Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 ISTORYA NIN BUHAY

Nakakakontento an Pagsarig ki Jehova

Nakakakontento an Pagsarig ki Jehova

Kun beses, an buhay daing kasiyertuhan, asin masakit pa nganing pakibagayan. Pero binebendisyunan ni Jehova idtong mga nagsasarig saiya imbes na sa sadiri nindang pakasabot. Ini an naeksperyensiyahan ming mag-agom sa halawig asin nakakakontento ming buhay. Uni an halipot na istorya kan samong buhay.

NAGKAMIDBIDAN an sakong ama asin ina kan 1919 sa kumbensiyon kan Internasyonal na Mga Estudyante sa Bibliya sa Cedar Point, Ohio, U.S.A. Dai nahaloy, ikinasal sinda kan taon man sanang iyan. Namundag ako kan 1922, asin pakalihis nin duwang taon, namundag an tugang kong si Paul. Namundag an agom kong si Grace kan 1930. An mga magurang niyang si Roy asin Ruth Howell pinadakula bilang Mga Estudyante sa Bibliya, asin an mga apuon niya Mga Estudyante man sa Bibliya saka katuod ni Brother Charles Taze Russell.

Namidbid ko si Grace kan 1947, asin ikinasal kami kan Hulyo 16, 1949. Bago kami ikinasal, prangka ming pinag-ulayan an manungod sa samong puturo. Napagdesisyunan ming lumaog sa bilog na panahon na ministeryo asin dai magkaaki. Kan Oktubre 1, 1950, nagpuon kaming magpayunir. Dangan kan 1952, naimbitaran kami sa pansirkitong gibuhon.

BILANG NAGBIBIYAHENG PARAATAMAN ASIN PAGSASANAY SA GILEAD

Pareho ming namatian na kaipuhan mi nin dakul na tabang tanganing magibo an bagong asignasyon na ini. Mantang nakakanuod ako sa eksperyensiyadong mga tugang, naghagad man ako nin tabang para ki Grace. Nagrani ako ki Marvin Holien, sarong haloy nang amigo kan pamilya mi na naglingkod man bilang nagbibiyaheng paraataman, asin naghapot ako saiya: “Hoben pa si Grace saka kulang pa sa eksperyensiya. May mairerekomendar ka daw na puwede niyang makaiba nin dikit sanang panahon para magsanay saiya?” “Igwa,” an sabi niya. “Si Edna Winkle eksperyensiyadong payunir. Makakatabang siyang marhay saiya.” Kan huri, ini an sabi ni Grace dapit ki Edna: “Natabangan niya akong magin komportable sa pakikipag-ulay sa harong-harong, mahusay siyang magsimbag sa mga pagkontra, asin tinukduan niya ako na magdangog sa kagharong para makasimbag ako nin tama. Siya talaga an kaipuhan ko!”

Puon sa wala: Si Nathan Knorr, Malcolm Allen, Fred Rusk, Lyle Reusch, Andrew Wagner

Naglingkod kami ni Grace sa duwang sirkito sa estado nin Iowa, kaiba an parte kan mga estado nin Minnesota asin South Dakota. Dangan ibinalyo kami sa New York Circuit 1, na kaiba an Brooklyn asin Queens. Nungka ming malilingawan an namatian  ming pagkadaing eksperyensiya sa asignasyon na iyan. Kaiba sa sirkito an Kongregasyon nin Brooklyn Heights, na nagtitiripon sa Kingdom Hall sa Bethel asin igwa nin dakul na eksperyensiyadong miyembro kan pamilyang Bethel. Pagkatapos kan inot kong pahayag sa paglilingkod sa kongregasyon na iyan, duminulok sako si Brother Nathan Knorr asin sinabi an arog kaini: “Malcolm, tinawan mo kami nin konseho na dapat ming gibuhon, asin tama iyan. Tandaan mo, kun dai mo kami tatabangan paagi sa pagtao nin mabuot na konseho, dikit lang an maitatabang mo sa organisasyon. Ipadagos mo an marahay mong ginigibo.” Pagkatapos kan pagtiripon, sinabi ko ini ki Grace. Kan makasakat na kami sa kuwarto mi sa Bethel, napahibi kami sa pangluluya huli sa kahaditan.

“Kun dai mo kami tatabangan paagi sa pagtao nin mabuot na konseho, dikit lang an maitatabang mo sa organisasyon. Ipadagos mo an marahay mong ginigibo”

Pakalihis nin pira sanang bulan, nakaresibi kami nin surat na nag-iimbitar samo na umatender sa ika-24 klase kan Paadalan nin Gilead, na magradwar sa Pebrero 1955. Bago magduman, sinabi samo na an pagsasanay samo bako man talagang para andamon kami na magin misyonero. Imbes, matabang iyan samo na magin mas epektibo bilang nagbibiyaheng paraataman. An pag-adal diyan sarong marahayon pero nakakapakumbabang eksperyensiya.

