‘Tinukduan mo ako sa saimong hatol, asin ngapit aakuon mo ako sa kamurawayan.’—SAL. 73:24.

1, 2. (a) Tanganing magkaigwa nin marahay na relasyon ki Jehova, ano an mga dapat gibuhon? (b) Paano kita makikinabang kun sisiyasaton ta an mga pagkasaysay sa Kasuratan dapit sa nagin reaksiyon nin mga tawo sa disiplina nin Diyos?

‘KUN mapadapit sa sakuya, an pagharani ko sa Diyos iyo an karahayan. Ibinugtak ko diyan sa Kagurangnan kong si Jehova an sakuyang paglaom.’ (Sal. 73:28) Ipinahayag digdi kan salmista an saiyang kumpiyansa sa Diyos. Taano ta nasabi niya an kongklusyon na ini na may hararom na kahulugan? Bago kaini, kan nahiling kan salmista na an mga tawong maraot igwa nin katuninungan, nagraot an buot niya. Nanambitan siya: ‘Totoong gayo na basang sana si paglinig ko kan sakuyang puso asin paghanaw ko kan sakuyang mga kamot na dai nin sala.’ (Sal. 73:2, 3, 13, 21) Pero, kan siya maglaog sa ‘santuwaryo nin Diyos’ asin mahiling an kamugtakan duman, natabangan siya na itanos an saiyang kaisipan asin mapagdanay an saiyang dayupot na relasyon sa Diyos. (Sal. 73:16-18) Sa eksperyensiyang ini, nanudan kan tawong iyan na may takot sa Diyos an sarong mahalagang marhay na leksiyon: Tanganing magkaigwa nin dayupot na relasyon ki Jehova, dapat na siya saro sa mga lingkod nin Diyos, nag-aako nin konseho, asin inaaplikar iyan.—Sal. 73:24.

2 Kita man nagmamawot na magkaigwa nin dayupot na relasyon sa tunay asin buhay na Diyos. Tanganing maabot an pasuhan na iyan, mahalagang marhay na magpamolde kita sa saiyang konseho o disiplina, tanganing kita magin mga indibiduwal na nakakapaugma sa saiya! Kaidtong mga panahon, an Diyos mahihirakon na nagtao nin mga oportunidad sa mga indibiduwal asin mga nasyon na akuon an saiyang disiplina. An mga pagkasaysay dapit sa nagin reaksiyon ninda isinurat sa Bibliya para ‘sa pagtukdo’ asin ‘sa pagpatanid sato, na sa sato an katapusan kan mga panahon nagdaratong.’ (Roma 15:4; 1 Cor. 10:11) Kun sisiyasaton tang marhay an mga pagkasaysay na ini, magkakaigwa kita nin pakarurop sa personalidad ni Jehova asin maaaraman ta kun paano kita makikinabang sa saiyang pagmolde.

 KUN PAANO GINAGAMIT KAN PARAGIBO NIN KURON AN SAIYANG AWTORIDAD

3. Sa Isaias 64:8 asin Jeremias 18:1-6, paano iinilustrar an awtoridad ni Jehova sa mga tawo? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

3 Sa pagladawan sa awtoridad ni Jehova sa mga indibiduwal asin mga nasyon, an Isaias 64:8 (BPV) * nagsasabi: ‘Ika an samong ama, KAGURANGNAN. Garo kami laboy [o, dalipay], asin arog ka sa paragibo nin kuron. Ika an naglalang samo.’ An paragibo nin kuron igwa nin lubos na awtoridad na moldehon an dalipay, sigun sa klase nin lalagan na gusto niyang gibuhon. Mayo nin magigibo an dalipay sa bagay na iyan. Arog man kaiyan kun manungod sa tawo asin sa Diyos. Mayo nin deretso an tawo na makipagdiskutiran sa Diyos kun paanong an dalipay mayo nin deretso na makipagdiskutiran sa paragibo nin kuron na nagmomolde diyan.—Basahon an Jeremias 18:1-6. *

