Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Irukyaw si Cristo—An Mamuraway na Hadi!

Irukyaw si Cristo—An Mamuraway na Hadi!

Sa saimong kamurawayan [magin mapanggana] ka.’SAL. 45:4.

1, 2. Taano ta dapat na magin interesado kita sa Salmo 45?

AN MAMURAWAY na hadi nangangabayo para sa katotoohan asin katanusan saka nagpapadagos tanganing daugon an saiyang mga kaiwal. Pagkatapos makamtan an pangultimong kapangganahan sa sainda, papakasalan niya an magayon na nobya. An hadi gigirumdumon asin uumawon sa gabos na henerasyon na maabot. Iyan an pinakatema kan Salmo 45.

2 Minsan siring, an ika-45 Salmo bako sanang magayon na istorya na may maugmang katapusan. An mga pangyayaring nasambitan diyan may kahulugan sa sato. Igwa iyan nin epekto sa sato mismong buhay ngunyan, saka sa satong puturo. Kun siring, maingat niyatong siyasaton an salmong ini.

“AN SAKONG PUSO PINAHIRO NIN MARAHAY NA BAGAY”

3, 4. (a) Ano an “marahay na bagay” na dapat na magin interesado kita, asin ano an epekto kaiyan sa satong puso? (b) Sa anong paagi na ‘an satong awit mapadapit sa sarong hadi,’ asin paano an satong dila nagigin garo panurat?

3 Basahon an Salmo 45:1. * An “marahay na bagay” na ‘nakapahiro’ sa puso kan salmista iyo an mapadapit sa hadi. An Hebreong verb na  trinadusir na “pinahiro” sa orihinal nangangahulugan “magsulwak,” o “magkalakaga.” An bagay na ini iyo an garo baga nagpakalakaga sa puso kan salmista huli sa entusiyasmo kaya an saiyang dila nagin garo “panurat nin mahusay na parakopya.”

4 Kumusta man kita? An marahay na bareta kan Mesiyanikong Kahadian sarong marahay na bagay na nakakapahiro sa satong puso. An mensahe kan Kahadian nagin nangurugnang “marahay” kan 1914. Puon kaidto, an mensahe bako nang mapadapit sa maabot na Kahadian kundi dapit sa sarong tunay na gobyerno na namamahala na ngunyan sa kalangitan. Ini an marahay na bareta kan Kahadian na ihinuhulit ta ‘sa bilog na kinaban sa pagpatotoo sa gabos na nasyon.’ (Mat. 24:14) ‘Napapahiro’ daw an satong puso kan mensahe kan Kahadian? Maigot ta daw na ihinuhulit an marahay o maugmang bareta kan Kahadian? Arog kan salmista, an satong “awit mapadapit sa sarong hadi”—an satong Hadi na si Jesu-Cristo. Ibinabalangibog ta siya bilang an pinatukaw na langitnon na Hadi kan Mesiyanikong Kahadian. Apuwera kaiyan, iniimbitaran ta an gabos—an mga namamahala asin an mga pinapamahalaan—na magpasakop sa saiyang pagkahadi. (Sal. 2:1, 2, 4-12) Asin an satong dila nagigin garo “panurat nin mahusay na parakopya” huling ginagamit tang marhay an nasusurat na Tataramon sa satong paghuhulit.

Magaya-gaya tang ibinabalangibog an maugmang bareta dapit sa satong Hading si Jesu-Cristo

MABUOT NA PANANARAM AN NAGLULUWAS SA ‘NGABIL KAN HADI’

5. (a) Sa anong mga paagi na masasabing guwapo si Jesus? (b) Paano nagluluwas sa ‘ngabil kan Hadi’ an mabuot na pananaram, asin paano ta hihinguwahon na maarog an saiyang halimbawa?

5 Basahon an Salmo 45:2. Dikit sana an sinasabi kan Kasuratan dapit sa itsura ni Jesus. Bilang perpektong tawo, daing duda na guwapo siya. Minsan siring, siya may pambihirang kaguwapuhan huli sa saiyang kaimbudan ki Jehova asin sa saiyang marigon na integridad. Dugang pa, naggamit si Jesus nin mabuot na pananaram sa paghulit kan mensahe kan Kahadian. (Luc. 4:22; Juan 7:46) Hinihinguwa ta daw na arugon an saiyang halimbawa sa satong paghuhulit asin nagmamaigot daw kitang maggamit nin mga tataramon na makakapahiro sa puso nin mga tawo?—Col. 4:6.