Si Fern asin George Couch kaiba kami ni Grace sa Gilead, 1954

Kan matapos mi na an pag-adal, naasignaran kami na maglingkod sa pandistritong gibuhon. Kaiba sa distrito mi an mga estado nin Indiana, Michigan, asin Ohio. Dangan, kan Disyembre 1955, nasurpresa kami kan makaresibi kami nin surat hali ki Brother Knorr na nagsasabi: “Prangka mong sabihon an nasa buot mo, saka magin onesto ka sako ngunyan. Sabihon mo sako kun gusto mong maglingkod sa Bethel asin magdanay digdi . . . o kun gusto mong madestino sa ibang nasyon pagkatapos mong maglingkod sa Bethel nin halipot na panahon. Kun mas gusto mo an pandistrito asin pansirkitong gibuhon, gusto kong maaraman iyan.” Nagsimbag kami na mauugma kaming gibuhon an ano man na iasignar samo. Haros ensegida kaming pinareport sa Bethel!

NAKAKAUGMANG MGA TAON SA BETHEL

Kaiba sa maugmang mga taon ko sa Bethel an pagtao nin mga pahayag sa mga kongregasyon, asembleya saka kumbensiyon sa bilog na Estados Unidos. Nagkaigwa ako nin kabtang sa pagsasanay asin pagtabang sa dakul na hoben na lalaki na pag-abot nin panahon nagsaabaga nin darakulang responsabilidad sa organisasyon ni Jehova. Pag-abot nin panahon, nagin sekretaryo ako ni Brother Knorr sa opisina na nag-oorganisar kan pambilog na kinaban na paghuhulit.

Paglilingkod sa Service Department, 1956

Para sako, nakakagaya-gayang marhay an mga taon nin paglilingkod sa Service Department. Nakatrabaho ko diyan si T. J. (Bud) Sullivan. Dakul na taon na siyang nagin paraataman kan departamentong iyan.  Pero may mga iba pa na sa sainda dakul akong nanudan. An saro sa sainda iyo si Fred Rusk na naasignaran na magsanay sako. Nakakaugmang girumdumon na hinapot ko siya kaidto, “Fred, ta’no ta dakulon kang binabago sa nagkapira sa mga surat ko?” Napangisi siya, pero sinabi niya an nakakapagpaisip na mga tataramon na ini, “Malcolm, kun may sinasabi ka sa berbal na paagi, puwede mong ipaliwanag iyan nin mas urog pa, pero kun isinusurat mo iyan, lalo na kun hali digdi, dapat detalyado iyan asin daing sala sagkod sa mapupuwede.” Dangan mabuot niyang sinabi, “Dai ka maghadit—marahay an ginigibo mo, saka maabot an panahon, magigin mahusay ka.”

Sa paglihis nin mga taon sa Bethel, naasignaran si Grace nin manlain-lain na gibuhon, kaiba an pagigin housekeeper, na nag-aasikaso sa kalinigan kan mga kuwarto sa Bethel. Nauugma siya sa trabahong iyan. Sagkod ngunyan, kun may nakakaulay kaming mga tugang na lalaki na hoben pa kan yaon kami kaidto sa Bethel, nakangirit na sinasabi ninda ki Grace, “Talagang tinukduan mo akong magpakaray nin higdaan. Ugmahon an sakong ina sa ginibo mo.” Nagustuhan man ni Grace an trabaho sa departamento nin Magasin, Correspondence, asin Tape Duplicating. An pag-asikaso sa lain-lain na asignasyon na idto nakatabang saiya na masabutan na ano man an ginigibo ta o sain man kita naglilingkod sa organisasyon ni Jehova, iyan sarong pribilehiyo asin bendisyon. Sagkod ngunyan, arog kaiyan an sabuot niya.

MGA PAGLILIWAT NA GINIBO MI

Kan kabangaan kan dekada nin 1970, narealisar mi na nangangaipo nin urog na atensiyon an mga magurang ming nagkakaedad na. Pag-abot nin panahon, kinaipuhan ming gumibo nin dipisil na desisyon. Habo ming bayaan an Bethel asin an mga kapwa mi lingkod ni Jehova na namutan mi nang marhay. Pero, aram ko na responsabilidad kong atamanon an mga magurang mi. Kaya, nag-abot an panahon na binayaan mi an Bethel, pero naglalaom kami na kun magbago an sitwasyon mi, tibaad makabalik kami.

