Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Nobyembre 2013

Paano ta ikakapahiling an pag-apresyar sa pagigin mapasensiya nin Diyos mantang hinahalat niyatong humiro si Jehova laban sa maraot na sistemang ini? Paano pinapasturan ngunyan ni Jehova asin ni Jesus an saindang aripumpon digdi sa daga?

“Magin Mapinamibi”

Taano ta maninigong padagos na mamibi an tunay na mga Kristiyano? Siisay an nakikinabang pag namimibi ka para sa iba?

Kun Paano Kita Makakatabang na Mapaniguan an Pangangaipo nin Iba

Aramon kun paano an kontribusyon sa pambilog na kinaban na gibuhon kan Mga Saksi ni Jehova nakakatabang na maasikaso an pisikal asin espirituwal na pangangaipo nin iba.

Paano Niyato Mapagdadanay an “Pagigin Mapaghalat”?

Anong mga pangyayari an magigin tanda kan katapusan kan satong paghalat ki Jehova na humiro laban sa maraot na sistemang ini? Paano ta ikakapahiling an pag-apresyar sa pagigin mapasensiya nin Diyos?

ISTORYA NIN BUHAY

An Paglilingkod sa Diyos Iyo an Bulong Niya!

Namundag si Onesmus na may hilang na osteogenesis imperfecta, o matapong mga tulang. Paano siya naparigon kan panuga nin Diyos na nasa Bibliya?

Pitong Pastor, Walong Duke—Kun Ano an Kahulugan Kaiyan Para sa Sato Ngunyan

Paano nagin marahay na mga pastor si Ezekias, Isaias, Miqueas, asin an mga prinsipe kan Jerusalem? Kiisay nagrerepresentar ngunyan an pitong pastor asin walong duke?

Kuyugon an mga Pastor ni Jehova

Ninombrahan kan banal na espiritu an Kristiyanong mga paraataman para pasturan an kongregasyon nin Diyos. Taano ta maninigong maghinanyog sa sainda an mga karnero?

Mga Pastor, Arugon an Pinakadakulang mga Pastor

Kun nangangaipo nin espirituwal na tabang an sarong miyembro kan kongregasyon, ano an puwedeng gibuhon nin mga elder? Paano maaarog nin mga elder an pinakadakulang mga Pastor, si Jehova asin si Jesu-Cristo?

HALI SA SAMONG ARCHIVE

“Garo Ako Baoo”

Sa pagtatapos kan 1929 nagkakrisis sa ekonomiya na nagresulta sa Great Depression sa bilog na kinaban. Paano nakayanan kan bilog na panahon na mga parahulit an siring na krisis?