Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Paggibo nin Madunong na Desisyon Mantang Hoben Pa

Paggibo nin Madunong na Desisyon Mantang Hoben Pa

“Kamong hoben na mga lalaki asin hoben na mga babayi, . . . pag-umawon . . . an pangaran ni Jehova.”—SAL. 148:12, 13, NW.

1. Anong marahayon na mga oportunidad an ikinakaugma nin dakul na Kristiyanong hoben?

NABUBUHAY kita sa importanteng mga panahon. Nungka pa kaidtong nangyari sa kasaysayan na minilyon hali sa gabos na nasyon an nag-aako kan tunay na pagsamba. (Kap. 7:9, 10) Dakul na hoben an may nakakaugmang mga eksperyensiya mantang tinatabangan ninda an iba na masabutan an nagliligtas-buhay na mga katotoohan sa Bibliya. (Kap. 22:17) May mga nagkokondukta nin mga pag-adal sa Bibliya, na tinatabangan an mga tawo na magkaigwa nin mas marahay na klase nin buhay. An iba maigot na nagpapaabot kan maugmang bareta sa mga teritoryo na iba an lengguwahe. (Sal. 110:3; Isa. 52:7) Paano ka magkakaigwa nin mas nakakakontentong kabtang sa gibuhon kan banwaan ni Jehova?

2. Paano ipinapahiling kan halimbawa ni Timoteo na andam si Jehova na pagkatiwalaan nin mga responsabilidad an mga hoben? (Hilingon an ritrato sa itaas.)

2 Bilang hoben, puwede kang gumibo nin mga desisyon na matao sa saimo pag-abot nin panahon nin nakakaugmang mga oportunidad sa paglilingkod sa Diyos. Halimbawa, si Timoteo na taga Listra guminibo nin madunong na mga desisyon kaya natawan siya nin asignasyon bilang misyonero kan siya tibaad ma-20 anyos pa sana o labi pa sanang 20 anyos. (Gui. 16:1-3) Minalataw na pakalihis sana nin pirang bulan, pagkatapos na mapiritan si apostol Pablo na bayaan an bago pa sanang  kongregasyon sa Tesalonica huli sa madahas na pagkontra, ipinagkatiwala niya sa hoben na si Timoteo an asignasyon na bumalik duman para pakusugon an mga tugang. (Gui. 17:5-15; 1 Tes. 3:1, 2, 6) Naiimahinar mo daw kun ano an siyertong namatian ni Timoteo kan itao sa saiya an asignasyon na iyan?

AN PINAKAMAHALAGA MONG DESISYON

3. Ano an pinakamahalagang desisyon na magigibo mo sa saimong buhay, asin nuarin mo iyan magigibo?

3 Mantang hoben pa, marahay na gumibo ka na nin mahahalagang desisyon. Pero may sarong desisyon na mas mahalaga kisa sa gabos na iba pa—an paglingkudan si Jehova. Nuarin an pinakamarahay na panahon para gibuhon an desisyon na iyan? Sabi ni Jehova: ‘Girumdumon an saimong Kaglalang sa mga aldaw nin saimong [pagkahoben].’ (Par. 12:1) An solamenteng inuuyunan na paagi para ‘girumdumon’ si Jehova iyo an lubos siyang paglingkudan. (Deut. 10:12) An desisyon na paglingkudan an Diyos nin bilog na puso an pinakamahalagang desisyon na magigibo mo sa bilog na buhay. May epekto iyan sa puturo mo.—Sal. 71:5.

4. Apuwera sa desisyon na paglingkudan si Jehova, ano pang mahahalagang desisyon sa buhay an may epekto sa kun paano ka maglilingkod sa Diyos?

4 Siyempre, bako sana an desisyon mong paglingkudan si Jehova an may epekto sa saimong puturo. Halimbawa, kaipuhan mo man magdesisyon kun baga maagom ka, kun siisay an puwede mong magin agom, asin kun ano an magigin trabaho mo. Mahahalagang desisyon ini, pero madunong na magdesisyon nguna kun baga gusto mong lubos na paglingkudan si Jehova sagkod sa mapupuwede. (Deut. 30:19, 20) Taano? Huling magkakakonektar ini. An desisyon dapit sa pag-agom asin trabaho may epekto sa kun paano ka maglilingkod sa Diyos. (Ikumparar an Lucas 14:16-20.) Sa ibong na kampi, an pagmawot na paglingkudan an Diyos may epekto man sa mga desisyon mo dapit sa pag-agom asin trabaho. Kaya desisyunan nguna an mga bagay na mas mahalaga.—Fil. 1:10.

