Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Siisay Man Nanggad an Maimbod Asin Mapagmansay na Uripon?

Siisay Man Nanggad an Maimbod Asin Mapagmansay na Uripon?

‘Kaya siisay an uripon na maimbod asin madunong [“maimbod asin mapagmansay na uripon,” NW] na pinagkatiwalaan nin saiyang kagurangnan kan saiyang [mga lingkod sa] harong?’—MAT. 24:45.

1, 2. Anong pinakapaagihan an ginagamit ni Jesus sa pagpakakan sa sato ngunyan, asin taano ta mahalagang marhay na mamidbid ta an pinakapaagihan na iyan?

“ARAM nindo mga tugang, dai ko na mabilang kun pirang beses na nindo akong tinawan nin mga artikulo na igwa kan impormasyon na kaipuhan kong marhay, asin tamang-tama an pag-abot kaiyan.” Iyan an sinabi nin sarong sister sa saiyang surat sa satong pambilog na kinaban na opisina bilang pag-apresyar sa mga tugang na nagtatrabaho duman. Arog man daw kaiyan an namamatian nindo? An dakul sa sato iyo. Makangalas daw iyan? Bako man.

2 An inaako niyatong napapanahon na espirituwal na kakanon pruweba na inuutob ni Jesus bilang Payo kan kongregasyon an saiyang panuga na pakakanon kita. Paagi kiisay niya iyan ginigibo? Kan sambiton ni Jesus an tanda kan saiyang presensiya, sinabi niya na gagamiton niya an “maimbod asin mapagmansay na uripon” tanganing magtao nin “kakanon sa [tamang] panahon” sa saiyang mga lingkod sa harong. * (Basahon an Mateo 24:45-47.) An maimbod na uripon na iyan an pinakapaagihan ni Jesus sa pagpakakan sa saiyang tunay na mga parasunod sa panahon na ini kan katapusan. Mahalagang marhay na mamidbid ta an maimbod na uripon. An satuyang espirituwal na salud asin relasyon sa Diyos nakadepende sa pinakapaagihan na ini.—Mat. 4:4; Juan 17:3.

3. Ano an dating paliwanag kan mga publikasyon ta manungod sa ilustrasyon dapit sa maimbod na uripon?

3 Kun siring, paano niyato sasabuton an ilustrasyon ni Jesus manungod sa maimbod na uripon? Dati, arog kaini an paliwanag kan satong mga publikasyon: Kan Pentecostes 33 C.E., ninombrahan ni Jesus an maimbod na uripon na mamahala sa saiyang mga lingkod sa harong. An uripon iyo an gabos na linahidan na Kristiyano sa daga bilang sarong grupo sa arin man na partikular na panahon puon kaidto. An mga lingkod sa harong  iyo an mga linahidan bilang indibidwal. Kan 1919, ninombrahan ni Jesus an maimbod na uripon na mamahala sa ‘gabos niyang rugaring’ o pagsadiri—an gabos na intereses kan saiyang Kahadian digdi sa daga. Minsan siring, an urog pang maingat na pag-adal asin may pamimibing paghurop-hurop nagpaparisa na kaipuhan linawon an pakasabot ta sa mga tataramon ni Jesus manungod sa maimbod asin mapagmansay na uripon. (Tal. 4:18) Siyasaton niyato an ilustrasyon asin kun paano kita kalabot diyan, sa langit man o sa daga an paglaom ta.

KASUARIN NAUTOB AN ILUSTRASYON?

4-6. Taano ta puwede kitang magkongklusyon na an ilustrasyon ni Jesus dapit sa maimbod na uripon nagpuon sanang mautob pagkatapos kan 1914?

4 Ipinapahiling kan konteksto kan ilustrasyon dapit sa maimbod asin mapagmansay na uripon na nagpuon iyan mautob, bako kan Pentecostes 33 C.E., kundi sa panahon na ini kan katapusan. Hilingon ta kun paano kita ginigiyahan kan Kasuratan sa kongklusyon na ini.

5 An ilustrasyon dapit sa maimbod na uripon kabtang kan hula ni Jesus manungod sa ‘tanda kan saiyang pagpadigdi [“presensiya,” NW] asin kan katapusan nin kinaban.’ (Mat. 24:3) An inot na porsiyon kan hula, na mababasa sa Mateo 24:4-22, igwa nin duwang kautuban—inot, kan mga taon puon 33 C.E. sagkod 70 C.E., asin ikaduwa, sa mas mahiwas na paagi sa panahon niyato. An buot sabihon daw kaini may duwang kautuban man an mga tataramon ni Jesus manungod sa maimbod na uripon? Dai.

