Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Maggaya-gaya sa Kasal kan Kordero!

Maggaya-gaya sa Kasal kan Kordero!

“Mag-ugma kita asin maggaya-gaya nin labi-labi . . . huli ta nag-abot na an kasal kan Kordero.”—KAP. 19:7, NW.

1, 2. (a) Kiisay na kasal an maresulta nin kagaya-gayahan sa langit? (b) Anong mga hapot an minalataw?

KAIPUHAN pirmi an panahon tanganing magpreparar para sa kasal. Pero makonsentrar kita ngunyan sa sarong espesyal na marhay na kasal—sarong maharlikang kasal. Imahinara na sana! Mga 2,000 na taon nang ipinepreparar iyan. Marikas nang nagdadangadang an panahon na makakaibanan kan nobyo an saiyang nobya. Dai mahahaloy, mapapano nin magaya-gayang musika an palasyo kan Hadi, asin an langitnon na mga hukbo mag-aarawit: “Umawa nindo si Jah, huli ta si Jehova na satong Diyos, an Makakamhan sa Gabos, nagpuon nang mamahala bilang hadi! Mag-ugma kita asin maggaya-gaya nin labi-labi, asin itao niyato sa saiya an kamurawayan, huli ta nag-abot na an kasal kan Kordero asin nag-andam na kan saiyang sadiri an saiyang nobya.”—Kap. 19:6, 7NW.

2 An kasal kan ‘Kordero,’ na daing iba kundi si Jesu-Cristo, maresulta nin kagaya-gayahan sa langit. (Juan 1:29) Ano an sulot niya sa kasal? Siisay an nobya niya? Paano inandam an nobya para sa kasal? Nuarin mangyayari an kasal? An kasal na ini maresulta nin kagaya-gayahan sa langit, pero kaiba daw sa makikigaya-gaya an mga may paglaom na mabuhay nin daing sagkod digdi sa daga? Tutukaron niyato an mga hapot na iyan na may maugmang pag-antisipar mantang ipinapadagos ta an pagsiyasat sa Salmo 45.

 AN SAIYANG GUBING MAY PAHAMOT

3, 4. (a) Ano an sinasabi manungod sa pangkasal na gubing kan Nobyo, asin ano an nakakadagdag sa saiyang kagaya-gayahan? (b) Siisay an ‘mga aking babayi nin mga hadi,’ asin an maharlikang konsorte na nakikigaya-gaya sa Nobyo?

3 Basahon an Salmo 45:8, 9. Isinulot kan Nobyo na si Jesu-Cristo an saiyang magayunon na maharlikang gubing na pangkasal. Angay nanggad, napaparong sa saiyang gubing an hamot na arog kan “pinakamarahay na mga pahamot,” na siring kan mira asin casia, na kaiba sa mga sangkap kan banal na lanang panglahid na ginagamit sa Israel.—Ex. 30:23-25, An Marahay na Bareta Biblia.

4 An magayunon na musika na nadadangog sa saiyang palasyo nakakadagdag sa kagaya-gayahan kan Nobyo mantang nagdadangadang an saiyang kasal. Nakikigaya-gaya sa saiya an maharlikang konsorte, an langitnon na kabtang kan organisasyon nin Diyos, na kaiba diyan an ‘mga aking babayi nin mga hadi,’ na iyo an banal na mga anghel. Nakakaugma nanggad na madangog an mga tingog sa langit na naghahayag: “Mag-ugma kita asin maggaya-gaya nin labi-labi . . . huli ta nag-abot na an kasal kan Kordero”!

AN NOBYA INANDAM PARA SA KASAL

5. Siisay an ‘agom kan Kordero’?

5 Basahon an Salmo 45:10, 11. Namidbid ta na an Nobyo, pero siisay an nobya niya? Saro siyang nobya na kompuwesto kan mga miyembro kan kongregasyon na pinapanginutan ni Jesu-Cristo. (Basahon an Efeso 5:23, 24. *) Magigin kabtang sinda kan Mesiyanikong Kahadian ni Cristo. (Luc. 12:32) An 144,000 na Kristiyanong ini na linahidan nin espiritu padagos na ‘nagsusunod sa Kordero sain man siya paduman.’ (Kap. 14:1-4) Sinda magigin ‘agom kan Kordero,’ asin maistar kaiba niya sa saiyang irukan sa langit.—Kap. 21:9; Juan 14:2, 3.

