Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Minasabi Ka Daw—‘Iyo Pero Dai’?

Minasabi Ka Daw—‘Iyo Pero Dai’?

Pag-isipan an senaryong ini: Sarong elder na miyembro nin Hospital Liaison Committee an nakipag-ulay sa sarong hoben na brother na sinda an mapartner sa paghuhulit sa langtad nin Domingong aga. Pero kan agang iyan, inapudan siya sa telepono nin sarong brother na an agom naaksidente pa sana sa awto asin idinalagan sa ospital. Nagpatabang ini sa elder na makahanap nin doktor na nag-aako nin pasyente na dai nagpapasalin nin dugo. Kaya kinanselar kan elder sa hoben na brother an napagkaulayan ninda para makatao nin mamumuton na suporta sa pamilyang may emerhensiya.

Imahinaron an saro pang senaryo: Sarong nagsosolong ina na may duwang aki an inimbitaran na mamanggi nin mag-agom na kakongregasyon niya. Kan sabihon niya ini sa mga aki, ugmahon sinda. Hinalat-halat ninda iyan. Pero, sarong aldaw bago kaiyan, sinabihan kan mag-agom an ina na kaipuhan nindang kanselaron an imbitasyon ta may nangyaring dai inaasahan. Kan huri, naaraman kan ina kun taano ta kinanselar an imbitasyon. Pagka-imbitar palan sa saiya, an mag-agom naimbitaran man sa harong kan saindang mga amigo sa banggi man na idto, asin inako ninda an imbitasyon.

Siyempre, bilang Kristiyano, maninigo tang utubon an satong sinabi. Maninigo na dai kita nuarin man magsabi nin ‘iyo [pero] dai.’ (2 Cor. 1:18) Pero, arog kan ipinahiling kan duwang halimbawa, bakong gabos na sitwasyon magkakapareho. May beses na garo baga mayo na kita nin magigibo kundi kanselaron an napagkauyunan. Nangyari man iyan ki apostol Pablo.

SI PABLO INAKUSARAN NA PABURUBAGO AN ISIP

Kan 55 C.E., mantang si Pablo nasa Efeso sa ikatulo niyang pagbiyahe bilang misyonero, plano niyang magbalyo sa Dagat Aegean pasiring sa Corinto asin hali duman mabiyahe siya pa-Macedonia. Sa pagbalik niya pa-Jerusalem, plano niyang bumisita giraray sa kongregasyon nin Corinto, na an minalataw na dahilan iyo na kuanon an mga regalo ninda para sa mga tugang sa Jerusalem. (1 Cor. 16:3) Malinaw ini sa sinasabi kan 2 Corinto 1:15, 16: ‘Sa pananarig na ini, binuot ko ngunang magdiyan sa saindo, tanganing magkaigwa kamo nin ikaduwang [pagkakataon na maggaya-gaya]; asin paghali sa saindo mapa-Macedonia, asin paghali sa Macedonia padiyan liwat sa saindo, asin paghali diyan [ihahatod nindo ako] pa-Judea.’

Minalataw na sa nakaagi niyang surat, ipinaisi na ni Pablo sa mga tugang sa Corinto an plano niya. (1 Cor. 5:9) Pero dai nahaloy pagkasurat niya, nadangog niya sa mga kapamilya  ni Cloe na kairiba sa harong na may seryosong dai pagkauruyon sa laog kan kongregasyon. (1 Cor. 1:10, 11) Nagdesisyon si Pablo na baguhon an inot niyang plano, asin guminibo siya nin surat na inaapod ta ngunyan na 1 Corinto. Sa surat na iyan, mamumuton na nagtao si Pablo nin konseho asin pagtatanos. Sinambit man niya na binago niya an saiyang ruta, na iniimpormaran sinda na mapa-Macedonia nguna siya saka siya maduman sa Corinto.—1 Cor. 16:5, 6. *

Minalataw na kan maresibi kan mga tugang sa Corinto an surat, an nagkapira sa ‘nangungurog na mga apostol’ sa kongregasyon na iyan inakusaran si Pablo na paburubago an isip, na dai inuutob an mga panuga. Bilang pagdepensa, si Pablo naghapot: ‘Kan magplano ako kaini, masasabi daw nindo na paburubago an isip ko? Masasabi daw na kan nagplano ako, pareho ako kan tawong kinabanon na minasabi tulos nin “Iyo” dangan “Dai”?’—2 Cor. 1:17, BPV; * 11:5.

Sa pangyayaring ini, talaga daw na nagin ‘paburubago an isip’ ni Pablo, na garo baga dai siya mapapanarigan asin dai tataong mag-utob nin panuga? Siyempre dai! An retorikong hapot ni Pablo na ‘kan nagplano ako, pareho daw ako kan tawong kinabanon?’ maninigo kutanang nagpasabot sa mga Kristiyano sa Corinto na an pagbago ni Pablo kan mga plano niya bakong huli ta dai siya mapapanarigan.