6 Puon sa Mateo 24:29, an mga tataramon ni Jesus panginot na nakapokus sa mga mangyayari sa panahon niyato. (Basahon an Mateo 24:30, 42, 44.) Manungod sa mangyayari sa dakulang kahurasaan, sinabi niya na ‘mahihiling kan mga tawo an Aki nin tawo na minadigdi sa mga panganuron nin langit.’ Dangan, para sa mga nabubuhay sa panahon kan huring mga aldaw, sinadol niya sinda na magin mapagbantay, na sinasabi: ‘Dai nindo naiisihan kun sa anong aldaw madigdi an saindong Kagurangnan’ asin, ‘Sa oras na dai nindo pinaghuna, an Aki nin tawo madigdi.’ * Sa kontekstong ini—mantang nagtataram manungod sa mga mangyayari sa huring mga aldaw—sinambit ni Jesus an ilustrasyon dapit sa maimbod na uripon. Kun siring, puwede kitang magkongklusyon na an mga tataramon niya manungod sa maimbod na uripon na iyan nagpuon sanang mautob pakatapos na magpuon an huring mga aldaw kan 1914. Rasonable an kongklusyon na iyan. Taano?

7. Anong mahalagang hapot an naglataw sa pagpuon kan panahon nin pag-ani, asin taano?

7 Pag-isipan nin madali an hapot: ‘Kaya siisay an uripon na maimbod asin madunong?’ Kan inot na siglo, mayong kadurudahilan na ihapot iyan. Arog kan nasambitan sa sinundan na artikulo, an mga apostol nakakagibo nin mga milagro asin puwede pa ngani nindang ipasa sa iba an milagrosong mga balaog, na patunay na yaon sa sainda an suporta nin Diyos. (Gui. 5:12) Kaya, mayong dahilan an siisay man na maghapot kun siisay man nanggad an ninombrahan ni Cristo na manginot. Alagad kan 1914, lain nang marhay an sitwasyon. An panahon nin pag-ani nagpuon kan taon na iyan. Panahon na para isuway an duot sa trigo. (Mat. 13:36-43) Sa pagpuon kan panahon nin pag-ani, sarong mahalagang hapot an naglataw: Mantang dakulon an imitasyon na mga Kristiyano na nagsasabing tunay daa sindang mga parasunod ni Jesus, paano mamimidbid an trigo—an linahidan na mga Kristiyano? An simbag makukua sa ilustrasyon dapit sa maimbod na uripon. An linahidan na mga parasunod ni Cristo iyo an mga basog sa espirituwal.

SIISAY AN MAIMBOD ASIN MAPAGMANSAY NA URIPON?

8. Taano ta angay sana na an maimbod na uripon kompuwesto nin linahidan na mga Kristiyano?

8 An maimbod na uripon siguradong kompuwesto nin linahidan na mga Kristiyano sa daga. Sinda inaapod na grupo nin mga ‘saserdoteng hadi’ na isinugo tanganing ‘“ipahayag an kalangkawan” kaidtong nag-apod sainda hali sa kadikluman pasiring sa makangangalas niyang ilaw.’ (1 Ped. 2:9) Angay sana na mga miyembro kan grupong ini nin mga ‘saserdoteng hadi’ an may direktang kabtang sa pagtutukdo kan katotoohan sa mga kapagtubod ninda.—Mal. 2:7; Kap. 12:17.

9. An gabos daw na linahidan na Kristiyano iyo an minakompuwesto kan maimbod na uripon? Ipaliwanag.

 9 An gabos daw na linahidan digdi sa daga iyo an minakompuwesto kan maimbod na uripon? Dai. An totoo, bakong gabos na linahidan may kabtang sa pagpaabot nin espirituwal na kakanon sa mga kapagtubod ninda sa bilog na daga. Kaiba sa trigo an linahidan na mga tugang na lalaki na tibaad naglilingkod bilang ministeryal na lingkod o elder sa lokal nindang kongregasyon. Nagtutukdo sinda sa harong-harong asin sa saindang kongregasyon, asin maimbod nindang sinusuportaran an pagdirehir hali sa pambilog na kinaban na opisina. Pero mayo sindang kabtang sa pagpaabot nin espirituwal na kakanon sa mga tugang sa bilog na kinaban. Kabilang man sa mga linahidan an mapakumbabang mga tugang na babayi, na dai nuarin man mapurbar na kuanon an papel na magtukdo sa kongregasyon.—1 Cor. 11:3; 14:34.

