Medyo ninenerbiyos si Angela, * sarong mayong agom na sister na labing 30 anyos. Hinahalat niya an pag-abot kan mga elder. Ano an sasabihon ninda sa saiya? Totoo, dai siya nakaatender sa pirang mga pagtiripon, pero pagalon siya ta maghapon siyang nag-asikaso sa mga may edad na. Apuwera kaiyan, nahahadit siyang marhay sa salud kan saiyang ina.

Kun kamo an masungko ki Angela, paano nindo papakusugon an “napapagal” na tugang na ini? (Jer. 31:25, An Marahay na Bareta Biblia) Pero, paano nguna kamo maandam tanganing magin nakakapakusog an pagsungko sa pagpastor?

ISIPON AN KAMUGTAKAN KAN SAINDONG MGA TUGANG

Kun beses, gabos kita napapagal huli sa satong trabaho o teokratikong mga paninimbagan. Halimbawa, si propeta Daniel nakamati nin grabeng kapagalan kan mag-ako siya nin bisyon na dai niya masabutan. (Dan. 8:27) Natabangan siya kan nagpahiling sa saiya an anghel na si Gabriel. Tinawan siya nin pakasabot kan mensahero nin Diyos, na pigsiyerto sa saiya na nadangog ni Jehova an mga pamibi niya, asin na siya namumutan pa man giraray na gayo. (Dan. 9:21-23) Paghaloy-haloy, an piniling marhay na mga tataramon na sinabi nin saro pang anghel nakapakusog sa pagal na propeta.—Dan. 10:19.

Bago magsungko, pag-isipan nguna an kamugtakan kan saindong kapagtubod

Siring man, bago magsungko sa sarong kapagtubod na tibaad napapagal o pinangluluyahan nin buot, pag-isipan kun ano an kamugtakan niya. Ano an inaatubang niyang mga problema? Paano an mga iyan nakakapagpaluya sa saiya? Ano an marahay na mga kuwalidad niya? “Iniisip ko kun ano an marahay na mga kuwalidad kan sakong mga tugang,” an  sabi ni Richard, na labing 20 taon nang elder. “Pag pinag-iisipan kong marhay an kamugtakan ninda bago magsungko,” an sabi pa niya, “nagigin mas pasil an paghanap nin mga paagi na makapagtao nin pamparigon sa buot na angay sa sitwasyon ninda.” Kun may makakaiba pa kamong elder, taano ta dai nindo pag-ulayan an sitwasyon kan tugang na susungkuon nindo?

HINGUWAHON NA MAGIN PAMUGTAK AN BUOT NINDA

Posibleng mauyon kamo na puwedeng nakakasupog para sa saro na sabihon an sabuot niya. Sa pag-ilustrar: Tibaad nadidipisilan an sarong tugang na sabihon sa nagsusungko na mga elder kun ano an nasa buot niya. Kun siring, paano nindo siya matatabangan na magin pamugtak an buot? Makakatabang an sinserong pagngirit asin nakakapakusog na mga tataramon. Parating pinupunan ni Michael, na 40 taon nang elder, an pakikipag-ulay sa pagsabi nin arog kaini: “Aram mo, an saro sa pinakamarahay na pribilehiyo nin sarong elder iyo na dalawon an mga tugang sa harong ninda asin mas mamidbid sinda. Kaya talagang inaantisipar ko an pagdigdi mi ngunyan.”

Puwede nindong punan sa pamibi an saindong pakikipag-ulay. Sa mga pamibi ni apostol Pablo, idinuon niya an pagtubod, pagkamuot asin pakatagal kan saiyang mga tugang. (1 Tes. 1:2, 3) Pag sinasabi nindo sa pamibi an marahay na mga kuwalidad kan tugang, iinaandam kaiyan an saindong puso sa nakakapakusog na pakikipag-ulay. Makakaranga man an mga sasabihon nindo. “Kun minsan, nalilingawan ta na an marahay na mga nagigibo ta,” an sabi ni Ray, sarong eksperyensiyadong elder. “Kaya kun may nagpapagirumdom kaiyan, nakakapaginhawa iyan sa sato.”