4. Basta sana daw minomolde nin Diyos an mga tawo o mga nasyon? Ipaliwanag.

4 Paagi sa suanoy na Israel, ipinahiling ni Jehova an saiyang kakayahan na gibuhon an arog sa ginigibo kan paragibo nin kuron sa dalipay. Pero may dakulang pagkakaiba. An paragibo nin kuron puwedeng gumibo nin ano man na klase nin lalagan na kaya niyang gibuhon hali sa masa nin dalipay. Basta sana daw minomolde ni Jehova an mga tawo o mga nasyon, na an iba ginigibo niyang marahay asin an iba maraot? An simbag kan Bibliya dai. Tinawan ni Jehova an katawuhan nin mahalagang marhay na regalo—an libertad na magdesisyon. Dai niya ginagamit an saiyang soberanong awtoridad sa paagi na dai man sana magagamit an regalo niya. An mga tawo dapat na magdesisyon kun baga sinda mapamolde sa Kaglalang, si Jehova.—Basahon an Jeremias 18:7-10. *

5. Kun an mga tawo habong magpamolde ki Jehova, paano niya ginagamit sa sainda an saiyang awtoridad?

5 Paano kun may kasutilan na nagsasayuma an mga tawo na magpamolde sa Dakulang Paragibo nin Kuron? Paano niya ginagamit an saiyang awtoridad bilang Diyos? Isip-isipon an nangyayari sa dalipay kun bako na iyan angay sa katuyuhan para diyan. Iyan puwedeng gibuhon na ibang klase nin lalagan o itapok na sana kan paragibo nin kuron! Pero kun dai na magagamit an dalipay, sa pangkagabsan an paragibo nin kuron an may sala. Dai ini nuarin man nangyayari kun manungod sa satuyang Paragibo nin Kuron. (Deut. 32:4) Kun an sarong tawo dai nagpapamolde ki Jehova, an sala pirming yaon sa tawong iyan. An awtoridad ni Jehova na arog kan sa paragibo nin kuron ginagamit niya sa mga tawo paagi sa pagbago kan saiyang pagtratar sa sainda depende sa reaksiyon ninda sa saiyang pagmolde. An mga may tamang reaksiyon namomolde sa paagi na sinda magigin kapakipakinabang. Halimbawa, an linahidan na mga Kristiyano ‘mga lalagan nin pagkahirak’ na minomolde na magin ‘mga lalagan na makakaumaw’ o may onorableng gamit. Sa ibong na lado, an mga may kasutilan na minakontra sa Diyos nagigin ‘mga lalagan nin kaanggutan na maninigong parasaon.’—Roma 9:19-23.

6, 7. Ano an pagkakalain kan reaksiyon ni Hading David asin Hading Saul sa konseho ni Jehova?

  6 An sarong paagi nin pagmolde ni Jehova sa mga tawo iyo an pagtao nin konseho o disiplina. Kun eestudyaran ta an inot na duwang hadi kan Israel—si Saul asin David—mahihiling ta kun paano niya ginagamit an saiyang awtoridad sa mga minomolde niya. Kan si Hading David makagibo nin pagsambay ki Bat-seba, grabe an nagin epekto kaiyan sa saiya asin sa iba. Dawa ngani hadi si David,  dai siya pinalibre ni Jehova sa magabat na disiplina. Isinugo nin Diyos ki David an propeta Niyang si Natan na may darang mapuwersang mensahe. (2 Sam. 12:1-12) Ano an nagin reaksiyon ni David? Garo sinaksak an puso niya asin nagsulsol. Si David kinahirakan nin Diyos.—Basahon an 2 Samuel 12:13.

7 Sa kabaliktaran, an sinalidahan ni David na si Hading Saul dai naghimati sa konseho. Paagi ki propeta Samuel, nagtao si Jehova nin direktang pagbuot ki Saul: Laglagon an gabos na Amalekita asin an saindang ataman na mga hayop. Sinuway ni Saul an pagbuot na ini nin Diyos. Pinagdanay niyang buhay an hadi na si Agag asin an mga pinakamarahay sa ataman na mga hayop. Taano? Minalataw na an sarong dahilan iyo na gusto niyang tawan nin onra an saiyang sadiri. (1 Samuel 15:1-3, 7-9, 12) Kan sinasadol, maninigo kutanang pinalumoy ni Saul an saiyang puso, na nagpapamolde sa Dakulang Paragibo nin Kuron. Pero si Saul habong magpamolde. Ipinangatanusan niya an saiyang ginibo. Nagrason siya na puwede man an ginibo niya huling an ataman na mga hayop magagamit bilang atang, asin dai niya gayong pinahalagahan an konseho ni Samuel. Isinikwal ni Jehova si Saul bilang hadi, asin si Saul dai na nagkaigwa nin marahay na relasyon sa tunay na Diyos.—Basahon an 1 Samuel 15:13-15, 20-23.