10. Siisay an maimbod asin mapagmansay na uripon?

10 Kun siring, siisay an maimbod asin mapagmansay na uripon? Kauyon kan paagi ni Jesus nin pagpakakan sa dakul paagi sa nagkapira, an uripon na iyan kompuwesto nin sadit na grupo nin linahidan na mga tugang na lalaki na direktang kalabot sa pagpreparar asin pagpaabot nin espirituwal na kakanon sa panahon kan presensiya ni Cristo. Puon sa kapinunan kan huring mga aldaw sagkod sa ngunyan, an linahidan na mga tugang na minakompuwesto kan maimbod na uripon naglilingkod na magkairibanan sa pambilog na kinaban na opisina. Sa nakaagi pa sanang mga dekada, an Namamahalang Grupo kan Mga Saksi ni Jehova naglilingkod bilang an uripon na iyan. Alagad mangnuhon na an tataramon na “uripon” sa ilustrasyon ni Jesus nasa pormang singular, na nagpaparisa na minsan ngani kompuwesto iyan nin nagkapirang indibidwal, minahiro iyan bilang sarong uripon. Kaya, an Namamahalang Grupo naggigibo nin mga desisyon bilang sarong grupo.

SAIRISAY AN MGA LINGKOD SA HARONG?

11, 12. (a) Sa anong duwang katungdan ninombrahan an maimbod asin mapagmansay na uripon? (b) Kasuarin ninombrahan ni Jesus an maimbod na uripon na mamahala sa saiyang mga lingkod sa harong, asin sairisay an pinili niyang magin kabilang sa uripon?

11 Mahalagang mangnuhon na sa ilustrasyon ni Jesus, an maimbod asin mapagmansay na uripon ninombrahan sa duwang magkalain na katungdan. Inot, tanganing pamahalaan an mga lingkod sa harong; ikaduwa, tanganing pamahalaan an gabos na pagsadiri kan kagurangnan. Huling an ilustrasyon nautob sana sa panahon na ini kan katapusan, an duwang pagnombra mangyayari pagkatapos kan 1914, sa panahon kan presensiya ni Jesus bilang makapangyarihan na hadi.

12 Kasuarin ninombrahan ni Jesus an maimbod na uripon na mamahala sa saiyang mga lingkod sa  harong? Tanganing masimbag iyan, kaipuhan tang balikan an 1914—an kapinunan kan panahon nin pag-ani. Arog kan tinukar sa inutan, kan panahon na iyan, dakul na grupo an nagsasabing mga Kristiyano daa sinda. Hali sa arin na grupo pipilion asin nonombrahan ni Jesus an maimbod na uripon? An hapot na iyan nasimbag kan siya asin an saiyang Ama magdatong asin magsiyasat kan templo, o espirituwal na areglo sa pagsamba, puon kan 1914 sagkod sa inot na kabtang kan 1919. * (Mal. 3:1) Naugma sinda sa sadit na grupo nin maimbod na mga Estudyante sa Bibliya na nagpahiling na nasa puso ninda si Jehova asin an Tataramon niya. Siyempre, kaipuhan sindang linigon, pero mapakumbaba nindang inako iyan durante kan halipot na panahon nin pagsiyasat asin pagdalisay. (Mal. 3:2-4) An maimbod na mga Estudyante sa Bibliya na idto tunay na arog-trigong mga Kristiyano. Kan 1919, na sarong panahon na may panibagong kaigutan sa espirituwal, nagpili sainda si Jesus nin may kakayahan na linahidan na mga tugang na lalaki tanganing magin an maimbod asin mapagmansay na uripon saka ninombrahan sinda na mamahala sa saiyang mga lingkod sa harong.

