‘Magin kamong mga paraarog sa Diyos, siring sa mga aking namumutan.’—EFE. 5:1.

1. (a) Anong mga kuwalidad ni Jehova an puwedeng maisip nin sarong Kristiyano? (b) Paano kita makikinabang sa pagsiyasat sa mga kuwalidad nin Diyos?

KUN iniisip-isip mo an personalidad ni Jehova, anong mga kuwalidad an minalaog sa isip mo? An naiisip kan dakul sa sato iyo an pagkamuot, hustisya, kadunungan, asin kapangyarihan. Pero, aram niyato na si Jehova kadakul nin nakakaakit na kuwalidad. Sa katunayan, puwedeng makalista nin labi sa 40 kuwalidad ni Jehova, na an kada saro tinukar na sa satong mga publikasyon. Imahinara na sana kun gurano kadakul na kahanga-hangang mga katotoohan manungod sa personalidad ni Jehova an manunudan ta paagi sa satong personal o pampamilyang pag-adal! Paano kita makikinabang sa pag-adal na iyan? Mapapararom kaiyan an satong pag-apresyar sa satong langitnon na Ama. Kun mas hararom an satong pag-apresyar ki Jehova, mas makusog man an satong kamawutan na rumani sa saiya asin arugon siya.—Jos. 23:8; Sal. 73:28.

2. (a) Iilustrar kun paano ta puwedeng mapararom an satong pag-apresyar sa mga kuwalidad ni Jehova. (b) Ano an satong pag-uulayan?

2 Pero, ano an buot sabihon kan “pag-apresyar” sa sarong bagay? Arog kan pagkagamit kan tataramon na iyan sa artikulong ini, iyan nangangahulugan nin pagmidbid sa tunay na halaga nin sarong bagay. An pag-apresyar puwedeng magrarom nin luway-luway. Sa pag-ilustrar: Nag-uurog an satong pag-apresyar sa sarong bagong putahe mantang pinaparong ta an hamot kaiyan, dangan pignanamitan kun gurano iyan kasiram, sagkod na kita na mismo an nagluluto kaiyan. Sa kaagid na paagi, napapararom ta an satong pag-apresyar sa sarong kuwalidad ni Jehova kun iyan pinag-aadalan ta, hinuhurop-hurop, dangan inaarog sa satong buhay. (Efe. 5:1) Katuyuhan kan artikulong ini asin kan duwa pang sunod na artikulo na pararumon an satong pag-apresyar sa mga kuwalidad nin Diyos na tibaad dai niyato gayong naiisip kun ikukumparar sa saiyang panginot na mga kuwalidad. Sa kada kuwalidad, pag-uulayan ta an minasunod: Ano an kahulugan kaiyan? Paano iyan ipinapahiling ni Jehova? Asin paano ta maaarog si Jehova sa pagpahiling kan partikular na kuwalidad na iyan?

 SI JEHOVA MADALING DULUKON

3, 4. (a) Paano mo ilaladawan an saro na madaling dulukon? (b) Paano kita inaasegurar ni Jehova na siya madaling dulukon?

3 Inot niyatong pag-ulayan an kuwalidad na pagigin madaling dulukon. Paano mo ilaladawan an saro na madaling dulukon? Tibaad sabihon mo, ‘Saro na mabuot, pirming may panahon sa iba, asin dai nakakaalangan kun kaulay.’ Sa parati, maririsa mo kun baga an sarong tawo madaling dulukon o bako paagi sa pagdangog sa sinasabi niya asin sa pag-obserbar sa saiyang hiro—sa mustra, ekspresyon kan lalawgon, asin iba pa.

