunidad na mamatian nin dakul na beses an hararom na kaugmahan na iyan.”

AN DIPISIL NA LENGGUWAHE

Si Brian asin Michelle

Si Brian asin Michelle, mag-agom na 35 anyos an edad haling Estados Unidos, nagbalyo sa Taiwan mga walong taon na an nakaagi. Sa primero, an pagmati ninda daing gayo sindang nagigibo sa ministeryo. Alagad, sarong eksperyensiyadong misyonero an nagsabi sainda: “Dawa makapasakamot sana kamo nin sarong tract sa sarong tawo, tandaan nindo na tibaad iyan pa sana an inot na pagkaresibi niya nin mensahe dapit ki Jehova. Kaya diyan pa sana igwa na kamo nin importanteng kabtang sa ministeryo!” An nakakaparigon sa buot na komentong iyan an nakatabang ki Brian asin Michelle na dai sumuko. Saro pang brother an nagsabi sa sainda: “Tanganing dai kamo madisganar, dai nindo pagsukulon kada aldaw, kundi kada asembleya, an saindong pag-uswag sa pag-adal nin lengguwaheng Intsik.” Talagang nag-uswag sinda asin epektibo na sindang mga payunir ngunyan.

Ano an puwedeng makamotibar saimo na mag-adal nin ibang lengguwahe? Purbaran na magbisita sa nasyon na gusto mong paglingkudan. Umatender sa mga pagtiripon, makiasosyar sa mga tugang duman, asin umiba sa paghuhulit. Sabi ni Brian: “Pag nahiling mo na dakulon an naghihimati sa mensahe kan Kahadian asin namatian mo an mainit na pagkamuot kan mga tugang, mapapahiro kang maglingkod sa ibang nasyon.”

PAANO MAN AN SEKULAR NA TRABAHO?

Si Kristin asin Michelle

Nasuportaran kan dakul na nagbalyo kun sain mas dakula an pangangaipo an saindang sadiri bilang payunir paagi sa pagtukdo nin Ingles. Nagtitinda nin seafood si Kristin asin Michelle. Sinabi ni Kristin, “Dai pa lamang ako nagtinda kaidto, alagad nakatabang sako an hanap-buhay na iyan na magdanay sa nasyon na ini.” Pag-abot nin panahon, nagkaigwa si Kristin nin regular na mga kostumer. An part-time na trabahong iyan an nakasuportar sa saindang mag-agom, asin nagtao man iyan sainda nin igong panahon para sa saindang panginot na gibuhon—an pagpapayunir tanganing “manira” nin mga tawo.

“IKAUGMA AN PAGBIYAHE”

Si William asin Jennifer, mag-agom hali sa Estados Unidos, nag-abot sa Taiwan mga pitong taon na an nakaagi. “An pag-adal nin lengguwahe, pagpayunir, saka pag-asikaso sa kongregasyon asin sa nagkapirang pinansiyal na mga bagay nakakapagal kun minsan,” an sabi ni William. Ano an nakatabang sa sainda na magin mapanggana asin magdanay na maugma? Nagbugtak sinda nin rasonableng mga pasuhan. Halimbawa, bakong halangkawon an inaasahan ninda sa pag-adal nin lengguwaheng Intsik, kaya dai sindang gayo nadidisganar kun maluway sindang makanuod.

Si William asin Jennifer

Nagirumduman ni William an sinabi saiya kaidto nin sarong nagbibiyaheng paraataman, “Ikaugma mo an pagbiyahe, bako sana an destinasyon.” Buot sabihon, pakatapos magbugtak nin espirituwal na pasuhan, ikaugma niyato an mga ginigibo ta para maabot iyan. An pag-aplikar kan konsehong iyan, sabi ni William, an nakatabang sa saindang mag-agom na magin madaling makibagay, magdangog sa konseho kan responsableng mga brother duman, asin gumibo nin mga pagliliwat tanganing magin mapanggana sa saindang ministeryo sa ibang nasyon. Sabi pa niya, “Nakatabang man iyan samo na dai paglingawan na magtao nin panahon na apresyaron an natural na kagayunan kan isla kun sain kami nadestino.”

Arog ni William asin Jennifer, ‘nauugma man sa pagbiyahe’ si Megan, sarong daing agom na sister haling Estados Unidos, mantang naghihinguwang maabot an saiyang pasuhan na magin matibay magtaram nin Intsik. Kada katapusan nin semana nag-iiba siya sa sarong grupo nin mga parahayag na naghuhulit sa sarong interesanteng teritoryo—an duungan nin Kaohsiung, an pinakadakulang duungan sa Taiwan. Nakapagpaabot si Megan nin maugmang bareta sa mga barko asin nakapaghulit sa mga parasira haling Bangladesh, India, Indonesia, Pilipinas, Thailand, asin  Vanuatu. “Halipot na panahon sana an mga parasirang idto sa duungan, kaya pinupunan mi tulos-tulos an pag-adal sa Bibliya. Tanganing mahulitan an gabos, sa parati sarabay kong tinutukduan an apat o lima katawo.” Kumusta man an pag-adal niya nin lengguwaheng Intsik? Sabi niya, “Gusto kong makanuod tulos, alagad pirmi kong isinasaisip an sinabi sako minsan nin sarong brother, ‘Gibuhon mo an saimong pinakamakakaya, asin si Jehova na an bahala kan iba pa.’”

