‘Gabos na katugunan kan gabos na bagay ibinilang kong mga matanos.’—SAL. 119:128.

1. Taano ta dapat na may lubos kitang kumpiyansa sa Tataramon nin Diyos?

PAG ineebalwar kun baga an sarong tinutukduan sa Bibliya kuwalipikado nang makikabtang sa ministeryo sa langtad, hinahapot nin mga elder an saindang sadiri, ‘Ipinapahiling daw kan mga pananaram niya na siya nagtutubod na an Bibliya iyo an ipinasabong na Tataramon nin Diyos?’ * Para sa saro na nagmamawot na magin parahayag kan Kahadian—an totoo, para sa gabos na lingkod nin Diyos—an simbag dapat malinaw na iyo. Taano? An satong kumpiyansa sa Tataramon nin Diyos asin an kakayahan ta na gamiton iyan sa ministeryo makakatabang sa sato na tabangan an iba na mamidbid si Jehova asin magkamit nin kaligtasan.

2. Taano ta maninigo kitang ‘magdanay sa mga bagay na satong nanudan’?

2 Idinuon ni apostol Pablo an importansiya kan Tataramon nin Diyos kan siya magsurat ki Timoteo: ‘Magdanay ka diyan sa mga bagay na saimong nanudan asin napatunayan.’ An ‘mga bagay’ na sinambit ni Pablo iyo an mga katotoohan sa Bibliya na nagpahiro ki Timoteo na magtubod sa maugmang bareta. Arog man kaiyan an nagin epekto sa sato ngunyan kan mga katotoohan na ini, asin padagos kitang tinatabangan kaiyan na magdanay na ‘madunong manungod sa kaligtasan.’ (2 Tim. 3:14, 15) Parati tang ginagamit an sunod na sinabi ni Pablo tanganing ipahiling sa iba na an Bibliya hali sa Diyos, pero puwede kitang urog na makinabang personalmente sa mga tataramon na iyan na nasa 2 Timoteo 3:16. (Basahon.) Pag-ulayan ta nin mas detalyado an bersikulong iyan. Sa paggibo kaiyan, mapapakusog an satong kumpiyansa na an gabos na katukduan ni Jehova “matanos.”—Sal. 119:128.

 ‘KAPAKIPAKINABANG SA PAGTUKDO’

3-5. (a) Ano an reaksiyon nin dakul na tawo sa pahayag ni Pedro kan Pentecostes, asin taano? (b) Taano ta dakul sa Tesalonica an nag-ako kan katotoohan? (c) Ano an tibaad makapahanga sa mga tawo ngunyan dapit sa satong ministeryo?

3 Sinabi ni Jesus sa nasyon nin Israel: ‘Papadarahan ko kamo nin mga propeta, nin mga tawong madunong asin nin mga paratukdo.’ (Mat. 23:34, BPV) * Si Jesus nagtataram manungod sa saiyang mga disipulo, na tinukduan niya na gamiton an Kasuratan sa saindang ministeryo. Kan Pentecostes 33 C.E., an saro sa “mga paratukdo” na ini, si apostol Pedro, nagtao nin pahayag sa dakul na nagkakatiripon sa Jerusalem kun sain nagkutar siya nin nagkapirang teksto sa Hebreong Kasuratan. Kan madangog an paliwanag ni Pedro sa mga tataramon na iyan, dakul na nagdadangog an “nagkarulugad sa puso.” Nagsurulsol sinda sa nagibo nindang mga kasalan. Mga tulong ribo sa sainda an naghagad kan kapatawadan nin Diyos asin nagin Kristiyano.—Gui. 2:37-41.

4 An saro pang paratukdo, si apostol Pablo, naghulit kan maugmang bareta sa hararayong lugar sa luwas kan Jerusalem. Halimbawa, sa siyudad nin Tesalonica sa Macedonia, nagpatotoo siya sa mga nagsasamba na yaon sa sinagoga. Sa laog nin tulong Sabbath, si Pablo nangatanusan o ‘nakipag-ulay sainda hali sa mga kasuratan, na binubuksan asin isinasaysay na kaipuhan na an Cristo magtios asin mabuhay liwat sa mga gadan.’ An resulta? ‘An nagkapira sa sainda [mga Judio] napauyon,’ o nagturubod, siring man an ‘dakulang kadaklan nin mga Griego.’—Gui. 17:1-4.

5 Dakul an napapahanga sa paggamit nin Bibliya kan mga lingkod nin Diyos ngunyan. Pagkatapos na madangog nin sarong lalaking kagharong sa Switzerland an pagbasa nin teksto kan saro tang sister, hinapot niya ini: “Ano an relihiyon mo?” An sister nagsimbag: “Ako saka an kaiba ko mga Saksi ni Jehova.” An lalaki nagsabi: “Dapat palan aram ko na. Apuwera sa mga Saksi ni Jehova, siisay pa man an madigdi sa harong tanganing magbasa kan Bibliya?”

6, 7. (a) Paano magagamit na marhay an Bibliya kan mga nagtutukdo sa kongregasyon? (b) Taano ta mahalagang marhay sa pagkondukta nin pag-adal sa Bibliya an epektibong paggamit kan Kasuratan?