4 Paano ipinapahiling ni Jehova na siya madaling dulukon? Minsan ngani siya an pinakamakakamhan na Kaglalang kan satong mahiwason na uniberso, inaasegurar kita ni Jehova na kun dapit sa satong mga pamibi, andam siya asin gusto niyang dangugon saka simbagon iyan. (Basahon an Salmo 145:18; Isaias 30:18, 19 *.) Puwede kitang makipag-ulay sa Diyos nin gurano man kalawig, sa ano man na oras o lugar. Puwede ta siyang dulukon na mayong pag-alangan, huling aram ta na nungka niya kitang sasawayon sa paggibo kaiyan. (Sal. 65:2; Sant. 1:5) Ilinaladawan kan Bibliya si Jehova sa paagi na masasabutan nin tawo tanganing iparisa na gusto niyang dulukon siya. Halimbawa, an salmistang si David nagsurat na ‘an mga mata ni Jehova nakaturuhok’ sa sato asin an saiyang ‘tuong kamot inaataman’ kita. (Sal. 34:15; 63:8) Iinagid ni propeta Isaias si Jehova sa sarong pastor kan sabihon niya: “Paagi sa saiyang takyag titipunon niya an mga kordero; asin sa saiyang daghan kakargahon niya sinda.” (Isa. 40:11, NW) Imahinara na sana! Gusto ni Jehova na magin harani kita sa saiya arog sa sarong sadit na kordero na kurukarga nin mapagmakulog na pastor. Talagang madaling dulukon an satong Ama! Paano ta maaarog si Jehova sa bagay na ini?

SARONG KUWALIDAD NA PINAPAHALAGAHAN NA MARHAY

5. Taano ta mahalaga sa mga elder na magin madaling dulukon?

5 Dai pa sana nahahaloy, an ibang maigot na mga Saksi sa manlain-lain na kontinente hinapot,  “Arin na kuwalidad an pinakainaapresyar mo sa sarong elder?” An kadaklan sa sainda nagsimbag, “Madaling dulukon.” Totoo, kaipuhan kan kada Kristiyano na lubos na patalubuon an kuwalidad na iyan, pero nangurugnang mahalaga sa mga elder na magin madaling dulukon. (Isa. 32:1, 2) Sa pagkomento kun taano ta para sa saiya mahalagang marhay an kuwalidad na ini, an sarong sister nagsabi: “Makikinabang sana kita sa ano man na iba pang marahay na kuwalidad nin sarong elder kun siya madaling dulukon.” Nahihiling mo daw an lohika kaiyan? Pero, paano an saro nagigin madaling dulukon?

6. Ano an sarong importanteng paagi tanganing magin madaling dulukon?

6 An sarong importanteng paagi tanganing magin madaling dulukon iyo an pagpahiling nin tunay na interes sa iba. Kun an sarong elder nagmamakulog sa iba asin andam na tumabang, posibleng marhay na marisa ini kan mga tugang, pati na kan mga aki. (Mar. 10:13-16) An 12 anyos na si Carlos nagsabi: “Nahihiling ko an mga elder sa Kingdom Hall na nakangirit saka mabuot; nagugustuhan ko iyan sa sainda.” Siyempre, bakong igo na sabihon nin sarong elder na siya madaling dulukon; maninigo na ipahiling niya an kuwalidad na iyan. (1 Juan 3:18) Paano niya iyan magigibo?

7. Taano ta an pagsulot kan badge sa kumbensiyon parating nakakapapuon nin pag-uulay, asin ano an manunudan niyato digdi?

7 Isip-isipa an pagkumparar na ini. Dai pa sana nahahaloy, sulot nin sarong brother an saiyang badge sa kumbensiyon kan siya nagbibiyahe pauli sakay nin eroplano pagkatapos mag-atender nin kumbensiyon sa ibang nasyon. Kan mahiling kan flight steward an badge na may nakasurat na “Dumatong Logod an Kahadean nin Dios!” sinabihan kaini an brother, “Iyo, dumatong lugod iyan—kaipuhan na pag-ulayan ta pa iyan.” Nagkaulay sinda, asin an steward maugmang nag-ako kan satong mga magasin. Dakul sa sato an nagkaigwa nin arog kaiyan na mga eksperyensiya. Pero, taano ta an badge sa kumbensiyon parating nakakapapuon nin pag-uulay? Huli ta garo man sana sinasabi kaiyan sa mga tawo: “Dai kamo mag-alangan na magdulok sako. Haputon nindo ako kun sain ako maduman.” An badge sarong nahihiling na tanda tanganing ipaaram sa mga tawo na andam kitang ihiras sa sainda an satong mga paniniwala. Kaagid kaiyan, gusto kan Kristiyanong mga elder na magtao nin nahihiling na mga tanda na nagsasabi sa saindang mga kapagtubod: “Dai kamo mag-alangan na magdulok sako.” Ano an nagkapira sa mga tandang iyan?

