Pirang beses mo nang nasabi iyan sa sadiri mo o sa iba kun binubuklat mo an bagong isyu kan magasin na ini? An magagayon na ritrato na maingat na ginibo o pinili ilinaag diyan na igwa nin katuyuhan. Pantabang iyan sa pagtutukdo tanganing kita paisipon asin mapahiro an buot. Nangurugnang makakatabang iyan pag kita nag-aandam asin nagpapartisipar sa Pag-adal sa Torrengbantayan.

Halimbawa, pag-isipan kun taano ta an inot na ritrato sa kada artikulong pag-aadalan iyo an pinili para sa artikulong iyan. Ano an ilinaladawan kaiyan? Ano an koneksiyon kaiyan sa titulo kan artikulo o sa pinakatemang teksto? Sa iba pang mga ritrato, isipon kun ano an koneksiyon kan kada saro kaiyan sa temang pinag-uulayan asin sa saimo mismong buhay.

Gugustuhon kan namamayo sa Pag-adal sa Torrengbantayan na tawan nin oportunidad an kongregasyon na komentuhan an kada ritrato, sabihon kun ano an koneksiyon kaiyan sa leksiyon o kun ano an epekto kaiyan sa sainda personalmente. Kun minsan, sinasabi sa kapsiyon kun sa arin na parapo konektado an ritrato. Sa ibang mga ritrato, puwedeng magdesisyon an namamayo kun sain na parapo pinakamarahay na pag-ulayan an kada saro kaiyan. Sa siring, an gabos lubos na makikinabang sa ginibong paagi tanganing an mga leksiyon na yaon sa Tataramon nin Diyos magin malinaw sa isip kan mga nagbabasa.

Arog kaini an pagkasabi nin sarong brother, “Pagkatapos mabasa an sarong artikulo na magayon an pagkagibo, an mga ritrato iyo an garo icing sa keyk.”