ANO AN GIGIBUHON MO MANTANG HOBEN PA?

5, 6. Magtaong halimbawa kun paano an paggibo nin tamang desisyon magbubunga nin marahay na mga eksperyensiya pag-abot nin panahon. (Hilingon man an artikulong “Kun Ano an Nagin Desisyon Ko Kan Aki Pa Ako” sa isyung ini.)

5 Oras na nagdesisyon kang paglingkudan an Diyos, puwede mo nang hurop-hurupon kun ano an gusto niyang gibuhon mo, asin makakadesisyon ka na kun paano mo siya paglilingkudan. Sarong brother na Hapones an nagsurat: “Kan 14 anyos ako, nakaiba ko sa paghuhulit an sarong elder sa kongregasyon na nakarisa na bako akong maugma sa ministeryo. Mabuot niyang sinabi sako: ‘Pag-uli mo Yuichiro, magtukaw ka asin maingat mong pag-isipan kun ano an ginigibo ni Jehova para saimo.’ Ginibo ko an sinabi niya. An totoo, padagos akong nag-isip-isip asin namibi nin nagkapirang aldaw. Luway-luway na nabago an sabuot ko. Dai nahaloy, ikinakaugma ko na an paglilingkod ki Jehova. Nauugma akong magbasa nin mga artikulong dapit sa mga misyonero, asin inisip-isip ko na an dapit sa mas lubos na paglilingkod sa Diyos.

6 “Pinunan kong gumibo nin mga desisyon na pag-abot nin panahon makakatabang sako na maglingkod ki Jehova sa ibang nasyon,” an sabi pa ni Yuichiro. “Halimbawa, nagkua ako nin kurso sa Ingles. Kan matapos ko an hayskul, nagtukdo ako nin Ingles bilang part-time na trabaho para makapagpayunir. Kan ako 20 anyos na, nag-adal ako nin lengguwaheng Mongolian asin nagkaoportunidad na magbisita sa sarong grupo nin parahayag na naggagamit kan lengguwaheng iyan. Pakalihis nin duwang taon, kan 2007, nagbisita ako sa Mongolia. Kan maghulit ako kaiba kan nagkapira sa mga payunir asin mahiling ko na dakul an naghahanap kan katotoohan, gusto ko nang bumalyo duman saka tumabang. Nagbalik ako sa Hapon para magplano. Payunir ako sa Mongolia puon kan Abril 2008. Bakong pasil an buhay digdi. Pero naghihimati an mga tawo sa maugmang bareta, asin natatabangan ko sindang rumani ki Jehova. Para sako, an pinili ko iyo an pinakamarahay na pamumuhay.”

7. Anong mga desisyon an dapat na kita mismo an gumibo, asin anong halimbawa an itinao sa sato ni Moises?

7 An kada indibidwal dapat na gumibo nin sadiring desisyon kun paano niya gagamiton an saiyang  buhay bilang saro sa Mga Saksi ni Jehova. (Jos. 24:15) Dai mi ika puwedeng sabihan kun baga maagom ka, kun siisay an puwede mong magin agom, o kun ano an magigin trabaho mo. Mapili ka daw nin trabaho na kaipuhan nin dikit sanang pagsasanay? An iba sa saindo, mga hoben na Kristiyano, nag-iistar sa pobreng mga baryo; an iba sa mayaman na mga siyudad. Sa bilog na kinaban, nagkakalain-lain nanggad an personalidad, abilidad, eksperyensiya, pinagkakainteresan, asin espirituwal na pasuhan nindo. Posibleng nagkakalain-lain man kamo kun paanong an mga hoben na Hebreo sa suanoy na Ehipto napapalain sa hoben na si Moises. Igwa siya kan gabos na oportunidad sa palasyo ni Faraon, mantang an ibang Hebreo mga uripon. (Ex. 1:13, 14; Gui. 7:21, 22) Arog mo, sinda nabuhay sa importanteng mga panahon. (Ex. 19:4-6) An kada saro kaipuhan na magdesisyon kun ano an gigibuhon niya sa buhay. Tama an nagin desisyon ni Moises.—Basahon an Hebreo 11:24-27.