Dai gayong pinahalagahan ni Saul an konseho asin sinayumahan iyan. Habo niyang magpamolde! (Hilingon an  parapo 7)

Garo sinaksak an puso ni David asin inako niya an konseho. Nagpamolde siya sa Diyos. Iyo ka man daw? (Hilingon an  parapo 6)

AN DIYOS MAYONG IPINAPAUROG

8. Ano an manunudan ta sa nagin reaksiyon kan nasyon nin Israel sa pagmolde ni Jehova?

8 Tinatawan ni Jehova nin oportunidad na magpamolde sa saiya bako lang an mga indibiduwal kundi an mga nasyon man. Kan 1513 B.C.E., an mga aki ni Israel na pinatalingkas sa pagkauripon sa Ehipto nakipagtipan sa Diyos. An Israel iyo an saiyang piniling nasyon asin nagkapribilehiyo na magpamolde sa saiya, na garo baga nasa moldehan kan Dakulang Paragibo nin Kuron. Minsan siring, padagos nindang ginibo an maraot sa paghiling ni Jehova, asin nagsamba pa ngani sa mga diyos kan  nakapalibot na mga nasyon. Pauruutrong nagsugo si Jehova nin mga propeta tanganing makabalik sinda sa tultol na pag-iisip, pero an Israel dai naghinanyog. (Jer. 35:12-15) Huli sa katagasan kan saindang payo, kinaipuhan sindang tawan nin magabat na disiplina. Arog sa lalagan na maninigong pasaon, an sampulong tribong kahadian sa amihanan sinakop kan mga Asiriano asin an duwang tribong kahadian sa timog sinakop man kan mga Babilonyo. Mapuwersang leksiyon nanggad an itinutukdo kaini sa sato! Matatabangan sana kita kan pagmolde ni Jehova kun tama an reaksiyon ta diyan.

9, 10. Ano an reaksiyon kan mga taga Nineve sa patanid nin Diyos?

9 Tinawan man ni Jehova nin oportunidad na maghimati sa saiyang patanid an mga tawo sa Nineve, an kabisera kan Asiria. Sinabi niya ki Jonas: ‘Magbuhat ka, asin pumaduman ka sa Nineve, na dakulang banwaan, asin magharubay [o magpatanid] ka saiya, huli ta an saiyang karatan nagsakat sa atubangan ko.’ An Nineve hinukuman na maninigo sa kalaglagan.—Jon. 1:1, 2; 3:1-4.

10 Pero, kan ipahayag ni Jonas an mensahe nin kalaglagan, ‘an mga tawo sa Nineve nagturubod sa Diyos, asin sinda nagharubay nin paglehe sa pagkakan [o, nagpahayag nin pag-ayuno] asin naggurubing nin magagaspang na gubing, magpuon sa nangungurog sa sainda sagkod sa kahuruhababai sa sainda.’ An saindang hadi ‘tuminindog sa saiyang tukawan, asin hinuba an saiyang gubing, asin naggubing nin magaspang na gubing, asin nagtukaw sa ibabaw nin abo.’ An mga taga Nineve nagpamolde ki Jehova asin nagsulsol. Kaya, dai sinda linaglag ni Jehova.—Jon. 3:5-10.

11. Sa pagtratar ni Jehova sa Israel asin sa Nineve, anong kuwalidad niya an lataw na lataw?

11 Dawa an Israel an piniling nasyon, dai iyan nakapalibre sa sainda sa disiplina. Sa ibong na lado, an mga taga Nineve mayo nin pakipagtipan sa Diyos. Pero, ipinahayag sa sainda ni Jehova an saiyang mensahe nin paghukom asin pinahilingan sinda nin pagkahirak kan sinda nagin arog sa dalipay na madaling moldehon sa saiyang mga kamot. Malinaw nanggad na ipinapahiling kan duwang halimbawang ini na an satong Diyos na si Jehova “mayong kinikilingan,” o ipinapaurog!—Deut. 10:17, An Banal na Biblia.

SI JEHOVA RASONABLE ASIN MADALING MAKIBAGAY

12, 13. (a) Taano ta binabago nin Diyos an saiyang desisyon base sa reaksiyon kan mga indibiduwal na minomolde niya? (b) Ano an buot sabihon kan ‘pagbasol’ ni Jehova may koneksiyon ki Saul? sa Nineve?

