An masakit na mga kamugtakan puwedeng magkaigwa nin grabeng epekto sa sato. Puwedeng iyan na sana an pagparaisipon ta, umubos kan kusog ta, asin makaapektar sa mismong pananaw ta sa buhay. Si Hading David kan suanoy na Israel napaatubang sa dakul na kasakitan. Paano niya nakayanan idto? Sa sarong nakakapukaw sa buot na salmo, nagsimbag si David: ‘Sa sakuyang tingog nagkukurahaw ako ki Jehova; sa sakuyang tingog naghahagad ako ki Jehova nin pagkahirak. Sa atubangan niya [ipinapahayag] ko an sakuyang paghagad; sa atubangan niya ibinabareta ko an sakuyang kasakitan kan an sakuyang espiritu nagmumundo sa [laog] ko. Namidbid mo an sakuyang gira.’ Iyo, si David mapakumbabang namibi sa Diyos tanganing humagad nin tabang.—Sal. 142:1-3.

Sa masakit na mga panahon, si David mapakumbabang namibi ki Jehova tanganing humagad nin tabang

Sa saro pang salmo, nag-awit si David: ‘Sarong bagay an hinagad ko ki Jehova—iyan hahanapon ko—na magdanay ako sa harong ni Jehova sa gabos na aldaw nin sakong buhay, tanganing hilingon an kagayunan ni Jehova asin [pahalagahan] an saiyang [templo].’ (Sal. 27:4) Si David bakong Levita, pero imahinaron na nakatindog siya sa luwas kan banal na patyo harani sa mismong sentro kan tunay na pagsamba. Napano nin pasasalamat an puso ni David kaya gusto niyang magdanay duman sa natatada pang mga aldaw kan saiyang buhay tanganing ‘mahiling an kagayunan ni Jehova.’

An terminong ‘kagayunan’ igwa nin koneksiyon sa pagigin “nakakapaugma sa isip, sabuot, o pagmati.” Pirming pinapahalagahan ni David an areglo nin Diyos para sa pagsamba. Puwede ta man haputon an sadiri ta, ‘Arog man daw ako ki David?’

PAHALAGAHAN AN AREGLO NIN DIYOS

Sa ngunyan, an areglo ni Jehova sa pagdulok sa saiya dai na nakasentro sa sarong edipisyo. Imbes, kalabot diyan an dakulang espirituwal na templo nin Diyos—an sagradong areglo nin tunay na pagsamba. * Kun ‘pinapahalagahan’ ta an areglong ini, satuya man na ‘mahihiling an kagayunan ni Jehova.’

Isipon nindo an tansong altar nin dulot na tinutong na nasa atubangan kan laugan kan tabernakulo. (Ex. 38:1, 2; 40:6) An altar na iyan nagrerepresentar sa pagigin andam nin Diyos na akuon an buhay ni Jesus bilang atang. (Heb. 10:5-10) Isipon kun ano an kahulugan kaiyan sa sato! Isinurat ni apostol Pablo: ‘Kan kita mga kaiwal pa, kita nakapakipag-ulian sa Diyos paagi sa kagadanan kan saiyang Aki.’ (Roma 5:10) Paagi sa pagtubod sa pinabulos na dugo ni Jesus, makakamtan ta an pag-uyon asin pagtitiwala nin Diyos bilang mga katuod niya. Bilang resulta, kita nagigin ‘dayupot na katuod ni Jehova.’—Sal. 25:14, NW.

Huli ta ‘pinara’ na an satong mga kasalan, namamatian ta an ‘mga panahon nin kaginhawahan hali sa Kagurangnan.’ (Gui. 3:19) Nakakaagid an sitwasyon ta sa sarong preso na pinagbasulan na an dating mga ginibo asin biyong nagbago mantang hinahalat an padusang pagbitay sa saiya. Kan mahiling ini, napahiro an sarong mabuot na hukom na linigon an saiyang rekord—na binabawi an sentensiya niyang kagadanan. Ugmahon asin naginhawahan nanggad an presong iyan! Arog kan hukom, nagpapahiling si Jehova nin kabuutan sa mga tawong nagsusulsol asin binabawi an sentensiyang kagadanan.