8. Paano ipinapahiling kan mga elder na talagang interesado sinda sa iba, asin ano an epekto kaiyan sa kongregasyon?

8 Puwedeng magkakaiba an kaugalian sa manlain-lain na kadagaan, pero sa parati kun kita sinserong nagngingirit sa mga tugang, makiamigong inaabrasa sinda, o mabuot na kinukumusta, ipinapahiling ta na talagang interesado kita sa sainda. Siisay an maninigong mag-inot sa paggibo kaini? Mangnuhon an halimbawang itinao ni Jesus. Sinabi ni Mateo na kan maghirilingan si Jesus asin an mga disipulo niya, ‘si Jesus nagdulok asin nagtaram sainda.’ (Mat. 28:18) An mga elder ngunyan nag-iinot man sa pagdulok sa mga kapagtubod ninda asin nakikipag-ulay sa sainda. Ano an puwedeng magin epekto kaiyan sa kongregasyon? Sinabi kan sarong 88 anyos na payunir na sister: “Huli sa sinserong ngirit asin nakakaparigon na mga tataramon sa sako kan mga elder pag minalaog ako sa Kingdom Hall, namutan ko sinda.” Saro pang maimbod na sister an nagsabi: “Tibaad sadit na bagay iyan kun hihilingon, pero kun nakangirit an sarong elder pag inaako ako sa pagtiripon, dakulang bagay iyan sako.”

MADALING DULUKON ASIN MAY PANAHON SA IBA

9, 10. (a) Anong marahayon na halimbawa an itinatao ni Jehova? (b) Paano an mga elder makakatao nin panahon sa iba?

 9 Siyempre pa, dai makakadulok sa sato an iba kun mayo kita nin panahon sa sainda. Nagtatao si Jehova nin marahayon na halimbawa sa bagay na ini. ‘Siya bakong harayo sa lambang saro sa sato.’ (Gui. 17:27) An sarong paagi na an mga elder nagtatao nin panahon sa iba iyo na sinda nakikipag-ulay sa mga tugang, hoben man o gurang, bago asin pagkatapos kan Kristiyanong mga pagtiripon. Sarong  payunir na brother an nagsabi: “Kun kinukumusta ako nin sarong elder dangan minapundo tanganing dangugon an simbag ko, namamatian ko na mahalaga ako.” An sarong sister na haros 50 taon nang naglilingkod ki Jehova nagsabi: “Pag an mga elder nagtatao nin panahon na makaulay ako pagkatapos kan pagtiripon, ipinapamati ninda sako na mahalaga ako.”

10 Totoo na kaipuhan man na asikasuhon kan Kristiyanong mga pastor an iba pa nindang paninimbagan. Pero, sa panahon nin pagtiripon, maninigo na magin pasuhan ninda na magtao nguna nin atensiyon sa mga tugang.

SI JEHOVA MAYONG IPINAPAUROG

11, 12. (a) Ano an buot sabihon kan pagigin mayong ipinapaurog? (b) Paanong si Jehova sarong halimbawa sa sato sa pagigin mayong ipinapaurog?

11 An saro pa sa nakakaakit na mga kuwalidad ni Jehova iyo an pagigin mayong ipinapaurog. Ano an buot sabihon kan pagigin mayong ipinapaurog? Nangangahulugan iyan nin pantay na paghiling, na mayo nin kinakampihan o paboritismo. Duwang bagay an kalabot sa tunay na mayong pagpaurog: kaisipan asin gibo. Taano ta parehong kaipuhan iyan? Huling an saro mapapahiro sana na trataron an gabos nin daing pagpaurog kun mayo sa kaisipan niya an pagpaurog. Sa Kristiyanong Griegong Kasuratan, an pananaram na “mayong ipinapaurog” literal na nangangahulugan na dai “naghihiling sa lalawgon,” an buot sabihon, dai pinapaboran an saro kisa sa iba base sa lalawgon. (Gui. 10:34, NW; Kingdom Interlinear) Huli kaini, an saro na mayong ipinapaurog dai naghihiling sa pangluwas na itsura o kamugtakan sa buhay nin saro, kundi sa saiyang pagkatawo.