6. Taano ta an mga linahidan inaapod na ‘aki nin hadi,’ asin taano ta sinabihan sinda na ‘lingawan an saindang banwaan’?

6 An magigin nobya dai sana inaapod na “aki” kundi ‘aki nin hadi.’ (Sal. 45:13) Siisay an saro pang ‘hadi’ na ini? An linahidan na mga Kristiyano inampon bilang ‘mga aki’ ni Jehova. (Roma 8:15-17) Huling sinda magigin langitnon na nobya, an mga linahidan ininstruksiyunan: ‘Lingawan mo an saimong banwaan, asin an harong kan saimong ama [sa laman].’ Dapat na danay na nakasentro an saindang isip ‘sa mga bagay na nasa itaas, bakong sa mga bagay na nasa ibabaw nin daga.’—Col. 3:1-4.

7. (a) Paano inaandam ni Cristo an magigin nobya niya? (b) Paano minamansay kan nobya an saiyang magigin Nobyo?

7 Dakul na siglo nang inaandam ni Cristo an saiyang magigin nobya para sa kasal sa langit. Ipinaliwanag ni apostol Pablo na si Cristo ‘namuot sa [kongregasyon] asin uminatang sa saiya man sana dahil kaiyan, tanganing mapakangbanal niya iyan, na linilinig iyan sa paghugas sa tubig paagi kan tataramon, tanganing ikaatubang niya an [kongregasyon] sa saiya man sana, siring sa mamurawayon na [kongregasyon], mayo nin digta o kurundot, o ano man na kabaing kaiyan; kundi na iyan magin banal asin mayong kaninan.’ (Efe. 5:25-27) Sinabi ni Pablo sa linahidan na mga Kristiyano sa suanoy na Corinto: ‘Ipinag-iimon ko kamo nin diyosnon na pag-imon, huli ta [ipinanuga] ko kamo sa sarong agom na lalaki tanganing ikaatubang ko kamo siring sa mabining daraga ki Cristo.’ (2 Cor. 11:2) An Nobyong Hadi na si Jesu-Cristo ‘minamawot an kagayunan kan saiyang magigin nobya,’ an buot sabihon, inaapresyar niya an espirituwal na “kagayunan” kaini. Asin minamansay kan nobya si Cristo bilang saiyang ‘kagurangnan’ asin minaduko siya digdi bilang magigin agom niya.

AN NOBYA ‘DINARA SA HADI’

8. Taano ta angay sanang iladawan an nobya bilang ‘mamurawayon’?

8 Basahon an Salmo 45:13, 14a. An nobya iprinesentar bilang ‘mamurawayon’ para sa maharlikang  kasal. Sa Kapahayagan 21:2, ikinumparar an nobya sa sarong siyudad, an Bagong Jerusalem, asin ‘sinamnuhan para sa saiyang agom.’ An langitnon na siyudad na ini igwa kan ‘kamurawayan nin Diyos’ asin nagkikinang siring sa ‘urog kahalagang gapo, siring sa gapong jaspe, malinaw siring sa kristal.’ (Kap. 21:10, 11) An kamurawayan kan Bagong Jerusalem magayunon na ilinadawan sa libro nin Kapahayagan. (Kap. 21:18-21) Daing duda na ilinaladawan kan salmista an nobya bilang ‘mamurawayon’! Angay sana ta an maharlikang kasal mangyayari sa langit.

9. Siisay ‘an hadi’ na dinarahan kan nobya, asin ano an gubing kan nobya?

9 An Saro na dinarahan kan nobya iyo an Nobyo—an Mesiyanikong Hadi. Inaandam niya an nobya, na ‘linilinigan ini sa paghugas nin tubig paagi kan tataramon.’ Siya ‘banal asin mayong kaninan.’ (Efe. 5:26, 27) An gubing kan saiyang nobya dapat na angay man para sa okasyon. Asin iyo man nanggad! Sa katunayan, may dekorasyon na ‘bulawan an saiyang gubing,’ asin dadarahon siya sa hadi sulot an magayunon na “gubing.” Para sa kasal kan Kordero, ‘itinugot sa nobya na siya maggubing nin pinong lino, makintab asin malinig—huli ta an pinong lino iyo an mga matanos na gibo kan mga banal.’—Kap. 19:8.

