Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 ISTORYA NIN BUHAY

Nawaran nin Ama—Nakanumpong nin Ama

Nawaran nin Ama—Nakanumpong nin Ama

NAMUNDAG an sakong ama sa Graz, Austria, kan 1899, kaya hoben pa siya kan Giyera Mundiyal I. Pinirit siyang magsuldados sa armi kan Alemania dai nahaloy pagkatapos pumutok an Giyera Mundiyal II kan 1939. Nagadan siya kan 1943 mantang nakikipaglaban sa Rusia. Kaya, makamumundo, dos anyos pa sana ako kan mawaran ako nin ama. Dai ko lamang siya namidbid, kaya talagang hinahanap-hanap kong magkaigwa nin ama, lalo na pag nahihiling kong may ama an kadaklan sa mga aking lalaki sa eskuwelahan mi. Pag-abot nin panahon, kan ako tin-edyer na, naranga ako kan maaraman ko an manungod sa satong Ama sa langit, sarong Ama na nakakalabi sa gabos na dai magagadan.—Hab. 1:12.

MGA EKSPERYENSIYA KAIBA KAN MGA BOY SCOUT

Kan ako aki pa

Kan ako siyete anyos, nagin miyembro ako kan Boy Scouts youth movement. An Boy Scouts sarong pambilog na kinaban na organisasyon na inestablisar kan 1908 sa Gran Britania ni Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, sarong tenyente heneral kan armi kan Britania. Kan 1916, inestablisar niya an Wolf Cubs (o Cub Scouts) para sa mas hoben na mga aking lalaki na kaedad ko.

Gustong-gusto ko an mga pagkamping sa probinsiya sa katapusan kan semana—pagturog sa tolda, pagsulot nin uniporme, asin pagmartsa kasabay kan tanog nin bombo. Ugmahon ako kun kaiba ko an ibang mga Boy Scout mantang nagkakarantahan pag banggi sa palibot nin campfire asin nagkakarawat sa kadlagan. Dakul man kaming nanudan manungod sa natural na kapalibutan, kaya mas napahalagahan ko an mga ginibo kan satong Kaglalang.

Dinadagka an mga Boy Scout na gumibo nin karahayan kada aldaw. Iyan an motto ninda. Tinitino mi an lambang saro paagi sa pagsabing “Pirming Handa.” Nagustuhan ko ini. Sa grupo mi na may labing sanggatos na aking lalaki, mga kabanga an Katoliko asin an kabanga Protestante, saka may sarong Budista.

Puon 1920, an mga Boy Scout nagkaigwa nin internasyonal na mga pagtiripon, o jamboree, na ginigibo kada pirang taon. Nakaiba ako sa ikapitong World Scout Jamboree sa Bad Ischl, Austria, kan Agosto 1951. Kan Agosto 1957, nakaiba man ako sa ikasiyam na World Scout Jamboree sa Sutton Park na harani sa Birmingham, England, na inatenderan nin mga 33,000 na Boy Scout hali sa 85 kadagaan. Siring man, mga 750,000 an nagbisita samo sa jamboree, kaiba na si Reyna Elizabeth kan England. Para sako, saro na idtong pambilog na kinaban na kasararuan nin magturugang. Dai ko lamang hinuna na magigin kabilang palan ako sa mas dakulang kasararuan nin magturugang—sarong espirituwal na kasararuan.

PRIMERONG MAKAMIDBID NIN SARONG SAKSI NI JEHOVA

Si Rudi Tschiggerl na sarong pastry chef an inot na nagpatotoo sako

Patapos na an training ko kan tigsuli kan 1958 bilang waiter sa Grand Hotel Wiesler sa Graz, Austria,  kan impormal na magpatotoo sa sako an katrabaho kong si Rudolf Tschiggerl na sarong pastry chef. Dai ko pa lamang nadangog kaidto an manungod sa katotoohan. Inot niyang ipinakipag-ulay sako an doktrinang Trinidad asin sinabi niya na dai iyan itinutukdo kan Bibliya. Idinepensa ko an Trinidad asin gusto kong patunayan na sala siya. Suno ko an ugali kan katrabaho ko kaya gusto ko siyang kumbinsiron na bumalik sa pagigin Katoliko.

