Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Kun Paano Mapagdadanay an Pagigin Mapagsakripisyo

Kun Paano Mapagdadanay an Pagigin Mapagsakripisyo

“Kun an siisay man buot na magsunod sa sako, paindahan niya an saiyang sadiri.”—MAT. 16:24, NW.

1. Paano si Jesus nagtao nin perpektong halimbawa nin pagigin mapagsakripisyo?

KAN si Jesus nasa daga, nagtao siya nin perpektong halimbawa nin pagigin mapagsakripisyo. Ininot niya an paggibo kan kabutan nin Diyos imbes na an sadiri niyang mga kamawutan asin kaginhawahan. (Juan 5:30) Paagi sa pagdanay na maimbod sagkod sa kagadanan sa hariging pasakitan, pinatunayan niyang daing limite an saiyang pagigin mapagsakripisyo.—Fil. 2:8.

2. Paano niyato maipapahiling an pagigin mapagsakripisyo, asin taano ta maninigo niyatong gibuhon iyan?

2 Bilang mga parasunod ni Jesus, kaipuhan ta man na ipahiling an pagigin mapagsakripisyo. Ano an buot sabihon nin pagigin mapagsakripisyo? Sa simpleng pagtaram, iyan nangangahulugan na an saro gikan sa buot na isinasakripisyo an sadiri niyang kagustuhan tanganing tabangan an iba. Kabaliktaran iyan nin pagkamakasadiri. (Basahon an Mateo 16:24.) * An pagigin bakong makasadiri matabang sa sato na inuton an namamatian asin kagustuhan nin iba kisa kan sa sato. (Fil. 2:3, 4) Sa katunayan, itinukdo ni Jesus na an pagigin bakong makasadiri mahalagang marhay sa satong pagsamba. Paano? An Kristiyanong  pagkamuot, na saro sa nagpapahiro sa sato na magin mapagsakripisyo, an midbidan kan tunay na mga disipulo ni Jesus. (Juan 13:34, 35) Asin isip-isipon an mga bendisyon na nakakamtan ta huli sa pagigin kabtang kan pambilog na kinaban na kasararuan nin magturugang na nagpapahiling nin pagigin mapagsakripisyo!

3. Ano an puwedeng magpaluya sa satong pagigin mapagsakripisyo?

3 Pero, napapaatubang kita sa sarong kaiwal na puwedeng magpaluya sa satong pagigin mapagsakripisyo na dai niyato naririsa. An kaiwal na iyan iyo an satong tendensiya na magin makasadiri. Girumduma kun paano si Adan asin Eva nagpahiling nin pagkamakasadiri. Naghiro si Eva huli sa makasadiring pagmawot na magin arog nin Diyos. Si Adan nagpahiling man nin makasadiring pagmawot tanganing pauyunan si Eva. (Gen. 3:5, 6) Pagkatapos na patalikudon si Adan asin Eva sa tunay na pagsamba, padagos na tinentaran kan Diyablo an mga tawo na magin makasadiri. Pinurbaran niya pa nganing gamiton an taktikang iyan sa pagtentar ki Jesus. (Mat. 4:1-9) Ngunyan, mapangganang dinadaya ni Satanas an kadaklan, na iniimpluwensiyahan sindang magin makasadiri sa dakul na paagi. Maninigo ta ining tawan nin atensiyon huling an nangingibabaw na espiritu nin pagkamakasadiri puwedeng makaimpluwensiya sa sato.—Efe. 2:2.

4. (a) Mahahali ta daw sa presente an pagigin makasadiri? Ipaliwanag. (b) Anong mga hapot an tutukaron niyato?

4 An pagkamakasadiri maikukumparar sa takla na minalataw sa batbat o lansang. Pag nabantad sa mga elemento an sarong bagay na gibo sa batbat, puwedeng luway-luway na taklaon iyan. An tunay na peligro yaon sa pagbaliwala sa takla, na pinapabayaan iyan na maglakop sagkod sa punto na magluya o maraot an estruktura. Siring man, minsan ngani dai ta mahahali sa presente an satong pagkabakong perpekto asin an mga tendensiya na magin makasadiri, dapat na magin alerto kita sa puwedeng magin peligro kaiyan asin padagos na labanan an siring na mga tendensiya. (1 Cor. 9:26, 27) Paano ta maririsa kun kita nagigin makasadiri? Asin paano ta urog na mapapatalubo an satong pagigin mapagsakripisyo?

