Kan aki pa ako

AKO 10 anyos pa sana kan 1985 kan may umabot na mga aking taga Cambodia sa eskuwelahan mi sa Columbus, Ohio, E.U.A. Saro sa mga aking lalaki an tatao nin pirang tataramon sa Ingles. Paagi sa mga drowing, inistoryahan niya ako nin makatatakot dapit sa pagpasakit, paggadan, asin pagdulag. Naghihibi ako kun banggi pag naiisip ko an mga aking ini. Gusto kong sabihon sa sainda an paglaom dapit sa Paraiso asin pagkabuhay kan mga gadan, pero dai ninda nasasabutan an lengguwahe ko. Minsan ngani ako aki pa, nagdesisyon akong mag-adal nin Cambodian para masabi ko sa mga kaeskuwela ko an dapit ki Jehova. Dai ko narealisar kaidto kun ano an magigin epekto kan desisyon na ini sa sakong buhay.

Masakit mag-adal nin Cambodian. Duwang beses na kutana akong masuko, pero pinarigon ako ni Jehova paagi sa mga magurang ko. Pag-abot nin panahon, pigparakumbinsir ako kan mga maestra asin kaeskuwela ko na kumua nin halangkaw na karera. Pero gusto kong magpayunir, kaya nagkua ako nin mga kurso sa hayskul na makakatabang sako na makakua nin part-time na trabaho para maabot ko an sakong pasuhan. Pagkatapos nin klase, nag-iiba ako sa nagkapirang payunir sa ministeryo. Nag-tutor man ako sa mga estudyante na nag-aadal nin Ingles bilang ikaduwang lengguwahe—sarong desisyon na pinakinabangan kong marhay pag-abot nin panahon.

Kan ako 16 anyos na, naaraman ko an dapit sa sarong grupo nin mga tugang sa Long Beach, California, E.U.A. na Cambodian an gamit na lengguwahe. Nagbisita ako duman asin nag-adal na magbasa nin Cambodian. Pagkagradwar ko, nagpayunir tulos ako asin padagos na naghulit sa mga Cambodian an lengguwahe na harani sa harong mi. Kan mag-18 na ako, naisip kong bumalyo sa Cambodia. Peligroso pa man giraray na lugar iyan, pero aram ko na pira sana sa 10 milyones na nakaistar duman an nakadangog na kan maugmang bareta kan Kahadian. Kaidto, sa bilog na nasyon saro sana an kongregasyon, na may 13 parahayag. Ako 19 anyos kan inot na nakapa-Cambodia. Pakalihis nin 2 taon, nagdesisyon akong bumalyo para duman na mag-istar. Nakakua ako nin part-time na trabaho sa pagtradusir asin pagtukdo nin Ingles para masuportaran an ministeryo ko. Pag-abot nin panahon, nakamidbid ko an sakong magigin agom na kapareho ko an mga pasuhan sa buhay. Magkaibanan ming ikinakaugma an pagtabang sa dakul na Cambodian an lengguwahe na idusay an buhay sa Diyos.

Itinao ni Jehova ‘an mga hinahagad kan sakong puso.’ (Sal. 37:4) An paggibo nin mga disipulo an pinakanakakakontento sa gabos na propesyon. Durante kan 16 na taon na nasa Cambodia ako, an sadit na grupong iyan na may 13 lingkod ni Jehova nagin 12 kongregasyon asin 4 na napapasuway na grupo!—Isinaysay ni Jason Blackwell.