Ikinua ako nin Bibliya ni Rudolf, na inaapod mi man na Rudi. Sinabi ko saiya na an gusto ko idtong bersiyon nin Katoliko. Binasa ko iyan, asin paghaloy-haloy narisa kong may isinalipit diyan si Rudi na tract na inimprenta kan Watchtower Society. Dai ko iyan nagustuhan ta pagmati ko isinurat an babasahon na iyan na garo baga tama pero bako man. Pero, gusto ko pa man giraray makipag-ulay sa saiya manungod sa Bibliya. Nasabutan iyan ni Rudi kaya dai na siya nag-alok sako nin ano man na babasahon. Sa laog nin tulong bulan, nag-uulay kami paminsan-minsan manungod sa Bibliya na sa parati inaabot nin matanga.

Kan matapos ko an pag-aprentis sa hotel sa ginikanan kong banwaan na Graz, pinaeskuwela pa ako kan sakong ina sa sarong eskuwelahan para sa hotel management na yaon sa Bad Hofgastein, sarong banwaan harani sa kababan kan Alps. May koneksiyon an eskuwelahan na iyan sa Grand Hotel sa Bad Hofgastein, kaya kun beses, nagtatrabaho ako sa hotel tanganing madagdagan an eksperyensiya ko.

DINALAW NIN DUWANG MISYONERA

Pinunan akong tukduan sa Bibliya ni Ilse Unterdörfer asin Elfriede Löhr kan 1958

Ipinadara ni Rudi an bago kong adres sa sangang opisina sa Vienna, na itinao man kan opisina sa duwang misyonera na si Ilse Unterdörfer asin Elfriede Löhr. * Sarong aldaw, sinabihan ako kan receptionist kan hotel na may duwang babayi na nasa lunadan sa luwas asin gusto ninda akong makaulay. Nagngalas ako ta dai ko man sinda midbid. Pero, nagluwas ako tanganing aramon kun siisay sinda. Kan huri, naaraman kong tagahatod sinda nin mga literatura kan mga Saksi kan panahon kan mga Nazi sa Alemania kan ipagbawal an gibuhon duman bago an Giyera Mundiyal II. Bago pa man magpuon an giyera, dinakop na sinda kaidto kan mga secret police (Gestapo) na Aleman asin dinara sa kampo de konsentrasyon sa Lichtenburg. Dangan, kan giyera, ibinalyo sinda sa kampo sa Ravensbrück, harani sa Berlin.

Haros kaedad kan sakong ina an duwang sister kaya talagang iginagalang ko sinda. Iyan an dahilan kaya habo kong masayang an panahon ninda sa pakikipag-ulay sa sako ta tibaad pakalihis sana nin pirang semana o bulan, sabihon ko sainda na habo ko nang ipagpadagos iyan. Kaya sinabi ko sa sainda na tawan na sana ninda ako nin lista nin mga teksto manungod sa doktrina kan Katoliko na apostolic succession. Sinabi ko sa sainda na ipapakipag-ulay ko iyan sa samong padi. Paghuna ko maaaraman ko na an katotoohan pag ginibo ko ini.

PAKANUOD MANUNGOD SA TOTOONG BANAL NA AMA SA LANGIT

Sinasabi sa katukduan kan Romano Katoliko na apostolic succession na dagos-dagos an pagsalihid kan mga papa puon pa ki apostol Pedro. (Sala an interpretasyon kan simbahan sa mga tataramon ni Jesus sa Mateo 16:18, 19.) Hinihingako man kan Katolisismo na dai nasasala an papa kun manungod sa doktrina  pag nagtataram ini sa ex cathedra, o sa saiyang opisyal na katungdan. Naniniwala ako diyan asin inisip ko na kun an papa, na inaapod kan mga Katoliko na Banal na Ama, dai nasasala sa itinutukdong mga doktrina asin sinasabi niyang totoo an Trinidad, kun siring, siguradong totoo man nanggad iyan. Pero kun nasasala siya, puwedeng sala man an doktrinang iyan. Kaya bakong makangangalas na para sa dakul na Katoliko, an apostolic succession an pinakamahalagang katukduan, huling nakadepende diyan an pagigin tama o sala kan iba pang katukduan kan Katoliko!

Kan kaulayon ko an padi, dai niya masimbag an mga hapot ko, pero may kinua siyang libro nin Katolikong doktrina na nagtutukar dapit sa apostolic succession. Dinara ko iyan sa harong, arog kan sabi niya, binasa iyan, asin nagbalik ako saiya na mas dakul na an hapot. Sa katapos-tapusi, huling dai masimbag kan padi an mga hapot ko, sinabi niya: “Dai taka makukumbinsir, asin dai mo man ako makukumbinsir. . . .  Makua mo man lugod an simbag sa mga hapot mo!” Habo na niyang makipag-ulay pa sa sako.

