Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Binendisyunan an Balo nin Sarepta Huli sa Saiyang Pagtubod

Binendisyunan an Balo nin Sarepta Huli sa Saiyang Pagtubod

KUGOS-KUGOS nin sarong dukhang babaying balo an solo niyang aking lalaki. Dai siya makapaniwala. Kasubago pa sana, kugos niya an daing buhay na hawak kaini. Ngunyan ugmahon siyang masdan na buhay na liwat an saiyang aki asin nakangirit. ‘Hilinga,’ an sabi kan saiyang bisita, ‘buhay an saimong aki.’

Nangyari an madramang pagkabuhay liwat na iyan haros 3,000 na taon na an nakaagi. Mababasa nindo iyan sa 1 Hade kapitulo 17. An bisita iyo si Elias na propeta nin Diyos. Siisay an ina kan aki? Saro siyang balo na dai sinambit an pangaran na nakaistar sa banwaan nin Sarepta. An pagkabuhay liwat kan saiyang aki iyo an saro sa pinakanakakapakusog sa pagtubod na mga pangyayari sa saiyang buhay. Mantang pinag-uulayan ta siya, makakanuod kita nin nagkapirang importanteng leksiyon.

NAKANUMPONG SI ELIAS NIN BALO NA MAY PAGTUBOD

Nagdesisyon si Jehova na magpaabot nin sarong halawig na tigmara sa kahadian ni Ahab, an maraot na hadi nin Israel. Pagkatapos ipatanid ni Elias an tigmara, itinago siya nin Diyos tanganing dai mahiling ni Ahab asin milagrosong pinakakan nin tinapay asin karne na ihinahatod sa saiya nin mga uwak. Dangan, sinabihan ni Jehova si Elias: ‘Dumuman ka ngunyan sa Sarepta, na sarong banwa sa Sidon, asin mag-untok ka duman. Pinagbutan ko an sarong babaying balo duman na pakakanon ka.’—1 Ha. 17:1-9, An Marahay na Bareta Biblia.

Pag-abot ni Elias sa Sarepta, nahiling niya an sarong dukhang balo na namumurot nin mga kahoy. Siya daw an babaying matao nin pagkakan sa propeta? Paano niya ini magigibo mantang siya ngani mismo pobrehon man? Sa ibong nin ano man na tibaad pag-agam-agam ni Elias, kinaulay niya an babayi. ‘Ipinakikimahirak ko sa saimo,’ an sabi niya, ‘darahan mo ako nin kadikit na tubig sa baso tanganing makainom ako.’ Kan makua na siya nin tubig, sinabi pa ni Elias: ‘Ipinakikimahirak ko sa saimo na darahan mo man  ako nin tinapay.’ (1 Ha. 17:10, 11) Baliwala sa babaying balo na magtao nin tubig sa estranghero, pero problema niya an tinapay na itatao sa saiya.

‘Nabubuhay si Jehova na saimong Diyos,’ an simbag niya, ‘mayo ako nin tinapay; saro sanang gugom na harina an yaon sa tapayan ko, asin kadikit na lana sa tapayan; asin ngunyan namumurot ako nin mga [kahoy], ta malaog ako asin aandamon ko iyan para sa sakuya asin sa sakuyang aking lalaki. Kakakanon niyamo iyan, asin pakatapos magagadan kami.’ (1 Ha. 17:12) Hurop-hurupon ta kun ano an ipinapahiling kan pag-uulay na ini.

Minidbid kan balo si Elias bilang Israelita na may takot sa Diyos. Risang-risa ini sa mga tataramon niyang ‘nabubuhay si Jehova na saimong Diyos.’ Minalataw na minsan ngani igwa siyang aram dapit sa Diyos nin Israel, dai pa man uminabot sa punto na inapod niyang ‘sakong Diyos’ si Jehova. Nakaistar siya sa Sarepta, sarong banwaan na sakop o minalataw na nakadepende sa siyudad nin Sidon sa Fenicia. Posibleng marhay na parasamba ki Baal an mga nag-iistar sa Sarepta. Pero, may pambihirang nahiling si Jehova sa balong ini.

Maski ngani nagsasamba sa idolo an mga kahimanwa kan dukhang balo nin Sarepta, nagpahiling siya nin pagtubod. Isinugo sa saiya ni Jehova si Elias para sa kapakanan niya asin kan propeta. May makukua kita digding mahalagang marhay na leksiyon.