MAGIN MAUGMANG MARHAY SA TUNAY NA PAGSAMBA

Kabilang sa mga aspekto nin tunay na pagsamba na namasdan ni David sa harong ni Jehova iyo an dakulang pagtiripon nin mga kapwa Israelita, pagbasa asin pagpaliwanag kan Ley sa publiko, pagsulo nin  insenso, asin an sagradong paglilingkod kan mga saserdote asin Levita. (Ex. 30:34-38; Bil. 3:5-8; Deut. 31:9-12) An mga kabtang na ini kan tunay na pagsamba sa suanoy na Israel igwang kapareho ngunyan.

Arog kaidto, ‘kaniguan karahay asin kaniguan kaugma na an magturugang [magkairibanan] na nagkakasararo!’ (Sal. 133:1) Dakulaon na an satong pambilog na kinaban na “kasararuan nin mga tugang.” (1 Ped. 2:17, NW) Binabasa asin ipinapaliwanag an Tataramon nin Diyos sa satong mga pagtiripon. Paagi sa saiyang organisasyon, nagtatao si Jehova nin marahayon na programa nin pagtutukdo. Igwa man nin abundang espirituwal na pagkakan paagi sa mga babasahon para sa personal asin pampamilyang pag-adal. Sarong miyembro nin Namamahalang Grupo an nagsabi: “Paagi sa paghurop-hurop sa Tataramon ni Jehova asin sa kahulugan kaiyan, saka paghihinguwang masabutan iyan, napano an sakong buhay nin espirituwal na mga kayamanan asin pagkakontento.” Iyo, ‘an kadunungan puwedeng magin [nakakagaya-gaya] sa satuyang kalag.’—Tal. 2:10.

Sa ngunyan, an inuuyunan na mga pamibi kan mga lingkod nin Diyos nag-iitaas ki Jehova aroaldaw. Para ki Jehova, an siring na mga pamibi garo mahamot na insenso. (Sal. 141:2) Nakakaranga nanggad sa buot na maaraman na an Diyos na Jehova nauugmang marhay sa sato kun kita minadulok sa saiya paagi sa mapakumbabang pamibi!

Namibi si Moises: ‘Kagurangnan niyamong Diyos, mapasamuya an saimong mga biyaya; pauswaga an gabos ming gibo.’ (Sal. 90:17, An Marahay na Bareta Biblia) Mantang maigot kita sa satuyang ministeryo, binebendisyunan ni Jehova an satong gibuhon. (Tal. 10:22) Tibaad may mga natabangan na kita na maaraman an katotoohan. Tibaad dakul na taon na kita sa ministeryo sa ibong nin pagkadaing interes, maluyang salud, kulog nin buot, o persekusyon. (1 Tes. 2:2) Minsan siring, bako daw na nahihiling ta an ‘kagayunan ni Jehova’ asin aram ta na nauugmang marhay an satong langitnon na Ama sa mga paghihinguwa ta?

‘Si Jehova iyo an sakuyang kabtang, an sakuyang mana asin an sakuyang kopa,’ an inawit ni David. ‘Ika an mauli kan sakuyang mana. Magaya-gaya an mana na nanungod sa sakuya.’ (Sal. 16:5, 6) Nagpasalamat si David sa saiyang “kabtang” na pagkaigwa nin inuuyunan na relasyon ki Jehova asin pribilehiyo na paglingkudan siya. Arog ni David, tibaad mag-agi kita nin mga kasakitan, pero kadakul kitang espirituwal na bendisyon! Kaya padagos kitang magin maugmang marhay sa tunay na pagsamba asin pirmi tang pahalagahan an espirituwal na templo ni Jehova.

^ par. 6 Hilingon An Torrengbantayan na Hulyo 1, 1996, pahina 14-24.