Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 HALI SA SAMONG ARCHIVE

Naugmang Marhay an Hadi!

Naugmang Marhay an Hadi!

NANGYARI ini kan Agosto 1936 sa Kraal o solar kan Hadi sa Swaziland. Gamit an awtong may loudspeaker, pinapatanog pa sana ni Robert asin George Nisbet an mga rekording nin musika na sinundan kan irinekord na mga pahayag ni Brother J. F. Rutherford. Naugmang marhay si Hading Sobhuza II. “Supugon kami ta dai mi magigibo an gusto kan Hadi,” an paliwanag ni George, “gusto niyang bakalon an record player, mga rekording, asin an loudspeaker na ginagamit sa pagpahayag kan mensahe kan Kahadian!”

Naghagad nin dispensa si Robert ta an mga ini dai ipinapabakal. Taano? Huling may kagsadiri na kan mga kagamitan na ini. Gustong maaraman kan Hadi kun siisay idto.

Nagsimbag si Robert, “An gabos na iyan pagsadiri nin ibang Hadi.” Dangan naghapot si Sobhuza kun siisay an Hading idto. “Siya si Jesu-Cristo, an Hadi kan Kahadian nin Diyos,” an sabi ni Robert.

“Ah, saro siyang dakulang Hadi,” an may hararom na paggalang na pagrekonoser ni Sobhuza. “Habo kong kuanon an ano man na pagsadiri niya.”

Nagsurat si Robert: ‘Hangang-hanga ako sa ugali kan Panginot na Namumuon, na si Hading Sobhuza. Matibayon siyang mag-Ingles, bako lamang maabhaw o orgulyoso asin prangka nanggad saka madaling dulukon. Nag-ulay kami sa opisina niya sa laog nin mga 45 minutos, mantang nagpapatugtog nin musika si George sa luwas.’

‘Pagtaod-taod kan aldaw na idto,’ an sabi pa ni Robert, ‘nagduman kami sa Swazi National School kun sain magayunon an nagin eksperyensiya mi. Nagpatotoo kami sa prinsipal, asin tulos siyang naghinanyog. Kan sinambit mi an dapit sa record player asin inalok na ipadangog an mga rekording sa bilog na eskuwelahan, naugma siyang marhay saka ipinaapod an haros sanggatos na estudyante na magturukaw sa duot tanganing magdangog. Sinabi sa samo na itinutukdo sa mga lalaki sa hayskul an agrikultura, pagtanom, pagkarpintero, pagtugdok, Ingles, asin aritmetika; sa mga babayi man itinutukdo an pag-aling, gibuhon sa harong, asin iba pang kapakipakinabang na trabaho.’ An nag-establisar kan eskuwelahan iyo an lola kan Panginot na Namumuon. *

Mga estudyante sa hayskul na nag-atender sa pampublikong pahayag sa Swaziland kan 1936

Kaidto pang 1933, maugma nang naghihinanyog si Hading Sobhuza sa mga payunir na nagdadalaw sa Kraal kan Hadi. Sarong beses, tiniripon pa ngani niya an saiyang personal na guwardiya  na kompuwesto nin 100 na parapakilaban tanganing magdangog kan irinekord na mensahe kan Kahadian. Nagkua siya nin subskripsiyon kan satong mga magasin asin nag-ako nin literatura. Dai lang nahaloy haros nakumpleto na kan Hadi an teokratikong librarya! Apuwera kaiyan, dai niya iyan hinali dawa ipinagbawal kan kolonyal na gobyerno nin Britania an satong literatura durante kan ikaduwang giyera mundiyal.

Padagos na maugmang inako ni Hading Sobhuza II an mga Saksi na nagdadalaw sa Kraal kan Hadi sa Lobamba, na ipinapaapod pa ngani an mga klerigo para magdangog nin mga pahayag sa Bibliya. Mantang tinutukar kan sarong Saksi na taga duman na si Helvie Mashazi an Mateo kapitulo 23, sarong grupo nin klerigo an anggot na nagsaliot asin pirit siyang pinapatukaw. Pero nakiaram an Hadi dangan sinabihan si Brother Mashazi na magpadagos. Sinabihan pa kan Hadi an mga nagdadangog na isurat an gabos na teksto sa Bibliya na sinambit sa pahayag!

Sa saro pang pagkakataon, pakadangog kan pahayag nin sarong brother na payunir, binaliktad kan apat na klerigo na yaon duman an kuwelyo ninda dangan nagsabi: “Bako na kaming mga klerigo kundi mga Saksi ni Jehova na ngunyan.” Dangan hinapot ninda an payunir kun igwa siya nin ano man na librong kapareho kan sa Panginot na Namumuon.

Puon kan dekada nin 1930 sagkod na siya magadan kan 1982, iginalang kan Panginot na Namumuon an mga Saksi ni Jehova asin dai niya itinugot na persegiron sinda huli sa dai paggibo nin mga ritwal kan mga Swazi. Kaya, may marahay na dahilan an mga Saksi na magpasalamat sa saiya, asin nagmundo nanggad sinda sa pagkagadan niya.

Sa kapinunan nin 2013, may labi nang 3,000 na parabalangibog kan Kahadian sa Swaziland. Sa labi pa sanang sarong milyon na residente, an nasyon na ini may proporsiyon na 1 parahayag sa kada 384 kan populasyon. Labing 260 payunir an sibot sa 90 kongregasyon, asin 7,496 an nag-atender sa Memoryal kan 2012. Malinaw na may dakulang potensiyal para sa urog na pag-uswag. Sarong masarig na pundasyon nanggad an naestablisar durante kan inot na mga pagdalaw na idto sa Swaziland kan dekada nin 1930.—Hali sa samong archive sa Aprika del Sur.

^ par. 8 The Golden Age, Hunyo 30, 1937, pahina 629.