Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Magtaong Onra sa mga May Edad Na

Magtaong Onra sa mga May Edad Na

“Magtaong onra sa may edad na.”—LEV. 19:32, NW.

1. Ano an mamundong kamugtakan kan mga tawo ngunyan?

DAI nuarin man nagin katuyuhan ni Jehova na mamatian kan mga tawo an nakakapaluyang epekto nin paggurang. Sa kabaliktaran, katuyuhan niya na an gabos na tawo magkaigwa nin perpektong salud sa Paraiso. Pero ngunyan, ‘an bilog na linalang sararong nag-aagrangay asin nagtitios kan kulog.’ (Roma 8:22) Ano sa paghuna mo an namamatian nin Diyos kun nahihiling niya an maraot na epekto nin kasalan sa mga tawo? Apuwera diyan, dakul na mga may edad na an pinapabayaan sa panahon kan buhay ninda na mas kaipuhan ninda an tabang.—Sal. 39:5; 2 Tim. 3:3.

2. Taano ta nangurugnang pinapahalagahan kan mga Kristiyano an mga may edad na?

2 An mga lingkod ni Jehova nagpapasalamat na igwang mga may edad na sa mga kongregasyon. Nakikinabang kita sa kadunungan ninda asin namomotibar kan saindang halimbawa nin pagtubod. Kapamilya kan dakul sa sato an saro o labi pa sa namumutan na mga may edad na ini. Pero, kapamilya man kita o bako, interesado kita sa ikakarahay ninda. (Gal. 6:10; 1 Ped. 1:22) Tanganing makinabang kita gabos, siyasaton ta an pagmansay nin Diyos sa mga may edad na. Tukaron man niyato an mga responsabilidad kan mga miyembro nin pamilya saka kan kongregasyon kun dapit sa namumutan tang marhay na mga may edad na.

 ‘DAI MO MAN LUGOD AKO IPAGSIKWAL’

3, 4. (a) Anong mahalagang kahagadan ki Jehova an ipinakimahirak kan kagsurat kan Salmo 71? (b) Ano an puwedeng hagadon sa Diyos kan may edad nang mga miyembro kan kongregasyon?

3 ‘Dai mo man lugod ako ipagsikwal sa panahon kan sakuyang kagurangan; kun an sakuyang kusog matatapos na, dai mo ako pagpabayaan,’ an pakimahirak sa Diyos kan pinasabngan na kagsurat kan Salmo 71:9. Minalataw na an salmong ini pagpapadagos kan Salmo 70, na sa New World Translation, may superskripsiyon na “Ni David.” Kaya sa nabasa niyato sa Salmo 71:9, posibleng si David an nakikimahirak. Naglingkod siya sa Diyos puon pagkahoben sagkod sa paggurang niya, asin ginamit siya ni Jehova sa pambihirang mga paagi. (1 Sam. 17:33-37, 50; 1 Ha. 2:1-3, 10) Minsan siring, namatian ni David na kaipuhan niyang hagadon ki Jehova na padagos siyang pahilingan nin pabor.—Basahon an Salmo 71:17, 18.

4 Dakul ngunyan an arog ni David. Sa ibong kan paggurang asin panahon nin kasakitan, padagos nindang inuumaw an Diyos sagkod sa pinakamakakaya ninda. (Par. 12:1-7) Tibaad dai na kayang gibuhon kan dakul sa sainda an dati nindang nagigibo sa lain-lain na aspekto nin buhay, kaiba na an ministeryo. Pero puwede man sindang makimahirak ki Jehova na padagos sindang atamanon asin tawan nin pabor. Makakasiyerto an siring na mga maimbod na sisimbagon nin Diyos an saindang mga pamibi. Tutal, an mga pamibi na iyan kapareho kan mga bagay na tama sanang ikinakapurisaw ni David na ipinahayag niya paagi sa pagpasabong nin Diyos.