12 An paagi nin pagmolde na andam na gibuhon sa sato nin Diyos nagpapahiling na siya rasonable asin madaling makibagay. Risang-risa iyan sa mga sitwasyon kun sain si Jehova may ginibo nang desisyon base sa saiyang makatanusan na paghusgar sa mga tawo pero nagbabago nin isip huli sa saindang reaksiyon. Mapadapit sa inot na hadi kan Israel, sinasabi kan Kasuratan na si Jehova ‘nagbasol ta ginibo niyang hadi si Saul.’ (1 Sam. 15:11, BPV) Kan magsulsol asin magbakli an mga taga Nineve, an Bibliya nagsasabi: “An tunay na Diyos nagbasol sa kapahamakan na sinabi niyang papangyayarihon sa sainda; asin dai niya iyan pinangyari.”—Jon. 3:10, NW.

13 An termino sa Hebreo na trinadusir na “nagbasol” nanunungod sa pagbago nin isip o intensiyon. Pinili kaidto ni Jehova si Saul bilang hadi, pero kan huri nagbago an isip niya asin isinikwal ini. Nangyari an pagbabagong ini, bakong huli sa napasala si Jehova sa pagpili ki Saul, kundi huli sa huminiro si Saul nin daing pagtubod asin nagin masinuway. Kun dapit sa mga taga Nineve, an tunay na Diyos nagbasol; an buot sabihon, binago niya an saiyang intensiyon mapadapit sa sainda. Nakakaranga nanggad na maaraman na si Jehova, an satong Paragibo nin Kuron, rasonable asin madaling makibagay, mabuot asin mahihirakon, na andam na baguhon an saiyang desisyon base sa positibong pagbabago kan mga nagkasala!

DAI TA PAGSAYUMAHAN AN DISIPLINA NI JEHOVA

14. (a) Paano kita minomolde ni Jehova ngunyan? (b) Ano an maninigo na magin reaksiyon niyato sa pagmolde ni Jehova?

14 Sa panginot, minomolde kita ngunyan ni Jehova paagi sa saiyang Tataramon, an Bibliya, asin sa saiyang organisasyon. (2 Tim. 3:16, 17) Bako daw  na maninigo tang akuon an ano man na konseho o disiplina na itinatao sa sato paagi kaiyan? Gurano man kita kahaloy nang nabawtismuhan o gurano man kadakul na kan inako niyatong pribilehiyo nin paglilingkod, maninigo na padagos kitang maghimati sa konseho ni Jehova, na nagpapamolde diyan tanganing kita magin siring sa mga lalagan na may onorableng gamit.

15, 16. (a) Anong negatibong mga pagmati an puwedeng maglataw kun kaiba sa disiplina an pagkawara nin mga pribilehiyo? Magtao nin halimbawa. (b) Ano an makakatabang sa sato na makayanan an negatibong mga pagmati kun kita dinisiplina?

15 An disiplina puwedeng itao sa satuya paagi sa instruksiyon o pagtatanos. Pero, tibaad may pagkakataon na kaipuhan kitang disiplinahon huling dai niyato ginibo kun ano an tama. Puwedeng kaiba diyan an pagkawara nin mga pribilehiyo. Estudyari an nangyari ki Dennis, * na dating naglilingkod bilang elder. Nagkasala siya huli sa salang desisyon may koneksiyon sa negosyo, asin siya sinagwi nin pribado. Ano an namatian ni Dennis kan bangging ipaisi sa kongregasyon na siya bako nang elder? “Grabe an pagkadisganar ko sa sadiri,” an sabi niya. “Sa nag-aging 30 taon, nagkaigwa ako nin dakul na pribilehiyo. Nagin regular payunir ako, naglingkod sa Bethel, nagin ministeryal na lingkod dangan nagin elder. Katatapos lang kan inot kong pahayag sa pandistritong kumbensiyon. Bigla na sana, nawara iyan gabos. Apuwera sa kasusupgan, pagmati ko mayo na ako nin ano man na lugar sa organisasyon.”

