‘Si Cristo nagtios dahil saindo saka nagwalat nin arugan na dapat nindong arugon.’—1 PED. 2:21, An Marahay na Bareta Biblia.

1, 2. (a) Ano an resulta kun inaataman na marhay an mga karnero? (b) Taano ta dakul kan panahon ni Jesus an siring sa mga karnero na daing pastor?

NAGIGIN makusog an mga karnero kun an pastor interesadong marhay sa kapakanan kan aripumpon niya. Sigun sa sarong manwal sa pag-ataman nin karnero, “kun pinapabayaan sana nin pastor na magsabsab an aripumpon asin dai tinatawan nin atensiyon o dai iniisip an iba pang kaipuhan kaiyan, posible nanggad na sa laog nin pira sanang taon, dakul an mahilang asin dai nang pakinabang.” Minsan siring, kun inaataman na marhay an mga karnero, napaparahay an aripumpon kan pastor.

2 An kalidad nin pag-ataman asin atensiyon na itinatao kan mga pastor kan aripumpon nin Diyos, sa lambang karnerong ipinagkatiwala sa sainda, may epekto sa espirituwal na salud kan bilog na kongregasyon. Magigirumduman mo na si Jesus nahirak sa kadaklan huling ‘sinda nangluluya asin nagkawararak, siring sa mga karnero na dai nin pastor.’ (Mat. 9:36) Taano ta siring kamundo an kamugtakan ninda? Huling maringis, istrikto, asin mapagsagin-sagin an mga may paninimbagan na magtukdo kan Ley nin Diyos sa mga tawo. Imbes na tabangan asin atamanon an mga miyembro kan aripumpon ninda, nagbugtak an espirituwal na mga lider sa Israel nin ‘magagabat na pasanon’ sa abaga kaini.—Mat. 23:4.

3. Ano an maninigong girumdumon nin mga elder sa kongregasyon mantang ginigibo ninda an katungdan bilang espirituwal na mga pastor?

3 Huli kaiyan, may magabat na responsabilidad an Kristiyanong mga pastor sa presenteng panahon—an ninombrahan na mga elder. An mga karnero sa aripumpon na inaataman ninda sadiri ni Jehova asin ni Jesus, na nagpamidbid bilang “an marahay na pastor.” (Juan 10:11) An mga karnero “binakal nin halaga” na binayadan ni Jesus kan saiya mismong “dugong mahalaga.” (1 Cor. 6:20; 1 Ped. 1:18, 19) Namumutan niyang marhay an mga karnero kaya itinao niya nin gikan sa buot an saiyang buhay para sa sainda. Maninigo na pirming girumdumon  nin mga elder na sinda katabang na mga pastor, sakop kan pangangataman kan mamumuton na Aki nin Diyos, si Jesu-Cristo, an ‘dakulang pastor kan mga karnero.’—Heb. 13:20.

4. Ano an pag-uulayan sa artikulong ini?

4 Kun siring, paano maninigong trataron kan Kristiyanong mga pastor an mga karnero? Sinasadol an mga miyembro kan kongregasyon na magin ‘makinuyog sa mga namumuon’ o nanginginot sa sainda. Sa ibong na lado, sinasadol an mga elder na dai ‘magpakangkagurangnan sa mga mana gikan sa Diyos.’ (Heb. 13:17; basahon an 1 Pedro 5:2, 3.) * Kun siring, paano manginginot an nombradong mga elder na dai nagpapakangkagurangnan sa aripumpon? Sa ibang pananaram, paano maaasikaso nin mga elder an pangangaipo kan mga karnero na dai minalampas sa awtoridad na itinao sa sainda nin Diyos?

