Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Likayan na “Dai Tulos Kamo Matanyog sa Saindong Pangangatanusan”!

Likayan na “Dai Tulos Kamo Matanyog sa Saindong Pangangatanusan”!

“Mga tugang, . . . pinakikiulayan niyamo kamo na dai tulos kamo matanyog sa saindong pangangatanusan.”—2 TES. 2:1, 2, NW.

1, 2. Taano ta lakop nanggad ngunyan an pandadaya, asin paano iyan ipinapalakop? (Hilingon an ritrato sa itaas.)

AN PANGLOLOKO, pandadaya, asin scam lakop na nanggad sa presenteng sistema nin mga bagay. Dai kita maninigong magngalas kaini. Malinaw na sinasabi kan Bibliya na si Satanas na Diyablo ekspertong paradaya, asin siya an namamahala sa sistemang ini. (1 Tim. 2:14; 1 Juan 5:19) Mantang nagrarani kita sa katapusan kan maraot na sistemang ini, urog pang naaanggot si Satanas huling ‘kadikit na sana an panahon’ niya. (Kap. 12:12) Kaya makakaasa kita na maurog pa an pandadaya kan mga nasa irarom kan impluwensiya kan Diyablo, nangurugna sa mga nagsusuportar sa tunay na pagsamba.

2 Kun minsan may itinatampok sa media na mapandayang mga tataramon asin direktang kaputikan dapit sa mga lingkod ni Jehova saka sa mga tinutubod ninda. Ginagamit an pamayong mga bareta sa diyaryo, dokumentaryo sa telebisyon, asin mga Web page sa Internet para palakupon an mga bagay na bakong totoo. Huli kaiyan, may mga napupurisaw dahil madali sindang napaniwala sa siring na kaputikan.

3. Ano an makakatabang sa sato na malabanan an pandadaya?

3 Marahay na sana ta igwa kita kan Tataramon nin Diyos, na ‘kapaki-pakinabang sa pagpakarhay’ o pagtanos nin mga bagay-bagay, para malabanan an nakakapangluya sa buot na taktikang ini kan satong kaiwal. (2 Tim. 3:16) Mahalagang maaraman ta sa mga surat ni apostol Pablo na may mga Kristiyano kan inot na siglo sa Tesalonica na nadaya huling naniwala sa bagay na bakong totoo. Sinadol niya sinda na ‘dai tulos matanyog sa saindang pangangatanusan.’ (2 Tes. 2:1, 2, NW) Ano an manunudan ta sa mamumuton na konseho ni Pablo, asin paano niyato ini ikakaaplikar?

 NAPAPANAHON NA MGA PATANID

4. Paano pinatanidan an mga Kristiyano sa Tesalonica mapadapit sa pagdatong kan ‘aldaw ni Jehova,’ asin paano kita pinapatanidan?

4 Sa inot na surat ni Pablo sa kongregasyon sa Tesalonica, tinawan niya nin atensiyon an pagdatong kan ‘aldaw [ni Jehova].’ Habo niya na nasa kadikluman asin bakong andam an saiyang mga tugang. Huli kaiyan, sinadol niya sinda bilang ‘mga aki nin liwanag’ na ‘magpuka asin magpakamayukod’ o magdanay na tultol an pag-iisip. (Basahon an 1 Tesalonica 5:1-6.) Sa ngunyan, hinahalat ta an paglaglag sa Dakulang Babilonya, an pambilog na kinaban na imperyo nin palsong relihiyon. Ini an magigin tanda kan kapinunan kan dakulang aldaw ni Jehova. Nagpapasalamat kita na igwa kita nin urog na pakasabot dapit sa kautuban kan katuyuhan ni Jehova. Siring man, paagi sa kongregasyon, regular kitang nag-aako nin napapanahon na mga pagirumdom na nakakatabang sa sato na magdanay na tultol an pag-iisip. An pagtao nin atensiyon sa pauruutrong mga patanid na ini makakapakusog sa satong determinasyon na magtao sa Diyos nin ‘sagradong paglilingkod na igwa kan satong kakayahan na mangatanusan.’—Roma 12:1, NW.

Nagsurat si Pablo para tawan an mga Kristiyano nin napapanahon na mga patanid (Hilingon an parapo 4, 5)

5, 6. (a) Sa ikaduwang surat ni Pablo sa mga taga Tesalonica, ano an tinawan niya nin atensiyon? (b) Ano an madali nang gibuhon nin Diyos paagi ki Jesus, asin ano an maninigo tang ihapot sa satong sadiri?

