Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Nagigirumduman Mo Daw?

Nagigirumduman Mo Daw?

Maingat mo daw na binasa an dai pa sana nahahaloy na mga isyu kan An Torrengbantayan asin The Watchtower? Buweno, hilinga kun masisimbag mo an minasunod na mga hapot:

Anong oras dapat bunuon an kordero nin Paskuwa pag Nisan 14?

May mga bersiyon kan Bibliya na nagsasabing bubunuon iyan “sa pag-ultanan kan duwang banggi,” an buot sabihon sa pagsinarom kan saldang o sa agaw-diklom—pagkasulnop kan saldang pero bago biyong magdiklom. (Ex. 12:6)—12/15, pahina 18-19.

Anong mga prinsipyo sa Bibliya an magagamit nin mga hoben sa paggibo nin madunong na mga desisyon?

May tulong prinsipyo (1) Hanapon nguna an Kahadian nin Diyos asin an saiyang katanusan. (Mat. 6: 19-34) (2) Ikaugma an paglilingkod sa iba. (Gui. 20:35) (3) Ikaugma an paglilingkod sa Diyos mantang ika hoben pa. (Par. 12:1)—1/15, pahina 19-20.

Anong apat na parakabayo an nangangabayo na puon pa kan 1914?

Si Jesus, na nakasakay sa puting kabayo, naghiro tanganing palayason sa kalangitan si Satanas asin an mga demonyo kaini. Ilinaladawan kan nakasakay sa kabayong kulor kalayo an mga giyera na nagpapasakit sa katawuhan. Irinerepresentar kan nakasakay sa itom na kabayo an tiggutom. An nakasakay sa malungsing kabayo nagdadara nin kagadanan paagi sa damat, na minagadan nin minilyon. (Kap. 6:2-8)—2/1-E, pahina 6-7.

Nuarin mangyayari “an kasal kan Kordero”? (Kap. 19:7, NW)

Mangyayari “an kasal kan Kordero” pagkatapos makumpleto kan Hading si Jesu-Cristo an saiyang pandadaog, an buot sabihon, pagkalaglag kan Dakulang Babilonya asin pagkatapos kan giyera nin Armagedon.—2/15, pahina 10.

Taano ta “naghaharalat” sa Mesiyas an mga Judio kan panahon ni Jesus? (Luc. 3:15)

Dai ta makukumpirmar kun baga nasabutan kan mga Judio kan inot na siglo an hula ni Daniel manungod sa Mesiyas arog kan pakasabot ta. (Dan. 9:24-27) Minsan siring, tibaad nabaretaan ninda an sinabi kan anghel sa nagkapirang pastor o an sinabi kan propetisang si Ana kan mahiling niya sa templo an umboy na si Jesus. Siring man, nag-abot an mga astrologo na hinahanap an ‘namundag na hadi nin mga Judio.’ (Mat. 2:1, 2) Kan huri, sinabi ni Juan na Parabawtismo na dai mahahaloy maabot an Cristo.—2/15, pahina 26-27.

Paano ta malilikayan na an satong Iyo magin Dai? (2 Cor. 1:18)

Totoo, huli sa mga pangyayaring dai ta kontrolado, tibaad kun minsan imposibleng mautob ta an satong pangako. Pero kun kita nangako, dapat na gibuhon ta an gabos tang makakaya na utubon iyan.—3/15, pahina 32.

Paano ta malalabanan an sugot na maghiling nin pornograpiya?

An tulong paagi na makakatabang iyo an (1) Irayo ta tulos an satong mata pag nakahiling nin malaswa. (2) Ingatan an satong isip paagi sa pagpokus sa positibong mga bagay asin sa pagpamibi sa Diyos. (3) Ingatan an satong lakad paagi sa paglikay sa mga pelikula o Web site na may pornograpiya.—5/1, pahina 10-12.

Ano an puwedeng magin dai inaasahan na mga resulta pag binayaan nin sarong Kristiyano an saiyang pamilya tanganing magtrabaho sa ibang nasyon?

Kun an mga magurang magdesisyon na dai mag-iribanan bilang pamilya, puwedeng maapektaran an emosyon asin pamantayan sa moral kan mga aki. Tibaad maghinanakit sinda sa magurang ninda. Asin puwedeng mapaatubang sa seksuwal na mga sugot an mga harayo sa saindang agom.—4/15, pahina 19-20.

Taano ta binabarian nin mga tabay an mga gagadanon na kriminal na ipinapako sa harigi?

Ginagadan kan mga Romano an nagkapirang kriminal paagi sa pagpako sa harigi. Ipinabari kan mga Judio an mga tabay kan mga kriminal na kataid ni Jesus. Huli kaiyan, masasakitan sindang maghangos, kaya mapapadali an pagkagadan ninda. Sa siring, dai na sinda magdadanay na nasa harigi nin bilog na banggi. (Deut. 21:22, 23)—5/1-E, pahina 11.

Anong apat na hapot an maninigo niyatong isaisip kun kinakaulay ta an mga tawo sa ministeryo?

Siisay sinda? Sain ko sinda kinakaulay? Anong oras pinakamarahay na makipag-ulay sa sainda? Paano ko sinda maninigong kaulayon?—5/15, pahina 12-15.

Gurano kadakul an nagagadan sa paninigarilyo?

Sa nakaaging siglo, 100,000,000 katawo an ginadan kaiyan. Sa presente, 6,000,000 an ginagadan kaiyan kada taon.—7/1, pahina 3.