Dai pa ako nuarin man nakapaghulit nin solo. Grabe an nerbiyos ko kaya nagkukubog-kubog an mga tuhod ko kada magluwas sa langtad. Mas grabe pa, habo nanggad maghimati an mga nasa teritoryo. Talagang may mga agresibo asin hinuma ninda akong bubugbugon. Sa inot na bulan kan pagpayunir ko, saro sanang buklet an ikinapasakamot ko!—Markus.

NANGYARI iyan kan 1949, labing 60 taon na an nakaagi, pero an sakong istorya mapuon dakul pang taon bago kaiyan. An sakong ama, si Hendrik, sapatero asin hardinero sa Donderen, sadit na banwaan sa amihanan na parte kan Drenthe, sa Netherlands. Duman ako namundag kan 1927, an ikaapat sa pitong aki. An harong mi nasa gilid nin dagang tinampo sa sarong probinsiya. Mga parauma an kadaklan sa kataraid mi, asin gustuhon ko an pag-uma. Kan 1947, kan 19 anyos na ako, nadangog ko an katotoohan sa saro ming kataid, si Theunis Been. Natatandaan ko na dai ko suno si Theunis kan inot ko siyang mamidbid, pero dai nahaloy pagkatapos kan Giyera Mundiyal II, nagin siyang Saksi ni Jehova, asin nariparo ko na nagin makikatuod na siya. Napangalas ako sa pagbabagong ini sa personalidad niya, kaya naghihinanyog na ako sa saiya pag kinakaulay niya ako dapit sa panuga nin Diyos na paraisong daga. Inako ko tulos an katotoohan, asin puon kaidto nagin magkatuod na kami. *

Nagpuon akong maghulit kan Mayo 1948, asin kan sunod na bulan, Hunyo 20, nabawtismuhan ako sa kumbensiyon sa Utrecht. Nagpuon akong magpayunir kan Enero 1, 1949, asin idinestino ako sa Borculo, sa sirangan na parte kan Netherlands, na duman may sadit na kongregasyon. Mga 130 kilometros an distansiya kaiyan, kaya nagbisikleta na sana ako. Paghuna ko mga 6 oras sana iyan, pero huli sa grabeng uran saka makusog asin pasabat na duros, inabot ako nin  12 oras, dawa ngani nagtren na ako sa huring 90 kilometros! Matanga na kan makaabot ako sa sakong destinasyon, sa harong nin pamilyang Saksi na inistaran ko kan nagpapayunir ako sa lugar na idto.

Katatapos pa sana kan giyera kaidto kaya dikit an rugaring nin mga tawo. May saro sana akong amerikana na haluagon asin sasarong pantalon na haliputon! Arog kan nasambit ko sa kapinunan, nadipisilan ako sa inot na bulan sa Borculo, pero binendisyunan ako ni Jehova nin nagkapirang tinutukduan sa Bibliya. Pakalihis nin siyam na bulan, idinestino ako sa Amsterdam.

HALI SA PROBINSIYA PASIRING SA SIYUDAD

Nagdakula ako sa lugar na agrikultura an pagbuhay, pero ngunyan yaon na ako sa Amsterdam, an pinakadakulang siyudad sa Netherlands. Mabungahon an ministeryo duman. Sa inot na bulan, mas dakul an ikinapasakamot kong literatura kisa sa nakaaging siyam na bulan. Dai nahaloy, dai minababa sa walo an tinutukduan ko sa Bibliya. Pagkatapos na manombrahan bilang lingkod nin kongregasyon (inaapod ngunyan na parakoordinar kan grupo nin kamagurangan), tinawan ako nin kabtang na inot kong pampublikong pahayag. Sa hiling ko masakiton iyan, kaya nakaginhawa ako kan ibalyo ako sa ibang kongregasyon bago pa ako magpahayag. Dai ko lamang naisip kaidto na, sa pag-agi nin mga taon, labing 5,000 na beses akong makakapagpahayag!