5. Paano minamansay ni Jehova an maimbod na mga may edad na?

5 Malinaw na ipinapahiling kan Kasuratan na pinapahalagahan na marhay ni Jehova an maimbod na mga may edad na asin na linalauman niya na tatawan sinda nin onra kan saiyang mga lingkod. (Sal. 22:24-26; Tal. 16:31; 20:29) “Maninigo na tumindog ka sa atubangan nin may uban, asin dapat kang magtaong onra sa may edad na, asin dapat na matakot ka sa saimong Diyos. Ako si Jehova,” an sabi kan Levitico 19:32 (NW). Iyo, an pagtao nin onra sa mga may edad na sa kongregasyon sarong seryosong responsabilidad kan isurat an mga tataramon na ini, asin iyo man iyan sa ngunyan. Pero, kumusta kun dapit sa aktuwal na pag-ataman sa sainda? Kiisay na responsabilidad iyan?

RESPONSABILIDAD KAN PAMILYA

6. Anong halimbawa an ipinahiling ni Jesus sa pag-ataman sa magurang?

6 Sinasabi sa sato kan Tataramon nin Diyos: ‘Galangan mo an saimong ama asin an saimong ina.’ (Ex. 20:12; Efe. 6:2) Idinuon ni Jesus an pagbuot na ini paagi sa pagkondenar sa mga Fariseo asin eskriba na habong magsustento sa saindang mga magurang. (Mar. 7:5, 10-13) Si Jesus mismo nagtao nin marahay na arugan. Halimbawa, kan siya madali nang magadan sa hariging pasakitan, ipinagkatiwala ni Jesus sa saiyang namumutan na disipulong si Juan an pag-ataman sa saiyang ina, na kaidto minalataw na balo na.—Juan 19:26, 27.

7. (a) Anong prinsipyo an itinao ni apostol Pablo kun dapit sa pagsustento sa mga magurang? (b) Ano an konteksto kan mga tataramon ni Pablo?

7 Pinasabngan si apostol Pablo na magsurat na an mga Kristiyano maninigong magsustento sa sainda mismong pamilya. (Basahon an 1 Timoteo 5:4, 8, 16.) Pag-isipan an konteksto kan surat ni Pablo ki Timoteo. Sinabi ni Pablo kun siisay an puwedeng magin kuwalipikado asin dai kuwalipikadong mag-ako nin pinansiyal na tabang hali sa kongregasyon. Lininaw niya na an panginot na masustento sa mga may edad nang babaying balo iyo an kapagtubod na mga aki, makuapo, asin iba pang kapamilya. Kun siring, an kongregasyon dai magkakaigwa nin dai kinakaipuhan na pagabat sa pinansiyal. Siring man ngunyan, an saro sa mga paagi na an mga Kristiyano makakapahiling nin ‘pagkahirak [“diyosnon na debosyon,” NW]’ iyo an pagsustento sa saindang nangangaipong mga kapamilya.

8. Taano ta madunong na dai nagtao an Bibliya nin espesipikong mga solusyon kun dapit sa pag-ataman sa mga magurang?

8 Obligasyon kan adultong Kristiyanong mga aki na siguraduhon na naitatao an materyal na mga pangangaipo kan saindang mga magurang. An pinanunungdan digdi ni Pablo iyo an nagtutubod na mga kapamilya, pero an mga magurang na bakong miyembro kan Kristiyanong kongregasyon  maninigong dai pagpabayaan. Nagkakalain-lain nanggad an paagi nin pag-ataman kan mga aki. Mayong magkaparehong sitwasyon. Magkakalain an mga pangangaipo, ugali, asin salud kan mga kalabot diyan. An nagkapirang may edad na dakul an aki, an iba saro sana. An nagkapira puwedeng may inaasahan na sustento hali sa gobyerno, an iba mayo. Nagkakalain-lain man an mga kagustuhan kan mga nangangaipo nin pag-ataman. Kaya, bakong madunong o mamumuton na kritikaron an paagi kun paano hinihinguwang atamanon nin saro an may edad nang mga kapamilya. Tutal, puwedeng bendisyunan ni Jehova an ano man na desisyon na suno sa Kasuratan asin gibuhon iyan na mapanggana, na nagin totoo puon pa kan panahon ni Moises.—Bil. 11:23.

9-11. (a) Anong dipisil na mga sitwasyon an puwedeng mapaatubang sa nagkapira? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.) (b) Taano ta dai dapat magin pabigla-bigla an adultong mga aki na bayaan an saindang bilog na panahon na paglilingkod? Magtao nin halimbawa.

