Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Abuton an Puso kan Bakong Kapagtubod na mga Kapamilya Asin Paryente

Abuton an Puso kan Bakong Kapagtubod na mga Kapamilya Asin Paryente

‘PADUMAN ka sa [mga paryente] mo, asin sabihon mo sa sainda an mga bagay na ginibo sa saimo kan Kagurangnan asin kun paanong nahirak siya sa saimo,’ an sabi ni Jesu-Cristo. Posibleng yaon siya kaidto sa Gadara, sa timog-sirangan kan Dagat nin Galilea, na kinakaulay an sarong lalaki na gustong magin parasunod niya. Ipinapahiling ni Jesus na nasasabutan niya an natural na ugali nin tawo—an pagmawot na isabi sa mga paryente asin kapamilya an mga bagay na interesante asin importante.—Mar. 5:19.

Parati ta man iyan nahihiling ngunyan, pero mas risa iyan sa ibang kultura kisa sa iba. Huli kaini, kun an saro magin parasamba kan tunay na Diyos na si Jehova, sa parati gusto niyang ipakipag-ulay iyan sa saiyang kapamilya asin paryente. Pero paano niya dapat gibuhon iyan? Paano niya aabuton an puso kan mga kapamilya asin paryente niya na iba an relihiyon—o mayo talagang pagtubod? Nagtatao an Bibliya nin positibo asin realistikong konseho.

‘NANUMPUNGAN NA NIYAMO AN MESIYAS’

Kan inot na siglo, si Andres an saro sa mga nainot na nakamidbid ki Jesus bilang Mesiyas. Asin kiisay niya tulos isinabi iyan? ‘Hinanap nguna niya [ni Andres] an saiyang tugang na si Simon asin sinabihan: “Nanumpungan na niyamo an Mesiyas” (na an buot sabihon, an “Cristo”).’ Dinara ni Andres si Pedro ki Jesus, kaya nagkaoportunidad si Pedro na magin saro sa mga disipulo ni Jesus.—Juan 1:35-42.

Pakalihis nin mga anom na taon kan nasa Jope si Pedro, inimbitaran siya na magbiyahe panorte sa Cesarea para bisitahon an harong ni Cornelio, sarong opisyal nin hukbo. Sairisay an naabutan ni Pedro na nagkakatiripon sa harong? ‘Si Cornelio naghahalat [ki Pedro asin sa kairiba niya] asin tinipon niya an saiyang mga kapag-araki asin mga katuod.’ Kaya natawan ni  Cornelio nin pagkakataon an mga kapamilya asin paryente niya na madangog si Pedro asin magdesisyon basado sa saindang nadangog.—Gui. 10:22-33.

Ano an manunudan ta sa ginibo ni Andres asin ni Cornelio para sa mga kapamilya asin paryente ninda?

Dai basta na sana daing ginibo si Andres asin Cornelio. Personal na ipinamidbid ni Andres si Pedro ki Jesus, asin guminibo nin mga paagi si Cornelio para madangog kan mga kapamilya asin paryente niya an sasabihon ni Pedro. Pero dai ninda sinda pinirit o pinagmaigutan na maniobrahon na magin mga parasunod ni Cristo. May nahihiling ka daw na leksiyon diyan? Marahay na arugon ta man iyan. Puwede kitang magsabi sa mga kapamilya asin paryente ta nin nagkapirang ideya asin gumibo nin mga pagkakataon para maaraman ninda an katotoohan asin makaulay kan satong mga kapagtubod. Pero, iginagalang ta an saindang desisyon asin dai ta sinda pinipirit. Para ipahiling kun paano ta sinda matatabangan, pag-ulayan ta an halimbawa ni Jürgen asin Petra, mag-agom na taga Alemania.

Si Petra nakipag-adal sa Bibliya sa mga Saksi asin pag-abot nin panahon nabawtismuhan. An mister niya, si Jürgen, sarong opisyal nin militar. Kan inot, dai naugma si Jürgen sa desisyon kan agom niya. Pero pag-abot nin panahon, narealisar niya na an mga Saksi naghuhulit kan katotoohan. Idinusay man niya an saiyang buhay ki Jehova, asin ngunyan elder na siya. Ano an suhestiyon niya ngunyan dapit sa pag-abot sa puso nin kapamilya na iba an pagtubod?