“SA SAIYANG DAGHAN KAKARGAHON NIYA SINDA”

5. Ano an ipinapahiling manungod ki Jehova kan paglaladawan sa Isaias 40:11?

5 Manungod ki Jehova, nagsabi si propeta Isaias: “Siring sa pastor papasturan niya an sadiri niyang aripumpon. Paagi sa saiyang takyag titipunon niya an mga kordero; asin sa saiyang daghan kakargahon niya sinda. An mga nagpapasuso aatamanon niya.” (Isa. 40:11, NW) Ipinapahiling kan paglaladawan na ini na itinatao ni Jehova an pangangaipo kan mga miyembro kan kongregasyon na maluya asin nangangaipo nin proteksiyon. Kun paanong aram nin pastor an partikular na pangangaipo kan lambang karnero sa aripumpon asin andam na itao iyan sa sainda, aram man ni Jehova an pangangaipo kan mga nasa kongregasyon saka maugmang itinatao an kinakaipuhan nindang pangangataman. Kun paanong kaipuhan na kargahon nin pastor sa laog kan katiklupan kan gubing niya an bagong mundag na kordero, si Jehova—an ‘Ama nin mga pagkahirak’—garo man sana kita kinakarga sa panahon nin kasakitan. Rarangahon niya kita kun kita nag-aagi nin grabeng pagbalo o kasakitan.—2 Cor. 1:3, 4.

6. Bilang espirituwal na pastor, paano maaarog nin elder an halimbawa ni Jehova?

6 Marahayon nanggad na leksiyon an manunudan nin espirituwal na pastor sa satong langitnon na Ama! Arog ni Jehova, siya dapat na mainasikaso sa pangangaipo kan mga karnero. Kun aram nin elder an mga kadipisilan na inaagihan ninda asin kun anong espesipikong pangangaipo an dapat tawan tulos nin atensiyon, makakatao siya kan kaipuhan na pamparigon saka suporta. (Tal. 27:23) Malinaw na dapat may marahay na komunikasyon an elder sa mga kapagtubod niya. Minsan ngani iginagalang an pribado nindang buhay, interesado siya sa mga nahihiling asin nadadangog niya sa kongregasyon saka mamumuton na nagtatao nin panahon para ‘magtabang sa mga maluya.’—Gui. 20:35; 1 Tes. 4:11.

7. (a) Paano tinatratar an mga karnero nin Diyos kan panahon ni Ezequiel asin Jeremias? (b) Ano an manunudan ta sa pagkondenar ni Jehova sa bakong maimbod na espirituwal na mga pastor?

7 Isip-isipon an ugali nin mga pastor na kinondenar nin Diyos. Kan panahon ni Ezequiel asin Jeremias, kinondenar ni Jehova an mga maninigo kutanang nag-aasikaso sa saiyang mga karnero pero dai iyan ginigibo. Kun dai nin siisay man na nagbabantay sa mga karnero, nabibiktima nin mga naniniba asin nagkakawararak an aripumpon. Imbes na pakakanon sinda, inaabuso sinda kan mga pastor asin sadiri kaini an pinapakakan. (Ezeq. 34:7-10; Jer. 23:1) An pagkondenar nin Diyos sa mga pastor na idto angay man na iaplikar sa mga lider nin Kakristiyanuhan. Pero idinuduon man kaiyan kun gurano kahalaga para sa Kristiyanong mga elder na tawan nin tama asin mamumuton na pag-asikaso an aripumpon ni Jehova.

‘TINAWAN KO KAMO NIN ARUGAN’

8. Paano si Jesus nagpahiling nin marahayon na arugan sa pagtanos nin salang paggawi?

8 Huli sa pagkabakong perpekto, may mga karnero si Jehova na tibaad bakong malinaw an  pakasabot sa kun ano an inaasahan niya sa sainda. Tibaad dai sinda humiro kauyon kan konseho sa Kasuratan, o tibaad gumawi sinda na nagpapahiling na bako pa sindang maygurang sa espirituwal. Ano an dapat gibuhon nin mga elder? Maninigo nindang arugon an pagigin mapasensiya ni Jesus sa mga disipulo niya kan sinda nagpapasuruhay kun baga siisay sa sainda an magigin pinakanangungurog sa Kahadian. Imbes na mawaran nin pasensiya sa sainda, padagos niya sindang tinukduan asin tinawan nin mamumuton na konseho dapit sa pagpahiling nin kapakumbabaan. (Luc. 9:46-48; 22:24-27) Paagi sa paghanaw kan mga bitis ninda, ipinahiling ni Jesus an buot sabihon nin kapakumbabaan, sarong kuwalidad na kaipuhan ipahiling nin mga paraataman.—Basahon an Juan 13:12-15; 1 Ped. 2:21.

