‘An gabos na buot nindo na gibuhon sa saindo nin mga tawo, gibuhon man nindo iyan sa sainda.’MAT. 7:12.

1. May epekto daw an paagi nin pagtratar niyato sa mga tawo sa ministeryo? Magtao nin halimbawa. (Hilingon an ritrato sa itaas.)

MGA pirang taon na an nakaagi, sarong mag-agom na Kristiyano sa Fiji an nakikikabtang sa pag-imbitar sa mga tawo para sa Memoryal kan kagadanan ni Cristo. Nagpuon na umuran mantang nakikipag-ulay sinda sa sarong babayi sa luwas kan harong kaini. Ipinasubli kan brother an saro nindang payong sa babayi, asin nagsukob na sana sindang mag-agom sa sarong payong. Naugma an mag-agom kan mahiling ninda na an babayi nag-atender sa Memorial. Sinabi kaini na mayo siyang gayong nagigirumduman sa sinabi kan mga Saksing nagdalaw sa saiya. Pero naghanga siyang marhay sa pagtratar ninda sa saiya kaya napahiro siyang mag-atender sa Memoryal. Taano ta nagin marahay an resulta? Sinunod kan mag-agom an parating inaapod na Golden Rule o an Bulawan na Reglamento sa Paggawi.

2. Ano an Bulawan na Reglamento sa Paggawi asin paano ta iyan ikakaaplikar?

2 Ano an Bulawan na Reglamento sa Paggawi? Iyan an konseho na itinao ni Jesus kan sabihon niya: ‘An gabos na buot nindo na gibuhon sa saindo nin mga tawo, gibuhon man nindo iyan sa sainda.’ (Mat. 7:12) Paano ta iyan ikakaaplikar? Sa panginot, paagi sa duwang  lakdang. Inot, haputon an sadiri, ‘Kun ako an nasa kamugtakan kan ibang tawo, ano an gusto kong magin pagtratar sa sako?’ Ikaduwa, kaipuhan tang gibuhon an pinakamakakaya ta na trataron an iba arog kan gusto tang magin pagtratar sa sato.1 Cor. 10:24.

3, 4. (a) Ipaliwanag kun taano ta an Bulawan na Reglamento sa Paggawi dai sana minaaplikar sa pakikiiba-iba niyato sa mga kapagtubod. (b) Ano an tutukaron ta sa artikulong ini?

3 Parati tang inaaplikar an Bulawan na Reglamento sa Paggawi sa pakikiiba-iba ta sa satong mga kapagtubod. Pero dai sinabi ni Jesus na maninigo ta sanang ipahiling iyan sa mga kapagtubod ta. An totoo, sinambit niya an reglamentong iyan kan ipinapaliwanag niya kun paano ta dapat tatrataron an mga tawo sa pangkagabsan pati ngani an satong mga kaiwal. (Basahon an Lucas 6:27, 28, 31, 35.) Kun iaaplikar ta an reglamentong iyan sa satong mga kaiwal, mas urog nang dapat tang gibuhon iyan kun naghuhulit sa mga tawo—na an dakul sa sainda tibaad “may tamang inklinasyon sa buhay na daing katapusan”!Gibo 13:48, NW.

4 Tutukaron ta ngunyan an apat na hapot na puwede tang girumdumon kun kita nasa ministeryo: Siisay an mga kinakaulay ko? Sain ko sinda kinakaulay? Anong oras pinakamarahay na makipag-ulay sa mga tawo? Paano ako maninigong makipag-ulay sa sainda? Arog kan maaaraman ta, an mga hapot na ini makakatabang sa sato na konsideraron an namamatian kan mga hinuhulitan ta asin ibagay sa sainda an satong pakikipag-ulay.1 Cor. 9:19-23.

SIISAY AN KINAKAULAY KO?

5. Ano an mga puwede tang ihapot sa satong sadiri?

5 Sa satong ministeryo, parati kitang nakikipag-ulay sa mga indibidwal. An lambang saro igwa nin napapalain na problema asin pinaghalian. (2 Cron. 6:29) Kun ipinapakipag-ulay sa iba an maugmang bareta, haputon an sadiri: ‘Kun ako an kagharong, ano an gusto kong magin pagmansay sa sako kan tawong ini? Mauugma daw ako kun basta sana niya akong mamansayon na sarong ordinaryong residente sa pagtaraid? O mas gusto kong mamidbid niya ako bilang indibidwal?’ An pag-isip-isip sa siring na mga hapot mapagirumdom sa sato na trataron an lambang kagharong bilang indibidwal.

6, 7. Ano an maninigo tang gibuhon kun may nanumpungan kita sa ministeryo na garo baga makiiwalon?