6. Paano binendisyunan nin Diyos si Jesus “sagkod lamang”?

6 Huli sa bilog na pusong debosyon ni Jesus, binendisyunan siya ni Jehova durante kan saiyang ministeryo sa daga asin tinawan siya nin balos pagkatapos niyang magadan bilang atang. Si apostol Pablo nagsurat na kan si Jesus magin ‘kabaing nin tawo, siya nagpakumbaba sa saiya man sana, na nagkuyog sagkod sa kagadanan’ sa hariging pasakitan. Idinagdag pa ni Pablo: ‘Kaya man siya pinahalangkaw na marhay nin Diyos, asin tinawan kan ngaran na nasa itaas nin gabos na ngaran; tanganing sa ngaran ni Jesus magluhod an gabos na tuhod, kan mga nasa langit asin mga nasa ibabaw nin daga, patin mga nasa irarom nin daga, asin tanganing an gabos na dila magpatotoo na si Jesu-Cristo iyo an Kagurangnan, manungod sa kamurawayan nin Diyos na Ama.’ (Fil. 2:8-11) Binendisyunan ni Jehova si Jesus “sagkod lamang” paagi sa pagbuhay liwat sa saiya pasiring sa imortal na buhay.—Roma 6:9.

AN HADI GINIBONG MAS DAKULA KISA SA SAIYANG ‘MGA KAIBAHAN’

7. Sa anong mga paagi na linahidan nin Diyos si Jesus nin urog kisa sa saiyang ‘mga kaibahan’?

7 Basahon an Salmo 45:6, 7. Huli sa hararom na pagkamuot ni Jesus sa katanusan asin pagkaungis sa ano man na puwedeng maglapastangan sa saiyang Ama, linahidan siya ni Jehova bilang Hadi kan Mesiyanikong Kahadian. Linahidan si Jesus kan ‘lana nin [labi-labing] kaugmahan’ nin urog kisa sa saiyang ‘mga kaibahan,’ na iyo an  mga hadi kan Juda sa pamilya ni David. Paano? Linahidan si Jesus ni Jehova mismo. Saro pa, linahidan siya ni Jehova bilang Hadi asin Halangkaw na Saserdote. (Sal. 2:2; Heb. 5:5, 6) Dugang pa, si Jesus linahidan bako nin lana kundi nin banal na espiritu, asin an saiyang pagkahadi bakong sa daga kundi sa langit.

8. Taano ta masasabing lehitimo an awtoridad ni Jesus, asin taano ta makakasigurado kita na matanos an saiyang kahadian?

8 Pinatukaw ni Jehova an saiyang Aki bilang saiyang Mesiyanikong Hadi sa langit kan 1914. Siya maghahadi sa ‘katanusan,’ kaya igwa nin garantiya na matanos asin daing pagpaurog an pamamahala niya. Lehitimo an awtoridad niya, huling si Jehova an pundasyon kan saiyang kahadian. Dugang pa, an trono ni Jesus ‘dai nin katapusan asin magdadanay.’ Dai mo daw ipinag-oorgulyo na naglilingkod ka ki Jehova sa irarom kan siring na makapangyarihan na Hadi na ninombrahan nin Diyos?

‘ISINUKBIT KAN HADI AN SAIYANG ESPADA’

9, 10. (a) Kasuarin isinukbit ni Cristo an saiyang espada, asin paano niya iyan ginamit tulos? (b) Paano pa gagamiton ni Cristo an saiyang espada?