Sinabi ni Jürgen: “Dai ta dapat piriton an satong mga kapamilya asin dai sinda pauranan nin impormasyon sa Bibliya. Lalo sana nindang hahabuan iyan. Pero mas marahay kun mataktika ta sindang tatawan nin padikit-dikit na impormasyon paminsan-minsan. Makakatabang man kun makakaulay kan satong mga kapamilya an mga tugang na kaedad ninda o kapareho nin pinagkakainteresan. Paagi kaini puwede tang makua an buot ninda.”

Si apostol Pedro asin an mga kapamilya ni Cornelio napahiro tulos kan mensahe nin Bibliya. An iba kaidtong inot na siglo na nakaaram kan katotoohan nangaipo nin urog na panahon para makapagdesisyon.

KUMUSTA MAN AN MGA TUGANG NI JESUS?

An nagkapirang paryente ni Jesus nagpahayag nin pagtubod sa saiya durante kan saiyang ministeryo. Halimbawa, posibleng pinsan ni Jesus si apostol Santiago asin Juan, saka tiyaon niya an ina nindang si Salome. Puwedeng saro siya sa ‘iba pang dakul na babayi na naglilingkod sa sainda [ki Jesus asin mga apostol] gikan sa saindang mga rugaring.’—Luc. 8:1-3.

Pero, an ibang kapamilya ni Jesus dai tulos nagtubod. Halimbawa, sarong beses pakalihis nin labing sangtaon pagkabawtismo ni Jesus, dakul na tawo an nagkatiripon sa sarong harong para magdangog sa saiya. “Alagad kan ini madangog kan saiyang mga paryente, nagruluwas sinda tanganing pugulan siya, huli ta sinda nagsasarabi: ‘Naraot na an isip niya.’” Paghaloy-haloy, kan an mga tugang ni Jesus sa ina naghapot dapit sa mga dudumanan niya, dai niya sinda sinimbag nin diretso. Taano? Huli ta ‘an saiyang mga tugang dai nagtutubod sa saiya.’—Mar. 3:21, NW; Juan 7:5.

Ano an manunudan ta sa nagin pagtratar ni Jesus sa mga kapamilya niya? Dai siya naanggot kan sinabihan siya na nararaot an isip niya. Dawa kan pagkagadan niya asin pagkabuhay liwat, urog pang pinakusog ni Jesus an mga kapamilya niya kan magpahiling siya sa tugang niya sa ina na si Santiago. Minalataw na an pagpahiling na ini nakakumbinsir bako lang ki Santiago kundi pati na sa ibang tugang ni Jesus sa ina na Siya talaga an Mesiyas. Huli kaini, sinda kaiba kan mga apostol asin kan iba pang yaon sa itaas na kuwarto  sa Jerusalem asin malinaw na nag-ako nin banal na espiritu. Pag-abot nin panahon, si Santiago asin Judas, mga tugang man ni Jesus sa ina, nagkaigwa nin mga pribilehiyo.—Gui. 1:12-14; 2:1-4; 1 Cor. 15:7.

KAIPUHAN KAN IBA NIN UROG NA PANAHON

Arog kan inot na siglo, may mga kapamilya asin paryente kita ngunyan na nangangaipo nin huruhalawig na panahon bago ninda akuon an katotoohan. Kuanon tang halimbawa si Roswitha, na sarong aktibong Katoliko Romano kan mabawtismuhan an mister niya bilang Saksi ni Jehova kan 1978. Huling sinsero si Roswitha sa saiyang mga paniniwala, kinontra niya kan inot an saiyang mister. Pero sa pag-agi nin mga taon, luway-luway siyang nagpundo sa pagkontra asin nahiling niya na an mga Saksi nagtutukdo kan katotoohan. Kan 2003 nabawtismuhan siya. Taano ta nagbago siya? Imbes na maanggot an mister niya kan inot na magkontra si Roswitha, tinawan siya kaini nin mga pagkakataon para mabago an opinyon niya. Ano an suhestiyon niya? “Mas dakula an magigibo kan pasensiya, pasensiya, asin dakul pang pasensiya.”