6 Mayo nin siisay man na gustong apudon na “tawong daing ugali.” Sa pag-ilustrar: Bilang mga Kristiyano, ginigibo ta an satong pinakamakakaya na iaplikar an konseho kan Bibliya na an satong pagtaram magin danay na may kabuutan. (Col. 4:6) Pero, huling bako kitang perpekto, may beses na nakakataram kita nin mga bagay na pinagbabasulan ta sa huri. (Sant. 3:2) Kun makataram kita nin makulog sa sarong tawo—tibaad huli ta bakong marahay an aldaw ta—habo tang mamidbid bilang tawong “daing modo” o “daing konsiderasyon.” Nag-aasa kitang magigin mapagsabot an iba. Bako daw na maninigo ta man ipahiling sa iba an kaparehong konsiderasyon?

7 Kun may manumpungan ka sa ministeryo na garo baga makiiwalon, bako daw na mas marahay kun dai mo siya huhusgaran? Posible daw na natetensiyon siya sa trabaho o sa eskuwelahan? May pigtitios daw siyang grabeng hilang? Sa dakul na pangyayari, may mga kagharong na anggot kan inot, pero naghimati huli sa mahuyo asin magalang na pagtratar sa sainda kan mga lingkod ni Jehova.Tal. 15:1; 1 Ped. 3:15.

8. Taano ta dai kita maninigong mag-alangan na ihulit an mensahe kan Kahadian sa ‘gabos na [klase nin] tawo’?

8 Sa satong ministeryo, hinuhulitan ta an mga indibidwal na lain-lain an klase nin pamumuhay. Halimbawa, sa nakalihis pa sanang pirang taon, labing 60 eksperyensiya na an napublikar sa serye kan Torrengbantayan na “Binago kan Bibliya an Saindang Buhay.” An nagkapira sa itinampok sa mga artikulong ini dating mga parahabon, paraburat, miyembro nin gang, o adikto sa droga. An iba dating mga pulitiko, lider nin relihiyon, o mga indibidwal na nakasentro an buhay sa saindang karera. An iba dating imoral an pamumuhay. Pero, gabos sinda nagdangog sa maugmang  bareta, nag-ako nin pag-adal sa Bibliya, naggibo nin mga pagbabago sa buhay ninda, asin nagin lingkod ni Jehova. Kaya, dai niyato maninigong isipon na may mga tawong dai na nuarin man maako kan mensahe kan Kahadian. (Basahon an 1 Corinto 6:9-11.) Imbes, minimidbid ta na an ‘gabos na [klase nin] tawo’ puwedeng maghimati sa maugmang bareta.1 Cor. 9:22.

SAIN KO KINAKAULAY AN MGA TAWO?

9. Taano ta maninigo kitang magpahiling nin respeto sa harong kan iba?

9 Sain ta kinakaulay an mga tawo sa satong ministeryo? Sa parati, kinakaulay ta sinda sa saindang harong. (Mat. 10:11-13) Pinapahalagahan ta kun may respeto an iba sa satong harong asin personal na mga pagsadiri. Mahalaga para sa sato an satong harong. Gusto ta na magin pribadong lugar iyan para sa sato asin na makamati kita diyan nin seguridad. Dapat na ipahiling ta man sa iba an siring na respeto. Kaya sa pagharong-harong ta, marahay na isipon kun paano ta irinerespeto an saindang harong.Gui. 5:42.

10. Paano ta malilikayan na pagsuspetsaran kita sa satong ministeryo?

10 Sa kinaban ngunyan na pano nin krimen, dakul na kagharong an nagsususpetsa sa mga tawong dai ninda midbid. (2 Tim. 3:1-5) Dapat na likayan tang dai na makadagdag sa siring na pagsuspetsa. Halimbawa, ipamugtak na nagpasiring kita sa sarong harong asin nagtuktok kita sa may pinto sa atubangan. Kun mayong magsimbag, tibaad matentaran kitang magsirip sa bintana o maglakaw sa palibot tanganing hanapon an kagharong. Sa lugar nindo, posibleng marhay daw na pagsuspetsaran ka kan kagharong? Ano daw an tibaad isipon kan kataraid ninda? Totoo, kaipuhan tang lubos na magpatotoo. (Gui. 10:42) Gustong-gusto tang ipalakop an positibong mensahe, asin marahay an motibo ta. (Roma 1:14, 15) Minsan siring, madunong niyatong linilikayan na makagibo nin ano man na puwedeng pagsuspetsaran kan mga tawo sa satong teritoryo. Sinabi ni apostol Pablo na ‘dai magtao nin singkugan sa ano man na bagay, tanganing an satong paglilingkod dai masagwi’ o makuanan nin sala. (2 Cor. 6:3) Kun irinerespeto ta an harong asin pagsadiri kan mga nasa teritoryo ta, an satong paggawi puwedeng makaakit sa nagkapira pasiring sa katotoohan.Basahon an 1 Pedro 2:12.