9. Paano itinanos ni Jesus an kaisipan kan mga disipulo niya?

9 An pagmansay ni Jesus sa papel nin espirituwal na pastor lain sa ipinahiling ni Santiago asin Juan. Minawot kan duwang apostol na iyan na magkaigwa nin prominenteng posisyon sa Kahadian. Pero, itinanos ni Jesus an kaisipan ninda asin nagsabi: ‘Naiisihan nindo na an mga puon nin mga Hentil naghahadi sa sainda, asin an saindang darakulang [lider] naggagaramit sa sainda nin kapangyarihan. Bakong siring [kaiyan] sa saindo; kundi an siisay man na buot [magin] dakula sa saindo, siya an [magin] paralingkod nindo.’ (Mat. 20:25, 26) Kaipuhan na labanan kan mga apostol an tendensiyang magmawot na ‘maghadi’ o magpakangkagurangnan sa kairiba ninda.

10. Ano an gusto ni Jesus na magin pagtratar nin mga elder sa aripumpon, asin anong halimbawa an itinao ni Pablo sa bagay na ini?

10 Inaasahan ni Jesus na tatrataron man nin mga elder an aripumpon siring sa pagtratar niya sa sainda. Dapat na andam sindang maglingkod sa kairiba ninda, bakong magin mga kagurangnan ninda. Nagpahiling si apostol Pablo nin siring na mapakumbabang atitud, huling sinabi niya sa kamagurangan na lalaki kan kongregasyon sa Efeso: ‘Kamo man sana nakakaaram, magpuon kan inot na aldaw na [magtungtong] ako sa Asia, kun ano an gawi-gawi ko sa kaibahan nindo sa bilog na panahon, na naglilingkod sa Kagurangnan sa bilog na kapakumbabaan nin isip.’ Mawot kan apostol na tabangan kan kamagurangan na idto an iba nin may kaigutan asin kapakumbabaan. Nagsabi siya: ‘Sa gabos na bagay ako nagtao saindo nin padára, na sa siring na pagpagal, maninigo kamong magtabang sa mga maluya.’ (Gui. 20:18, 19, 35) Sinabi niya sa mga taga Corinto na bako siya an kagurangnan kan pagtubod ninda. Imbes, siya mapakumbabang kapwa trabahador para sa kagayagayahan ninda. (2 Cor. 1:24) Siya marahayon na halimbawa nin kapakumbabaan asin pagpapagal para sa mga elder ngunyan.

‘MARIGON NA MANGAPOT SA MAIMBOD NA TATARAMON’

11, 12. Paano matatabangan nin sarong elder an kapagtubod na makapagdesisyon?

11 An sarong elder dapat na ‘mamugol [o marigon na mangapot] sa maimbod na tataramon’ kun dapit sa saiyang abilidad sa pagtutukdo. (Tito 1:9) Pero ginigibo niya iyan sa ‘espiritu nin kahuyuan.’ (Gal. 6:1) Imbes na piriton an mga tugang sa kongregasyon na gumawi sa partikular na paagi, nag-iisip an marahay na espirituwal na pastor kun paano aabuton an puso ninda. Puwede niyang iduon an mga prinsipyo sa Kasuratan na maninigong pag-isipan nin sarong kapagtubod kun magibo ini nin mahalagang desisyon. Puwede niyang repasuhon sa saiya an sinasabi kan mga publikasyon ta. Puwede man niyang sadulon an tugang na pag-isipan an magigin epekto kan mga desisyon na pinagpipilian kaini kun dapit sa relasyon ki Jehova. Puwede niyang iduon an kahalagahan kan paghagad nin paggiya nin Diyos sa pamibi bago magdesisyon. (Tal. 3:5, 6) Pagkatapos na ipakipag-ulay sa kapagtubod an siring na mga bagay, papabayaan siya kan elder na gumibo nin sadiring desisyon.—Roma 14:1-4.