9 Basahon an Salmo 45:3. Ininstruksiyunan ni Jehova an saiyang Hadi na ‘isukbit an espada sa saiyang hagkusan,’ sa siring, tinatawan nin awtoridad si Jesus na makipaglaban sa gabos na nagkokontra sa soberaniya nin Diyos asin isagibo an Saiyang paghukom sa sainda. (Sal. 110:2) Huling daing makakadaog ki Cristo bilang Parapakilaban na Hadi, inaapod siya sa sarong traduksiyon na “O makusog na saro.” Isinukbit niya an saiyang espada kan 1914 asin nanggana siya sa pakikilaban ki Satanas asin sa mga demonyo, na ihinulog niya hali sa langit pasiring sa daga.—Kap. 12:7-9.

10 Kapinunan pa sana iyan kan mapangganang pangangabayo kan Hadi. Kaipuhan pa niyang tapuson an saiyang ‘pandadaog.’ (Kap. 6:2) Isasagibo pa an paghukom ni Jehova sa gabos na elemento kan sistema ni Satanas sa daga, asin dapat na halian nin puwersa si Satanas asin an mga demonyo. An inot na hahalion iyo an Dakulang Babilonya, an pambilog na kinaban na imperyo nin palsong relihiyon. Katuyuhan ni Jehova na gamiton an pulitikal na mga namamahala tanganing laglagon an maraot na patutot na ini. (Kap. 17:16, 17) Sunod, lalaglagon kan Parapakilaban na Hadi an pulitikal na sistema ni Satanas. Dangan tatapuson ni Cristo, na inaapod man na ‘anghel kan bûngaw,’ an saiyang pandadaog paagi sa pag-apon ki Satanas asin sa mga demonyo kaini sa bûngaw. (Kap. 9:1, 11; 20:1-3) Hilingon ta kun paano ihinula kan Salmo 45 an mga pangyayaring ini na inaantisipar tang marhay.

AN HADI NANGANGABAYO PARA SA “KATOTOOHAN”

11. Paano si Cristo nangangabayo para sa “katotoohan”?

11 Basahon an Salmo 45:4. An Parapakilaban na Hadi dai nakikilaban tanganing manakop nin mga teritoryo asin mang-uripon nin mga tawo. Nakikipaglaban siya sa sarong matanos na giyera na may marahayon na katuyuhan. Nangangabayo siya para sa ‘katotoohan, kapakumbabaan, asin katanusan.’ An nakakalabi sa gabos na katotoohan na dapat idepensa iyo an unibersal na soberaniya ni Jehova. Kinuwestiyon ni Satanas an pagigin lehitimo kan pamamahala ni Jehova kan magrebelde ini sa Saiya. Puon kaidto, an pundamental na katotoohan na iyan an kinukuwestiyon kan mga demonyo asin mga tawo. Nag-abot na an oras kan pangangabayo kan linahidan na Hadi ni Jehova tanganing lubos nang establisaron an katotoohan kan soberaniya ni Jehova.

12. Sa anong paagi na an Hadi nangangabayo para sa “kapakumbabaan”?

12 An Hadi nangangabayo man para sa “kapakumbabaan.” Bilang bugtong na Aki nin Diyos, siya mismo an nagtao nin ekselenteng halimbawa nin kapakumbabaan asin maimbod na pagpapasakop sa soberaniya kan saiyang Ama. (Isa. 50:4, 5; Juan 5:19) An gabos na maimbod na nasasakupan kan Hadi dapat na magsunod sa saiyang halimbawa asin mapakumbabang magpasakop  sa soberaniya ni Jehova sa gabos na bagay. Idto sanang mga naggigibo kaiyan an tutugutan na mabuhay sa ipinanuga nin Diyos na bagong kinaban.—Zac. 14:16, 17.

13. Paano si Cristo nangangabayo para sa ‘katanusan’?

13 Si Cristo nangangabayo man para sa ‘katanusan.’ An katanusan na idinedepensa kan Hadi iyo an ‘katanusan nin Diyos’—an mga pamantayan ni Jehova sa kun ano an tama asin sala. (Roma 3:21; Deut. 32:4) Mapadapit sa Hading si Jesu-Cristo, ihinula ni Isaias: ‘Sa katanusan maghahadi an sarong hadi.’ (Isa. 32:1) Pupunan kan paghadi ni Jesus an ipinanugang ‘bagong kalangitan’ asin “bagong daga” kun sain ‘an katanusan mag-iirok.’ (2 Ped. 3:13) Kahagadan sa gabos na maistar sa bagong kinaban na iyan na magsunod sa mga pamantayan ni Jehova.—Isa. 11:1-5.

