Maingat mo daw na binasa an dai pa sana nahahaloy na mga isyu kan An Torrengbantayan asin The Watchtower? Buweno, hilinga kun masisimbag mo an minasunod na mga hapot:

Ano an bibliomancy, asin paano iyan maninigong mansayon kan mga Kristiyano?

An bibliomancy iyo an basta sana pagbukas kan Bibliya sa pagtubod na an inot na tekstong mahiling matao kan kaipuhan na tabang. An tunay na mga Kristiyano dai naghahanap nin tanda o signos. Imbes, pig-aadalan ninda an Bibliya tanganing magkaigwa nin tamang kaaraman asin mag-ako kan paggiya nin Diyos.—12/15, pahina 3.

Ano “an kinaban” na maagi sana?

“An kinaban” na maagi sana iyo an gabos na tawo sa kinaban na an pamumuhay dai uyon sa kabutan nin Diyos. (1 Juan 2:17) An daga asin an maimbod na mga tawo magdadanay.—1/1, pahina 5-7.

Minsan ngani si Abel gadan na, paanong siya nagtataram pa sa sato? (Heb. 11:4)

Ginigibo niya iyan paagi sa pagtubod. Makakanuod kita sa saiyang pagtubod asin maaarog ta iyan. Buhay asin mapuwersa pa man giraray an halimbawa niya.—1/1, pahina 12.

Sa anong mga aspekto nin buhay maninigo kitang mag-ingat tanganing dai mairayo an satong sadiri sa Diyos?

An nagkapira iyo ini: trabaho o karera, pag-aling-aling asin paglilibang, pakikiasosyar sa natiwalag na kapamilya, paggamit nin modernong teknolohiya, pag-asikaso sa salud, salang pagmansay sa kuwarta, asin pagtao nin sobrang pagpahalaga sa satong opinyon o posisyon.—1/15, pahina 12-21.

Ano an manunudan ta sa kapakumbabaan ni Moises?

Imbes na magin orgulyoso huli sa awtoridad, si Moises nagsarig sa Diyos, bako sa sadiri. Habo ta nanggad na magin orgulyoso huli sa kapangyarihan, awtoridad, o kakayahan; imbes, gusto tang magtiwala ki Jehova. (Tal. 3:5, 6)—3/1, pahina 5.

Sain maistar an mga binuhay liwat?

Limitado sana—144,000—an maistar sa langit. Pero, an kadaklan na bubuhayon liwat ibabangon giraray sa daga, na may paglaom na mag-istar diyan sagkod lamang.—3/1-E, pahina 6.

Ano an buot sabihon kan bagay na an mga Israelita ‘bakong turi sa puso’? (Jer. 9:26)

Sinda sutil saka rebelyoso, asin kinaipuhan nindang halion an mga dahilan kan pagkawara kan pagmati kan saindang puso—an kaisipan, kamawutan, o mga motibo na dai inuuyunan nin Diyos. (Jer. 5:23, 24)—3/15, pahina 9-10.

Paano masasabi na si Jesus sarong halimbawa na nagkaigwa nin makahulugan na buhay?

Igwa siya nin katuyuhan sa buhay—an paggibo kan kabutan nin Diyos. Makusog an pagkamuot niya sa saiyang Ama, asin namumutan niya an mga tawo. Huli kaiyan, aram ni Jesus na siya namumutan asin inuuyunan kan saiyang Ama. Iyan mga liyabe sa makahulugan na buhay.—5/1, pahina 4-5.

Ano an kaiba sa daganon na kabtang kan organisasyon nin Diyos?

Kaiba diyan an Namamahalang Grupo, mga komite kan sangay, nagbibiyaheng mga paraataman, mga grupo nin kamagurangan, mga kongregasyon, asin indibiduwal na mga Saksi.—4/15, pahina 29.

Taano ta masasabi ta na an Diyos bakong maringis sa pagsagibo nin paghukom?

Si Jehova dai nauugma sa kagadanan kan mga maraot. (Ezeq. 33:11) Ipinapahiling kan mga ginibo niya kaidto na mamumuton niyang pinapatanidan an mga tawo bago niya isagibo an paghukom niya. Nagtatao ini sato nin paglaom na makaligtas sa maabot na mga paghukom.—7/1, pahina 5-6.

An mga Israelita daw nagpapadusa nin kagadanan sa kriminal paagi sa pagbitay sa harigi?

Dai. An ibang nasyon kan suanoy naggigibo kaiyan, pero an mga Israelita dai. Kan panahon kan Hebreong Kasuratan asin posibleng pakalihis pa kaiyan, an paragibo nin maraot pinapadusahan nguna nin kagadanan, halimbawa baga, paagi sa paggapo. (Lev. 20:2, 27) Dangan an bangkay puwedeng ibitay sa harigi tanganing magserbing patanid sa iba.—5/15, pahina 13.

Taano ta dipisilon makamtan an pambilog na kinaban na katuninungan?

Dawa dakul na an nagibo kan tawo, mayo sinda kan kakayahan na giyahan an saindang lakad. (Jer. 10:23) Kontrolado ni Satanas an kinaban, kaya dai magigibo kan tawo na magtao nin katuninungan. (1 Juan 5:19)—7/1, pahina 16.