GAMITON AN BIBLIYA TANGANING SIYASATON AN SADIRI

5. (a) Paanong an Bibliya kapareho nin salming? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.) (b) Sa pagsiyasat kun baga nagigin makasadiri kita, ano an dapat tang likayan?

5 Kun paanong ginagamit ta an salming para mahiling kun ano an itsura niyato, magagamit ta man an Bibliya tanganing siyasaton an satong panglaog na pagkatawo asin itama an ano man na depekto na tibaad marisa niyato. (Basahon an Santiago 1:22-25.) Minsan siring, kun dapit sa satong itsura, makakatabang sana an salming kun gagamiton ta iyan nin tama. Halimbawa, kun madalion sana kitang mahiling sa salming, tibaad dai ta mariparo an sadit pero risang marhay na ati. O kun mahiling kita sa salming sa ibang anggulo, tibaad ibang tawo an mahiling ta. Sa kaparehong paagi, tanganing magamit an Bibliya para mahiling an sarong depekto, siring kan pagkamakasadiri, dapat na urog pa sa basta sana pagbasa kaiyan an gigibuhon ta. Dai ta man iyan gagamiton tanganing hilingon an mga sala kan iba.

6. Paano kita ‘makakapagdanay’ sa sangkap na katugunan?

6 Sa pag-ilustrar, puwedeng binabasa ta an Bibliya nin regular o aroaldaw pa ngani, pero tibaad dai ta pa man giraray naririsa na nagigin makasadiri na palan kita. Paano iyan posibleng mangyari? Pag-isipan ini: Sa halimbawa ni Santiago dapit sa salming, an problema bako man na dai naghiling nin maingat an tawo. Sinabi ni Santiago na ‘hinihiling’ kan tawo an saiyang sadiri. Digdi, ginamit ni Santiago an Griegong termino na nagpaparisa nin pagsiyasat o maingat na pag-estudyar. Kaya sa bagay na ini, ano an problema kan tawong idto? Nagpadagos si Santiago: ‘Siya minahali asin tulos man nakakalingaw kun anong [klaseng] tawo siya.’ Iyo, tuminalikod siya sa salming na mayong ginibo sa nahiling niya. Sa kabaliktaran, an tawong mapanggana dai sana ‘naghihiling sa sangkap na katugunan’ kundi ‘nagdadanay man diyan.’ Imbes na talikdan an sangkap na katugunan kan Tataramon nin Diyos, siya danay na nagsusunod sa mga katukduan kaiyan. Arog man kaiyan an punto ni Jesus kan sabihon niya: ‘Kun magdaranay kamo sa sakong mga  tataramon, kamo mga tunay kong disipulo.’—Juan 8:31.

7. Paano ta magagamit an Bibliya tanganing masiyasat an tendensiya na magin makasadiri?

7 Kun siring, tanganing magin mapanggana sa pakikipaglaban sa tendensiya na magin makasadiri, dapat na basahon mo nguna nin maingat an Tataramon nin Diyos. Makakatabang iyan sa saimo na maaraman kun anong mga bagay an dapat tawan nin atensiyon. Pero urog pa diyan an dapat mong gibuhon. Magsiyasat nin urog pa. Pag malinaw na sa isip mo an sarong salaysay sa Bibliya, haputon an sadiri: ‘Ano an gigibuhon ko kun yaon ako sa arog kaiyan na sitwasyon? Talaga daw na makakapagdesisyon ako nin tama?’ An pinakaimportante, pagkatapos na mahurop-hurop an nabasa, magmaigot na iaplikar iyan. (Mat. 7:24, 25) Tukaron niyato kun paano ta magagamit an pagkasaysay dapit ki Hading Saul asin apostol Pedro tanganing matabangan kitang mapagdanay an pagigin mapagsakripisyo.