12 Si Jehova an pinakanangungurog na halimbawa sa pagigin mayong ipinapaurog. An saiyang Tataramon nagsasabi na siya ‘dai nagpapalain,’ o mayong ipinapaurog, asin ‘dai niya tinatratar nin may pagpaurog an siisay man.’ (Basahon an Guibo 10:34, 35; Deuteronomio 10:17 *.) Pinatunayan iyan kan sarong sitwasyon na nangyari kan panahon ni Moises.

Inapresyar kan mga aking babayi ni Zelofehad an pagigin mayong ipinapaurog nin Diyos (Hilingon an  parapo 13, 14)

13, 14. (a) Sa anong sitwasyon napaatubang an limang aking babayi ni Zelofehad? (b) Paano ipinahiling ni Jehova na mayo siyang ipinapaurog?

 13 Kan madali nang maglaog an mga Israelita sa Dagang Panuga, limang magturugang na daraga an napaatubang sa masakit na sitwasyon. Ano iyan? Aram ninda na arog kan ibang pamilyang Israelita, an pamilya ninda maako nin daga na itinagama sa saindang ama bilang mana. (Bil. 26:52-55) Pero, nagadan an saindang ama na si Zelofehad, na hali sa tribo ni Manases. Sigun sa kostumbre, an deretso na magin kagsadiri kan daga ipapasa sa mga aking lalaki ni Zelofehad, pero gabos babayi an mga aki niya. (Bil. 26:33) Huling mayo nin aking lalaki na magmamana kan daga, an daga daw kan pamilya itatao sa mga paryente asin daing mawawalat na mana sa mga aking babayi?

14 Nagdulok ki Moises an limang magturugang na babayi asin naghapot: ‘Taano ta hahalion an ngaran kan samuyang ama sa saiyang kamag-anakan, huli ta dai siya nin aking lalaki?’ Nakimahirak sinda: ‘Tawi kami nin panunundon [o, pagsadiri] sa  mga tugang na lalaki kan samuyang ama.’ Sinabi daw ni Moises, ‘Mayong eksepsiyon sa ley’? Dai, imbes ‘dinara niya sa atubangan ni Jehova’ an kahagadan ninda. (Bil. 27:2-5) Ano an nagin resulta? Sinabi ni Jehova ki Moises: ‘Katanusan an pinagsasabi kan mga aking babayi ni [Zelofehad]. Tatawan mo sinda nin [pagsadiri] sa mga tugang na lalaki kan saindang ama, asin papadaguson mo an [pagsadiri] kan saindang ama sa sainda.’ Apuwera diyan, may iba pang ginibo si Jehova. An eksepsiyon na iyan ginibo niyang ley paagi sa pagtao kan pagbuot na ini ki Moises: ‘Kun igwa nin magadan na dai nin mga aking lalaki, itatao nindo an saiyang [pagsadiri] sa saiyang aking babayi.’ (Bil. 27:6-8; Jos. 17:1-6) Puon kaidto, igwa na nin seguridad an gabos na babaying Israelita na mapapaatubang sa kaparehong sitwasyon.

15. (a) Paano tinatratar ni Jehova an saiyang mga lingkod, kaiba na an mga mayo nin ibang mahahagadan nin tabang? (b) Ano pang ibang pagkasaysay sa Bibliya an nagpapahiling na si Jehova mayong ipinapaurog?

15 Mabuot nanggad asin mayong ipinapaurog an desisyon na iyan! An mga babaying ini na mayo nin ibang mahahagadan nin tabang trinatar ni Jehova nin may dignidad, arog kan pagtratar niya sa mga Israelita na mas marahay an kamugtakan sa buhay. (Sal. 68:5) Saro sana ini sa dakul na pagkasaysay sa Bibliya na nagpapahiling kan nakakaugmang katotoohan na ini: Tinatratar ni Jehova nin daing pagpaurog an gabos na lingkod niya.—1 Sam. 16:1-13; Gui. 10:30-35, 44-48.

