Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Setyembre 2013

Pag-uulayan digdi kun paano magibo nin madunong na desisyon, papakusugon an relasyon ta ki Jehova Diyos, asin makikinabang sa mga pagirumdom Niya.

Makakatabang sa Saimo an Pagkakalain

Parating naggagamit si Jesus nin pagkakalain. Aramon kun paano ka puwedeng gumamit nin mga pagkakalain tanganing tabangan an iba na makanuod kan katotoohan sa Bibliya.

Mapagtitiwalaan an mga Pagirumdom ni Jehova

Pirming naggagamit si Jehova nin mga pagirumdom tanganing giyahan asin direhiran an saiyang banwaan. Taano ta makakapagtiwala kita sa mga pagirumdom nin Diyos ngunyan?

Ipaggaya-gaya kan Saimong Puso an mga Pagirumdom ni Jehova

Nauugma daw kitang sunudon an mga tugon ni Jehova, o kun minsan daw minamansay ta iyan na pagabat? Paano ta mapapakusog an satong pagtitiwala sa saiyang mga pagirumdom?

Ika Daw Naliwat Na?

Taano ta kaipuhan na “maliwat” an gabos na Kristiyano? Ano an kalabot sa pagliliwat na ini, asin paano ini puwedeng mangyari sa sato?

Gumibo nin Madunong na Personal na mga Desisyon

Paano ta masisigurado na an satong mga desisyon kauyon kan kabutan nin Diyos? Ano an makakatabang sa sato na panindugan an satong mga desisyon?

An Pagpapayunir Nagpapakusog kan Satong Relasyon sa Diyos

Aramon an walong paagi kun paano mapapakusog kan pagpapayunir an saimong relasyon ki Jehova. Ano an makakatabang sa saimo na magpadagos sa nakakakontentong paglilingkod na ini?

Hapot Hali sa mga Parabasa

Taano ta naghibi si Jesus bago niya buhayon liwat si Lazaro, siring kan nasambitan sa Juan 11:35?