Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Mayo 2014

Tutukaron sa isyung ini an tulong paagi na magagamit ta ministeryo tanganing makatao kita nin nakakakumbinsir na simbag sa masakit na mga hapot. Taano ta importanteng magdanay kitang maimbod sa organisasyon nin Diyos?

‘An Sakong Kakanon Iyo an Paggibo kan Buot nin Diyos’

Ginibo ni Hading David, apostol Pablo, asin Jesu-Cristo an kabutan nin Diyos. Pa’no ta mapapagdanay o mapapakusog an satong kaigutan sa ministeryo dawa masakit an teritoryo?

Paano Kita Maninigong ‘Magsimbag sa Lambang Saro’?

Paano ta epektibong gagamiton an Kasuratan sa pagsimbag sa masakit na hapot? Aramon an 3 paagi kun paano kita makakatao nin nakakakumbinsir na simbag.

Sunudon an Bulawan na Reglamento sa Paggawi sa Saindong Ministeryo

Paano ta maninigong trataron an lambang indibidwal na nanunumpungan ta sa ministeryo? Paano ta maiaaplikar an Mateo 7:12 sa satong paghuhulit?

ISTORYA NIN BUHAY

Talagang Tinatabangan Ako ni Jehova

Inistorya ni Kenneth an pagtabang ni Jehova na malabanan an supog asin kawaran nin tiwala sa sadiri. Aramon kun paano siya binebendisyunan nin Diyos sa bilog niyang buhay.

Si Jehova Sarong Organisadong Diyos

Paano ipinapahiling kan pagkasaysay dapit sa suanoy na Israel asin inot na siglong Kristiyano na an mga lingkod ni Jehova sa daga ngunyan magigin organisado?

Nakikisabay Ka Daw sa Pag-abante kan Organisasyon ni Jehova?

Madali nang tapuson kan Armagedon an maraot na sistema nin mga bagay ni Satanas. Taano ta importanteng magdanay na maimbod sa organisasyon na ginagamit nin Diyos sa daga ngunyan?

HALI SA SAMONG ARCHIVE

“Dakulon Pa an Aanihon”

Igwa nin labing 760,000 na Saksi ni Jehova na nagpapalakop kan katotoohan sa Bibliya sa Brazil. Paano nagpuon an paghuhulit sa Amerika del Sur?