Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

May Urog Ka Pa Daw na Magigibo Para Patanidan an Iba?

May Urog Ka Pa Daw na Magigibo Para Patanidan an Iba?

Sarong magayon na pelikula na daing tanog na may titulong A Trip Down Market Street an nakaakit sa mga nagdadalan huli sa ipinapahiling kaiyan na detalye kan aroaldaw na pamumuhay kaidto sa San Francisco, U.S.A., sa pagpupuon kan ika-20 siglo. An mga naggibo kan pelikula nagbugtak nin binibirik nin kamot na kamera sa inutan kan nag-aandar na cable car asin itinutok iyan sa matawong tinampo. Kaiba sa nakukuanan kan kamera an mga karitela na ginuguyod nin kabayo asin an inot na modelo nin mga awto, saka an mga namamakal pati mga nagtitinda nin diyaryo na naggigibo kan aroaldaw nindang mga aktibidad.

An makamumundo sa pelikula iyo na posibleng ginibo iyan kan Abril 1906, bago nangyari an nakakagadan na linog asin kasulo kan Abril 18 na guminadan nin rinibong tawo asin haros guminaba sa parteng iyan kan siyudad. An nagkapira sa maugmang mga lalawgon sa pelikula nabuhay na sana gayod nin dikit na aldaw. “Nahihiling ko sana an mga tawo sa pelikula,” an sabi ni Scott Miles, makuapo kan saro sa naggibo kan pelikula, “asin mayo sindang kaaram-aram sa mangyayari sainda. Asin dai mo mapugulan na mamundo para sainda.”

Mayong patanid, an linog kan 1906 asin kasulo na resulta kaiyan guminaba sa dakulang parte kan sentro nin San Francisco

Mahalagang pag-isipan an pagkakaagid kaiyan sa ngunyan. Dai ta man mapugulan na mamundo para sa kapwa ta. Ginigibo ninda an pang-aroaldaw na aktibidad na mayong kaaram-aram sa kalamidad na madalion nang umabot—an pagkalaglag kan sistemang ini nin mga bagay asin kan saindang paagi nin pamumuhay. Pero, bakong arog kan dai linalauman na linog, may halipot pang oportunidad na natatada para patanidan an satong kapwa dapit sa aldaw nin paghukom ni Jehova. Tibaad nagtatagama ka nin dikit na panahon kada semana para sa pagharong-harong, pero may urog ka pa daw na magigibo para patanidan an iba?

SI JESUS PIRMING ANDAM NA MAGHULIT

Mahalagang mangnuhon an halimbawa ni Jesus na siya pirming andam na maghulit. Naghulit siya sa siisay man na manuparan niya, magin sa parasingil nin buhis na naagihan niya sa tinampo o sa babayi na nanuparan niya sa bubon durante kan pahingalo sa udto. (Luc. 19:1-5; Juan 4:5-10, 21-24) Dawa kan mapahuruhayahay kutana si Jesus, gikan sa buot niyang binayaan an plano niya tanganing tukduan an iba. An pagmalasakit ni Jesus sa kapwa an nagpahiro saiya na magpatotoo nin lubos—bakong paramas sana. (Mar. 6:30-34) Paano inaarog ngunyan an pakamati ni Jesus nin pag-apura?

INAAPROBETSARAN NINDA AN LAMBANG OPORTUNIDAD

Si Melika nakaistar sa guwardiyadong marhay na apartment. An dakul sa mga kataid niya mga dayuhan  na estudyante na an numero kan mobile phone mayo sa direktoryo asin an pangaran mayo sa direktoryo kan lobby. Espesyal na oportunidad saiya na makapagpatotoo sa mga nakaistar duman mantang nasa lobby asin elebeytor. Sabi niya, “Minamansay ko iyan na personal kong teritoryo.” Nagdadara si Melika nin literatura sa nagkapirang lengguwahe, asin dakul an nag-aako nin mga tract asin magasin. Ipinapaisi niya man an Web site ta, an jw.org. Nakapuon siya nin nagkapirang pag-adal sa Bibliya.

Si Sonia alisto man na magpatotoo sa siisay man na puwede niyang makaulay. Nagtatrabaho siya sa clinic nin doktor, asin nagin pasuhan niya na lubos na magpatotoo sa lambang katrabaho niya. Inot, nagtao siya nin panahon para maaraman an mga pangangaipo asin interes kan kada saro. Dangan, ginagamit niya an pahingalo sa udto para magpatotoo sa kada saro sa sainda. Bilang resulta, nakapuon si Sonia nin duwang pag-adal sa Bibliya. Plano man niyang gamiton an mga pahingalo niya sa udto tanganing makaulay an mga naghahalat sa lobby kan medical center.

APROBETSARAN AN MGA OPORTUNIDAD

An saro sa nakaligtas sa linog kan 1906 inapod iyan na “an pinakateribleng kalamidad na nangyari kasuarin man sa sarong estado o siyudad.” Pero dai mahahaloy, an gabos na kalamidad magigin mayo lamang kun ikukumparar sa aldaw nin pamamalos na maabot sa gabos na ‘dai nakakamidbid sa Diyos.’ (2 Tes. 1:8) Mawot nanggad ni Jehova na magbago an isip asin puso kan mga tawo asin maghimati sa nagpapatanid na mensahe na ipinapaabot kan saiyang Mga Saksi.—2 Ped. 3:9; Kap. 14:6, 7.

Puwede mo daw aprobetsaran an lambang oportunidad na magpatotoo mantang ginigibo mo an saimong aroaldaw na aktibidad?

May pribilehiyo kang buklaton an mata kan mga tawo sa delikadong panahon niyato asin tabangan sinda na bayaan an saindang makasadiring interes para mahanap si Jehova. (Sof. 2:2, 3) Puwede mo daw aprobetsaran an lambang oportunidad na magpatotoo sa mga katrabaho, kataraid, asin sa nanunuparan mo mantang ginigibo mo an saimong aroaldaw na aktibidad? Urog pa daw an gigibuhon mo para patanidan an iba?