MAKANUOD SA NAGPAPATANID NA HALIMBAWA NI HADING SAUL

8. Ano an atitud ni Saul kan magpuon siyang maghadi, asin paano niya iyan ipinahiling?

8 Si Hading Saul nin Israel nagseserbing patanid para sa sato dapit sa kun paanong an pagkamakasadiri nakakaraot kan satong pagigin mapagsakripisyo. Hababa an buot asin mapakumbaba si Saul kan magpuon siyang maghadi. (1 Sam. 9:21) Dai niya pinadusahan an mga Israelita na nagtaram nin kontra sa saiyang pagkahadi, dawa ngani puwede niyang isipon na may katanusan siyang idepensa an posisyon na itinao sa saiya nin Diyos. (1 Sam. 10:27) Nagpagiya si Hading Saul sa espiritu nin Diyos paagi sa panginginot sa Israel sa mapangganang pakikilaban sa mga Ammonita. Pagkatapos kaiyan, mapakumbaba niyang itinao ki Jehova an kaumawan sa kapangganahan na iyan.—1 Sam. 11:6, 11-13.

9. Paano nagin makasadiri si Saul?

9 Paghaloy-haloy, tinugutan ni Saul na tumubo sa saiya an pagkamakasadiri asin kapalangkawan, siring sa takla na dikit-dikit na nakakaraot. Kan madaog niya an mga Amalekita sa ralaban, ininot niya an sadiri niyang kamawutan imbes na magkuyog ki Jehova. May kahanaban na kinua ni Saul an mga sinamsaman imbes na laglagon iyan arog kan ipinagbuot nin Diyos. Asin aroganteng nagpatindog si Saul nin monumento para sa sadiri niya. (1 Sam. 15:3, 9, 12) Kan sinabihan siya ni propeta Samuel na ikinaanggot iyan ni Jehova, ipinangatanusan ni Saul an ginibo niya sa pagsabing may sinunod man siyang pagbuot nin Diyos asin ibinasol niya sa iba an saiyang sala. (1 Sam. 15:16-21) Huli man sa kapalangkawan, nagin mas importante ki Saul na dai mapasupog sa mga tawo imbes na pauyunan an Diyos. (1 Sam. 15:30) Paano ta magagamit bilang salming an pagkasaysay dapit ki Saul tanganing matabangan kitang mapagdanay an pagigin mapagsakripisyo?

10, 11. (a) Ano an itinutukdo sa sato kan eksperyensiya ni Saul manungod sa pagpapadanay nin mapagsakripisyong espiritu? (b) Paano ta malilikayan na maarog an maraot na paggawi ni Saul?

10 Inot, an eksperyensiya ni Saul nagpapahiling na dai kita dapat magin kampante, na naghuhunang kun dati na kitang nagpahiling nin mapagsakripisyong espiritu, pirmi na niyatong maipapahiling iyan. (1 Tim. 4:10) Girumdumon na si Saul nagin marahay asin nagkamit kan pabor nin Diyos sa halipot na panahon, pero dai niya nahali an tendensiya na magin makasadiri. Sa katapos-tapusi, isinikwal ni Jehova si Saul huli sa saiyang pagsuway.

11 Ikaduwa, maninigong likayan ta na magpokus sana sa mga aspekto kan satong buhay na mayo kitang problema, na binabaliwala an mga aspekto na kaipuhan tang pauswagon. Garo iyan paggamit nin salming tanganing mahiling an gayon kan bago niyatong bado pero dai ta tinatawan nin atensiyon an ati sa satong lalawgon. Dawa ngani bako man kitang arog ni Saul na sobra an tiwala sa sadiri, dapat na magmaigot kitang likayan an ano man na tendensiya na puwedeng sumagkod sa kaparehong maraot na paggawi. Pag tinatawan kita nin konseho, dai ta ipangatanusan an ginibo ta, pasaditon an problema, o basulon an iba. Imbes na magin arog ni Saul, marahay nanggad kun magigin andam kitang umako nin konseho.—Basahon an Salmo 141:5.