Kan pagkakataon na idto, andam na akong makipag-adal nin Bibliya ki Ilse asin Elfriede. Dakul sindang itinukdo sa sako manungod sa totoong Banal na Ama sa langit, si Jehova Diyos. (Juan 17:11) Mayo pang kongregasyon kaidto sa lugar mi, kaya an duwang sister na ini an nagkokondukta nin mga pagtiripon sa harong nin sarong interesadong pamilya. Dikit sana an nag-aatender. An duwang sister an nagtutukar kan kadaklan sa mga materyal sa pagtiripon ta dai pang bawtisadong brother na manginginot. Paminsan-minsan, may brother na minaabot hali sa ibang lugar tanganing magtao kan pampublikong pahayag sa sarong inarkilang lugar.

INOT NA PAKIKIKABTANG SA MINISTERYO

Pinunan ni Ilse asin Elfriede an pag-Bible study sako kan Oktubre 1958, asin nabawtismuhan ako pakalihis nin tulong bulan kan Enero 1959. Bago ako mabawtismuhan, hinapot ko sinda kun puwede akong umiba sa sainda sa pagharong-harong tanganing mahiling ko kun paano ginigibo an paghuhulit. (Gui. 20:20) Pagkatapos kan inot kong pag-iba sa sainda, naghapot ako kun puwede akong magkaigwa nin sadiri kong teritoryo. Iinasignar ninda sako an sarong baryo asin solo akong naghaharong-harong asin nagdadalaw liwat sa mga interesado. An inot kong nakapartner sa pagharong-harong iyo an paraataman nin sirkito na nagdalaw sa samo.

Kan 1960, pagkatapos kong mag-adal nin hotel management, nagpuli ako sa lugar mi tanganing purbaran na tabangan an mga paryente ko na makanuod nin katotoohan sa Bibliya. Maski ngani mayo pa sa sainda ngunyan an nasa katotoohan, minsan paano nagpapahiling nin interes an nagkapira sa sainda.

AN BUHAY SA BILOG NA PANAHON NA PAGLILINGKOD

Kan ako labing 20 anyos

Kan 1961, binasa sa mga kongregasyon an mga surat kan sangang opisina na nag-eengganyar sa mga tugang na magpayunir. Soltero ako saka makusog an hawak ko, kaya naisip ko na mayo akong rason na dai magpayunir. Kinaulay ko an samong paraataman sa sirkito na si Kurt Kuhn kun ano an masasabi niya kun matrabaho pa ako nin pirang bulan tanganing makabakal nin awto na magagamit ko sa pagpapayunir. An simbag niya: “Kinaipuhan daw ni Jesus saka kan mga apostol nin awto tanganing makapaglingkod nin bilog na panahon?” Nakatabang nanggad iyan sa sako na makapagdesisyon! Nagplano tulos akong magpayunir. Pero, huling 72 na oras akong nagtatrabaho kada semana sa sarong hotel na may restawran, kaipuhan ko ngunang gumibo nin mga pagbabago.

Hinapot ko an sakong boss kun tutugutan niya akong magtrabaho nin 60 oras. Nagtugot siya asin pareho pa man giraray an suweldo ko. Pakalihis nin dikit na panahon, hinapot ko siya kun puwedeng  48 oras na sana ako matrabaho kada semana. Nagtugot giraray siya asin pareho pa man giraray an suweldo ko. Sunod, hinapot ko siya kun tutugutan niya akong magtrabaho na sana nin 36 na oras kada semana, o 6 na oras sa 6 na aldaw, asin nagtugot giraray siya. An makangangalas ta pareho pa man giraray an suweldo ko! Garo baga habo niya talaga akong maghali. Kaya sa iskedyul na iyan, nakapagpayunir na ako. Kan panahon na idto, an kahagadan sa payunir 100 na oras kada bulan.

Pakalihis nin apat na bulan, ninombrahan akong magin espesyal payunir asin congregation servant sa sarong sadit na kongregasyon sa probinsiya nin Carinthia, sa banwaan nin Spittal an der Drau. An kahagadan sa espesyal payunir kaidto 150 oras kada bulan. Mayo akong kapartner na payunir, pero pinapahalagahan kong marhay an suporta sa sako sa ministeryo nin sarong sister na si Gertrude Lobner, na iyo an assistant congregation servant. *

MARIKAS NA PAGBABAGO NIN MGA ASIGNASYON

Kan 1963, naimbitaran akong maglingkod sa sirkito. Kun beses, nagsasakay ako sa tren pag mabalyo nin mga kongregasyon, dara an magabat na mga maleta. Mayong lunadan an kadaklan na tugang, kaya daing nagsusundo sako sa istasyon kan tren. Tanganing dai isipon na “nagpapasikat” ako, habo kong mag-taxi, kaya naglalakaw ako pasiring sa dadagusan ko.