5 Dai nahaloy, pagkatapos na ipadara ni Pablo an inot niyang surat sa mga Kristiyano sa Tesalonica, ipinadara na man niya sa sainda an ikaduwang surat. Tinawan niya digdi nin atensiyon an maabot na kahurasaan pag ginibo na kan Kagurangnan na Jesus an paghukom nin Diyos sa ‘mga dai nakakamidbid sa Diyos, asin sa mga dai nagkukuyog kan ebanghelyo.’ (2 Tes. 1:6-8) Ihinayag sa kapitulo 2 kan surat na ini na sa kongregasyon na iyan may mga ‘naribaraw’ manungod sa aldaw ni Jehova, kaya naniwala sinda na harani na kaidto an pag-abot kaiyan. (Basahon an 2 Tesalonica 2:1, 2.) * An inot na mga Kristiyanong idto limitado sana an pakasabot manungod sa kautuban kan katuyuhan ni Jehova, arog kan inadmitir ni Pablo dapit sa hula: ‘An balaog sato nin pakaaram asin nin propesiya igwa nin kakulangan. Alagad pag-abot kan kapanuan, an kakulangan mawawara.’ (1 Cor. 13:9, 10, BPV) * Pero an ipinasabong na mga patanid na isinurat ni Pablo, apostol Pedro, asin nin iba pang maimbod na linahidan na mga tugang kaidto makakatabang sa sainda na mapagdanay an pagtubod ninda.

6 Para ikatanos an mga bagay-bagay, ipinaliwanag ni Pablo paagi sa pasabong nin Diyos na  magkakaigwa nin dakulang apostasya asin malataw an ‘tawo nin katampalasanan’ bago an aldaw ni Jehova. * Pagkatapos kaiyan, sa itinalaan na panahon nin Diyos, “tutunawon” kan Kagurangnan na Jesus an gabos na nadaya. Sinabi mismo kan apostol an dahilan kan paghukom na ini sa sainda; iyan huli ta ‘dai ninda inako an pagkamuot sa katotoohan.’ (2 Tes. 2:3, 8-10) Marahay na haputon ta an satong sadiri: ‘Gurano ko kanamumutan an katotoohan? Inaaram ko daw pirmi an presenteng pakasabot ta na nasa magasin na ini asin sa iba pang publikasyon na basado sa Bibliya na itinatao para sa pambilog na kinaban na kongregasyon kan mga lingkod nin Diyos?’

MADUNONG NA PILION AN SAIMONG MGA KAIBA-IBA

7, 8. (a) Anong mga peligro an kaipuhan na labanan kan inot na mga Kristiyano? (b) Ano an nangurugnang peligro para sa mga Kristiyano ngunyan?

7 An totoo, namemeligro an mga Kristiyano bako sana sa mga apostata asin katukduan kaini. Nagsurat si Pablo ki Timoteo na ‘an pagkamuot sa pirak iyo an gamot nin manlain-lain na karatan.’ Sinabi kan apostol na ‘sa pag-abot kaiyan an nagkapira nagkaralagalag sa pagtubod, asin [sinaksak an sadiri ninda] nin [dakul] na kamunduan.’ (1 Tim. 6:10) ‘An mga gibo nin laman’ magdadanay man na peligro.—Gal. 5:19-21.

8 Pero, masasabutan mo kun taano ta mapuwersang pinatanidan ni Pablo an mga taga Tesalonica dapit sa grabeng peligro huli sa siring na mga lalaki na inapod man niyang ‘mga bakong totoong apostol.’ Kaiba sa sainda an mga lalaking nagtataram nin ‘mga bagay na maraot, tanganing maguyod ninda sa sainda an mga disipulo.’ (2 Cor. 11:4, 13; Gui. 20:30) Pag-abot nin panahon, kinomendaran ni Jesus an kongregasyon sa Efeso huli ta dai ninda ‘matios an maraot na mga tawo.’ ‘Binalo’ kan mga taga Efeso an mga indibidwal na sa katunayan palsong mga apostol, iyo, mga putikon. (Kap. 2:2) Interesante na sa ikaduwang surat ni Pablo sa mga taga Tesalonica, ini an isinadol niya sa sainda: ‘Ngunyan, kami nagbubuot saindo, mga tugang, sa ngaran kan satong Kagurangnan na si Jesu-Cristo, na kamo bumulag sa gabos na tugang na naglalakaw nin bakong matanos’ o bakong tultol. Dangan espesipiko niyang sinambit an mga Kristiyano na “habong magpagal.” (2 Tes. 3:6, 10) Pero kun sinda ibinibilang na bakong tultol, urog nanggad na totoo iyan sa mga minagawi nin siring sa apostata! Iyo, an dayupot na pakikiasosyar sa siring na mga indibidwal kaidto nangurugnang peligroso saka dapat na likayan—asin totoo man iyan ngunyan.—Tal. 13:20.

