Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

‘Naghihinguwa’ Ka Daw Tanganing Makapaglingkod?

‘Naghihinguwa’ Ka Daw Tanganing Makapaglingkod?

NINENERBIYOS si Fernando. * Gusto siyang kaulayon nin duwang elder. Pakalihis nin nagkapirang pagdalaw kan paraataman nin sirkito, ipinaliwanag na sa saiya kan mga elder kun paano siya magigin kuwalipikado para sa dugang pang mga pribilehiyo sa kongregasyon. Sa paglihis nin panahon, iniisip-isip ni Fernando kun manonombrahan pa siya bilang elder. Katatapos pa sana kan pagdalaw giraray kan paraataman nin sirkito. Ano daw an sasabihon ngunyan kan mga elder?

Nagdadangog si Fernando mantang may sinasabi sa saiya an saro sa mga elder. Sinambit kan elder an 1 Timoteo 3:1 asin sinabing nakaresibi sinda nin surat na nagsasabing ninombrahan siya bilang elder. Nabigla si Fernando asin naghapot, “Ano po?” Inutro kan elder an sinabi niya, asin nagngirit si Fernando. Dangan, kan ipaisi sa kongregasyon na elder na siya, ugmahon an gabos.

Sala daw na magmawot nin mga pribilehiyo sa kongregasyon? Bako man. Uyon sa 1 Timoteo 3:1, “Kun an sarong lalaki naghihinguwang magin paraataman, nagmamawot siya nin marahay na gibo.” (NW) Dakul na brother an nadadagka kan pamparigon na iyan asin naghihinguwang umuswag sa espirituwal tanganing makuwalipikar sa mga pribilehiyo sa kongregasyon. Bilang resulta, binendisyunan an banwaan nin Diyos nin manampulong ribong may kakayahan na elder asin ministeryal na lingkod. Pero huling dakul an nadadagdag sa kongregasyon, kaipuhan na dakul pang brother an maghinguwang umabot nin mga pribilehiyo. Ano an tamang paagi tanganing magibo iyan? Dapat daw na ikahadit kan mga nagmamawot na magin paraataman kun nuarin iyan maabot, arog ni Fernando?

ANO AN BUOT SABIHON NIN ‘NAGHIHINGUWA’?

An termino sa Bibliya na ‘naghihinguwa’ itrinadusir hali sa Griegong verb na igwa nin ideya na udok na magmawot, o mag-unat. Puwedeng maisip mo an sarong tawo na pinipirit abuton an sarong magayon paghilingon na prutas sa sanga nin kahoy. Pero an paghihinguwa dai nangangahulugan na may kahanaban  mong aabuton an pribilehiyo na “magin paraataman.” Taano man? Huling an katuyuhan kan mga sinserong nagmamawot na maglingkod bilang elder iyo na gumibo nin “marahay na gibo” imbes na magkaigwa nin posisyon.

Yaon sa 1 Timoteo 3:2-7 asin Tito 1:5-9 an dakul sa mga kahagadan na may koneksiyon sa marahay na gibong ini. Kun mapadapit sa halangkaw na mga pamantayan na iyan, sinabi ni Raymond na haloy nang elder: “Para sako, an pinakamahalaga iyo an satong pagkatawo. Mahalaga an kakayahan sa pagpapahayag asin pagtutukdo, pero mas mahalaga pa man giraray an pagigin dai nin katuyawan, tama sana an mga ugali, tultol an isip, areglado, mapag-istimar, asin rasonable.”

‘Maghinguwang’ umabot nin pribilehiyo paagi sa pakikikabtang sa lain-lain na gibuhon sa kongregasyon

An brother na sinserong naghihinguwang umabot nin mga pribilehiyo nagmamaigot na magin daing katuyawan paagi sa paglikay sa gabos na klase nin pandadaya asin pagkamaati. Siya may tama sanang mga ugali, may tultol na isip, areglado, asin rasonable; kaya pinagtitiwalaan siya kan mga tugang na manginot sa sainda asin tabangan sinda sa mga problema ninda. Huling mapag-istimar siya, napapakusog niya an mga hoben asin an mga baguhan sa katotoohan. Rinaranga niya asin tinatabangan an mga may hilang saka an mga may edad na huling mamumuton siya sa karahayan. Pinapatalubo niya an mga kuwalidad na ini tanganing makatabang sa iba, bako tanganing manombrahan bilang elder. *