13. Sairisay an kabilang sa mga lingkod sa harong, asin taano?

13 Kun siring, sairisay an mga lingkod sa harong? Sa simpleng pagtaram, sinda an mga pinapakakan. Sa amay na kabtang kan huring mga aldaw, an mga lingkod sa harong gabos linahidan. Paghaloy-haloy, kaiba na sa mga lingkod sa harong an dakulang kadaklan nin ibang mga karnero. Ngunyan, ibang mga karnero na an dakulang mayoriya kan ‘sarong aripumpon’ na pinapanginutan ni Jesus. (Juan 10:16) An duwang grupo parehong nakikinabang sa iyo man sanang napapanahon na espirituwal na kakanon na ipinapaabot kan maimbod na uripon. Kumusta man an mga miyembro kan Namamahalang Grupo na iyo an minakompuwesto ngunyan kan maimbod asin mapagmansay na uripon? An mga tugang na ini kaipuhan man na pakakanon sa espirituwal. Kaya, mapakumbaba nindang inaako na bilang mga indibiduwal, sinda mga lingkod man sa harong arog kan iba pang tunay na mga parasunod ni Jesus.

Sa langit man o sa daga an satong paglaom, gabos kita mga lingkod sa harong asin nangangaipo kan iyo man sanang napapanahon na espirituwal na kakanon

14. (a) Anong paninimbagan an inasignar sa maimbod na uripon, asin ano an kaiba digdi? (b) Anong patanid an itinao ni Jesus sa maimbod asin mapagmansay na uripon? (Hilingon an kahon na ‘Kun Idtong Maraot na Uripon . . .’)

14 Tinawan ni Jesus nin magabat na paninimbagan an maimbod asin mapagmansay na uripon. Kan mga panahon kan Bibliya, an pinagkakatiwalaan na uripon, o mayordomo, namamahala sa harong. (Luc. 12:42) Sa siring na paagi, an maimbod asin mapagmansay na uripon inasignaran kan paninimbagan na pamahalaan an mga kapamilya sa pagtubod. Kaiba diyan an pag-asikaso kan materyal na mga pagsadiri, paghuhulit, mga programa  sa asamblea saka kumbensiyon, asin pagprodusir nin mga babasahon sa Bibliya na ginagamit sa ministeryo pati na sa personal saka pangkongregasyon na pag-adal. An mga lingkod sa harong nakadepende sa gabos na espirituwal na probisyon na ipinapaabot kan maimbod na uripon.

PAGNOMBRA NA MAMAHALA SA GABOS NA PAGSADIRI KAN KAGURANGNAN—NUARIN?

15, 16. Nuarin nonombrahan ni Jesus an maimbod na uripon na mamahala sa gabos na pagsadiri niya?

15 Nuarin gigibuhon ni Jesus an ikaduwang pagnombra—‘sa gabos niyang rugaring’? Sinabi ni Jesus: ‘Paladan idtong uripon, na kun dumatong an saiyang kagurangnan, madatngan siya na naggigibo nin siring. Sa katotoohan ako nagsasabi saindo, pagkakatiwalaan Niya siya kan gabos niyang rugaring.’ (Mat. 24:46, 47) Mangnuhon na gigibuhon ni Jesus an ikaduwang pagnombra pagkatapos niyang maabutan an uripon na ‘naggigibo nin siring,’ buot sabihon, maimbod na nagpapaabot nin espirituwal na kakanon. Kaya magkakaigwa nin pag-ultanan an duwang pagnombra. Tanganing masabutan kun paano asin kun nuarin nonombrahan ni Jesus an uripon na mamahala sa gabos niyang pagsadiri, duwang bagay an kaipuhan tang maaraman: kun nuarin siya maabot asin kun ano an kabali sa mga pagsadiri niya.

16 Nuarin madatong si Jesus? An simbag yaon sa konteksto. Tandaan na sa sinundan na mga bersikulo, an pagsambit na si Jesus “madigdi” nanunungod sa panahon na ipapahayag niya asin isasagibo an paghukom na mangyayari sa katapusan kan sistemang ini. * (Mat. 24:30, 42, 44) Kaya, an ‘pagdatong’ o ‘pagdigdi’ ni Jesus na sinambit sa ilustrasyon dapit sa maimbod na uripon mangyayari sa dakulang kahurasaan.

17. Ano an kabali sa mga pagsadiri ni Jesus?

17 Ano an kabali sa ‘gabos na rugaring’ o pagsadiri ni Jesus? Sa paggamit ni Jesus kan terminong “gabos,” dai niya iyan piglimitaran sa mga bagay na pagsadiri niya sa daga. An totoo, dakulaon an awtoridad ni Jesus sa langit. ‘An gabos na kapangyarihan sa langit asin sa daga itinao sako,’ an sabi niya. (Mat. 28:18; Efe. 1:20-23) Kabali sa mga pagsadiri  niya ngunyan an Mesiyanikong Kahadian, na saiya na puon pa kan 1914 asin ihihiras niya sa saiyang linahidan na mga parasunod.—Kap. 11:15.