9. Taano ta maninigo kitang magin mapagbantay kun may magpahayag nin personal na paghuna-huna o pagtatsar?

9 Harani na kita sa biglang pag-abot kan dakulang kahurasaan asin katapusan kan maraot na sistemang ini, kaya urog na mahalaga ngunyan an ipinasabong na mga patanid na iyan na itinao kan inot na siglo. Siyertong habo tang ‘pagbasangon’ an dai na kutana maninigong kabuutan ni Jehova asin dai magkamit kan panuga na buhay na daing katapusan, sa langit man o sa daga. (2 Cor. 6:1) Kun may nag-aatender man sa pagtiripon kan kongregasyon na magpurbar na engganyaron kita na pag-ulayan an personal na paghuna-huna o tatsaran an ibang tugang, maninigo nanggad na magin mapagbantay kita.—2 Tes. 3:13-15.

“PAPAGDANAYON AN SAINDONG PANGANGAPOT SA MGA TRADISYON”

10. Sa anong mga tradisyon sinadol na magdanay an mga Kristiyano sa Tesalonica?

10 Sinadol ni Pablo an mga tugang sa Tesalonica na ‘manindugan nin marigon’ asin magdanay sa kun ano an nanudan na ninda. (Basahon an 2 Tesalonica 2:15.) * Ano an “mga tradisyon” na itinukdo na sa sainda? Siyertong bako an mga pinapaniwalaan asin pinapalakop nin palsong relihiyon  na garo baga iyan arog kahalaga kan nasa Kasuratan. Imbes, an pinapanungdan ni Pablo iyo an mga katukduan na nanudan niya asin nin iba pa ki Jesus siring man an ipinaabot nin Diyos paagi sa saiya, na kadaklan kaiyan nagin kabtang kan ipinasabong na Kasuratan. Kinomendaran ni Pablo an mga tugang sa kongregasyon sa Corinto huling, arog kan isinurat niya, ‘kamo naggigirumdom sako sa gabos na bagay, asin [pinapangaptan] nindo an mga katukduan [o tradisyon], siring sa pagkatao ko kaiyan sa saindo.’ (1 Cor. 11:2) Masasarigan an ginikanan kan siring na mga katukduan kaya mapagkakatiwalaan nanggad iyan.

11. Sa anong mga paagi puwedeng mabiktima nin pandadaya an iba?

11 Kan magsurat si Pablo sa mga Hebreo, tinawan niyang atensiyon an duwang paagi na puwedeng mawara nin sarong Kristiyano an pagtubod asin dai makapanindugan nin marigon. (Basahon an Hebreo 2:1; * 3:12. *) Nagtaram siya dapit sa ‘pagkaanod’ asin “pagrayo.” Sa primero, tibaad dai naririsa an pagkaanod nin baroto parayo sa pangpang nin salog. Luway-luway iyan. Sa ibong na kampi, puwede man na tuyong ibusol nin saro an baroto niya parayo sa pangpang. Pareho iyan nag-iilustrar sa kamugtakan kan mga nabibiktima nin pandadaya, kaya nagluya an pagsarig ninda sa katotoohan.

12. Anong mga aktibidad ngunyan an puwedeng makaraot sa espirituwalidad ta?

12 Puwedeng siring kaiyan an nagin sitwasyon nin nagkapira sa mga taga Tesalonica. Asin kumusta man ngunyan? Kadakul nin aktibidad na nakakasayang nin oras. Isip-isipa kun pirang oras an ginagamit sa mga social network, pagbasa asin pagsimbag sa elektronikong mga mensahe, pagparaasikaso sa mga kinahihiligan, o pagparasubaybay sa mga isport. Arin man kaini puwedeng makadisturbo sa sarong Kristiyano asin makapaluya sa kaigutan niya. Ano an resulta? Puwedeng maapektaran an udok sa pusong pamimibi, pag-adal kan Tataramon nin Diyos, pag-atender sa pagtiripon, asin paghuhulit kan maugmang bareta. Huli kaini, ano an magigibo ta para dai tulos matanyog an satong pangangatanusan?