Kan 1965, soltero pa ako kaidto, naimbitaran akong mag-adal sa ika-41 klase kan Paadalan nin Gilead. Mayo man nin agom an dakul sa mga kaklase ko. Nasurpresa akong marhay kan maggradwar kami ta inasignar ako pabalik sa pinaghalian kong nasyon na Austria tanganing ipadagos an paglilingkod sa sirkito. Pero, bago maghali sa Estados Unidos, apat na semana akong pinaiba sa sarong paraataman nin sirkito. Nagpapasalamat akong marhay ta nakaibanan ko sa paglilingkod si Anthony Conte, sarong mamumuton na tugang na namumutan man an ministeryo asin epektibong marhay diyan. Naglingkod kami sa lugar nin Cornwall sa amihanan na parte kan New York.

Kan ikinasal kami

Pag-abot ko sa Austria, inasignar ako sa sarong sirkito kun sain ko namidbid si Tove Merete, sarong magayon na daraga. Pinadakula siya sa katotoohan puon pa kan siya singko anyos. Pag naghahapot an mga tugang kun paano kami nagkamidbidan, pasuba ming sinasabing, “An sangang opisina an nag-areglo kaiyan.” Ikinasal kami pakalihis nin sarong taon, kan Abril 1967, asin inaprubaran kaming magpadagos sa pansirkitong gibuhon.

Kan suminunod na taon, narealisar ko paagi sa dai na kutana maninigong kabuutan ni Jehova na inampon niya ako bilang espirituwal na aki. Iyan an kapinunan kan espesyal na relasyon ko sa sakong langitnon na Ama saka sa gabos na, uyon sa Roma 8:15, ‘nag-aapod: “Abba, Ama!”’

Nagpadagos kami ni Merete sa pansirkito saka pandistritong gibuhon sagkod 1976. Pag panahon nin tiglipot, kun beses kaipuhan ming magturog sa maliputon na kuwartong daing heater. Sarong beses, pagmata mi, nagtagas asin nagyelo an itaas na parte kan tamong mi sa lipot kan samong hinangos! Kaya nagdadara na kami nin sadit na de-kuryenteng heater tanganing makaya mi an lipot kun banggi. Sa ibang lugar, kun kaipuhan ming magkasilyas pag banggi naglalakaw kami sa niyebe pasiring sa kasilyasan  na sa parati linalaog nin malipot na duros. Mayo man kaming sadiring apartment, kaya pag Lunes parating nasa harong pa kami kan pigdagusan mi kan semanang iyan. Dangan, Martes na aga na kami nagbibiyahe pasiring sa sunod na kongregasyon.

Nauugma akong sabihon na sa laog nin dakul na taon, nagin dakulang suporta sa sako an namumutan kong agom. Gustong-gusto niyang maglingkod sa langtad, asin dai ko lamang siya pinirit na maghulit. Namumutan man niya an mga tugang saka nagmamakulog siyang marhay sa iba. Dakulang tabang nanggad siya sako.

Kan 1976, inimbitaran kaming maglingkod sa sangang opisina kan Austria sa Vienna, asin ninombrahan akong magin miyembro kan Branch Committee. Kan panahon na idto, an sangay nin Austria an nangangataman sa gibuhon sa nagkapirang nasyon sa Sirangan na Europa asin nag-oorganisar kan pasekretong paghatod nin mga literatura sa mga nasyon na idto. Pinanginutan ini ni Brother Jürgen Rundel, sarong mapamaaging tugang. Nagkapribilehiyo akong makatrabaho siya asin kan huri, inasignar sa sako an pangangataman sa gibuhon na pagtradusir sa sampulong lengguwahe sa Sirangan na Europa. Si Jürgen asin an agom niyang si Gertrude padagos na maimbod na naglilingkod bilang espesyal payunir sa Alemania. Puon 1978, an sangay kan Austria nag-phototypeset asin nag-imprenta nin mga magasin sa anom na lengguwahe gamit an sarong sadit na offset press. Nagpadara man kami nin mga subskripsiyon sa manlain-lain na nasyon na nagre-request kaiyan. Si Otto Kuglitsch, na naglilingkod ngunyan kaiba kan agom niyang si Ingrid sa sangang opisina sa Alemania, an nanginot sa mga gibuhon na ini.

