Angay daw para sa Kristiyanong mga magurang na magtaid sa saiyang tiwalag na aki durante kan mga pagtiripon kan kongregasyon?

Mayo nin dahilan na mahadit nin labi-labi kun sain matukaw an natiwalag durante kan pagtiripon sa Kingdom Hall. Hinihinguwang marhay kan magasin na ini na dagkahon an Kristiyanong mga magurang na tabangan sa espirituwal an natiwalag nindang aki na kaiba pa sa harong kun iyan angay na gibuhon. Arog kan sinabi sa pahina 19 asin 20 kan isyu kan The Watchtower na Nobyembre 15, 1988, puwede pa ngani na magkondukta an mga magurang nin pag-adal sa Bibliya sa tiwalag na menor de edad na kaiba pa ninda sa harong. Linalauman na sa siring na paagi, an aki matatawan nin pamparigon sa buot na kaipuhan tanganing itama an saiyang dalan.

Kun mapadapit sa kun sain matukaw durante kan mga pagtiripon sa Kingdom Hall, garo rasonable sana na an tiwalag na menor de edad magtukaw nin tuninong kataid kan saiyang mga magurang. Mantang bako man kahagadan na an tiwalag magtukaw sa likod, mayo man nin sala kun an tiwalag na aki matukaw kataid kan saiyang mga magurang, sain man sinda magtukaw. Mantang inaasikaso kan mga magurang an espirituwalidad kan saindang aki, gusto nindang masigurado na nakikinabang siya nin lubos sa mga pagtiripon. Makakatabang sa bagay na ini an pagtukaw kan aki sa kataid ninda imbes na pabayaan siyang magtukaw dawa sain.

Pero, paano kun an tiwalag na aki bako nang kaiba kan mga magurang sa harong? May pagkakaiba daw an sitwasyon na ini? Kan nakaagi, malinaw na sinabi kan satong mga publikasyon an tamang atitud na maninigong ipahiling nin sarong Kristiyano kun mapadapit sa pakikiasosyar sa sarong tiwalag na kapamilya na dai kaiba sa harong. * Pero, an pagtukaw nin tuninong kan tiwalag sa kataid kan mga kapamilya niya durante nin pagtiripon lain na marhay sa dai kinakaipuhan na paghanap nin oportunidad kan kapamilya niya na makaiba-iba siya. Kun an maimbod na mga miyembro kan pamilya igwa nin tamang atitud sa natiwalag na kapamilya asin hinihinguwa nindang sunudon an hatol na suno sa Kasuratan dapit sa pakikiasosyar sa saiya, garo mayo man dahilan na mahadit.—1 Cor. 5:11, 13; 2 Juan 11.

Mayo nin dahilan na mahadit kun an tiwalag magtaid man sa kapamilya niya o sa siisay man na iba pang miyembro kan kongregasyon sagkod na tama an paggawi niya. An pagbugtak nin restriksiyon kun sain matukaw puwedeng magbangon nin manlain-lain na problema, depende sa kamugtakan. Kun an gabos na presente, kaiba an maimbod na mga kapamilya, naghihinguwang igalang an mga prinsipyo sa Bibliya dapit sa pagtitiwalag, asin dai iyan nagigin singkugan sa mga tugang, dai kaipuhan na magin isyu kun sain matukaw an mga nag-aatender sa Kristiyanong mga pagtiripon. *

^ par. 5 Hilingon an The Watchtower, Setyembre 15, 1981, pahina 29 asin 30, pati an librong “Magdanay Kamo sa Pagkamoot nin Dios,” pahina 207-209.

^ par. 6 Pagbabago ini sa ipinublikar sa The Watchtower na Abril 1, 1953, pahina 223.