PROTEKSIYON SA PAGKATANYOG

13. Arog kan ihinula, ano an atitud nin dakul, asin ano an makakatabang para dai mangluya an pagtubod ta?

13 An sarong bagay na kaipuhan ta nanggad na gibuhon iyo na pirming isaisip an panahon na kinabubuhayan niyato asin an posibleng epekto kan pakikiasosyar sa mga habong magtubod na nasa ‘huring mga aldaw’ na kita. Mapadapit sa peryodong ini, si Pedro nagsurat: ‘An mga paraulog-ulog madatong na may pag-ulog-ulog, na maglalakaw suno sa saindang sadiring mga hurot, asin magsasabi, “Hain an panuga kan saiyang pagdatong? Huli ta, magpuon kan aldaw na tumurog [sa kagadanan] an mga [apuon], an gabos na bagay nagdadanay siring sa dati, puon sa kapinunan kan paglalang.”’ (2 Ped. 3:3, 4) An aroaldaw na pagbasa asin regular na pag-adal kan Tataramon nin Diyos makakatabang sa sato na magtaong atensiyon kun hain na kita sa dalagan nin panahon—an pakaaram na nasa ‘huring mga aldaw’ na kita. Haloy nang nagpuon an ihinulang apostasya asin iyan nagpapadagos sagkod ngunyan. ‘An tawo nin katampalasanan’ padagos na nag-eeksistir asin nagkokontra sa mga lingkod nin Diyos. Huli kaiyan, kaipuhan tang magdanay na mapagbantay sa kaharanihan kan aldaw ni Jehova.—Sof. 1:7.

An urog pang pagpreparar asin pakikikabtang sa ministeryo makakatabang sa sato na dai tulos matanyog sa satong pangangatanusan (Hilingon an parapo 14, 15)

14. Paano sarong proteksiyon an pagdadanay na sibot sa paglilingkod sa Diyos?

14 Pinapatunayan nin eksperyensiya na an sarong panginot na paagi para magdanay na mapagbantay asin dai matanyog an pangangatanusan iyo an regular na paghuhulit kan maugmang bareta kan Kahadian. Huli kaiyan, kan pagbutan ni Cristo Jesus—an Payo kan kongregasyon—an mga parasunod niya na gumibo nin mga disipulo sa mga tawo kan gabos na nasyon, na tinutukduan sinda na utubon an mga bagay na itinukdo niya, siya nagtatao nin sadol na maprotektar sa saiyang mga parasunod. (Mat. 28:19, 20) Kaipuhan tang magin maigot sa paghuhulit para masunod an  pagbuot niya. Maiimahinar mo daw an saimong mga tugang sa Tesalonica na kontento na sa paghuhulit asin pagtutukdo na dai sa buot, na garo baga iyan saro sanang obligasyon na ginigibo nin daing kabuhay-buhay? Girumdumon an sinabi ni Pablo sa sainda: ‘Dai nindo pagsigbuhon an espiritu. Dai pagbasang-basangon an mga paghula.’ (1 Tes. 5:19, 20) Asin nakakaugma nanggad an mga hula na pinag-aadalan asin ipinapaabot ta sa iba!

15. Anong nakakatabang na mga bagay an puwedeng iiba sa pampamilyang pagsamba?

15 Siyempre, gusto tang tabangan an pamilya ta na mapauswag an kakayahan sa paglilingkod sa langtad. Nanumpungan nin dakul na tugang na an sarong paagi na magibo iyan iyo na gibuhon na kabtang kan pampamilyang pagsamba ninda an pag-andam para sa ministeryo. Makakatabang kun pag-uulayan kan mga miyembro kan pamilya kun paano papatalubuon an interes kan mga nakaulay ninda. Ano an ipapakipag-ulay ninda sa pagdalaw liwat? Anong mga topiko an posibleng marhay na makapukaw nin padagos na interes kan mga dadalawon liwat? Nuarin pinakamarahay na magdalaw liwat? Ginagamit man nin dakul an sarong kabtang kan pampamilyang pagsamba para mag-andam sa mga pagtiripon kan kongregasyon tanganing aram ninda an mga pag-aadalan duman. Makakapagpreparar ka daw nin urog para makapagkomento? An pagpartisipar mo makakapakusog sa saimong pagtubod asin sa siring makakatabang na dai tulos matanyog an saimong pangangatanusan. (Sal. 35:18) Iyo, an pampamilyang pagsamba proteksiyon sa sato laban sa paghuna-huna asin pagduda.