Nabawtismuhan si Monika kan 1974, asin pakalihis nin mga sampulong taon nagin Saksi man an duwa niyang aking lalaki. Maski dai man nagkontra an mister niyang si Hans, kaidto sanang 2006 ini nabawtismuhan. Sa nanudan ninda, ano an suhestiyon kan pamilya? “Magdanay na maimbod ki Jehova, asin dai ikompromiso an pagtubod.” Siyempre, mahalaga na pirming ipamati ki Hans an pagkamuot ninda sa saiya. Asin dai sinda nawaran nin paglaom na pag-abot ni panahon aakuon niya an pagtubod ninda.

MAREPRESKUHAN KAN TUBIG NIN KATOTOOHAN

Sinabi minsan ni Jesus na an mensahe nin katotoohan arog sa tubig na nagtatao nin buhay na daing katapusan. (Juan 4:13, 14) Gusto tang marepreskuhan an satong mga kapamilya asin paryente paagi sa pag-inom nin malipot asin malinaw na tubig nin katotoohan. Siyempre, habo tang mapadukan sinda huli sa kadakul na tubig na pirit tang ipinapainom tulos sa sainda. Nakadepende sa pagpaliwanag ta sa sainda kan satong pagtubod kun baga marerepreskuhan o mapapadukan sinda. Sinasabi kan Bibliya na ‘an puso kan [matanos] nag-iisip [bago] magsimbag’ asin na ‘an puso kan madunong nagtutukdo sa saiyang nguso asin sa saiyang mga ngabil nakakadagdag nin pakanuod.’ Paano ta ikakaaplikar ini?—Tal. 15:28; 16:23.

An sarong agom na babayi tibaad gustong magpaliwanag kan saiyang pagtubod sa mister niya. Kun siya ‘mag-iisip bago magsimbag,’ maingat niyang pipilion an mga sasabihon niya asin dai tulos-tulos mataram. Dai niya ipapamati na garo matanos siya o mas matibay. An saiyang tataramon na pinag-isipan na marhay puwedeng magin nakakarepresko asin makakatabang sa katuninungan. Nuarin relaks asin madaling dulukon an saiyang mister? Ano an mga gusto niyang pag-ulayan o basahon? Interesado daw siya sa siyensiya, pulitika, o isport? Ano an puwede niyang gibuhon para magin interesado sa Bibliya an saiyang mister mantang irinerespeto pa man giraray niya an sabuot asin opinyon kaini? Makakatabang an mga hapot na iyan para makapagtaram siya asin makagawi nin tama.

Para maabot an puso kan kapamilya na bakong Saksi, bako lang basta padikit-dikit na pagpaliwanag kan satong pagtubod an kaipuhan. An sinasabi ta dapat na may kaibang marahay na paggawi.

MARAHAY NA PAGGAWI

“Iaplikar an mga prinsipyo sa Bibliya aroaldaw. Epektibong marhay na paagi iyan na maririsa kan kapamilya ta, dawa ngani dai niya admitiron iyan,” an paliwanag ni Jürgen, na sinambit kasubago. Uyon diyan si Hans, na nabawtismuhan 30 taon pagkabawtismo kan saiyang agom. “Mahalaga an Kristiyanong paggawi, para mahiling kan kapamilya an positibong epekto kan katotoohan sa satong buhay.” Kun naiiba man kita huli sa satong pagtubod, kaipuhan na mahiling kan mga kapamilya asin paryente ta na naiiba kita sa positibong paagi, bakong sa negatibo o nakakauyam na paagi.