8. Ano an makakatabang sa mga hoben na nag-iisip-isip dapit sa gigibuhon nindang mga desisyon sa buhay?

8 Tatabangan ka ni Jehova na gumibo nin madunong na mga desisyon mantang ika hoben pa. Nagtatao siya nin sadol paagi sa mga prinsipyo na puwede mong iaplikar ano man an sitwasyon mo. (Sal. 32:8) Dugang pa, makakatabang sa saimo an saimong may pagtubod na mga magurang asin an mga elder na mangatanusan kun paano iaaplikar an mga prinsipyong ini. (Tal. 1:8, 9) Pag-ulayan ta an tulong pundamental na prinsipyo sa Bibliya na makakatabang sa saimo na gumibo nin madunong na mga desisyon na mapapakinabangan mo pag-abot nin panahon.

TULONG PRINSIPYO SA BIBLIYA NA MAKAKAGIYA SA SAIMO

9. (a) Paano kita tinatawan ni Jehova nin dignidad paagi sa pagtao sa sato nin katalingkasan na pumili? (b) Anong mga oportunidad an itinatao kan ‘paghanap nguna kan Kahadian’?

9 Hanapa nguna an Kahadian nin Diyos asin an saiyang katanusan. (Basahon an Mateo 6:19-21, 24-26, 31-34.) Tinatawan kita nin dignidad ni Jehova paagi sa pagtao sa sato nin katalingkasan na pumili. Dai niya sinasabi kun gurano kadakul na panahon an maninigo mong gamiton sa paghuhulit kan Kahadian bilang hoben. Pero talagang itinao sa sato ni Jesus an nakakatabang na prinsipyo na hanapon nguna an Kahadian. An pag-aplikar kan sinabi niya magtatao sa saimo nin mga oportunidad na ipahiling an saimong pagkamuot sa Diyos, pagmakulog sa kapwa, asin pagpahalaga sa paglaom na buhay na daing katapusan. Mantang hinuhurop-hurop an dapit sa pag-agom asin trabaho, isip-isipa kun baga an gigibuhon mong mga desisyon maresulta sa kahaditan sa materyal na mga pangangaipo o mapahiling kan saimong kaigutan para sa Kahadian nin Diyos saka sa saiyang katanusan.

10. Ano an nakapaugma ki Jesus, asin anong mga desisyon an makakapaugma sa saimo?

10 Ikaugma an paglilingkod sa iba. (Basahon an Guibo 20:20, 21, 24, 35.) Mamumuton na itinukdo sa sato ni Jesus an pundamental na prinsipyong ini sa buhay. Maugmahon siya huling ginibo niya an kabutan kan saiyang Ama imbes na an sa sadiri niya. Ikinaugma niyang mahiling na naghihimati sa maugmang bareta an mga mahuyo. (Luc. 10:21; Juan 4:34) Posibleng naeksperyensiyahan mo na an kaugmahan huli sa pagtabang sa iba. Kun ibabasar mo sa mga prinsipyong itinukdo ni Jesus an darakulang desisyon sa buhay, siyertong mapapaugma mo an saimong sadiri siring man si Jehova.—Tal. 27:11.

11. Taano ta nawara an kagaya-gayahan ni Baruc, asin anong konseho an itinao sa saiya ni Jehova?

11 An pinadakulang kaugmahan ta minagikan sa paglilingkod ki Jehova. (Tal. 16:20) Minalataw na nalingawan iyan kan sekretaryo ni Jeremias na si Baruc. May panahon kaidto na bako na siyang maugma sa paglilingkod ki Jehova. Sinabi ni Jehova sa saiya: ‘Naghahanap ka sa saimo nin [darakulang bagay]? Dai ka maghanap. Huli ta uya, may dara akong karatan sa gabos na laman, asin itatao ko sa saimo an saimong buhay na siring sa sinamsaman sain ka man pumaduman.’ (Jer. 45:3, 5) Ano sa hiling mo? Ano an nakapaugma ki Baruc—paghanap nin darakulang bagay o pagkaligtas sa kalaglagan kan Jerusalem bilang maimbod na lingkod nin Diyos?—Sant. 1:12.