16. Ano an dahilan kan linahidan na mga Kristiyano para papagdanayon an kakayahan na mangatanusan?

16 Pag hinuhurop-hurop ta kun paano binebendisyunan ni Jehova an mga lingkod niya sa nakaaging mga taon paagi sa urog na pakasabot sa hula sa Bibliya, naaapresyar niyato an marahayon na balos na itatao sa maabot na panahon. May paglaom an mga linahidan na makaibanan si Cristo sa langit. Marahayon nanggad na dahilan para papagdanayon ninda an kakayahan na mangatanusan! Siyertong ikakaaplikar ta sa sainda an isinurat ni Pablo sa mga taga Tesalonica: ‘Kami kaipuhan na sa giraray magpasalamat sa Diyos manungod saindo, mga tugang na namumutan nin Kagurangnan, huli ta magpuon sa kapinunan pinili kamo nin Diyos sa pagpakangbanal kan espiritu asin sa pagtubod sa katotoohan.’—2 Tes. 2:13.

17. Paano ka naparigon kan mga tataramon sa 2 Tesalonica 3:1-5?

17 Asin an mga naglalaom na mabuhay nin daing katapusan digdi sa daga maninigo man na magmaigot na dai tulos matanyog an saindang pangangatanusan. Kun ika may daganon na paglaom, isapuso an mamumuton na pamparigon na isinurat ni Pablo sa mga kapwa linahidan sa Tesalonica. (Basahon an 2 Tesalonica 3:1-5.) Maninigo na lubos na apresyaron kan lambang saro sa sato an mamumuton na mga tataramon na iyan. Iyo, an surat sa mga taga Tesalonica nagtatao nin mahalagang marhay na mga patanid dapit sa paghuna-huna o kuwestiyonableng mga ideya. Pinapahalagahan na marhay kan mga Kristiyano ngunyan an mga patanid na ini huling harani na an katapusan.

^ par. 5 2 Tesalonica 2:1, 2 (NW): “Minsan siring, mga tugang, mapadapit sa presensiya kan satong Kagurangnan na Jesu-Cristo asin sa satong pagkatipon sa saiya, pinapakiulayan niyamo kamo na dai tulos kamo matanyog sa saindong pangangatanusan ni maribaraw baga man paagi sa ipinasabong na tataramon o paagi sa berbal na mensahe o paagi sa surat na garo baga hali sa samo, na nagsasabi na an aldaw ni Jehova uya na.”

^ par. 5 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).

^ par. 6 Arog kan mababasa ta sa Gibo 20:29, 30, sinabi ni Pablo na sa laog kan Kristiyanong mga kongregasyon, ‘may maruluwas na pag-iriba na magtataram nin mga bagay na maraot, tanganing maguyod ninda sa sainda an mga disipulo.’ Pinapatunayan kan kasaysayan na pag-abot nin panahon nagkaigwa nin grupong klero asin lego. Kan ikatulong siglo C.E., nagin nang malinaw na an grupong klero nin Kakristiyanuhan iyo ‘an tawo nin katampalasanan.’—Hilingon an The Watchtower, Pebrero 1, 1990, pahina 10-14.

^ par. 10 2 Tesalonica 2:15 (NW): “Kaya, kun siring, mga tugang, manindugan kamo nin marigon asin papagdanayon an saindong pangangapot sa mga tradisyon na itinukdo sa saindo, iyan man paagi sa berbal na mensahe o paagi sa samong surat.”

^ par. 11 Hebreo 2:1 (NW): “Kaya ngani kinakaipuhan na kita magtao nin urog kisa sa dating atensiyon sa mga bagay na satong nadangog, tanganing dai kita nuarin man ikaanod.”

^ par. 11 Hebreo 3:12 (NW): “Mag-ingat kamo, mga tugang, ta tibaad tumubo sa siisay man sa saindo an maraot na puso na daing pagtubod paagi sa pagrayo sa buhay na Diyos.”