Sa itaas: Kan si Markus (purong tuo) nagpapatotoo sa tinampo harani sa Amsterdam kan 1950

Kan Mayo 1950, idinestino ako sa Haarlem. Dangan nakaresibi ako nin imbitasyon sa pansirkitong gibuhon. Haros dai ako nangaturog nin tulong banggi. Sinabi ko ki Robert Winkler, sarong tugang na naglilingkod sa sangang opisina, na pagmati ko bako akong kuwalipikado, pero an sabi niya: “Ipadara mo sana an aplikasyon. Makakanuod ka na lang.” Dai nahaloy pagkatapos kaiyan, sarong bulan akong pigsanay dangan naglingkod na ako bilang lingkod (paraataman) nin sirkito. Kan magdalaw ako sa sarong kongregasyon, nakamidbid ko si Janny Taatgen, sarong maugma asin hoben na payunir saka mapagsakripisyo patin may hararom na pagkamuot ki Jehova. Nagpakasal kami kan 1955. Pero bago ko idagos an sakong istorya, ipapaliwanag ni Janny kun paano siya nagin payunir asin kun paano kami naglingkod pagkatapos ming magpakasal.

PAGLILINGKOD BILANG MAG-AGOM

Janny: Nagin Saksi an ina ko kan 1945 kan 11 anyos na ako. Nanudan niya tulos na mahalagang tukduan sa Bibliya an tulo niyang aki, pero kontra sa katotoohan an ama ko, kaya tinutukduan niya kami pag mayo sa harong an ama mi.

An inot kong naatenderan iyo an kumbensiyon sa The Hague kan 1950. Pakalihis nin sarong semana, nag-atender ako sa kainot-inuti sa lokal na Kingdom Hall sa Assen (Drenthe). Angguton an ama ko kaya pinalayas niya ako. An sabi kan ina ko, “Aram mo na kun sain ka maistar.” Aram kong an pigsasabi niya mga tugang sa espirituwal. Nakiistar nguna ako sa sarong pamilyang Saksi harani sa samong harong, pero nasasakitan pa man giraray ako huli sa ama  ko, kaya naglipat ako sa kongregasyon sa Deventer (Overijssel), na mga 95 kilometros an rayo. Minsan siring, menor de edad pa ako, kaya kinuwestiyon kan mga awtoridad an ama ko huli sa pagpalayas sa sako. Dahil kaiyan, pinapuli niya ako. Dawa ngani dai nuarin man inako kan ama ko an katotoohan, pag-abot nin panahon pigtugutan na niya akong maghulit asin mag-atender sa gabos na pagtiripon.

Sa ibaba: Kan si Janny (purong tuo) vacation pioneer kan 1952

Dai nahaloy pakapuli ko, nagkahilang nin grabe an ina ko, kaya ako na an nag-asikaso kan gabos na gibuhon sa harong. Sa ibong kaini, padagos akong nag-uswag sa espirituwal asin nabawtismuhan kan 1951 sa edad na 17. Kan 1952, kan magrahay na an sakong ina, duwang bulan akong nag-vacation (auxiliary) pioneer kaiba nin tulong sister na payunir. Nag-istar kami sa lantsang harong asin naghulit sa duwang banwaan sa Drenthe. Nagin regular payunir ako kan 1953. Pakalihis nin sarong taon, sarong hoben na paraataman nin sirkito an nagdalaw sa kongregasyon mi. Si Markus idto. Nagpakasal kami kan Mayo 1955, huling sa hiling mi urog kaming makakapaglingkod ki Jehova bilang mag-agom.—Par. 4:9-12.

Sa tuo: Kan aldaw kan samong kasal kan 1955

Markus: Pagkakasal mi, sa Veendam (Groningen) nguna kami idinestino bilang mga payunir. Nag-istar kami sa sadit na kuwarto na mga dos por tres metros sana. Minsan siring, pinagayon iyan ni Janny asin ginibong komportable. Kada banggi, kaipuhan ming igilid an samong lamesa asin duwang sadit na tukawan para ikababa an wall bed.

Pakalihis nin anom na bulan, inimbitaran kami sa pansirkitong gibuhon sa Belgium. Kan 1955, mga 4,000 sana an parahayag duman. Ngunyan anom na beses nang mas halangkaw iyan! An lengguwahe sa Flanders, sa amihanan na parte kan Belgium, pareho sa Netherlands. Minsan siring, medyo iba an punto sa pagtaram kan mga taga Belgium, kaya kaipuhan mi ngunang pag-adalan an dipisil na lengguwahe ninda.