12. Anong desisyon an ginibo ni Ramiro na nagtao sa saiya nin maugmang buhay?

12 An sarong brother na nakanumpong nin kaugmahan sa paglilingkod sa iba iyo si Ramiro. Sabi  niya: “Pobre an pamilya mi na nakaistar sa sarong baryo sa Kabukidan nin Andes. Kaya kan magsabi an mas matua kong tugang na lalaki na siya an magastos para sa pag-adal ko sa unibersidad, dakulang oportunidad iyan. Pero kababawtismo pa sana sako bilang saro sa Mga Saksi ni Jehova, asin may saro pang alok sako—inimbitaran ako nin sarong payunir na maghulit kaiba niya sa sarong sadit na banwaan. Nagduman ako, nag-adal magputol nin buhok, asin nagbukas nin barberya para suportaran an sadiri ko. Kan alukon mi an mga tawo na tutukduan mi sinda dapit sa Kasuratan, dakul an nag-ako. Pag-abot nin panahon, nag-asosyar ako sa sarong bago pa sanang kongregasyon na naggagamit nin katutubong lengguwahe. Ako 10 taon na ngunyan na bilog na panahon na ministro. Dai na nin ibang propesyon na makakatao sako kan kagaya-gayahan na naeeksperyensiyahan ko sa pagtabang sa mga tawo na manudan an maugmang bareta sa nagimatan nindang lengguwahe.”

Nakakamati si Ramiro nin kagaya-gayahan sa paglilingkod ki Jehova puon kan siya hoben pa (Hilingon an parapo 12)

13. Taano ta marahayon na panahon na lubos na paglingkudan si Jehova mantang hoben pa?

13 Ikaugma an paglilingkod ki Jehova mantang hoben pa. (Basahon an Parahulit 12:1.) Dai mo pag-isipon na kaipuhan mo ngunang magkaigwa nin marahay na trabaho tanganing makapaglingkod ki Jehova pag-abot nin panahon. Marahayon na panahon an pagkahoben para magpuon nang lubos na paglingkudan si Jehova. Dakul na hoben an medyo dikit sana an responsabilidad sa pamilya asin marahay an salud saka makusog, kaya kayang-kaya ninda an masakit na mga asignasyon. Ano an gusto mong gibuhon para ki Jehova mantang hoben ka pa? Tibaad pasuhan mong magin payunir. Tibaad gusto mong maghulit sa teritoryo na iba an lengguwahe. O tibaad may nahihiling kang mga paagi para mas lubos na makapaglingkod sa kongregasyon nindo ngunyan. Ano man an pasuhan mo sa paglilingkod sa Diyos, kaipuhan mong maghanap-buhay. Gurano kadakul na pagsasanay an kakaipuhanon mo? Ano an pipilion mo?

PAGGAMIT NIN PRINSIPYO SA BIBLIYA SA PAGGIBO NIN MADUNONG NA DESISYON

14. Sa ano dapat mag-ingat an saro kun nagpaplano para sa maabot na panahon?

14 Makakatabang sa saimo an tulong prinsipyo sa Bibliya na pinag-ulayan ta para turutimbangon  kun anong trabaho an pipilion mo. Daing duda na aram kan school counselor nindo kun anong mga trabaho an puwede mong pagpilian sa saindong lugar. O tibaad may ahensiya nin gobyerno na makakapagsabi sa saimo kun anong trabaho an kaipuhan na marhay sa lugar nindo o sa lugar na plano mong maglingkod. Puwedeng makatabang an siring na impormasyon—pero kaipuhan mag-ingat. Tibaad purbaran nin mga daing pagkamuot ki Jehova na itanom sa puso mo an pagkamuot sa kinaban. (1 Juan 2:15-17) Pag hinihiling mo an mga bagay na iinaalok kan kinaban, puwede kang madaya tulos kan saimong puso.—Basahon an Talinhaga 14:15; Jer. 17:9.