9 Kun an mga magurang asin mga aki magkaharayo an iniistaran, puwedeng magin dipisil an pagtao nin kinakaipuhan na tabang sa may edad nang mga magurang. Huli sa biglang pagluya kan salud kan saimong Nanay asin Tatay, puwedeng dahil sa pagkabagsak, pagkabari nin tulang, o iba pang problema, tibaad kaipuhanon mo sindang bisitahon tulos. Pagkatapos kaiyan, puwedeng mangaipo sinda nin tabang, na tibaad temporaryo o panghaluyan. *

10 An mga nasa bilog na panahon na paglilingkod na naparayo sa harong huli sa teokratikong mga asignasyon puwedeng nangurugnang masakitan sa pagdesisyon. Para sa gabos na naglilingkod bilang Bethelite, misyonero, saka nagbibiyaheng mga paraataman, an saindang asignasyon mahalagang marhay asin sarong bendisyon hali ki Jehova. Pero, kun magkahilang an mga magurang ninda, tibaad an inot nindang reaksiyon iyo na, ‘Kaipuhan ming bayaan an asignasyon mi asin magpuli tanganing atamanon an samong mga magurang.’ Pero, madunong na mapagngayo-ngayong konsideraron kun baga iyan an talagang kaipuhan o kamawutan kan mga magurang. Dai dapat magin pabigla-bigla an siisay man na bayaan an mga pribilehiyo nin paglilingkod, asin tibaad bako iyan an pirming kaipuhan. Temporaryo sana daw an problema sa salud, na tibaad mauugma an mga kakongregasyon kan mga magurang na tumabang?—Tal. 21:5.

11 Halimbawa, pag-isipan an kamugtakan kan duwang magtugang na lalaki na naglilingkod harayo sa mga magurang ninda. An saro misyonero sa Amerika del Sur asin an saro pa naglilingkod sa pambilog na kinaban na opisina, sa Brooklyn, New York. An may edad nang mga magurang kan magtugang na ini nangaipo nin tabang. Kaiba an saindang mga agom, binisita kan magtugang an saindang mga magurang sa Harayong Sirangan tanganing mahiling kun ano an pinakamarahay na maitatabang ninda asin kun paano iyan maitatao. Kan huri, pinag-isipan kan mag-agom na nasa Amerika del Sur kun babayaan ninda an saindang asignasyon tanganing bumalik sa harong. Dangan, inapudan sinda sa telepono kan parakoordinar kan grupo nin kamagurangan sa kongregasyon kan saindang mga magurang. Pinag-ulayan kan mga elder na idto an dapit sa sitwasyon asin gusto nindang ipadagos kan mag-agom na misyonero an saindang paglilingkod sagkod na posible. Pinapahalagahan kan mga elder an paglilingkod kan mag-agom asin determinado sindang gibuhon an pinakamakakaya ninda na tumabang sa pag-ataman sa mga magurang kan mga misyonero. Pinapasalamatan kan gabos sa pamilya an mamumuton na pagmakulog na iyan.

12. Ano an maninigong isaisip kan Kristiyanong pamilya kun dapit sa ano man na desisyon sa pag-asikaso sa may edad nang magurang?

12 Ano man an paagi nin pag-asikaso kan Kristiyanong pamilya sa pangangaipo kan saindang may-edad nang mga magurang, sisiyertuhon nanggad kan gabos na kalabot na iyan nagtatao nin marahay na impresyon sa pangaran nin Diyos. Nungka niyatong gugustuhon na kita magin arog kan relihiyosong mga lider kan panahon ni Jesus. (Mat. 15:3-6) Gusto ta na an satong mga desisyon mataong onra sa Diyos asin sa kongregasyon.—2 Cor. 6:3.

 AN RESPONSABILIDAD KAN KONGREGASYON

13, 14. Taano ta makakapagkongklusyon kita basado sa Kasuratan na an mga kongregasyon interesado sa pag-ataman sa may edad nang mga miyembro kan kongregasyon?