12. Paano makakatabang sa sato an pagigin mapagsakripisyo kun nakagibo kita nin magabat na kasalan?

12 Pero, paano kun nakagibo kita nin magabat na kasalan? Habo ni Saul na maraot an reputasyon  niya, asin iyan an nakaulang sa saiya na maumayan sa espirituwal. Sa kabaliktaran, an pagigin mapagsakripisyo makakatabang sa sato na mapangganahan an pagkasupog asin maako an kinakaipuhan na tabang. (Tal. 28:13; Sant. 5:14-16) Halimbawa, sarong brother an nagpuon na maghiling nin pornograpiya kan siya 12 anyos, asin padagos niyang ginibo iyan nin patago sa laog nin labing sarong dekada. Sinabi niya: “Dipisilon ituga sa agom ko saka sa mga elder kun ano an ginigibo ko. Pero ngunyan na nasabi ko na iyan, an pagmati ko garo nahali an dakulaon na pagabat sa abaga ko. Nadisganar an nagkapira kong amigo kan mahali ako sa pagigin ministeryal na lingkod ta garo nasudya an inaasahan ninda sa sako. Pero, aram kong mas nauugma ngunyan si Jehova sa paglilingkod ko kisa kaidtong naghihiling pa ako nin pornograpiya, asin an pagmansay niya an talagang mahalaga.”

NAPANGGANAHAN NI PEDRO AN PAGKAMAKASADIRI

13, 14. Paano ipinahiling ni Pedro an tendensiya na magin makasadiri?

13 Ipinahiling ni apostol Pedro an pagigin mapagsakripisyo mantang sinasanay siya ni Jesus. (Luc. 5:3-11) Pero, kaipuhan niyang labanan an tendensiya na magin makasadiri. Halimbawa, naanggot siya kan an apostol na si Santiago asin Juan guminibo nin paagi na magkaigwa nin prominenteng posisyon sa kataid ni Jesus sa Kahadian nin Diyos. Tibaad inisip ni Pedro na saiya dapat an saro sa mga posisyon na idto huling sinabi na ni Jesus ki Pedro na magkakaigwa siya nin espesyal na katungdan. (Mat. 16:18, 19) Sa paano man, pinatanidan ni Jesus si Santiago asin Juan, siring man si Pedro saka an iba pang mga apostol, laban sa makasadiring pagpurbar na ‘maghadi’ o magpakangkagurangnan sa saindang mga tugang.—Mar. 10:35-45.

14 Dawa pagkatapos na pagmaigutan ni Jesus na itanos an kaisipan ni Pedro, padagos na nakipaglaban si Pedro sa salang pagmansay sa sadiri. Kan sabihon ni Jesus sa mga apostol na temporaryo siyang babayaan kan mga ini, minenos ni Pedro an iba asin ilinangkaw an sadiri paagi sa paghingakong siya sana an magigin maimbod. (Mat. 26:31-33) Pero daing basehan an pagsarig niya sa sadiri, huli ta kan banggi mismong idto, dai niya naipahiling an pagigin mapagsakripisyo. Kaya huli sa paghihinguwang maprotektaran an sadiri niya, pinaindahan ni Pedro si Jesus nin tulong beses.—Mat. 26:69-75.

15. Taano ta nakakapakusog sa buot an halimbawa ni Pedro sa kabilugan?

15 Sa ibong kan maigot na mga paghihinguwa  asin pagkasudya, an buhay ni Pedro sarong nakakapakusog sa buot na halimbawa. Huli sa paghihinguwa niya asin sa tabang kan banal na espiritu nin Diyos, napangganahan ni Pedro an salang tendensiya asin naipahiling an pagpupugol sa sadiri asin mapagsakripisyong pagkamuot. (Gal. 5:22, 23) Natagalan niya an mas grabe pa nganing mga pagbalo kisa sa mga naeksperyensiyahan niya kan inot. Nagpahiling siya nin kapakumbabaan kan sawayon siya ni apostol Pablo sa publiko. (Gal. 2:11-14) Asin pagkatapos na sawayon si Pedro, dai siya nagtanom nin raot nin buot, na iniisip na naraot an saiyang reputasyon huli sa pagsagwi ni Pablo. Padagos na nagpahiling si Pedro nin pagkamuot ki Pablo. (2 Ped. 3:15) An halimbawa ni Pedro makakatabang sa sato na pauswagon an pagigin mapagsakripisyo.