12 An Kasuratan an solamenteng basehan kan mga paraataman sa pagtao nin giya. Kun siring, mahalaga na sinda eksperto sa paggamit kan Bibliya asin mangapot sa sinasabi kaiyan. An paggibo kaiyan nakakatabang sa mga elder na likayan an ano man na posibleng pag-abuso sa awtoridad. Tutal, sinda katabang na mga pastor sana, asin an  lambang miyembro kan kongregasyon maninimbag ki Jehova asin ki Jesus sa mga desisyon na ginigibo ninda.—Gal. 6:5, 7, 8.

“MGA HALIMBAWA SA ARIPUMPON”

Tinatabangan nin mga elder an saindang pamilya sa pag-andam para sa ministeryo (Hilingon an parapo 13)

13, 14. Sa anong mga paagi dapat magin halimbawa sa aripumpon an sarong elder?

13 Pagkatapos na sadulon ni apostol Pedro an kamagurangan sa kongregasyon na dai ‘magpakangkagurangnan’ sa mga ipinagkatiwala sa sainda, sinadol niya sinda na magin “mga halimbawa sa aripumpon.” (1 Ped. 5:3, NW) Paano magigin halimbawa sa aripumpon an sarong elder? Estudyaran an duwang kuwalipikasyon na dapat mahiling sa saro na “naghihinguwang maabot an katungdan nin paraataman.” Kaipuhan na “tultol an isip” niya asin dapat siyang “nanginginot sa saiyang kasararo sa harong sa marahayon na paagi.” Kun may pamilya an sarong elder, dapat na arugan an panginginot niya diyan, huling ‘kun talagang an sarong lalaki dai tataong manginot sa sadiri niyang kasararo sa harong, paano niya mapapangatamanan an kongregasyon nin Diyos?’ (1 Tim. 3:1, 2, 4, 5, NW) Para makuwalipikar sa katungdan nin paraataman, dapat na an saro may tultol na isip, an buot sabihon, malinaw niyang nasasabutan an mga prinsipyo nin Diyos asin aram kun paano iyan iaaplikar sa buhay niya. Siya kalmado asin bakong pabigla-bigla sa paghusgar. Kun nahihiling sa mga elder an mga kuwalidad na ini, magtitiwala sa sainda an mga miyembro kan kongregasyon.

14 An panginginot sa paglilingkod sa langtad saro pang paagi na diyan an mga paraataman nagtatao nin marahay na halimbawa sa mga kapwa Kristiyano. Itinao ni Jesus an halimbawa sa mga paraataman sa bagay na ini. An paghuhulit kan maugmang bareta kan Kahadian mahalagang kabtang kan gibuhon ni Jesus kaidto digdi sa daga. Ipinahiling niya sa mga disipulo kun paano ini gigibuhon. (Mar. 1:38; Luc. 8:1) Sa ngunyan, nakakaparigon nanggad sa mga parahayag na maghulit kaiba kan mga elder, na mahiling an kaigutan ninda sa nagliligtas-buhay na gibuhon na ini, asin na makanuod sa paagi nin pagtutukdo ninda! An maigot na determinasyon nin mga paraataman, na magtao nin panahon asin maghinguwang ihulit an maugmang bareta sa ibong kan sibot na iskedyul ninda, nakakadagka sa bilog na kongregasyon na magin maigot man. Makakatao man an mga elder nin marahay na halimbawa sa mga tugang paagi sa pag-andam asin pagpartisipar sa mga pagtiripon asin iba pang aktibidad, arog baga kan paglinig saka pagmentenar kan Kingdom Hall.—Efe. 5:15, 16; basahon an Hebreo 13:7.

