Maingat mo daw na binasa an dai pa sana nahahaloy na mga isyu kan An Torrengbantayan asin The Watchtower? Buweno, hilinga kun masisimbag mo an minasunod na mga hapot:

Kasuarin si Jesus ‘naghulit sa mga espiritu na nasa bilangguan’? (1 Ped. 3:19)

Minalataw na kan buhayon si Jesus, sinabi niya sa maraot na mga espiritu na maabot sa sainda an padusa na maninigo sa sainda.—6/15, pahina 23.

Ano an tulong kadipisilan sa pagigin mapanggana nin ikaduwang pag-agom?

Iyan an: dai pagtugot na malabihan kan inot na pag-agom an ikaduwa mong pag-agom; pakikiasosyar sa haloy nang mga katuod na bakong pamilyar sa bago mong agom; pagtitiwala sa bago mong agom huling nagin bakong maimbod an inot mong agom.—7/1-E, pahina 9-10.

Nuarin mahukom si Jesus sa mga tawo kun baga sinda karnero o kanding? (Mat. 25:32)

Mangyayari iyan pagdatong ni Jesus para hukuman an mga tawo sa panahon nin dakulang kahurasaan, pagkatapos kan paglaglag sa palsong relihiyon.—7/15, pahina 6.

Nuarin matangis asin maragot an mga ngipon kan mga tampalasan na nasambit sa parabula dapit sa trigo asin mga duot? (Mat. 13:36, 41, 42)

Mangyayari iyan durante kan dakulang kahurasaan pag narealisar ninda na dai na sinda makakadulag sa kalaglagan.—7/15, pahina 13.

Kasuarin nautob an mga tataramon ni Jesus dapit sa maimbod asin mapagmansay na uripon? (Mat. 24:45-47)

Nagpuon iyan na mautob, bako kan Pentecostes 33 C.E., kundi pagkatapos kan 1914. Kan 1919, ninombrahan an uripon na mamahala sa mga lingkod sa harong, na kaiba an gabos na Kristiyano na pinapakakan sa espirituwal.—7/15, pahina 21-23.

Nuarin nonombrahan ni Jesus an maimbod na uripon para mamahala sa gabos niyang pagsadiri?

Mangyayari iyan sa maabot na panahon, durante kan dakulang kahurasaan pag mag-ako na an maimbod na uripon kan saindang balos sa langit.—7/15, pahina 25.

May mga tawo daw na dai pinangaranan sa Bibliya huli ta sinda maraot o bakong mahalaga?

Dai kita dapat magkongklusyon nin arog kaiyan. May marahay asin maraot na mga tawo na dai pinangaranan sa Bibliya. (Rut 4:1-3; Mat. 26:18) Duwa sana sa maimbod na mga anghel an pinangaranan diyan.—8/1-E, pahina 10.

Apuwera sa puwersa na gikan sa Diyos, ano an nakatabang sa 230 Saksi na makatagal sa halawig na pagmartsa hali sa kampo de konsentrasyon sa Sachsenhausen?

Dawa ngani nangruruluya huli sa gutom asin hilang, sinda padagos na nagpakinurusog-kusugan na dai magpundo.—8/15, pahina 18.

Taano ta nakakapakusog sa sato an pagkasaysay dapit sa pagbalyo kan mga Israelita sa Salog nin Jordan pasiring sa Dagang Panuga?

Dawa ngani nag-aapaw an salog, pinapundo ni Jehova an pagbulos kaiyan para makabalyo an banwaan niya. Siyertong napakusog kaiyan an pagtubod asin pagtitiwala ninda sa saiya, asin mapapakusog man kita kaiyan.—9/15, pahina 16.

Ano an ipinapahiling kan parating pagsambit nin kulor sa Bibliya?

An paggamit nin kulor sa Bibliya nagpapahiling na nasasabutan nin Diyos na may epekto iyan sa emosyonal na reaksiyon nin mga tawo asin na nakakatabang iyan para magirumduman ta an mga bagay-bagay.—10/1-E, pahina 14-15.

Paano nauutob ngunyan an hula sa Miqueas 5:5 manungod sa pitong pastor asin walong duke?

Nasabutan ta na an ‘pitong pastor asin walong duke’ na sinambit sa Miqueas 5:5 nanunungod sa ninombrahan na mga elder sa kongregasyon, na nagpapakusog sa banwaan nin Diyos para sa ihinulang maabot na pagsalakay sa sainda.—11/15, pahina 20.

Ano an nagkapirang dahilan kun taano ta kaipuhan niyato an Diyos?

Kaipuhan ta an marahay na paggiya asin simbag sa mga problema sa buhay, na parehong itinatao nin Diyos. Tinatabangan niya kita na magkaigwa nin marahay na buhay asin magin maugma, saka uutubon niya an saiyang mga panuga na nasa saiyang Tataramon para magin posible ini.—12/1-E, pahina 4-6.