Bakong gabos na taga Sarepta, na mga nagsasamba ki Baal, maraot na tawo. Sa pagsugo ki Elias sa balong ini, ipinahiling ni Jehova na tinatawan Niya nin atensiyon an may marahay na intensiyon na mga indibidwal na dai pa naglilingkod sa Saiya. Iyo, ‘sa arin man na nasyon, an natatakot saiya asin naggigibo nin katanusan iyo an inaako niya.’—Gui. 10:35.

Pirang tawo daw sa teritoryo nindo an arog kan balo nin Sarepta? Dawa ngani napapalibutan sinda nin mga miyembro nin palsong relihiyon, tibaad naghahanap sinda nin mas marahay na relihiyon. Tibaad may dikit o mayo sindang aram dapit ki Jehova kaya kaipuhan ninda nin tabang para akuon an dalisay na pagsamba. Hinahanap daw nindo asin tinatabangan an siring na mga tawo?

‘IGIBO MO NGUNA AKO NIN SADIT NA TINAPAY’

Pag-isipan na marhay an ipinagibo ni Elias sa balo. Kasasabi pa sana sa saiya kan babayi na pagkaandam niya kan huring pagkakan nindang mag-ina, kakakanon ninda iyan asin magagadan sinda. Alagad, ano an sinabi ni Elias? ‘Dai ka matakot. Lakaw, gibuha an siring sa saimong sinabi. Alagad, kun anong yaon diyan, igibo mo nguna ako nin sadit na [tinapay], asin darahon mo iyan sa sakuya. Pagkatapos, maggibo ka nin para sa saimo asin sa saimong aking lalaki. Huli ta si Jehova na Diyos kan Israel nagsabi nin siring: “An tapayan kan harina dai magkukulang, saka dai man mag-iina an tapayan kan lana sagkod sa aldaw na tawan ni Jehova nin uran sa ibabaw kan daga.”’—1 Ha. 17:11-14.

‘Ipanao an huri ming kakanon? Nagsusuba ka,’ an tibaad sabihon nin nagkapira. Pero bakong arog kaiyan an reaksiyon kan balong ini. Sa ibong kan limitadong aram niya dapit ki Jehova, nagtiwala siya ki Elias asin itinao an hinagad kaini sa saiya. Sarong dakulang pagbalo nanggad idto sa pagtubod—asin madunong nanggad an nagin desisyon niya!

Huli ta an balo nagtubod ki Jehova na Diyos ni Elias, nagdanay siyang buhay asin an saiyang aki

Dai pinabayaan nin Diyos an dukhang balo. Siring kan ipinanuga ni Elias, pinadakul ni Jehova an saiyang dikit na harina asin lana kaya nagkaigo iyan para ki Elias, sa balo, asin sa saiyang aki sagkod na matapos an tigmara. Tunay nanggad, ‘an tapayan kan harina dai nagkulang, saka dai man nag-ina an tapayan kan lana,  sigun sa tataramon ni Jehova na saiyang itinaram paagi ki Elias.’ (1 Ha. 17:16; 18:1) Kun iba an ginibo kan babayi, an tinapay na ginibo niya hali sa dikit niyang harina asin lana tibaad iyo na an huri niyang kakanon. Pero, huminiro siya na may pagtubod, nagtiwala ki Jehova, asin pinakakan nguna si Elias.

An leksiyon na manunudan ta digdi iyo na binebendisyunan nin Diyos an mga nagpapahiling nin pagtubod. Kun napapaatubang ka sa sarong pagbalo sa integridad asin nagpapahiling nin pagtubod, tatabangan ka ni Jehova. Siya magigin Paratao, Paraprotektar, asin Katuod tanganing tabangan kang makayanan an pagbalo.—Ex. 3:13-15.

Kan 1898, kinua kan Zion’s Watch Tower sa istorya kan balo an leksiyon na ini: “Kun an babayi igwa kan pagtubod na kaipuhan tanganing magkuyog, kun siring ibibilang siya kan Kagurangnan na maninigong tabangan paagi sa Propeta; kun dai siya nagtubod, tibaad ibang balo na nagtutubod an manunuparan. Siring man kaiyan sa sato—mantang naglalakaw kita sa dalan nin buhay dinadara kita kan Kagurangnan sa lugar kun sain binabalo niya an satong pagtubod. Kun kita mapahiling nin pagtubod, makakamit ta an bendisyon; kun dai, dai iyan mapapasato.”

