Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Hapot Hali sa mga Parabasa

Hapot Hali sa mga Parabasa

Taano ta naghibi si Jesus bago niya buhayon liwat si Lazaro, siring kan nasambitan sa Juan 11:35?

Kun magadanan kita nin namumutan, natural sanang maghibi kita huli sa kapungawan. Dawa ngani padangat ni Jesus si Lazaro, naghibi siya bakong huli sa pagkagadan ni Lazaro kundi huli sa pagmalasakit niya sa mga nagadanan, arog kan ipinapahiling kan konteksto sa pagkasaysay ni Juan.—Juan 11:36.

Kan inot na mabaretaan ni Jesus na may hilang si Lazaro, dai siya naghidaling magduman tanganing paumayan ini. An pagkasaysay nagsasabi: ‘Kan madangog ngani [ni Jesus] na si Lazaro naghihilang, siya nag-untok pa nin duwang aldaw duman sa inuuntukan niya.’ (Juan 11:6) Taano ta nag-atraso si Jesus? May dahilan siya. Sinabi niya: ‘Ining hilang na ini bako para sa kagadanan, kundi para sa kamurawayan kan Diyos, tanganing huli kaini mapamuraway an Aki kan Diyos.’ (Juan 11:4, An Banal na Biblia) Kaya, katuyuhan ni Jesus na gamiton an kagadanan ni Lazaro ‘para sa kamurawayan kan Diyos.’ Paano? Magibo si Jesus nin pambihirang milagro paagi sa pagbuhay liwat sa namumutan niyang amigo hali sa lulubngan.

Sa pakikipag-ulay ni Jesus sa saiyang mga disipulo sa pangyayaring ini, ikinumparar niya an kagadanan sa pagturog. Kaya sinabi niya sa sainda na siya ‘maduman tanganing pukawon’ si Lazaro sa pagkaturog. (Juan 11:11) Para ki Jesus, an pagbuhay liwat ki Lazaro hali sa kagadanan ikakaagid sa pagpukaw nin sarong magurang sa saiyang aki hali sa halipot na pagkaturog. Kaya mayo siyang dahilan na ipagmundo an mismong kagadanan ni Lazaro.

Kun siring, ano an dahilan kan paghibi ni Jesus? Sa giraray, an simbag yaon sa konteksto. Kan manuparan ni Jesus an tugang ni Lazaro na si Maria asin mahiling ini pati an iba pa na nagtatangis, siya ‘nag-agrangay sa saiyang espiritu’ asin napurisaw. Huling nahiling ni Jesus an saindang grabeng kamunduan, nakulgan siya sagkod sa punto na siya ‘nag-agrangay sa espiritu.’ Iyan an dahilan kaya ‘nagtangis si Jesus.’ Nakulgan na marhay si Jesus kan mahiling niyang grabe an kamunduan kan namumutan niyang mga katuod.—Juan 11:33, 35.

An pagkasaysay na ini nagpapahiling na may kapangyarihan si Jesus na buhayon liwat asin tawan nin marahay na salud an satong mga namumutan sa maabot na bagong kinaban. Ipinapahiling man kaini na nakikisimpatiya si Jesus sa mga nawaran nin mahal sa buhay huli sa Adanikong kagadanan. Manunudan ta man digdi na maninigo kitang magmalasakit sa mga nagmumundo huli sa pagkagadan kan saindang namumutan.

Aram ni Jesus na bubuhayon niya liwat si Lazaro. Pero, naghibi siya huli sa hararom na pagkamuot asin pagmalasakit sa mga katuod niya. Kaagid kaiyan, ‘nagtatangis kita kaiba kan mga nagtatangis’ huli sa satong empatiya. (Roma 12:15) An siring na grabeng pagmundo dai nagpaparisa nin kawaran nin pagtubod sa paglaom na pagkabuhay liwat. Kun siring, angay nanggad na nagtao si Jesus nin halimbawa sa pagpahiling nin simpatiya para sa mga nagadanan paagi sa paghibi dawa ngani bubuhayon na niya si Lazaro.