NAGGIGIBO AN HADI NIN ‘MGA BAGAY NA MAKANGURUNGIRHAT’

14. Paano magibo nin ‘mga bagay na makangurungirhat’ an tuong kamot ni Jesus? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

14 Mantang siya nangangabayo, an Hadi may espada na nakasukbit sa saiyang habayan. (Sal. 45:3) Pero maabot an panahon na bubulnuton niya an espada asin gagamiton iyan kan tuo niyang kamot. Ihinula kan salmista na an tuong kamot kan hadi magibo nin ‘mga bagay na makangurungirhat.’ (Sal. 45:4) Kun si Jesus mangabayo na tanganing isagibo an paghukom ni Jehova sa Armagedon, magibo siya nin ‘mga bagay na makangurungirhat’ tumang sa mga kaiwal niya. Dai ta nanggad aram kun ano an gagamiton niya sa paglaglag sa sistema ni Satanas. Pero huli sa paghirong iyan, grabeng takot an mamamatian kan mga nakaistar sa daga na dai naghimati sa patanid nin Diyos na magpasakop sa pamamahala kan Hadi. (Basahon an Salmo 2:11, 12.) Sa saiyang hula mapadapit sa panahon nin katapusan, sinabi ni Jesus na an mga tawo ‘malulunusan huli sa takot asin sa paghalat kan mga bagay na mangyayari sa kinaban, huli ta an mga kapangyarihan nin kalangitan magkakataranyog.’ Sinabi pa niya: ‘Dangan mahihiling ninda an Aki nin tawo, na nagdadatong sa sarong panganuron, na may kapangyarihan asin dakulang kamurawayan.’—Luc. 21:26, 27.

15, 16. Sairisay an minabilog sa ‘mga hukbo’ na nagsusurunod ki Cristo sa ralaban?

15 Sa pag-anunsiyar sa pag-abot kan Hadi na may ‘kapangyarihan asin dakulang kamurawayan’ tanganing isagibo an paghukom, an libro nin Kapahayagan nagsasabi: ‘Nahiling ko an langit na nabukas; asin uya an sarong maputing kabayo, asin an nangangabayo diyan inaapod Maimbod asin Totoo; asin sa katanusan siya naghuhukom asin nakikilaban. Asin nagsusurunod saiya an mga hukbo na nasa langit na nangangarabayo sa mga maputing kabayo, asin sinda nagugubingan nin pinong lino, maputi asin malinig. Asin sa saiyang nguso nagluluwas an sarong matarom na minasbad, tanganing lugadon niya kaiyan an mga nasyon, asin siya [magpapastor] sa sainda sa sugkod na batbat. Asin binabatayan niya an ligisan nin ubas nin kakurihan kan kaanggutan nin Diyos na Makapangyarihan sa gabos.’—Kap. 19:11, 14, 15.

16 Sairisay an magigin kapwa parapakilaban ni Cristo na minabilog sa langitnon na ‘mga hukbo’ na nagsusurunod sa saiya sa ralaban? Kan inot niyang isukbit an saiyang espada tanganing palayason sa langit si Satanas asin an mga demonyo kaini, kairiba ni Jesus an ‘saiyang mga anghel.’ (Kap. 12:7-9) Garo makatanusan na magkongklusyon na sa giyera nin Armagedon, kaiba sa mga hukbo ni Cristo an banal na mga anghel. May iba pa daw na kaiba sa saiyang mga hukbo? Nanuga si Jesus sa saiyang linahidan na mga tugang: ‘An makadaog asin nag-iingat kan sakong mga gibo sagkod sa katapusan, ako matao sa saiya nin kapangyarihan sa mga nasyon, asin siya [magpapastor] sa sainda sa sugkod na batbat, siring kan narurunot na kuron; siring man kan pagkaako ko sa sakong ama.’ (Kap. 2:26, 27) Kaya, kaiba man sa langitnon na mga hukbo ni Cristo an saiyang linahidan na mga tugang, na sa panahon na iyan nag-ako na kan saindang langitnon na balos. Kaiba niya an linahidan  na mga kapwa namamahala kun gibuhon na niya an ‘mga bagay na makangurungirhat’ mantang pinapasturan an mga nasyon paagi sa sugkod na batbat.