Sa Austria, napurbaran ko an dakul na paagi nin pagpapatotoo, kaiba an paghuhulit sa tinampo

An mga tugang sa Sirangan na Europa nag-imprenta man nin literatura sa sadiri nindang nasyon gamit an mga mimeograph machine o nag-imprenta nin materyal hali sa film. Pero, kaipuhan ninda an suporta kan mga tugang hali sa ibang nasyon. Prinotektaran ni Jehova an aktibidad na ini. Sa sangay, namutan mi an mga tugang na dakul na taon nang naglilingkod dawa may pagbabawal asin masakit an kamugtakan.

ESPESYAL NA PAGBISITA SA ROMANIA

Kan 1989, nagkapribilehiyo akong ibanan sa Romania si Brother Theodore Jaracz na sarong miyembro kan Namamahalang Grupo. An katuyuhan mi iyo na tabangan an sarong dakulang grupo nin mga tugang na bumalik sa organisasyon. Puon kan 1949, pinutol ninda an koneksiyon ninda sa organisasyon  huli sa manlain-lain na dahilan asin nagbilog sinda nin sadiri nindang mga kongregasyon. Pero, padagos sindang naghuhulit asin nagbabawtismo. Nabilanggo man sinda huli sa pagigin neutral ninda, arog kan mga tugang na kabtang kan organisasyon na aprubado kan pambilog na kinaban na opisina. Bawal pa man giraray kaidto an gibuhon sa Romania, kaya pasekreto kaming nagmiting sa harong ni Brother Pamfil Albu, kaiba an apat na nanginginot na elder asin an mga representante kan aprubadong Romania Country Committee. May iniba man kaming parainterpretar hali sa Austria, si Rolf Kellner.

Sa ikaduwang banggi kan pag-urulay, kinumbinsir ni Brother Albu an apat niyang kapwa elder na bumalik sa organisasyon kan sabihon niyang, “Kun dai ta ini gibuhon ngunyan, tibaad mayo nang ibang pagkakataon.” Pagkatapos, mga 5,000 na tugang an napabilang giraray sa organisasyon. Kapangganahan nanggad ini para ki Jehova asin kadaugan nanggad ki Satanas!

Sa pagtatapos kan 1989, bago bumagsak an Komunismo sa Sirangan na Europa, inimbitaran kaming mag-agom kan Namamahalang Grupo na magbalyo sa pambilog na kinaban na opisina sa New York. Ikinabigla ming marhay ini. Naglingkod kami sa Brooklyn Bethel kan Hulyo 1990. Kan 1992, ninombrahan ako bilang paratabang sa Service Committee kan Namamahalang Grupo, asin puon kan Hulyo 1994, nagkapribilehiyo akong maglingkod bilang miyembro kan Namamahalang Grupo.

PAGGIRUMDOM SA NAKAAGI ASIN PAGTANAW SA PUTURO

Kaming mag-agom sa Brooklyn, New York

Haloy nang panahon an uminagi kan ako magin waiter sa sarong hotel. Ngunyan, may pribilehiyo akong makikabtang sa pag-andam asin pagtao nin espirituwal na kakanon sa satong pambilog na kinaban na kasararuan nin magturugang. (Mat. 24:45-47) Pag ginigirumdom ko an labing 50 taon nin espesyal na bilog na panahon na paglilingkod, nauugma asin nagpapasalamat akong marhay sa bendisyon ni Jehova sa satong pambilog na kinaban na kasararuan nin magturugang. Gustong-gusto kong mag-atender sa satong internasyonal na mga kumbensiyon na diyan idinuduon an pakanuod dapit sa satong Ama sa langit, si Jehova, asin sa katotoohan sa Bibliya.

Ipinapamibi ko na minilyon pang tawo an maadal nin Bibliya, maako kan katotoohan, asin malingkod ki Jehova kaiba kan satong pambilog na kinaban na Kristiyanong kasararuan nin magturugang. (1 Ped. 2:17) Linalauman ko man na mahiling hali sa langit an pagbuhay liwat digdi sa daga, asin na manumpungan an sakuyang ama. Inaasahan kong siya, an sakong ina, asin an iba ko pang namumutan na mga paryente gabos gugustuhon na sumamba ki Jehova sa Paraiso.

Linalauman kong mahiling hali sa langit an pagbuhay liwat digdi sa daga, asin na manumpungan an sakuyang ama

^ par. 15 Hilingon an istorya kan buhay ninda sa isyu kan The Watchtower na Nobyembre 1, 1979.

^ par. 27 Ngunyan, imbes na congregation servant asin assistant congregation servant, sarong parakoordinar asin sarong sekretaryo an ninonombrahan sa lambang grupo nin kamagurangan.