“NAG-ABOT NA AN KASAL”

10. Nuarin mangyayari an kasal kan Kordero?

10 Basahon an Kapahayagan 19:7. * Nuarin mangyayari an kasal kan Kordero? Dawa ngani an nobya “nag-andam na kan saiyang sadiri” para sa kasal, an mga bersikulo pagkatapos kaiyan dai naglaladawan kan aktuwal na kasal. Imbes, malinaw na ilinaladawan kaiyan an huring kabtang kan dakulang kahurasaan. (Kap. 19:11-21) Nangangahulugan daw ini na mangyayari an kasal bago tapuson kan Nobyong Hadi an saiyang pandadaog? Dai. An mga bisyon sa libro nin Kapahayagan dai iprinesentar sa kronolohikong pagkasunod-sunod. Sa ika-45 Salmo, an kasal kan hadi mangyayari pagkatapos na isukbit kan Hading si Jesu-Cristo an saiyang espada asin magin mapanggana laban sa saiyang mga kaiwal.—Sal. 45:3, 4.

11. Ano an pagkasunod-sunod kan mga pangyayari kun tapuson na ni Cristo an saiyang pandadaog?

11 Kaya makakapagkongklusyon kita na magigin arog kaini an pagkasunod-sunod kan mga pangyayari: Inot, isasagibo an paghukom sa dakulang patutot, an Dakulang Babilonya, na iyo an pambilog na kinaban na imperyo nin palsong relihiyon. (Kap. 17:1, 5, 16, 17; 19:1, 2) Dangan, isasagibo ni Cristo an paghukom nin Diyos sa natatada pang kabtang kan maraot na sistema ni Satanas sa daga paagi sa paglaglag kaiyan sa Armagedon, an ‘ralaban kan dakulang aldaw nin Diyos na Makapangyarihan sa Gabos.’ (Kap. 16:14-16; 19:19-21) Sa katapos-tapusi, tatapuson kan Parapakilaban na Hadi an saiyang pandadaog paagi sa pag-apon ki Satanas asin sa saiyang mga demonyo sa bûngaw, na hinahalian sinda nin puwersa na magin garo gadan na daing ginigibo.—Kap. 20:1-3.

12, 13. (a) Nuarin mangyayari an kasal kan Kordero? (b) Sa langit, siisay an maggagaya-gaya sa kasal kan Kordero?

12 Kun matapos na an daganon na buhay kan linahidan na mga Kristiyano sa panahon kan presensiya ni Cristo, sinda bubuhayon liwat sa langit. Dai mahaloy pagkatapos laglagon an Dakulang Babilonya, titipunon ni Jesus an gabos na natatadang miyembro kan grupong nobya. (1 Tes. 4:16, 17) Kun siring, bago magputok an giyera nin Armagedon, nasa langit na an gabos na miyembro kan ‘nobya.’ Pagkatapos kan giyerang iyan, mangyayari na an kasal kan Kordero. Magigin magaya-gaya nanggad na okasyon an kasalan na iyan! ‘Paladan an mga inalok sa pamanggihan sa [kasal] kan Kordero,’ an sabi kan Kapahayagan 19:9. Magigin maugma nanggad an 144,000 na miyembro kan grupong nobya. Asin an Nobyong Hadi maggagaya-gaya nin labi-labi na makaiba an kumpletong bilang kan kairiba niyang hadi na, sa simbolikong paagi, ‘nagkakakan asin nag-iinom sa lamesa niya sa saiyang Kahadian.’ (Luc. 22:18,  28-30) Pero, bako sanang an Nobyo asin an nobya niya an maggagaya-gaya sa kasal kan Kordero.