Ano an nagin reaksiyon ni Pedro pagkatapos na itanos siya? Arog man daw kaiyan an magigin reaksiyon ta? (Hilingon an parapo 15)

16. Paano ta maipapahiling an pagigin mapagsakripisyo sa masakit na mga kamugtakan?

16 Pag-isipan an magigin reaksiyon mo sa masakit na mga kamugtakan. Kan si Pedro asin an mga apostol mabilanggo asin hinampak huli sa saindang paghuhulit, sinda naggaya-gaya huling ‘pinapagkanigo nindang magtios nin kasusupgan dahil kan ngaran’ ni Jesus. (Gui. 5:41) Puwede mo man na mansayon an persekusyon bilang oportunidad na arugon si Pedro asin sunudon an halimbawa ni Jesus paagi sa pagpahiling nin mapagsakripisyong espiritu. (Basahon an 1 Pedro 2:20, 21.) An pananaw na iyan makakatabang pa ngani kun nag-ako ka nin kinakaipuhan na disiplina hali sa mga elder. Sunudon an halimbawa ni Pedro imbes na magkulog an buot.—Par. 7:9.

17, 18. (a) Ano an puwede tang ihapot sa satong sadiri manungod sa espirituwal na mga pasuhan niyato? (b) Ano an puwede tang gibuhon kun may marisa kitang ano man na tendensiya nin pagkamakasadiri sa satong puso?

17 Makikinabang ka man sa halimbawa ni Pedro kun dapit sa espirituwal na mga pasuhan. Puwede mong abuton an mga iyan sa paaging nagpapahiling nin pagigin mapagsakripisyo. Minsan siring, mag-ingat na an pagmamaigot na makamtan iyan dai magin pagmawot na magin prominente. Kaya haputon an sadiri, ‘An pagmawot ko daw na mapauswag o madagdagan an paglilingkod ko ki Jehova may kaibang pagmawot na mas mamidbid o magkamit nin awtoridad, na garo baga arog kan ginibo ni Santiago asin Juan kan sabihon ninda ki Jesus an saindang kahagadan?’

18 Kun may marisa kang ano man na tendensiya nin pagkamakasadiri sa puso mo, magpatabang ki Jehova na itanos an saimong kaisipan asin sabuot; dangan magmaigot na magkonsentrar bako sa kamurawayan mo kundi sa kamurawayan nin Diyos. (Sal. 86:11) Puwede mo man abuton an mga pasuhan na dai ka magigin sentro nin atensiyon. Halimbawa, puwede mong patalubuon nin lubos an nagkapirang aspekto kan bunga kan espiritu na nangurugnang dipisil para sa saimo. O kun nag-aandam kang marhay para sa mga kabtang mo sa pagtiripon pero dai kang gayong interes na tumabang sa paglinig sa Kingdom Hall, puwede mong magin pasuhan na iaplikar an sadol na yaon sa Roma 12:16.—Basahon.

19. Ano an puwede tang gibuhon tanganing dai kita madisganar sa nahihiling ta sa arog-salming na Tataramon nin Diyos?

19 Kun sisiyasaton ta nin maingat an satong sadiri sa arog-salming na Tataramon nin Diyos asin may mahiling kitang mga depekto, na mga tanda pa ngani nin pagkamakasadiri, tibaad madisganar kita. Kun mangyari iyan sa saimo, hurop-hurupon an mapangganang tawo sa ilustrasyon ni Santiago. Dai idinuon ni Santiago kun gurano kadali na itinanos kan tawo an problema na narisa kaini o kun naitanos niya ngani an gabos na depekto; imbes, sinabi ni Santiago na an tawo ‘nagdanay sa sangkap na katugunan.’ (Sant. 1:25) Dai niya nalingawan an nahiling niya sa salming asin padagos ining naghinguwang umuswag. Iyo, papagdanayon an positibong pagmansay sa sadiri asin an timbang na pagmansay sa saimong pagkabakong perpekto. (Basahon an Parahulit 7:20.) Padagos na siyasaton an sangkap na katugunan, asin maghinguwang papagdanayon an pagigin mapagsakripisyo. Andam si Jehova na tumabang sa saimo, arog kan pagtabang niya sa dakul sa mga tugang mo, na maski ngani bakong perpekto, puwedeng magkamit asin talagang nagkamit kan pabor asin bendisyon nin Diyos.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 2 Mateo 16:24 (NW): “Dangan si Jesus nagsabi sa saiyang mga disipulo: ‘Kun an siisay man buot na magsunod sa sako, paindahan niya an saiyang sadiri asin pasanon an saiyang hariging pasakitan patin padagos akong sundan.’”