Janny: Kaipuhan sa pansirkitong gibuhon an tunay na pagsasakripisyo. Bisikleta an gamit mi sa pagdalaw sa mga kongregasyon asin nagdadagos kami sa harong kan mga tugang. Huling mayo kami nin sadiring harong na mapupulian sa pag-ultanan nin mga pagdalaw, sagkod Lunes kami sa dinadagusan mi, asin Martes na aga na kami minaduman sa sunod na kongregasyon. Pero para sa samo, an paglilingkod pirming bendisyon hali ki Jehova.

Markus: Kan inot, mayo kaming kamidbid sa mga kongregasyon, pero mabuuton asin mapag-istimar sinda. (Heb. 13:2) Sa paglihis nin mga taon, nagkapirang beses ming nadalaw an gabos na kongregasyon sa Belgium na Dutch an lengguwahe. Dakul na bendisyon an nakamtan mi huli kaini. Halimbawa, namidbid mi an haros gabos na tugang sa distrito nin Dutch, asin napamahal sindang marhay sa samo. Ginatos na hoben an nahiling ming nagtalubo sa pisikal asin espirituwal saka nagdusay ki Jehova, na iniinot sa buhay ninda an intereses kan Kahadian. Talagang nakakagaya-gaya na mahiling an dakul sa sainda na bilog na panahon na maimbod na naglilingkod ki Jehova. (3 Juan 4) Huli sa ‘pagrinangahan’ na ini, nagigin madali para sa samo na bilog na pusong magpadagos sa samong asignasyon.—Roma 1:12.

 SARONG KADIPISILAN ASIN SARONG TUNAY NA BENDISYON

Markus: Puon kan aldaw na ikasal kami, gusto mi nang mag-adal sa Gilead School. Aroaldaw, kisiyera sarong oras kaming nag-aadal nin Ingles. Minsan siring, bakong pasil mag-adal kaiyan kun libro sana an gagamiton, kaya nagdesisyon kaming magpa-Inglatera durante kan bakasyon mi para mapraktis iyan mantang naghuhulit duman. Sa katapos-tapusi, kan 1963 nakaresibi kami nin sobre hali sa pambilog na kinaban na opisina sa Brooklyn. Duwang surat an laog kaiyan, tigsaro kami ni Janny. An surat sa sako imbitasyon na mag-adal nin 10 bulan sa espesyal na klase sa Gilead. Sa panginot, nakakonsentrar an kurso sa pagsasanay asin pagtao sa mga brother nin mga instruksiyon na pang-organisasyon. Kaya sa 100 na estudyanteng inimbitaran, 82 an mga brother.

Janny: Sa surat na naresibi ko kan aldaw na idto, pinakiulayan ako na mapagngayo-ngayong pag-isipan kun baga gusto kong magdanay sa Belgium mantang nag-aadal si Markus sa Gilead. Inaadmitir ko na kan primero nangluya an buot ko. Garo baga dai binendisyunan ni Jehova an paghihinguwa ko. Minsan siring, ipinagirumdom ko sa sakong sadiri an katuyuhan kan Gilead School—tabangan an mga estudyante na makapaghulit kan maugmang bareta sa bilog na kinaban. Kaya nag-uyon akong magpawalat, dangan idinestino ako sa Ghent, sarong siyudad sa Belgium, bilang espesyal payunir kaiba si Anna asin Maria Colpaert, eksperyensiyadong mga espesyal payunir.

Markus: Huling kaipuhan kong makapagtaram na maray nin Ingles, pinaduman na ako sa Brooklyn limang bulan pa bago magpuon an klase. Nagtrabaho ako sa Shipping Department asin Service Department. An paglilingkod sa pambilog na kinaban na opisina asin pagtabang sa pagpreparar kan mga literaturang ipinapadara sa Asia, Europa, asin Amerika del Sur nakatabang sa sako na mas mapahalagahan an internasyonal na kasararuan nin magturugang. An espesyalmenteng nagigirumduman ko iyo si Brother A. H. Macmillan, na pilgrim (nagbibiyaheng paraataman) kan panahon ni Brother Russell. Gurang na siya asin medyo bungog na kaidto, alagad pirmi siyang nag-aatender sa gabos na pagtiripon. Dakula an nagin epekto kaiyan sa sako asin natukduan ako kaiyan na dai nuarin man maninigong baliwalaon an Kristiyanong asosasyon.—Heb. 10:24, 25.