Tanganing masuportaran an mga pangangaipo mi, nagin ahente ako nin insurance. Dai ko malilingawan an sinabi sako kan sarong manedyer kan ako nasa training: “Mahalagang parte kan negosyong ini an pakikipag-ulay sa mga tawo kun banggi. Diyan mo manunuparan an mga tawo. Mayo nang mas importante pa kisa sa pagigin presente kada banggi, na nakikipag-ulay sa mga tawo.” Nagsimbag ako, “Aram kong nagtataram ka base sa eksperyensiya asin iginagalang ko iyan. Pero may mga responsabilidad man ako sa espirituwal na mga bagay na dai ko pa lamang pinabayaan, asin habo kong punan iyan ngunyan. May mga banggi na matrabaho ako, pero pag Martes saka Huwebes na banggi, kaipuhan kong mag-atender nin mahalagang mga pagtiripon.” Talagang binendisyunan ako ni Jehova sa dai pagpalta sa mga pagtiripon para magtrabaho.

Yaon kami sa kataid kan sakong ina kan magadan siya sa nursing home kan Hulyo 1987. Nagdulok ki Grace an head nurse asin nagsabi: “Mrs. Allen, magpuli ka na saka magpahingalo. Aram man kan gabos  na yaon ka pirmi para sa panugangan mo. Magkaigwa ka nin matuninong na isip asin satispaksiyon ta talagang inataman mo siya.”

Kan Disyembre 1987, nag-fill-out kami nin aplikasyon para maglingkod giraray sa Bethel, an gustuhon ming lugar. Pero pirang aldaw sana an nakalihis, na-diagnose na may kanser sa bituka si Grace. Pagkatapos maoperaran asin mapangganang nakabawi, idineklarar na mayo na siyang kanser. Miyentras tanto, nakaresibi kami nin surat hali sa Bethel na nagrerekomendar na ipadagos mi an samong ministeryo kaiba kan lokal na kongregasyon. Determinado kaming ipadagos an samong aktibidad na pang-Kahadian.

Pag-abot nin panahon, nagkaoportunidad akong magtrabaho sa Texas. Nagdesisyon kaming maglipat ta makakarahay samo an mas mainit na klima duman, asin iyo man nanggad. Digdi sa Texas, mga 25 taon mi nang kairiba an mga may pagmakulog na mga tugang na sa sainda nagin dayupot kaming marhay.

MGA LEKSIYON NA NANUDAN MI

Nagkakanser si Grace sa bituka asin sa thyroid, asin kasuarin pa sana sa suso. Pero dai lamang siya nagreklamo sa nangyayari sa buhay niya o kinuwestiyon an prinsipyo nin pagkapayo asin pakikikooperar. Parati siyang hinahapot, “Ano an sekreto kan mapanggana nindong pag-aguman asin kan kaugmahan na hiling-hiling sa saindong duwa?” Nagtatao siya nin apat na dahilan: “Mag-best friend kami. Regular kaming nag-uulay aroaldaw. Gusto ming pirming nag-iibanan aroaldaw. Asin nungka kaming nagturog sa banggi na may raot nin buot sa kada saro.” Siyempre, paminsan-minsan, nagkukulog man an buot mi sa kada saro, pero nagpapatawadan kami saka linilingawan iyan—asin talagang epektibo iyan.

“Pirming magsarig ki Jehova asin akuon an mga itinutugot niya”

Sa gabos na kasakitan na inagihan mi, nagkapirang marahay na leksiyon an nanudan mi:

  1.  Pirming magsarig ki Jehova asin akuon an mga itinutugot niya. Nungkang magsarig sa sadiri mong pakasabot.—Tal. 3:5, 6; Jer. 17:7.

  2.  Magsarig sa Tataramon ni Jehova para sa paggiya, ano man an kalabot na isyu. Mahalagang marhay an pagkuyog ki Jehova asin sa mga ley niya. Duwa sana an pagpipilian—magigin makinuyog ka o dai.—Roma 6:16; Heb. 4:12.

  3.  An pinakamahalaga sa buhay iyo an pagkaigwa nin marahay na ngaran sa atubangan ni Jehova. Inuton an saiyang intereses, bako an paghanap nin materyal na mga kayamanan.—Tal. 28:20; Par. 7:1; Mat. 6:33, 34.

  4.  Ipamibi na magin mabunga asin aktibo sa paglilingkod ki Jehova sagkod sa pinakamakakaya nindo. Magpokus sa magigibo nindo, bako sa dai nindo magigibo.—Mat. 22:37; 2 Tim. 4:2.

  5.  Midbidon na mayo na nin ibang organisasyon na may bendisyon asin pabor ni Jehova.—Juan 6:68.

An kada saro samo ni Grace nakapaglingkod na ki Jehova nin labing 75 taon, asin bilang mag-agom, nakapaglingkod kami nin haros 65 taon. Totoong nagkaigwa kami nin marahayon na panahon sa paglilingkod ki Jehova na magkaibanan sa dakul na taon. Linalauman asin ipinapamibi mi na maeksperyensiyahan man kan gabos na tugang kun gurano kanakakakontento an buhay kun masarig ki Jehova.