18. Taano ta mauugma si Jesus na nombrahan an uripon na mamahala sa gabos niyang pagsadiri?

18 Huli kan mga tinukar sa inutan, ano an puwedeng magin kongklusyon niyato? Pag si Jesus nag-abot na tanganing maghukom sa panahon kan dakulang kahurasaan, masusumpungan niya na an maimbod na uripon dagos-dagos na nagpapaabot nin napapanahon na espirituwal na kakanon sa mga lingkod sa harong. Mauugma siyang nombrahan an uripon sa ikaduwang pagkakataon—tanganing pamahalaan an gabos Niyang pagsadiri. An mga minakompuwesto sa maimbod na uripon maako kan pagnombrang ini pag itinao na sa sainda an saindang balos sa langit, bilang mga kairibang tagapamahala ni Cristo.

19. An maimbod na uripon daw maako nin mas dakulang balos sa langit kisa sa iba pang mga linahidan? Ipaliwanag.

 19 An maimbod na uripon daw maako nin mas dakulang balos sa langit kisa sa iba pang mga linahidan? Dai. An sarong balos na nainot nang ipinanuga sa sadit na grupo puwede man na itao sa iba pag-abot nin panahon. Halimbawa, isip-isipa an sinabi ni Jesus sa 11 maimbod na apostol kan banggi bago siya magadan. (Basahon an Lucas 22:28-30.) Nangako si Jesus sa sadit na grupong iyan na marahayon an balos na naghahalat sa sainda huli sa kaimbudan ninda. Sinda maturukaw sa trono kaiba niya bilang mga hading may awtoridad. Pero pakalihis nin dakul na taon, ipinarisa niya na an gabos na kabilang sa 144,000 maturukaw man sa trono asin maghahadi kaiba niya. (Kap. 1:1; 3:21) Kaagid kaiyan, arog kan sinambit sa Mateo 24:47, nanuga siya na sarong sadit na grupo—an linahidan na mga tugang na lalaki na minakompuwesto kan maimbod na uripon—an nonombrahan na mamahala sa gabos niyang pagsadiri. Pero pag-abot nin panahon, an gabos na kabilang sa 144,000 magkakaigwa nin dakulang awtoridad sa langit arog niya.—Kap. 20:4, 6.

An gabos na kabilang sa 144,000 magkakaigwa nin dakulang awtoridad sa langit arog ni Jesus

(Hilingon an  parapo 19)

20. Taano ta ninombrahan ni Jesus an maimbod na uripon, asin ano an saimong determinasyon?

20 Paagi sa maimbod asin mapagmansay na uripon, ginigibo ni Jesus ngunyan an arog kan ginibo niya kan inot na siglo—pinapakakan niya an dakul paagi sa nagkapira. Ninombrahan ni Jesus an maimbod na uripon tanganing masigurado na an saiyang tunay na mga parasunod—linahidan man o ibang mga karnero—mag-aako nin daing patod na suplay nin napapanahon na espirituwal na kakanon sa huring mga aldaw. Magin determinado kita na ipahiling an satong pag-apresyar paagi sa maimbod na pagsuportar sa linahidan na mga tugang na minakompuwesto kan maimbod asin mapagmansay na uripon.—Heb. 13:7, 17.

 

^ par. 2 Parapo 2: Sa mas nainot na pangyayari, nagsambit si Jesus nin kaagid na ilustrasyon na diyan an “uripon” inapod niyang “mayordomo” asin an “mga lingkod sa harong” inapod niyang “grupo nin mga katabang.”—Luc. 12:42-44, NW.

^ par. 6 Parapo 6: An ‘pagdigdi’ o pag-abot (sa Griego, erʹkho·mai) ni Cristo naiiba sa saiyang “presensiya” (pa·rou·siʹa). An saiyang dai nahihiling na presensiya nagpuon bago siya mag-abot tanganing isagibo an paghukom.

^ par. 12 Parapo 12: Hilingon an artikulong “Uya! Ako Kaiba Nindo sa Gabos na Aldaw,” sa isyung ini, pahina 10-12, parapo 5-8.

^ par. 16 Parapo 16: Hilingon an artikulong “Sabihon Mo Samuya, Nuarin Mangyayari an mga Bagay na Ini?” sa isyung ini, pahina 7-8, parapo 14-18.