16 Kinaipuhan ni Dennis na magbago, na tinatalikdan an sala na nagin dahilan kan pagdisiplina sa saiya. Pero, ano an nakatabang sa saiya na makayanan an negatibong mga pagmati? Sinabi niya: “Determinado ako na papagdanayon an marahay na rutina sa espirituwal. Dakulang tabang man an suporta kan Kristiyanong mga tugang saka an pamparigon sa buot na nakua ko sa satuyang mga publikasyon. An artikulong ‘Dati daw Kamong May Pribilehio nin Paglingkod? Makakapaglingkod daw Giraray Kamo?’ sa An Torrengbantayan na Agosto 15, 2009 garo sarong personal na surat bilang kasimbagan sa mga pamibi ko. Pinahalagahan kong marhay an konseho na, ‘Mantang mayo kamong dagdag na mga paninimbagan sa kongregasyon, magkonsentrar sa pagpakusog kan saindong espirituwalidad.’” Paano nakinabang si Dennis sa disiplina? Pakalihis nin pirang taon, siya nagsabi, “Tinawan giraray ako ni Jehova nin pribilehiyo na magin ministeryal na lingkod.”

17. Paano nakakatabang an pagtitiwalag tanganing magsulsol an sarong nagkasala? Magtao nin halimbawa.

17 An saro pang klase nin disiplina ni Jehova iyo an pagtitiwalag. Pinoprotektaran kaiyan an kongregasyon sa maraot na impluwensiya asin nakakatabang sa nagkasala na magsulsol. (1 Cor. 5:6, 7, 11) Si Robert natiwalag nin haros 16 na taon, asin sa panahon na iyan an saiyang mga magurang saka mga tugang marigon asin maimbod na sinunod an instruksiyon sa Tataramon nin Diyos na dai makiiba sa mga paragibo nin maraot, ni tinuhon man sinda. Mga pirang taon na man ngunyan puon kan makabalik si Robert asin siya nag-uuswag na marhay sa espirituwal. Kan haputon kun ano an nakapahiro sa saiya na magbalik ki Jehova asin sa banwaan Niya pagkatapos nin arog kaiyan kalawig na panahon, sinabi niya na nakatabang sa saiya an nagin paninindugan kan saiyang pamilya. “Kun an sakuyang pamilya nakiasosyar sako nin dawa kadikit, arog baga nin pagkumusta sakuya, nakontento na kuta ako sa dikit na pakikiasosyar na iyan asin posibleng marhay na an sakuyang pagmawot na makiasosyar sainda dai nakamotibar sako na bumalik sa Diyos.”

18. Maninigo na magin anong klaseng dalipay kita sa mga kamot kan Dakulang Paragibo nin Kuron?

18 Tibaad dai man niyato kaipuhan an arog kaiyan na disiplina, pero magigin anong klaseng dalipay daw kita sa mga kamot kan Dakulang Paragibo nin Kuron? Ano an satuyang magigin reaksiyon kun kita dinisiplina? Magigin arog daw kita ki David o ki Saul? An Dakulang Paragibo nin Kuron iyo an satuyang Ama. Nungkang paglingawan na ‘pinapadusahan niya an saiyang namumutan, siring man sana kan ama sa aking namumutan.’ Kaya, ‘dai mo ipagsikwal an silot [o disiplina] ni Jehova, saka dai ka mauyam sa saiyang pagsagwi.’—Tal. 3:11, 12.

^ par. 3 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version)

^ par. 3 Jeremias 18:1-6 (BPV): “Tinaraman ako nin KAGURANGNAN, ‘Magduman ka sa harong kan paragibo nin koron, asin duman ko itatao saimo an sakong mensahe.’ Kaya nagduman ako asin nahiling ko an paragibo nin koron na nagtatrabaho sa saiyang hormahan. Kun nararaot an ginigibo niyang koron, kinukua niya an laboy saka minagibo siya nin bago. Dangan tinaraman ako nin KAGURANGNAN, ‘Dai ko daw magigibo saindo, mga taga Israel, an ginibo sa laboy kan paragibo nin koron? Nasa kamot ko kamo, arog kan laboy sa kamot kan paragibo nin koron.’”

^ par. 4 Jeremias 18:7-10 (BPV): “Kun nagtaram ako sa sarong panahon na sakong gagaboton, ibabagsak o raraoton an arin man na nasyon o kahadean, alagad an nasyon na iyan magtalikod sa saiyang kasalan, dai ko idadagos an sinabi kong gigibohon ko. Alagad kun magtaram ako na sakong itatanom o papatindogon an arin man na nasyon o kahadean, alagad an nasyon na iyan dai magkuyog sako asin maggibo nin karatan, dai ko idadagos an sinabi kong gigibohon ko.”

^ par. 15 Sinalidahan an pangaran.