“Mahalaga an Kristiyanong paggawi, para mahiling kan kapamilya an positibong epekto kan katotoohan sa satong buhay.”—Hans

Si apostol Pedro nagsadol sa mga agom na babayi na bakong kapagtubod an mister: ‘Magpasakop sa saindong agom na lalaki, tanganing minsan kun may dai minatubod sa tataramon, sinda madara na dai nin tataramon paagi sa [paggawi] kan saindang agom na babayi, huli sa pakahiling kan saindong mabining [paggawi] na may [paggalang]. An saindong samno dai magin samno sa luwas—an sinalapid na buhok asin an paggamit nin mga alahas na bulawan o pagsulot nin magayon na mga gubing—kundi magin an pagkatawo na nasa puso sa dai matutunaw na  gubing nin mahuyo asin mabuot na espiritu, na dakula an halaga sa atubangan nin Diyos.’—1 Ped. 3:1-4.

Nagsurat si Pedro na an agom na lalaki puwedeng makumbinsir kan marahay na paggawi nin saiyang agom. Isinasaisip an tekstong iyan, sarong sister na an pangaran Christa an naghinguwang makumbinsir an mister niya paagi sa marahay na paggawi puon kan mabawtismuhan siya kan 1972. Nakipag-adal kaidto sa mga Saksi an saiyang mister, pero dai pa kaini isinapuso an katotoohan. Nakaatender na ini sa nagkapirang Kristiyanong pagtiripon asin nakaiba-iba na kan mga tugang sa kongregasyon. Iginagalang man ninda an deretso kaining magdesisyon. Paano pinagmaigutan ni Christa na abuton an puso kan mister niya?

“Determinado akong magdanay sa dalan ni Jehova. Kasabay kaiyan, hinihinguwa ko na madara ‘na mayong tataramon’ an sakong agom paagi sa marahay na paggawi. Kun dai man nababalga an mga prinsipyo sa Bibliya, ginigibo ko an gabos para masunod an mga gusto niya. Asin siyempre, irinerespeto ko an deretso niyang magdesisyon dangan si Jehova na an bahala.”

Ipinapahiling kan ginibo ni Christa na mahalaga an pagigin tataong makibagay. Pinagdanay niya an espirituwal na rutina, kaiba an regular na pag-atender sa pagtiripon asin makahulugan na pakikikabtang sa ministeryo. Alagad, mapagsabot siya ta aram niyang kaipuhan man kan mister niya an saiyang pagkamuot, panahon, asin atensiyon. Tama sanang makibagay asin magin mapagsabot an siisay man sa sato na may kapamilya o paryente na bakong kapagtubod. ‘Sa gabos na bagay, igwa nin panahon,’ an sabi kan Bibliya. Kaiba diyan an panahon para sa mga kapamilya, nangurugna sa agom na bakong kapagtubod. Nakakatabang iyan sa komunikasyon. Ipinapahiling nin mga eksperyensiya na nakakatabang an marahay na komunikasyon para dai sinda mapungaw, makamati na naiitsa-puwera, o magselos.—Par. 3:1.

DAI MAWARAN NIN PAGLAOM

“Mahalagang ipahiling na namumutan ta an satong kapamilya asin na ipinapamibi ta siya,” an sabi ni Holger, na an ama nabawtismuhan 20 taon pagkabawtismo kan ibang kapamilya. Sinabi pa ni Christa na ‘dai siya mawawaran nin paglaom na pag-abot nin panahon mimidbidon kan mister niya si Jehova asin aakuon an katotoohan.’ Dapat na pirmi kitang positibo, na dai nawawaran nin paglaom sa satong mga kapamilya asin paryente na bakong kapagtubod.

Pasuhan ta na mapagdanay an relasyon ta sa satong mga kapamilya asin paryente, matawan sinda nin pagkakataon na maaraman an katotoohan, asin mapahiro an saindang puso kan mensahe sa Bibliya. Asin sa gabos na bagay dapat kitang gumawi “na may mahuyong buot asin hararom na paggalang.”—1 Ped. 3:15, NW.

“Mas dakula an magigibo kan pasensiya, pasensiya, asin dakul pang pasensiya.”—Roswitha