Kun kita napapaatubang sa espesipikong mga pagbalo, kaipuhan tang hanapon an paggiya nin Diyos na nasa Kasuratan asin mga publikasyon na basado sa Bibliya. Dangan humiro kita kauyon kan paggiya nin Diyos gurano man kadipisil akuon iyan. Iyo, bebendisyunan kita kun mahiro kita kauyon kan madunong na talinhagang ini: ‘Manarig ka ki Jehova sa bilog mong puso, asin dai ka manarig sa saimong pagkatatao. Midbidon mo siya sa gabos mong dalan, asin itatanos niya an saimong mga dana.’—Tal. 3:5, 6.

‘NAGDIGDI KA SA PAGGADAN SA SAKONG AKI?’

An pagtubod kan balo maagi sa saro pang pagbalo. ‘Pagkatapos,’ an sabi sa pagkasaysay kan Bibliya, ‘naghilang an aki kan babayi [na kagsadiri] kan harong, asin kaniguan an hilang kaya mayo sa saiya nin natadang ginhawa.’ Sa paghanap nin dahilan kun taano ta nangyari an trahedyang ini, an nagmumundong ina nagsabi ki Elias: ‘Anong labot ko sa saimo, lalaki nin Diyos? Nagdigdi ka sa pagpagirumdom sa sakuya kan sakuyang mga [sala] asin sa paggadan sa sakong aki?’ (1 Ha. 17:17, 18) Ano an kahulugan kan mapait na mga tataramon na idto?

May nagirumduman daw na kasalan an babayi na nagpapakonsiyensiya sa saiya? Inisip daw niya na an pagkagadan kan saiyang aki padusa nin Diyos asin na si Elias sarong mensahero nin kagadanan na isinugo nin Diyos? Dai sinasabi sa sato kan Bibliya, pero ini an malinaw: An balo dai inakusaran an Diyos nin ano man na pagkabakong matanos.

Siyertong nabigla si Elias sa pagkagadan kan aki kan balo asin sa iniisip kaini na an pag-abot niya sa sainda an dahilan kan makulugon sa buot na pagkagadan kan aki. Pagkasakat niya kan gadan na aki sa kuwarto sa bubungan, nagkurahaw si Elias: ‘Jehova na sakuyang Diyos, pigpapasakitan mo man daw an balong pinakikiistaran ko paagi sa paggadan sa saiyang aki?’ Dai lubos maisip kan propeta an magigin katuyawan sa pangaran nin Diyos kun tutugutan Niyang padagos na magtios an mabuot asin mapag-istimar na babaying ini. Kaya nakimahirak siya: ‘Jehova na sakuyang Diyos, ipinakikimahirak ko sa saimo na pabalikon an [buhay] kan aking ini.’—1 Ha. 17:20, 21.

‘HILINGA, BUHAY AN SAIMONG AKI’

Naghihinanyog si Jehova. Itinao kan balo an pangangaipo kan propeta nin Diyos asin nagtubod ini. Minalataw na tinugutan nin Diyos na an aki magkahilang asin magadan huli ta aram niyang may pagkabuhay liwat—an inot na pagkabuhay liwat na isinurat sa Kasuratan—na mangyayari asin matao nin paglaom sa maabot na mga henerasyon. Kan nakimahirak si Elias sa Saiya, binuhay liwat ni Jehova an aki. Imahinara na sana an dakulang kaugmahan kan balo kan sabihon ni Elias: ‘Hilinga, buhay an saimong aki’! Dangan sinabi kan balo ki Elias: ‘Ngunyan namimidbid ko na ika lalaki nin Diyos asin an tataramon ni Jehova sa saimong nguso totoo.’—1 Ha. 17:22-24.

Mayo nang sinabi pa an 1 Hade kapitulo 17 dapit sa balo. Pero, huli sa positibong pagkasambit ni Jesus sa saiya, puwedeng nagin maimbod na lingkod siya ni Jehova. (Luc. 4:25, 26) Itinutukdo kan istoryang ini na binebendisyunan nin Diyos an mga naggigibo nin karahayan sa mga lingkod niya. (Mat. 25:34-40) Nagpapatunay ini na itinatao nin Diyos an mga pangangaipo kan mga maimbod, dawa sa masakiton na mga kamugtakan. (Mat. 6:25-34) Pruweba man ini kan kamawutan asin kakayahan ni Jehova na buhayon an mga gadan. (Gui. 24:15) Marahayon nanggad na mga dahilan ini para girumdumon an balo nin Sarepta.