Nauugma an grupo nin kamagurangan na magtao nin konseho asin pamparigon nin buot, pero an pag-abot kan suno sa Kasuratan na mga kahagadan sa panginot nakadepende sa indibidwal na gustong umabot nin pribilehiyo. Sinabi ni Henry na sarong eksperyensiyadong paraataman: “Kun naghihinguwa kang umabot nin pribilehiyo, magmaigot na marhay tanganing mapatunayan mong kuwalipikado ka.” Sinambit niya an Parahulit 9:10, asin nagpaliwanag: “‘An ano man na magigibo kan saimong kamot, gibuhon mo sa bilog mong kusog.’ (NW) Ano man an itaong asignasyon saimo kan mga elder, gibuhon mo an pinakamakakaya mo. Mamutan mo an gibuhon na itinao saimo sa kongregasyon, pati an pagsamhod kan salog. Pag-abot nin panahon, mahihiling ninda an ginigibo asin an mga paghihinguwa mo.” Kun gusto mong maglingkod bilang elder pag-abot nin panahon, magin mahigos asin  mapagkakatiwalaan sa gabos na aspekto kan sagradong paglilingkod. An kapakumbabaan, bakong an mapalangkaw na ambisyon, an maninigong mangibabaw sa saimo.—Mat. 23:8-12.

ISIKWAL AN SALANG KAISIPAN ASIN PAGGAWI

An nagkapirang gustong magkapribilehiyo sa kongregasyon tibaad matentaran na magpadangog o magpurbar na impluwensiyahan an grupo nin kamagurangan. An iba nauuyam pag tinatawan nin konseho kan mga elder. Kun arog kaiyan an saro, maninigo niyang haputon an sadiri niya, ‘Sadiri ko sana daw na ambisyon an iniisip ko, o gusto ko talaga na mapakumbabang atamanon an mga karnero ni Jehova?’

Maninigo man na girumdumon kan mga naghihinguwang umabot nin pribilehiyo an saro pang kahagadan para sa mga elder, na magin mga halimbawa, o ‘padara sa aripumpon.’ (1 Ped. 5:1-3) An sarong marahay na halimbawa sa kongregasyon naglilikay na dai magkaigwa nin tusong kaisipan asin paggawi. Mapasensiya asin matinios siya, elder man siya o bako. An pagigin elder dai nangangahulugan na mayo na siyang kaluyahan. (Bil. 12:3; Sal. 106:32, 33) Saka, tibaad ‘dai aram [kan brother an] ano man na tumang sa saiya,’ pero tibaad may nahihiling an iba na negatibong bagay sa saiya. (1 Cor. 4:4) Kaya, kun tawan ka kan mga elder nin sinserong konseho na basado sa Bibliya, pagmaigutan na dangugon iyan na dai nauuyam. Dangan, hinguwahon na isagibo an saindang konseho.

PAANO KUN HALUYON KA NANG NAGHAHALAT?

Para sa nagkapirang brother, garo baga haluyon na sindang naghahalat na manombrahan bilang elder. Kun dakul na taon ka nang “naghihinguwang magin paraataman,” nalalangkag ka daw kun minsan? Kun iyo, mangnuhon an ipinasabong na mga tataramon na ini: ‘An paghalat na naglalawig kasakitan sa puso, tara kahoy nin kabuhayan an nauutob na pagmawot.’—Tal. 13:12.

Puwedeng pangluyahan nin buot an saro kun garo baga dai minaabot an sarong pasuhan na gustong-gustong makamit. Arog kaiyan an namatian ni Abraham. Nanuga si Jehova sa saiya nin sarong aking lalaki, alagad dakul na taon na an nag-agi pero dai pa sinda nagkakaaki ni Sara. (Gen. 12:1-3, 7) Kan naggugurang na si Abraham, nag-agrangay siya: ‘Jehova Diyos, ano an itatao mo sako na nabubuhay akong daing aki. Dai mo ako tinawan nin mga aki.’ Inasegurar siya ni Jehova na mauutob an panuga Niya na tatawan siya nin aking lalaki. Pero kisiyera 14 taon pa an nag-agi bago inutob nin Diyos an saiyang panuga.—Gen. 15:2-4; 16:16; 21:5.

Mantang naghahalat si Abraham, nawara daw an kaugmahan niya sa paglilingkod ki Jehova? Dai. Dai niya nuarin man pinagdudahan an panuga nin Diyos. Padagos siyang naglaom na mauutob iyan. Nagsurat si apostol Pablo: ‘Huling nakatagal sa pagtios [si Abraham], siya nagkamit kan panuga.’ (Heb. 6:15) Kan huri, binendisyunan kan Diyos na Makakamhan sa Gabos an maimbod na lalaking idto nin urog pa sa linalauman kaini. Ano an manunudan mo ki Abraham?