PUWEDE TANG ARUGON SI JEHOVA

16. Paano ta mapapatalubo asin mapapakusog an satong pagigin mayo nin ipinapaurog?

16 Paano niyato puwedeng arugon an pagigin mayong ipinapaurog ni Jehova? Tandaan na may duwang aspekto an pagigin mayong ipinapaurog. Magigibo sana niyatong trataron nin daing pagpaurog an iba kun kita mayo nin ipinapaurog. Totoo, gusto niyato gabos isipon na kita bukas an isip asin mayo nin ipinapaurog. Pero, siguradong mauyon ka na bako pirming pasil na ebalwaron sa rasonableng paagi an satuya mismong mga sabuot. Kaya, ano an puwede niyatong gibuhon tanganing maaraman kun baga kita dai nin kinakampihan? Buweno, kan gustong maaraman ni Jesus kun ano an sinasabi kan mga tawo manungod sa saiya, hinapot niya an saiyang pinagkakatiwalaan na mga katuod: ‘Siisay daa an Aki nin tawo?’ (Mat. 16:13, 14) Taano ta dai arugon si Jesus sa bagay na iyan? Puwede mong haputon an sarong amigo na maaasahan mong prangkang mataram kun baga ika midbid na mayo nin ipinapaurog. Kun sabihon niya na kun minsan medyo nahihiling pa sa saimo an pagpaurog kun manungod sa rasa, estado sa sosyedad, o kamugtakan sa pagbuhay, ano an maninigo mong gibuhon? Udok na ipamibi ki Jehova an manungod sa mga sabuot mo, na nakikimahirak na tabangan ka na baguhon an saimong kaisipan tanganing mas lubos mong mapabanaag an saiyang pagigin mayo nin ipinapaurog.—Mat. 7:7; Col. 3:10, 11.

17. Ano an mga puwede tang gibuhon tanganing matratar niyato an iba nin mayong pagpaurog?

 17 Sa laog kan Kristiyanong kongregasyon, ipinapahiling niyato an satuyang kamawutan na arugon an pagigin mayong ipinapaurog ni Jehova paagi sa pagtratar sa gabos niyatong tugang nin may dignidad asin mamumuton na kabuutan. Halimbawa, kun manungod sa pagkamapag-istimar, gusto niyatong imbitaran an gabos na kapagtubod, kaiba na an mga tugang na iba an kultura saka an mga dukha, ilo, o balo. (Basahon an Galacia 2:10; Santiago 1:27.) Dugang pa, sa paghuhulit kan Kahadian, mayo kitang ipinapaurog kun ihinihiras niyato an maugmang bareta sa mga tawo ano man an saindang pinaghalian, kaiba na an mga hali sa ibang nasyon. Nauugma kita huling igwa kita nin mga literatura na basado sa Bibliya sa mga 600 na lengguwahe. Saro nanggad iyan na patotoo nin pagigin mayong ipinapaurog!

18. Paano mo personalmenteng ikakapahiling na inaapresyar mo an pagigin madaling dulukon asin mayong ipinapaurog ni Jehova?

18 Iyo, mantang nagtatao kita nin panahon na hurop-hurupon kun paanong si Jehova talagang madaling dulukon asin mayong ipinapaurog, minararom an satuyang pag-apresyar sa saiya. Dangan, an ruminarom na pag-apresyar maninigo na magpahiro sa satuya na arugon nin lubos an mga kuwalidad ni Jehova, na ipinapahiling iyan sa satuyang pagtratar sa mga kapagtubod asin sa mga hinuhulitan niyato.

‘Harani si Jehova sa gabos na nag-aarang sa saiya.’—Sal. 145:18 (Hilingon an  parapo 9)

‘Dai tinatratar ni Jehova nin may pagpaurog an siisay man.’—Deut. 10:17, NW (Hilingon an  parapo 17)

[Mga Nota sa Ibaba]

^ par. 4 Isaias 30:18, 19 (An Banal na Biblia): “Kaya mahalat an KAGURANGNAN para kaugayan kamo, kaya mabuhat para kaherakan kamo. Ta Dios nin katanosan an KAGURANGAN; paladan an gabos na naghahalat saiya. Opo, banwaan nin Sion na nag-iistar sa Jerusalem, dai ka na lamang mahibi: kakaugayan ka sa tingog kan saimong agrangay; pag madangog ka, sisimbagon ka.”

^ par. 12 Deuteronomio 10:17 (NW): “Huli ta si Jehova na saindong Diyos iyo an Diyos nin mga diyos asin Kagurangnan nin mga kagurangnan, an Diyos na dakula, makakamhan asin makangingirhat, na dai tinatratar nin may pagpaurog an siisay man ni nag-aako nin suhol.”