13 Siring sa nasambitan sa inutan, an langitnon na mga hukbo nagkakasararong nag-aarawit: “Mag-ugma kita asin maggaya-gaya nin labi-labi, asin itao niyato sa saiya [ki Jehova] an kamurawayan, huli ta nag-abot na an kasal kan Kordero asin nag-andam na kan saiyang sadiri an saiyang nobya.” (Kap. 19:6, 7, NW) Pero, kumusta an mga lingkod ni Jehova digdi sa daga? Makikiiba man daw sinda sa labi-labing kagaya-gayahan na iyan?

‘DADARAHON SINDA NA MAY KAGAYA-GAYAHAN’

14. Siring kan nasambit sa Salmo 45, sairisay ‘an birhen na mga kaibahan’ kan nobya?

14 Basahon an Salmo 45:12, 14b, 15. Ihinula ni propeta Zacarias na sa panahon kan katapusan, an mga tawo kan mga nasyon mapagpasalamat na makikiiba sa mga natatada kan espirituwal na Israel. Nagsurat siya: ‘Sa mga aldaw na idto mangyayari na an sampulong tawo sa gabos na tataramon kan mga nasyon, makarapot sa gayad kan gubing nin Judio, na magsasarabing, “Maiba kami sa saindo, huli ta samuyang nadangog na an Diyos yaon diyan sa saindo.”’ (Zac. 8:23) Sa Salmo 45:12, an simbolikong ‘sampulong tawo’ inaapod na ‘mga aki nin Tiro’ asin ‘mga mayaman sa banwaan.’ Nagduduman sinda sa linahidan na mga natatada na may mga dulot o regalo, tanganing magkamit nin pabor asin espirituwal na tabang. Puon kan 1935, tinugutan kan minilyon na tawo an mga natatada na ‘darahon sinda pasiring sa katanusan.’ (Dan. 12:3, NW) An maimbod na mga kairibang ini kan linahidan na mga Kristiyano dinalisay an saindang buhay, asin nagin espirituwal na mga birhen. An ‘birhen na mga kaibahan’ na ini kan nobya idinusay an saindang buhay ki Jehova asin pinatunayan ninda na maimbod sindang mga sakop kan Nobyong Hadi.

15. Paano nakikipagtabangan ‘an birhen na mga kaibahan’ sa grupong nobya na yaon pa digdi sa daga?

15 Nagpapasalamat nanggad an mga natatada  kan grupong nobya sa ‘birhen na mga kaibahan’ na ini huli sa maigot nindang pagtabang sa paghuhulit ‘kan ebanghelyo nin Kahadian’ sa bilog na daga. (Mat. 24:14) Bako sanang ‘an espiritu asin an nobya an nagsasabing, “Madya!”’ kundi pati an mga nakakadangog nagsasabing, ‘Madya!’ (Kap. 22:17) Iyo, nadangog kan ‘ibang mga karnero’ an mga miyembro kan linahidan na grupong nobya na nagsasabing ‘Madya!’ asin nakiiba sinda sa nobya sa pagsabing ‘Madya!’ sa mga nag-iistar sa daga.—Juan 10:16.

16. Anong pribilehiyo an itinao ni Jehova sa ibang mga karnero?

16 Namumutan kan linahidan na mga natatada an saindang mga kairiba. Maugma sindang maaraman na an Ama kan Nobyo, si Jehova, tinawan nin pribilehiyo an ibang mga karnerong ini na nasa daga na makigaya-gaya sa kasal kan Kordero sa langit. Ihinula na an ‘birhen na mga kaibahan’ na ini ‘dadarahon sa kaugmahan asin kagaya-gayahan.’ Iyo, an ibang mga karnero, na may paglaom na mabuhay nin daing sagkod digdi sa daga, makikigaya-gaya sa bilog na uniberso kun mangyari na an kasal kan Kordero sa langit. Angay nanggad, sinambit sa libro nin Kapahayagan na an miyembro kan “dakulang kadaklan” ‘nagtitirindog sa atubangan kan trono asin sa atubangan kan Kordero.’ Naggigibo sinda nin sagradong paglilingkod ki Jehova sa daganon na patyo kan saiyang espirituwal na templo.—Kap. 7:9, 15.