Si Megan

LIGTAS, SIMPLE, ASIN MAUGMA

Bago magbalyo sa ibang nasyon, inaram nguna ni Cathy, na taga Britania, kun sain na lugar an ligtas para sa sarong daing agom na sister. Ipinamibi niya idto ki Jehova asin nagsurat siya sa nagkapirang sangang opisina asin naghapot kun anong mga peligro duman an posibleng mapaatubang sa mga daing agom na sister. Pakatapos, maingat niyang pinag-isipan an simbag sa mga surat dangan nagdesisyon siya na mas marahay sa Taiwan.

Kan 2004, sa edad na 31, nagbalyo si Cathy sa Taiwan asin namuhay sa pinakasimpleng paagi na magigibo niya. Sinabi niya: “Naghapot ako sa mga tugang duman kun sain pinakabarato an mga prutas asin gulay. Nakatabang sako an praktikal na suhestiyon ninda tanganing makatipid.” Ano an nakatabang sa saiya na makapamuhay nin simple? Sabi ni Cathy: “Parati akong namimibi ki Jehova na tabangan akong magin kontento sa simpleng pagkakan asin bado. Namamatian ko na sinisimbag ni Jehova an mga pamibi ko paagi sa pagtukdo sako kun ano an mga kaipuhan ko asin pagtabang sako na dai pagparahanapon an mga gusto ko.” Sabi pa niya: “Nauugma ako sa sakong simpleng buhay huling nakakakonsentrar ako sa espirituwal na mga bagay.”

Si Cathy

Pero an buhay ni Cathy bako sanang simple kundi maugma man. Ipinaliwanag niya kun taano: “Nakakapagtukdo ako sa lugar kun sain dakul na tawo an naghihimati sa maugmang bareta. Tunay na kaugmahan iyan!” Pag-abot niya kaidto sa Taiwan, duwa sana an kongregasyon sa lengguwaheng Intsik sa siyudad na pinagpayuniran niya, alagad ngunyan pito na. Sabi ni Cathy: “Napapano nin kaugmahan an buhay ko aroaldaw pag nahihiling ko mismo an makangangalas na pagdakol na iyan asin an pakikabtang sa pag-ani!”

“KAIPUHAN NINDA DAWA AN AROG SAKO!”

Kumusta na daw si Choong Keon asin Julie, na nasambitan sa kapinunan? Sa primero, an pagmati ni Choong Keon daing gayo siyang pakinabang sa kongregasyon ta dai siyang gayo tataong mag-Intsik. Alagad kabaliktaran an namatian kan mga tugang duman. “Kan mabanga sa duwa an samong kongregasyon, natawan ako nin dagdag na responsabilidad bilang ministeryal na lingkod,” sabi ni Choong Keon. “Sa puntong idto, talagang namatian ko na naglilingkod ako kun sain mas dakula an pangangaipo. Nakakaugma talagang marhay,” nakangirit na sabi niya, “na kaipuhan ninda dawa an arog sako!” Sa ngunyan, elder na siya. Dagdag pa ni Julie: “Nakamati kami nin pagkakontento, na may nagibo kami, asin nin kaugmahan na dai mi pa nuarin man namatian. Napadigdi kami tanganing tumabang, alagad garo kami an natabangan kan nakakaugmang eksperyensiyang ini. Pinapasalamatan mi si Jehova na pinapaglingkod niya kami digdi!”

Sa dakul na kadagaan, dakul pang trabahador sa espirituwal na pag-ani an kaipuhan. Matatapos ka na daw sa pag-eskuwela asin nag-iisip kun ano an gigibuhon sa buhay mo? Ika daw mayong agom asin gusto mong urog pang magamit sa organisasyon ni Jehova? Gusto mo daw pamanahan nin dakul na espirituwal na bagay an saimong pamilya? Retirado ka na daw asin igwa na nin dakul na kapaki-pakinabang na eksperyensiya sa buhay na ikakahiras sa iba? Makakasiyerto ka sa dakul na bendisyon kun papahiwason mo an saimong ministeryo paagi sa paglilingkod kun sain dakul pang parahayag kan Kahadian an kaipuhan.

^ par. 3 Hilingon an librong “Bearing Thorough Witness” About God’s Kingdom, kapitulo 16, parapo 5-6.