13 Bakong gabos makakatabang sa bilog na panahon na mga ministro na arog kan nasambitan sa inutan. Minsan siring, malinaw sa sitwasyon na nangyari kan inot na siglo na an mga kongregasyon interesado sa pag-asikaso sa mga pangangaipo kan arugan na may edad nang mga tugang. Sinasabi kan Bibliya manungod sa kongregasyon sa Jerusalem na “dai nin siisay man sa sainda na nagkukulang.” Bako man buot sabihon na gabos sinda may kaya sa materyal. Minalataw na dukha an nagkapira sa sainda, pero ‘an lambang saro binangaan siring sa kinakaipuhan niya.’ (Gui. 4:34, 35) Kan huri, may naglataw na problema. Nakaabot an bareta na may ‘mga balong babayi na napapabayaan sa pagwaras nin kakanon sa aroaldaw.’ Kaya an mga apostol nag-asignar nin kuwalipikadong mga lalaki na iyo an naggibo nin mga areglo tanganing masigurado na an mga pangangaipo kan mga babaying balo maitao nin igo asin pantay-pantay. (Gui. 6:1-5) Totoo na an pagwaras kan pagkakan sa aroaldaw temporaryo sanang areglo para mapaniguan an mga pangangaipo kan mga nagin Kristiyano kan Pentecostes 33 C.E. na nagdanay nin dikit na panahon sa Jerusalem tanganing mapakusog sa espirituwal. Minsan siring, an ginibo kan mga apostol nagpapahiling na an kongregasyon puwedeng tumabang sa pag-ataman sa mga nangangaipong miyembro kan kongregasyon.

14 Siring sa nasambitan, tinawan ni Pablo si Timoteo nin mga instruksiyon na nagsasabi kun sa anong mga kamugtakan magigin kuwalipikado an Kristiyanong babaying balo na umako nin materyal na tabang hali sa kongregasyon. (1 Tim. 5:3-16) Siring man, sinambit kan pinasabngan na kagsurat sa Bibliya na si Santiago an obligasyon kan mga Kristiyano na asikasuhon an mga ilo, babaying balo, asin iba pa sa panahon nin kasakitan asin pangangaipo. (Sant. 1:27; 2:15-17) Sinabi man ni apostol Juan: ‘An siisay man na igwa nin kayamanan kan kinaban, asin nakakahiling kan saiyang tugang na nasa pangangaipo, asin minapinto kan saiyang pagkahirak, paano mag-iirok an pagkamuot nin Diyos sa saiya?’ (1 Juan 3:17) Kun an lambang Kristiyano may arog kaiyan na obligasyon sa mga nangangaipo, bako daw na totoo man iyan sa mga kongregasyon?

Kun may mangyaring aksidente, paano makakatabang an kongregasyon? (Hilingon an parapo 15, 16)

15. Ano an puwedeng kalabot sa pagtabang sa mga may edad nang mga tugang?

15 Sa nagkapirang nasyon, an gobyerno may itinataong pensiyon, asistensiya, asin mga maataman sa mga may edad na. (Roma 13:6) Pero sa ibang nasyon, mayong arog kaiyan na mga serbisyo. Kaya nagkakalain-lain depende sa sitwasyon kun gurano kadakul an kaipuhan na itaong tabang kan mga kapamilya asin kan kongregasyon para sa mga may edad nang mga tugang. Kun an kapagtubod na mga aki harayo an iniistaran sa saindang mga magurang, puwedeng may epekto ini sa kun gurano kadakul an rasonableng maitatabang ninda. Marahay  nanggad na an mga aki lubos na makikomunikar sa mga elder sa kongregasyon kan mga magurang ninda tanganing masigurado na aram kan gabos an kamugtakan kan pamilya. Halimbawa, tibaad puwedeng tumabang an mga elder paagi sa pag-asistir sa mga magurang na makaaram asin makinabang sa mga programa kan gobyerno sa lugar ninda. Tibaad may mahiling sindang kamugtakan—arog kan mga bayadan sa harong o mga bulong na dai natutumar—na puwede nindang ipaisi sa adultong mga aki. An siring na mabuot na pakikikomunikar na may marahay na motibo makakatabang na malikayan an paggrabe kan mga sitwasyon asin na makagibo nin praktikal na mga solusyon. Malinaw na kun igwa nin mga matabang asin makonseho na yaon sa harani, na epektibong naghihiro na garo mga mata kan mga aki, maiinaan an kahaditan kan pamilya.