Pirmi tang ipahiling an respeto sa mga pagsadiri asin sa pagigin pribado kan kagharong (Hilingon an parapo 10)

ANONG ORAS PINAKAMARAHAY NA MAKIPAG-ULAY SA MGA TAWO?

11. Taano ta pinapahalagahan ta kun irinerespeto kan iba an satong oras?

11 Bilang mga Kristiyano, sibot-sibot an kadaklan sa sato. Tanganing magibo an mga obligasyon ta, nagbubugtak kita nin mga priyoridad asin maingat na pinaplano an satong mga iskedyul. (Efe. 5:16; Fil. 1:10) Kun may makaulang sa iskedyul ta, tibaad mairitar kita. Kaya pinapahalagahan ta kun irinerespeto o kinokonsiderar kan iba an satong oras, na nagpapahiling nin pagigin rasonable sa pagdulok sa sato asin sa oras na nakukua ninda sa pagkaulay sa sato. Nasa isip an Bulawan na Reglamento sa Paggawi, paano ta maipapahiling na irinerespeto ta an mga hinuhulitan ta?

12. Paano ta madedeterminaran kun ano an pinakamarahay na oras na makipag-ulay sa mga tawo sa satong teritoryo?

12 Maninigo tang hinguwahon na aramon an pinakamarahay na oras na makipag-ulay sa mga kagharong. Sa satong teritoryo, anong oras parating nasa harong an mga tawo? Anong oras posibleng mas andam sindang maghinanyog? Marahay nanggad kun mahanap kita nin mga paagi na liwaton an satong iskedyul sa siring na mga oras. Sa nagkapirang parte kan kinaban, pinakamabunga an pagharong-harong kun hapon nang marhay o sa amay na banggi. Kun arog kaiyan sa teritoryo nindo, puwede mo daw iiba sa iskedyul mo an pagharong-harong sa mga oras na iyan? (Basahon an 1 Corinto 10:24.) Makakasigurado kita na bebendisyunan ni Jehova an ano man na pagsasakripisyo ta tanganing makikabtang sa ministeryo sa mga oras na pinakamarahay para sa mga nasa teritoryo ta.

13. Paano ta maipapahiling an respeto sa kagharong?

13 Paano niyato urog pang maipapahiling an respeto sa sarong tawo? Kun makanumpong kita  nin interesado, dapat kitang magtao nin marahay na patotoo pero maninigo na dai kita maghaloy na marhay. Tibaad itinagama kan kagharong an oras na iyan sa paggibo nin ibang bagay na importante para sa saiya. Kun sabihon niyang sibot siya, puwede tang sabihon na madali sana kita—asin dapat na utubon ta an sinabi ta. (Mat. 5:37) Bago tapuson an pag-uulay, marahay na haputon ta siya kun ano an kumbenyente niyang oras na puwede ta siyang dalawon giraray. Nahiling kan nagkapirang parahayag na epektibong sabihon an arog kaini: “Mauugma akong bisitahon ka giraray. Okey lang saimo kun mag-apod ako o mag-text bago ako magdigdi saimo?” Kun ibinabagay ta an satong iskedyul sa mga nasa teritoryo, sinusunod ta an halimbawa ni Pablo, ‘na dai naghahanap kan saiyang sadiring pakinabang, kundi kan manungod sa gabos, tanganing sinda maligtas.’1 Cor. 10:33.

PAANO AKO MANINIGONG MAKIPAG-ULAY SA MGA TAWO?

14-16. (a) Taano ta dapat na magin malinaw sa kagharong an katuyuhan kan satong pagdalaw? Iilustrar. (b) Ano an nahiling nin sarong nagbibiyaheng paraataman na epektibong pag-atubang?

14 Ipamugtak na may nag-apod sa sato sa telepono pero dai ta midbid an boses niya. Naghahapot siya kun anong klaseng kakanon an gusto ta, pero dai ta man siya midbid. Nagngangalas kita kun siisay an nag-aapod asin kun ano talaga an tuyo niya. Bilang paggalang, tibaad makipag-ulay kita nin madali sana, pero tibaad iparisa niyato na gusto ta nang putulon an pag-uulay. Sa ibong na lado, ipamugtak na nagpamidbid an nag-apod, sinabi niya na may koneksiyon sa nutrisyon an trabaho niya, asin mabuot niyang sinabi sa sato na igwa siya nin makakatabang na impormasyon. Posibleng mas magdangog kita. Iyo, pinapahalagahan  ta kun an kaulay ta diretso sa punto pero mataktika sa pakikipag-ulay sa sato. Paano ta maipapahiling an kaparehong paggalang sa mga nanunumpungan ta sa ministeryo?