“AN SAIMONG MGA AKI MAGIGIN KASALIHID KAN SAIMONG MGA APUON”

17, 18. Paano magigin mabunga an kasal kan Kordero, asin kiisay magigin ama si Cristo durante kan saiyang Milenyal na Paghadi?

17 Basahon an Salmo 45:16. * ‘An birhen na mga kaibahan’ kan langitnon na nobya ni Cristo magkakaigwa nin dugang pang dahilan na maggaya-gaya kun mahiling na ninda na an kasal magin mabunga sa bagong kinaban. Itatao kan Nobyong Hadi an saiyang atensiyon sa daga asin bubuhayon an saiyang daganon na mga “apuon,” na magigin saiyang daganon na “mga aki.” (Juan 5:25-29; Heb. 11:35) Hali sa mga ini, manombra siya nin “mga prinsipe sa bilog na daga.” Daing duda, manombra si Cristo nin iba pa hali sa maimbod na kamagurangan sa ngunyan tanganing manginot sa bagong kinaban.—Isa. 32:1.

18 Durante kan saiyang Milenyal na Paghadi, si Cristo magigin ama man kan iba pa. Sa katunayan, makakamtan kan gabos na maistar sa daga an buhay na daing katapusan huling nagtutubod sinda sa atang na pantubos ni Jesus. (Juan 3:16) Kaya siya magigin saindang ‘Amang Daing Katapusan.’—Isa. 9:6, 7.

NAPAPAHIRO NA ‘IPAMIDBID AN SAIYANG PANGARAN’

19, 20. Ano an epekto sa gabos na tunay na Kristiyano ngunyan kan maugmang mga pangyayari na sinambit sa Salmo 45?

19 Basahon an Salmo 45:1, 17. * Tunay nanggad, kalabot an gabos na Kristiyano sa mga pangyayari na nakarekord sa Salmo 45. An linahidan na mga natatada na nasa daga interesadong marhay sa paglaom na dai mahaloy, makakaibanan ninda sa langit an saindang mga tugang asin an saindang Nobyo. An ibang mga karnero napapahiro na urog pang magin mapagpasakop sa saindang mamuraway na Hadi asin nagpapasalamat sa pribilehiyo na makaibanan an natatadang mga miyembro kan saiyang nobya digdi sa daga. Pagkatapos kan kasal, si Cristo asin an saiyang mga kairiba sa Kahadian matao nin dai mabilang na mga bendisyon sa mga nag-iistar sa daga.—Kap. 7:17; 21:1-4.

20 Mantang hinahalat niyato an kautuban kan “marahay na bagay” mapadapit sa Mesiyanikong Hadi, dai daw kita napapahiro na ‘ipamidbid an saiyang pangaran’? Lugod na magin saro kita sa mga ‘mag-uumaw sa Hadi sagkod pa man.’

[Nota sa ibaba]

^ par. 5 Efeso 5:23, 24 (NW): “Huli ta an agom na lalaki iyo an payo kan saiyang agom na babayi kun paanong an Cristo iyo man an payo kan kongregasyon, mantang siya an paraligtas kan hawak na ini. Sa katunayan, kun paanong an kongregasyon nagpapasakop ki Cristo, siring man an mga agom na babayi sa saindang agom na lalaki sa gabos na bagay.”

^ par. 10 Kapahayagan 19:7 (NW): “Mag-ugma kita asin maggaya-gaya nin labi-labi, asin itao niyato sa saiya an kamurawayan, huli ta nag-abot na an kasal kan Kordero asin nag-andam na kan saiyang sadiri an saiyang nobya.”

^ par. 17 Salmo 45:16 (NW): “An saimong mga aki magigin kasalihid kan saimong mga apuon, na saimong nonombrahan bilang mga prinsipe sa bilog na daga.”

^ par. 19 Salmo 45:1 (NW): “An sakong puso pinahiro nin marahay na bagay. Ako nagsasabi: ‘An sakong awit mapadapit sa sarong hadi.’ An sakong dila lugod magin panurat nin mahusay na parakopya.”