MAGTAO NIN ESPIRITUWAL NA BALAOG

Arog ni Pablo, makakatao kamo nin “balaog nin espiritu” paagi sa paghiras nin mga punto na basado sa Bibliya, dawa sa saro sanang teksto. (Roma 1:11) Halimbawa, an sarong tugang  na namumundo tibaad nakakamati na mayo siya nin halaga, arog kan salmista na ikinumparar an sadiri niya sa nagkupos na ‘supot na anit sa aso.’ (Sal. 119:83, 176) Pakatao nin halipot na paliwanag dapit sa tekstong iyan, puwede nindong sabihon na nagtitiwala kamo na siya ‘dai nakakalingaw’ sa mga tugon ni Jehova.

Siring man, an ilustrasyon daw dapit sa nawarang sinsilyong dracma makakapahiro sa sarong sister na naparayo sa kongregasyon o nangluluya? (Luc. 15:8-10) An nawawarang sinsilyo tibaad kaiba sa sarong mahalagang marhay na kuwintas na kompuwesto nin dakul na sinsilyong pirak. Sa pagtukar kaiyan, marerealisar niya na mahalaga siyang marhay sa Kristiyanong kongregasyon. Pakatukar kaiyan, puwede nindong iduon kun gurano nagmamakulog si Jehova sa saiya bilang saro sa Saiyang saradit na karnero.

Sa parati, nauugma an mga kapagtubod ta na sabihon an mga nanunudan ninda sa Bibliya. Kaya bako sana kamo an magparataram! Pakabasa nin sarong teksto na angay sa sitwasyon ninda, pumili nin sarong punto dangan hagadon an opinyon ninda. Halimbawa, pakabasa kan 2 Corinto 4:16, puwedeng ihapot sa saiya, “Anong mga sitwasyon an narurumduman mo na pinakusog ka ni Jehova?” Maresulta ini sa tunay na “pagparinigunan nin buot.”—Roma 1:12NW.

Sa parati, nauugma an mga kapagtubod ta na sabihon an mga nanunudan ninda sa Bibliya

Mapapakusog man nindo an sarong kapagtubod paagi sa pagtukar nin sarong karakter sa Bibliya na kapareho niya an kamugtakan. An saro na nagmumundo nin makuri posibleng marhay na namamatian man an arog kan namatian ni Hana o ni Epafrodito, na may mga panahon na nagmundo pero nagdanay na mahalaga sa paghiling nin Diyos. (1 Sam. 1:9-11, 20; Fil. 2:25-30) Taano ta dai ipakipag-ulay an nagkapirang marahay na halimbawa sa Bibliya kun itinutugot nin kamugtakan?

PADAGOS NA MAGPAHILING NIN INTERES

Ikakapahiling nindo an sinserong pagmakulog sa mga tugang paagi sa padagos na pagpahiling nin interes pakatapos kan pagsungko. (Gui. 15:36) Bago maghali, agdahon siya na makaibanan nindo sa ministeryo. Kun nakakatagbo ni Bernard, sarong eksperyensiyadong elder, an sarong tugang na dinalaw pa sana niya, mataktika niyang hinahapot ini dapit sa sadol na itinao ninda paagi sa pagsabing, “Kumusta, nakatabang man idto?” Paagi sa pagpahiling nin siring na personal na interes, madedeterminaran nindo kun baga kaipuhan pa niya nin tabang.

Urog sa gabos, kaipuhan na mamatian kan mga tugang na sinda pinagmamakulgan, nasasabutan, asin namumutan. (1 Tes. 5:11) Kaya bago magsungko sa pagpastor, magtao nin panahon na pag-isipan an sitwasyon kan saindong tugang. Ipamibi iyan. Pumili nin angay na mga teksto. Sa siring, makukua nindo an tamang mga tataramon na makakapakusog sa “mga napapagal”!

^ par. 2 Sinalidahan an mga pangaran.