15 Sa dakul na teritoryo, kaipuhan na malinaw tang ipaaram sa kagharong an satong tuyo. Totoo, may mahalagang mga impormasyon kita na dai aram kan kagharong, pero paano kun dai kita nagpamidbid asin bigla sana kitang puminuon sa presentasyon ta paagi sa hapot na: “Kun may kakayahan kang resolberan an ano man na problema sa kinaban, ano an reresolberan mo?” Aram ta na an talagang katuyuhan kan siring na hapot iyo na maaraman an nasa isip kan satong kaulay dangan darahon an urulay sa Bibliya. Minsan siring, tibaad magngalas an kagharong: ‘Siisay man ini, saka taano ta hinahapot niya ako kaiyan? Ano an tuyo niya?’ Kaya, kaipuhan na pagmaigutan tang magin pamugtak an buot kan kagharong. (Fil. 2:3, 4) Paano ta iyan magigibo?

16 Nahiling nin sarong nagbibiyaheng paraataman na epektibo an minasunod na pag-atubang. Pagkatapos magpamidbid asin magtaong galang, itatao niya sa kagharong an sarong kopya kan tract na Gusto daw Nindong Maaraman an Katotoohan? asin masabi: “Itinatao mi ini ngunyan sa gabos na yaon sa lugar nindo. Ipinapaliwanag diyan an anom na hapot na ihinahapot nin dakul na tawo. Uni an kopya nindo.” Sinabi kan brother na garo nagigin medyo pamugtak an buot kan kadaklan pag naaraman ninda tulos an katuyuhan kan pagdalaw. Sa puntong iyan, parating mas madali nang ipadagos an pakikipag-ulay. Dangan, hahaputon kan nagbibiyaheng paraataman an kaulay niya: “Napag-isip-isip na daw nindo an arin man sa mga hapot na ini?” Kun may mapili an kagharong, bubukasan kan brother an tract asin ipapaliwanag an sinasabi kan Bibliya manungod sa hapot na iyan. Kun dai man, siya an mapili nin hapot asin ipapadagos an pakikipag-ulay na dai man napapasupog an kagharong. Siyempre, dakul nin paagi kun paano pupunan an pakikipag-ulay. Sa nagkapirang lugar, an mga kagharong tibaad may linalauman na mga pormalidad bago punan an pakikipag-ulay. An liyabe iyo na ibagay an satong presentasyon sa paagi na posibleng magugustuhan kan mga tawo sa satong lugar.

PADAGOS NA SUNUDON AN BULAWAN NA REGLAMENTO SA PAGGAWI SA SAIMONG MINISTERYO

17. Arog kan tinukar sa artikulong ini, ano an nagkapirang paagi na masusunod ta an Bulawan na Reglamento sa Paggawi?

17 Kun siring, ano an nagkapirang paagi na sinusunod ta an Bulawan na Reglamento sa Paggawi sa satong ministeryo? Tinatratar ta an lambang kagharong bilang indibidwal. Nagpapahiling kita nin respeto sa harong asin sa iba pang pagsadiri kan kagharong. Pinagmamaigutan tang makikabtang sa ministeryo sa mga oras na an mga tawo posibleng marhay na nasa harong asin mas andam na maghinanyog. Asin iiniintrodusir ta an satong mensahe sa paagi na magigin marahay an pag-ako kaiyan sa lokal na teritoryo.

18. Ano an mga pakinabang kun tatrataron ta an mga tawo sa satong teritoryo siring sa gusto tang magin pagtratar sa sato?

18 Dakul nin pakinabang kun tatrataron ta an mga tawo sa satong teritoryo siring sa gusto tang magin pagtratar sa sato. Paagi sa pagigin mabuot asin makonsiderasyon, pinapasirang ta an satong liwanag, idinuduon an kahalagahan kan mga prinsipyo sa Kasuratan, asin pinapamuraway an satong Ama sa langit. (Mat. 5:16) Puwedeng mas dakul na tawo an maakit sa katotoohan kun magalang an pagtratar ta sa sainda. (1 Tim. 4:16) Akuon man o dai kan hinuhulitan ta an maugmang bareta, kontento kita sa pakaaram na ginigibo ta an satong pinakamakakaya na utubon an satong ministeryo. (2 Tim. 4:5) Lugod na arugon kan lambang saro sa sato si apostol Pablo, na nagsabi na ‘ginigibo niya an gabos na bagay’ tanganing ikapaabot sa iba an maugmang bareta. (1 Cor. 9:23) Kun siring, pirmi tang sunudon an Bulawan na Reglamento sa Paggawi sa satong ministeryo.