Nagtatao an mga paraataman nin halimbawa sa paglilingkod sa langtad (Hilingon an parapo 14)

SUPORTARAN AN MGA MALUYA

15. Ano an nagkapirang dahilan kun taano ta an mga elder nagsusungko sa pagpastor?

15 An marahay na pastor alistong minatabang kun an sarong karnero nakulgan o may hilang. Kaagid kaiyan, an mga elder kaipuhan man na magtao tulos nin atensiyon sa siisay man sa kongregasyon na nagsasakit o nangangaipo nin espirituwal na tabang. An mga gurang na asin may hilang tibaad mangaipo nin atensiyon dapit sa pang-aroaldaw na pangangaipo ninda, pero nangurugnang kaipuhan ninda an espirituwal na tabang asin pagparigon. (1 Tes. 5:14) An hoben na mga miyembro kan kongregasyon tibaad napapaatubang sa kadipisilan, siring baga kan  paglaban sa ‘mga hurot nin [pagkahoben].’ (2 Tim. 2:22) Huli kaini, kaiba sa pagpastor an pagbisita sa mga miyembro kan kongregasyon sa pana-panahon, sa katuyuhan na masabutan an sitwasyon ninda asin dagkahon sinda paagi sa angay na konseho sa Kasuratan. Kun tinatawan tulos nin atensiyon an siring na mga sitwasyon, dakul na problema an mareresolberan bago pa iyan grumabe.

16. Kun nangangaipo nin espirituwal na tabang an sarong miyembro kan kongregasyon, ano an puwedeng gibuhon nin mga elder?

16 Paano kun huli sa problema namemeligro na an espirituwal na salud nin sarong miyembro kan kongregasyon? ‘May naghihilang diyan sa saindo?’ an hapot kan kagsurat sa Bibliya na si Santiago. ‘Apudon niya an mga magurang [sa kongregasyon]; asin sinda mamibi manungod saiya, na lahidan siya nin lana sa ngaran nin Kagurangnan. Asin an pamibi nin pagtubod maligtas sa naghihilang, asin babangunon siya nin Kagurangnan; asin kun siya nakaginibo nin mga kasalan, iyan ipapatawad saiya.’ (Sant. 5:14, 15) Dawa kun dai ‘apudon’ nin sarong may hilang sa espirituwal ‘an mga magurang,’ maninigo na siya tabangan tulos ninda oras na maaraman ninda an sitwasyon niya. Kun an mga elder namimibi kaiba kan, asin para sa mga tugang saka sinusuportaran sinda sa panahon nin pangangaipo, ipinapahiling kan mga elder na sinda nakakarepresko sa espirituwal patin nakakaparigon sa mga pinangangatamanan ninda.—Basahon an Isaias 32:1, 2, BPV. *

17. Kun inaarog nin mga elder an “dakulang pastor,” ano an nagigin resulta?

17 Sa gabos na ginigibo nin Kristiyanong mga pastor sa organisasyon ni Jehova, nagmamaigot sindang arugon an “dakulang pastor,” si Jesu-Cristo. Paagi sa espirituwal na tabang kan may katungdan na mga lalaking ini, nakikinabang na marhay an aripumpon asin padagos na nagigin makusog. Huli sa gabos na ini, nagpapasalamat kita asin napapahirong umawon an satong daing kaagid na Pastor, si Jehova.

[Mga nota sa ibaba]

^ par. 4 1 Pedro 5:2, 3 (NW): “Pasturan nindo an aripumpon nin Diyos na nasa pangangataman nindo, bakong dahil sa napipiritan kamo, kundi gikan sa buot; ni dahil sa pagkamuot sa madayang pakinabang, kundi dahil gustong-gusto nindo; ni nagpapakangkagurangnan sa mga mana gikan sa Diyos, kundi nagigin mga halimbawa sa aripumpon.”

^ par. 16 Isaias 32:1, 2, (An Marahay na Bareta Biblia): “Maabot an panahon na magkakaigwa nin hade na mamamayo sa katanosan, asin mga lider na mamamayo sa hustisya. An lambang saro sa sainda makakaagid sa sarong lugar na pailihan sa doros asin sa sarong lugar na matatagoan kun igwa nin bagyo. Makakaarog sinda sa mga salog na nagbubulos sa desyerto, siring sa lindong nin sarong dakulang gapo sa lugar na mayo nin anoman na masisirongan.”