Kun haloy mo nang hinahalat na makapaglingkod bilang elder pero dai iyan minaabot, padagos na magtiwala ki Jehova. Dai mawaran nin kaugmahan sa paglilingkod sa saiya. Si Warren, na nakatabang sa dakul na brother na umuswag sa espirituwal, nagpaliwanag kun taano: “Nangangaipo nin panahon tanganing  mahiling kun kuwalipikado an saro. Sa paglihis nin panahon, dikit-dikit na mahihiling sa paggawi nin sarong brother asin sa paggibo niya kan saiyang asignasyon an mga abilidad saka sabuot niya. Iniisip kan nagkapira na magigin mapanggana sana sinda kun magkakapribilehiyo o manonombrahan sinda. Sala an siring na kaisipan asin puwedeng iyan na sana an pagparaisipon nin saro. Kun maimbod kang naglilingkod ki Jehova yaon sain ka man asin ano man an ginigibo mo, mapanggana ka.”

Sarong brother an naghalat nin labing sarong dekada bago nanombrahan na elder. Nagtataram dapit sa pamilyar na paglaladawan sa libro nin Ezequiel, kapitulo 1, sinabi niya an mga leksiyon na nanudan niya: “Pinapadalagan ni Jehova an saiyang karwahe, an saiyang organisasyon, sa rikas na gusto niya. Bakong an oras ta an mahalaga kundi an oras ni Jehova. Kun manungod sa kagustuhan na maglingkod bilang elder, bako ako an mahalaga—bakong kun ano an gusto ko o an mawot kong magin. Tibaad an gusto ko iba palan sa aram ni Jehova na kaipuhan ko.”

Kun gusto mong makapaglingkod sa iba bilang Kristiyanong paraataman, maghinguwang maabot iyan paagi sa paghinguwang makadagdag sa kaugmahan kan kongregasyon. Kun garo baga nalalangkag ka na, labanan an tendensiyang mahadit asin mawaran nin pasensiya. Si Raymond, na nasambitan sa inutan, nagsabi: “An tawong ambisyoso dai makokontento. An mga pirming nahahadit dai magigin maugma sa paglilingkod ki Jehova.” Lubos na patalubuon an bunga kan espiritu nin Diyos, lalo na an pakatios. Pauswagon an saimong espirituwalidad paagi sa pag-adal kan Bibliya. Urog na makikabtang sa paghuhulit kan maugmang bareta asin pagtutukdo kan Bibliya sa mga interesado. Panginutan an saimong pamilya sa espirituwal na mga aktibidad asin sa pampamilyang pagsamba. Ikaugma an lambang oportunidad na kaibanan mo an mga tugang. Mantang pinagmamaigutan mong maabot an pasuhan mo, ikakaugma mo an paglilingkod ki Jehova.

An pagmamaigot na makuwalipikar sa mga pribilehiyo sa kongregasyon sarong marahayon na oportunidad hali ki Jehova; habo niya o kan saiyang organisasyon na madisganar asin magin mamundo sa paglilingkod sa saiya an siisay man na naghihinguwang umabot nin pribilehiyo. Tinatabangan asin binebendisyunan nin Diyos an gabos na naglilingkod sa saiya na may dalisay na motibo. Iyo, arog kan gabos na bendisyon niya, iyan ‘dai niya dinadagdagan nin kamunduan.’—Tal. 10:22.

Dawa medyo haloy ka nang naghihinguwang umabot nin pribilehiyo, may mapapauswag ka pa man giraray sa saimong espirituwalidad. Mantang pinapauswag mo an kinakaipuhan na mga kuwalidad asin mahigos na naglilingkod sa kongregasyon na dai pinapabayaan an saimong pamilya, dai malilingawan ni Jehova an gabos na ginibo mong paglilingkod sa saiya. Lugod na pirmi kang magin maugma sa paglilingkod ki Jehova, ano man na asignasyon an itao sa saimo.

^ par. 2 Sinalidahan an mga pangaran sa artikulong ini.

^ par. 8 An mga prinsipyong nasambitan sa artikulong ini aplikado man sa mga nagmamawot na magin ministeryal na lingkod. Yaon sa 1 Timoteo 3:8-10, 12, 13 an mga kahagadan na dapat nindang maabot.