TATAPUSON KAN HADI AN SAIYANG PANDADAOG

17. (a) Sa ano nagrerepresentar an puting kabayo na sinasakayan ni Cristo? (b) Sa ano nagrerepresentar an espada asin busog?

17 Basahon an Salmo 45:5. An Hadi nakasakay sa puting kabayo, na nagrerepresentar sa giyera na malinig asin matanos sa paghiling ni Jehova. (Kap. 6:2; 19:11) Apuwera sa espada, igwa man siya nin busog. Mababasa niyato: ‘Ako naghiling, asin uya, an sarong maputing kabayo, asin an nangangabayo igwa nin pana [“busog,” NW]; asin may korona na itinao sa saiya; asin siya luminuwas na nandadaog asin [tanganing tapuson an saiyang] pandadaog.’ An espada asin an busog parehong nagrerepresentar sa paaging gagamiton ni Cristo tanganing isagibo an paghukom sa saiyang mga kaiwal.

Aapudon an mga gamgam tanganing linigon an daga (Hilingon an parapo 18)

18. Paano magigin ‘mapanas’ an ‘mga pana’ ni Cristo?

18 Sa poetikong pananaram, ihinula kan salmista na ‘an mga pana kan Hadi mapanas, na mataradom sa puso kan saiyang mga kaiwal’ asin ‘magkakahurulog’ an mga tawo sa atubangan niya. Dakul an gagaradanon sa giyera sa bilog na daga. An hula ni Jeremias nagsasabi: ‘An panggagaradanon ni Jehova sa aldaw na iyan paghali sa sarong puro kan daga sagkod sa sarong puro.’ (Jer. 25:33) An kaagid na hula nagsasabi: ‘Ako nakahiling nin sarong anghel na nagtitindog sa aldaw, asin siya nagkurahaw sa halangkaw na tingog, na nagsasabi sa gabos na gamgam na naglalayog sa tahaw nin langit: “Madya asin magtiripon kamo sa dakulang pamanggihan nin Diyos; tanganing kamo magkakan kan laman nin mga hadi, asin kan laman nin mga kapitan, asin kan laman nin mga makusog na tawo, asin kan laman nin mga kabayo, asin kan mga nangangabayo diyan, patin kan laman nin gabos na tawo, kan mga hiwas asin mga gapos, asin kan saradit asin darakula.”’—Kap. 19:17, 18.

19. Paano mapangganang tatapuson ni Cristo an saiyang pandadaog?

19 Pagkatapos laglagon an maraot na sistema nin mga bagay ni Satanas digdi sa daga, si Cristo ‘sa saiyang kamurawayan’ magigin mapanggana. (Sal. 45:4) Tatapuson ni Cristo an saiyang pandadaog paagi sa pag-apon ki Satanas asin sa mga demonyo kaini sa bûngaw sa bilog na Sangribong Taon kan Paghadi. (Kap. 20:2, 3) Sa panahon na iyan na an Diyablo asin an saiyang mga anghel magin nang garo gadan na daing ginigibo, an mga nag-iirok sa daga dai na maiimpluwensiyahan ni Satanas asin mabubuhay na lubos na nagpapasakop sa mapanggana asin mamuraway nindang Hadi. Minsan siring, bago ninda mahiling na dikit-dikit na nagigin paraiso an bilog na daga, magkakaigwa sinda nin saro pang dahilan na maggaya-gaya kaiba kan saindang Hadi asin kan saiyang langitnon na kairiba. An magaya-gayang pangyayaring iyan an sisiyasaton sa masunod na artikulo.

[Nota sa ibaba]

^ par. 3 Salmo 45:1 (NW): “An sakong puso pinahiro nin marahay na bagay. Ako nagsasabi: ‘An sakong awit mapadapit sa sarong hadi.’ An sakong dila lugod magin panurat nin mahusay na parakopya.”