Janny: Nagsusuratan kami ni Markus pirang beses sa sarong semana. Pungawon kami sa lambang saro! Alagad, nauugma si Markus sa pagsasanay sa saiya sa Gilead, asin talagang magaya-gaya man ako sa ministeryo ko. Pagbalik ni Markus hali sa Estados Unidos, 17 na an tinutukduan ko sa Bibliya! Dipisilon an magkarayo nin 15 bulan, pero nahiling ko an bendisyon ni Jehova sa mga sakripisyo mi. Kan aldaw na magbalik si Markus, naatraso nin pirang oras an eroplano, kaya pag-abot niya napahibi kami mantang magkakugos. Puon kaidto, pirmi na kaming magkaibanan.

NAGPAPASALAMAT SA KADA PRIBILEHIYO NIN PAGLILINGKOD

Markus: Pagbalik ko hali sa Gilead kan Disyembre 1964, iinasignar kami sa Bethel. Kan panahon na idto, dai mi aram na bako palan iyan an magigin permanente ming asignasyon. Pakalihis sana nin tulong bulan, iinasignar kami sa pandistritong gibuhon sa Flanders. Kan idestino si Aalzen saka Els Wiegersma bilang mga misyonero sa Belgium, iinasignar sinda sa pandistritong gibuhon, kaya nagbalik kami sa Bethel asin nagtrabaho ako sa Service Department. Puon 1968 sagkod 1980, pirang beses na nagburubago an samong asignasyon, kun bakong nasa Bethel nasa  pansirkitong gibuhon. Sa katapos-tapusi, puon 1980 sagkod 2005, naglingkod giraray ako bilang paraataman nin distrito.

Dawa ngani parating nagbuburubago an samong asignasyon, dai mi nuarin man nalingawan na idinusay mi an samong buhay para maglingkod ki Jehova nin bilog na kalag. Talagang ikinakaugma mi an kada asignasyon na itinatao sa samo, na may kumpiyansa na an katuyuhan kan ano man na pagbabago sa paglilingkod mi iyo na pauswagon an intereses kan Kahadian.

Janny: An espesyalmenteng ikinaugma ko iyo an pribilehiyong makaiba ki Markus sa Brooklyn kan 1977 asin sa Patterson kan 1997, kan mag-ako siya nin dagdag na pagsasanay bilang miyembro kan Komite kan Sangay.

ARAM NI JEHOVA AN PANGANGAIPO MI

Markus: Kan 1982, naoperaran si Janny pero naumayan man. Pakalihis nin tulong taon, may kabuutan na itinao sa samo kan kongregasyon sa Louvain an sarong apartment sa itaas kan Kingdom Hall ninda. Sa laog nin 30 taon, ngunyan sana kami nagkaigwa nin sadit pero sadiring istaran. Kada Martes, kun madalaw kami sa sarong kongregasyon, kaipuhan kong magbaba-sakat nin pirang beses sa hagyan na may 54 tangga para ikababa an mga bagahe! Marahay sana ta kan 2002, may ginibong areglo para magkaigwa kami nin apartment sa ibaba. Kan mag-78 anyos na ako, idinestino kami bilang mga espesyal payunir sa banwaan nin Lokeren. Ugmahon kaming makapaglingkod sa paaging ini asin makaluwas pa man giraray sa langtad aroaldaw.

“Marigon an paniniwala mi na bakong mahalaga kun sain kami naglilingkod o kun ano an pribilehiyo mi kundi kun kiisay kami naglilingkod”

Janny: Kun susumahon, labing 120 taon na kaming duwa sa bilog na panahon na paglilingkod! Naeksperyensiyahan mi mismo an pagigin totoo kan panuga ni Jehova na ‘dai niya kami sa ano man na paagi babayaan’ asin na kun maimbod kaming maglilingkod sa saiya, dai kami ‘magkukulang nin ano man.’—Heb. 13:5; Deut. 2:7.

Markus: Kan aki pa kami, idinusay mi na an samong sadiri ki Jehova. Nungka kaming naghanap nin darakulang bagay para sa samong sadiri. Pirmi kaming andam na akuon an ano man na asignasyon na itinatao sa samo, huling marigon an paniniwala mi na bakong mahalaga kun sain kami naglilingkod o kun ano an pribilehiyo mi kundi kun kiisay kami naglilingkod.

^ par. 5 Sa paglihis nin mga taon, nagin Saksi man an sakong ama, ina, pinakamatuang tugang na babayi, asin duwa sa mga tugang kong lalaki.