16. Paano tinatabangan kan nagkapirang Kristiyano an may edad nang mga tugang sa kongregasyon?

16 Huli sa pagkamuot sa mga may edad na, nagboluntaryo an nagkapirang Kristiyano na gamiton an saindang panahon asin kusog tanganing maitao an ano man na maitatabang ninda. Sinisiyerto ninda na matawan nin espesyal na atensiyon an may edad nang mga tugang sa kongregasyon. Binabaranga kan nagkapirang boluntaryo an mga gibuhon sa iba pang tugang sa kongregasyon asin turnuhan sinda sa pag-ataman sa mga may edad na. Huling aram ninda na dahil sa saindang kamugtakan dai sinda makakapaglingkod nin bilog na panahon, nauugma sindang tabangan an mga aki kan may edad nang mga magurang na magdanay sa paglilingkod sagkod na posible. Marahayon nanggad na espiritu an ipinapahiling kan siring na mga tugang! Siyempre, an pagkabukas-palad na iyan dai nagpapalibre sa mga aki sa responsabilidad ninda na gibuhon an pinakamakakaya ninda para sa saindang mga magurang.

TAWAN NIN ONRA AN MGA MAY EDAD NA PAAGI SA NAKAKAPAKUSOG NA MGA TATARAMON

17, 18. Paano makakatabang an atitud kun dapit sa pag-ataman sa mga may edad na?

17 An gabos na imbuwelto sa pag-ataman puwedeng maghinguwang gibuhon na maugma an eksperyensiyang iyan sagkod sa mapupuwede. Kun may kabtang ka diyan, gibuhon mo an saimong pinakamakakaya na mapagdanay an positibong espiritu. Sa nagkapirang kamugtakan, an paggurang puwedeng magin dahilan nin kawaran nin paglaom o depresyon pa ngani. Kaya tibaad kaipuhan mong gumibo nin espesyal na paghihinguwa na matawan nin onra asin mapakusog an mga may edad nang mga tugang paagi sa pagpapadanay na nakakapakusog an pakikipag-ulay sa sainda. Maninigong tawan nin komendasyon an mga may marahay na rekord nin dusay na paglilingkod. Dai linilingawan ni Jehova an ginibo nindang paglilingkod sa saiya, asin dai man iyan linilingawan kan saindang mga kapwa Kristiyano.—Basahon an Malaquias 3:16; Hebreo 6:10.

18 Dugang pa, an masakit na mga areglo sa aroaldaw puwedeng mas makayanan kun an mga may edad na asin an mga nag-aataman sa sainda tataong magpangisi sa angay na mga panahon. (Par. 3:1, 4) Sinisiyerto kan dakul sa mga may edad nang mga magurang na dai magin sobra kamapaghanap. Narerealisar ninda na an saindang disposisyon igwa nin epekto sa pagbisita asin atensiyon na itatao sa sainda. Parati nang madadangog sa mga nagbisita an komentong, “Nagbisita ako sa katuod kong may edad na tanganing magpakusog, pero ako an napakusog.”—Tal. 15:13; 17:22.

19. Ano an parehong paglaom sa puturo kan mga hoben asin mga may edad na?

19 Minamawot nanggad niyato an panahon na an pagsakit asin an epekto nin pagkabakong perpekto mawawara na. Miyentras tanto, dapat na papagdanayon kan mga lingkod nin Diyos na nakapokus an saindang paglaom sa daing katapusan na puturo. Aram niyato na an pagtubod sa mga panuga nin Diyos garo angkla sa panahon nin kapurisawan o kasakitan. Salamat sa pagtubod na iyan, ‘dai kita nalulunusan, kundi minsan an satong pagkatawo sa luwas nalalapa, alagad an satong pagkatawo sa laog nababago aroaldaw.’ (2 Cor. 4:16-18; Heb. 6:18, 19) Pero, apuwera sa pagpapadanay nin makusog na pagtubod sa mga panuga nin Diyos, ano pa an makakatabang sa saimo na makayanan an mga responsabilidad sa pag-ataman sa mga may edad na? Tutukaron sa sunod na artikulo an nagkapirang praktikal na mga suhestiyon.

^ par. 9 Tutukaron sa masunod na artikulo an nagkapirang opsiyon sa pag-ataman na tibaad bukas sa mga may edad na asin sa mga aki ninda.