May pagduduon na pinahimutikan ni Pablo an akusasyon. Sinabi niya: ‘Alagad siring na an Diyos maimbod, an samong tataramon sa saindo bakong iyo [pero] dai.’ (2 Cor. 1:18) Tunay nanggad, iniisip ni Pablo an pinakaikakarahay kan mga tugang sa Corinto kan baguhon niya an saiyang plano. Mababasa ta sa 2 Corinto 1:23 na ‘tanganing ikalikay sinda,’ dai nguna siya nagduman sa Corinto. Iyo, tinawan niya sinda nin pagkakataon na itanos an mga bagay-bagay bago siya magduman sa sainda. Arog kan linalauman niya, mantang siya nasa Macedonia, nadangog niya ki Tito na an surat niya nakapahiro man nanggad sa mga taga Corinto na magmundo asin magsulsol, asin iyan ikinaugmang marhay ni Pablo.—2 Cor. 6:11; 7:5-7.

AN “AMEN” NA SINASABI SA DIYOS

Sa akusasyon ki Pablo na siya paburubago, garo man sana sinasabi na dai siya mapapanarigan sa pag-utob kan mga panuga niya, ni mapagkakatiwalaan man sa saiyang paghuhulit. Pero, ipinagirumdom ni Pablo sa mga taga Corinto na ihinulit niya sa sainda si Jesu-Cristo. ‘An Aki nin Diyos, si Jesu-Cristo, na ipinaghulit mi diyan sa saindo ni Silvano, patin ni Timoteo, bakong “iyo [pero] dai,” kundi dapit sa saiya “iyo” sana.’ (2 Cor. 1:19) An arugan daw ni Pablo, na si Jesu-Cristo, dai mapapanarigan sa ano man na paagi? Siyempre mapapanarigan! Sa bilog niyang buhay asin ministeryo, si Jesus pirming nagtataram nin katotoohan. (Juan 14:6; 18:37) Kun an ihinulit ni Jesus gabos katotoohan asin mapapanarigan, asin iyan man an ihinulit ni Pablo, kun siring, mapapanarigan man an paghuhulit kan apostol.

Siyempre, si Jehova an Diyos nin katotoohan. (Sal. 31:5) Mahihiling ta ini sa sunod na isinurat ni Pablo: “Minsan gurano kadakul kan panuga nin Diyos, iyan nagin ‘iyo’ paagi sa saiya,” an buot sabihon, paagi ki Cristo. Mantang si Jesus nasa daga, hinali kan saiyang daing depektong integridad an ano man na posibleng dahilan nin pagduwa-duwa sa mga panuga ni Jehova. Nagpadagos si Pablo: “Kun siring, paagi man sa saiya [si Jesus] na an ‘Amen’ sinasabi sa Diyos, na nagtatao nin kamurawayan sa saiya paagi sa sato.” (2 Cor. 1:20, NW) Si Jesus an mismong garantiya, o an “Amen,” na an gabos na ipinanuga ni Jehova Diyos mauutob!

Kun paanong si Jehova asin si Jesus pirming nagtataram nin katotoohan, pirmi man inuutob ni Pablo an saiyang sinasabi. (2 Cor. 1:19) Bakong paburubago an isip niya, na nanunuga ‘kapareho kan tawong kinabanon.’ (2 Cor. 1:17, BPV) Imbes, siya ‘naglakaw sa espiritu.’ (Gal. 5:16) Sa gabos niyang ginigibo, iniisip  niya an pinakaikakarahay kan iba. An saiyang Iyo nangahulugan nanggad nin Iyo!

AN SAIMO DAW NA IYO NANGANGAHULUGAN NIN IYO?

Ngunyan, ordinaryo na sana sa mga tawong dai namumuhay sa mga prinsipyo sa Bibliya na dai utubon an mga ipinanuga kun may bumangon na sadit na problema o kun may mag-abot na mas magayon na alok. Sa negosyo, an “iyo” dai pirming nangangahulugan nin “iyo,” dawa ngani may pinirmahan nang kasunduan. An pag-aguman, na sarong kasunduan nin duwang lado, dai na minamansay nin dakul bilang sarong kapanugaan na dapat utubon sagkod na nabubuhay. Imbes, ipinapahiling kan marikas na pagdakul nin nagdidiborsiyo na para sa dakul an sumpaan sa kasal puwedeng talikdan nin basta na sana.—2 Tim. 3:1, 2.

Kumusta ka man? An saimo daw na Iyo nangangahulugan nin Iyo? Totoo, arog kan nasambit sa kapinunan kan artikulong ini, tibaad may pagkakataon na kaipuhan mong kanselaron an saindong napag-ulayan bakong huli ta paburubago an isip mo, kundi huli sa mga pangyayaring dai mo kontrolado. Pero bilang Kristiyano, pag nanuga ka, dapat nanggad na gibuhon mo an gabos mong makakaya para mautob iyan. (Sal. 15:4; Mat. 5:37) Kun gigibuhon mo iyan, mamimidbid ka bilang saro na mapagkakatiwalaan, may sarong tataramon, asin pirming nagtataram nin katotoohan. (Efe. 4:15, 25; Sant. 5:12) Kun marealisar kan mga tawo na mapagkakatiwalaan ka sa gabos na bagay, sinda tibaad magin mas andam na maghinanyog kun ipinapaabot mo sa sainda an katotoohan dapit sa Kahadian nin Diyos. Kun siring, siguraduhon ta na an satong Iyo talagang nangangahulugan nin Iyo!

^ par. 7 Dai nahaloy pagkasurat kan 1 Corinto, nagbiyahe man nanggad si Pablo na uminagi sa Troas pasiring sa Macedonia, na diyan isinurat niya an 2 Corinto. (2 Cor. 2:12; 7:5) Pagkatapos, binisita na niya an Corinto.

^ par. 8 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version)