15, 16. Sairisay an makakatao sa saimo nin pinakamarahay na paggiya dapit sa pagpili nin trabaho?

15 Oras na maaraman mo kun anong mga trabaho an mapagpipilian mo, kaipuhan mo nin marahay na sadol. (Tal. 1:5) Siisay an makakatabang sa saimo na turutimbangon an pinagpipilian mong mga trabaho sa tabang nin mga prinsipyo sa Bibliya? Maghinanyog sa mga namumuot ki Jehova, may pagkamuot sa saimo, asin nakakamidbid sa saimo saka nakakaaram na marhay kan kamugtakan mo. Tatabangan ka ninda na analisaron an saimong mga kakayahan asin motibo. Tibaad makatabang sa saimo an sinasabi ninda para pag-isipan giraray an mga pasuhan mo. Sarong bendisyon nanggad kun namumutan kan saimong mga magurang si Jehova! Siring man, an mga elder sa kongregasyon nindo may kuwalipikasyon sa espirituwal na makakagiya sa saimo. Dugang pa, makipag-ulay sa mga payunir asin nagbibiyaheng paraataman. Taano ta nagdesisyon sinda na maglingkod nin bilog na panahon? Paano ninda pinunan an pagpapayunir, asin paano ninda sinusuportaran an saindang sadiri? Anong pagkakontento an nakakamtan ninda sa ministeryo?—Tal. 15:22.

16 Makakatao sa saimo nin madunong na sadol an mga talagang midbid ka. Halimbawa, ipamugtak ta baga na gusto mo nang magpundo sa hayskul asin magpuon nang magpayunir huli sana ta habo mong magpagal sa pag-eskuwela. Puwedeng marisa nin sarong may pagkamuot sa saimo an motibo mo asin tabangan kang marealisar na mahalaga an pag-eskuwela para makanuod ka na dai tulos sumuko, sarong importanteng marhay na kuwalidad kun gusto mong lubos na paglingkudan si Jehova.—Sal. 141:5; Tal. 6:6-10.

17. Anong mga desisyon an dapat tang likayan?

17 An lambang saro na naglilingkod ki Jehova mapapaatubang sa espirituwal na mga peligro—mga impluwensiya na puwedeng irayo siya ki Jehova. (1 Cor. 15:33; Col. 2:8) Pero may mga trabaho na tibaad mas peligroso sa espirituwal kisa sa iba. Igwa daw sa lugar nindo nin nakaeksperyensiya nin ‘pagkalunod [kun] dapit sa pagtubod’ huli sa pagpili nin sarong klase nin trabaho? (1 Tim. 1:19) Madunong nanggad na dai maggibo nin mga desisyon na magsasapeligro kan relasyon mo sa Diyos.—Tal. 22:3.

IKAUGMA AN PAGIGIN HOBEN NA KRISTIYANO

18, 19. Kun sa pagmati nin saro bako pa siyang andam na urog na maglingkod ki Jehova, ano an maninigo niyang gibuhon?

18 Kun napatalubo mo na sa saimong puso an pagmawot na paglingkudan si Jehova, aprobetsaran an mga oportunidad na bukas para sa hoben na mga lingkod nin Diyos. Gumibo nin mga desisyon na makakapaugma sa saimo sa paglilingkod ki Jehova sa importanteng mga panahon na ini.—Sal. 148:12, 13, NW.

19 Sa ibong na kampi, ano an maninigo mong gibuhon kun sa pagmati mo bako ka pang andam na urog na maglingkod ki Jehova? Dai magsuko sa pagmamaigot na pakusugon an pagtubod mo. Pagkatapos na iladawan ni apostol Pablo an paghihinguwa niyang mamuhay sa paagi na bebendisyunan siya nin Diyos, nagsurat siya: ‘Kun an iba saindo igwa nin lain man na kaisipan, ipapahayag man iyan nin Diyos saindo. An kaipuhan sana ipagpadagos ta an pagdalagan susog sa nanudan na niyato.’ (Fil. 3:15, 16, An Marahay na Bareta Biblia) Padagos na hurop-hurupon an pagkamuot nin Diyos asin an saiyang madunong na sadol. Urog kisa siisay man, kaya kang tabangan ni Jehova na gumibo nin madunong na mga desisyon mantang hoben pa.