6 Paano ta mas lubos na magagamit an Bibliya sa satong pagtutukdo? Kun may pribilehiyo kang magtukdo sa kongregasyon, gumamit nin espesipikong mga teksto sa Bibliya. Imbes na sabihon na sana an sinasabi kan importanteng mga teksto o basahon iyan sa imprentadong papel o elektronikong gadget, bukasan an Bibliya asin diyan magbasa, asin dagkahon an mga nagdadangog na iyan man an gibuhon. Siring man, magtao nin panahon na iaplikar an mga teksto sa paaging makakatabang sa mga nagdadangog na urog na rumani ki Jehova. Imbes na maggamit nin komplikadong mga ilustrasyon asin eksperyensiya para sana magpangisi, gamiton an panahon tanganing ipaliwanag an Tataramon nin Diyos.

7 Ano an kaipuhan tang isaisip pirmi mantang nagkokondukta nin pag-adal sa Bibliya? Sa paggamit ta kan Kristiyanong mga publikasyon, mag-ingat na dai malampasan an mga teksto sa Bibliya. Maninigo tang dagkahon an tinutukduan sa Bibliya na basahon an sitadong mga teksto asin tabangan siya na masabutan iyan. Paano? Likayan an haralabang paliwanag na garo baga nagtatao nin diskurso, imbes dagkahon an tinutukduan na sabihon an nasa buot niya. Puwede kitang magpalataw nin pinag-isipan na marhay na mga hapot na matabang sa saiya na makaabot sa tamang mga kongklusyon imbes na sabihon sa saiya kun ano an tutubudon o kun paano mahiro. *

‘KAPAKIPAKINABANG SA PAGSAGWI’

8. Anong panglaog na pakikipaglaban an inatubang ni Pablo?

8 Parati tang minamansay na an ‘pagsagwi’ sarong responsabilidad na ginigibo kan Kristiyanong mga elder. Iyo, responsabilidad ninda na ‘sagwion an mga nagkakasala.’ (1 Tim. 5:20; Tito 1:13) Pero mahalaga man na sagwion ta an satong sadiri. Si Pablo sarong arugan na Kristiyano na igwa nin malinig  na konsensiya. (2 Tim. 1:3) Dawa siring, siya nagsurat: ‘Ako nakakahiling nin lain na katugunan sa mga kabtang nin sakong hawak, na minatumang kan katugunan nin sakong pag-isip asin minadara sako sa pagkabihag sa irarom kan katugunan nin kasalan.’ Kun pag-aadalan ta an konteksto kaiyan, mas masasabutan ta kun anong pakikipaglaban an kinaipuhan na gibuhon ni Pablo tanganing makontrol an pagigin makasalan niya.—Basahon an Roma 7:21-25.

9, 10. (a) Anong mga kaluyahan an posibleng pinaglabanan ni Pablo? (b) Ano an posibleng marhay na ginibo ni Pablo tanganing malabanan niya an kasalan?

9 Anong mga kaluyahan an pinagmaigutan ni Pablo na mapangganahan? Dawa ngani dai niya inespesipiko an mga iyan, talagang nagsurat siya ki Timoteo na siya nagin “parapakaraot.” (1 Tim. 1:13) Bago siya nakumbertir, maringison si Pablo sa mga Kristiyano. Manungod sa saiyang sabuot sa mga parasunod ni Cristo, siya nagtuga na ‘naanggot siya nin makuri tumang sainda.’ (Gui. 26:11) Nanudan ni Pablo na kontrolon an saiyang kaanggotan, alagad siyertong kinaipuhan niyang pagmaigutan na kontrolon kun minsan an saiyang namamatian asin pananaram. (Gui. 15:36-39) Ano an nakatabang sa saiya na magibo iyan?

10 Sa surat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Corinto, ilinadawan niya an ginamit niyang pamamaagi tanganing sagwion an sadiri. (Basahon an 1 Corinto 9:26, 27.) Sa espirituwal na sentido, pinunteriya niya nin mga suntok an saiyang mga kaluyahan. Posibleng marhay na naghanap siya nin mga konseho sa Kasuratan, nag-arang ki Jehova na tabangan siyang ikaaplikar iyan, asin nagmaigot na masunod iyan. * Makikinabang kita sa halimbawa niya huling, arog niya, nakikipaglaban man kita sa satong bakong perpektong mga tendensiya.

11. Paano ta padagos na ‘mababalo’ an satong sadiri tanganing mahiling kun baga kita naglalakaw sa dalan nin katotoohan?

11 Dapat na nungka kitang magin kampante sa satong pagsamba. Imbes, kaipuhan na padagos tang ‘baluon’ an satong sadiri tanganing masigurado na kita naglalakaw talaga sa dalan nin katotoohan. (2 Cor. 13:5) Kun binabasa an mga teksto na arog baga kan Colosas 3:5-10, puwede tang haputon an sadiri: ‘Pinagmamaigutan ko daw na gadanon an sakong makasalan na tendensiya o nangluluya na ako sa moral? Sa paggamit kan Internet, kun may magluwas na imoral na Web site, tulos ko daw na sinasara iyan, o naghahanap daw ako nin mga site na bakong maninigo?’ An pag-aplikar kan konseho kan Tataramon nin Diyos nin siring kapersonal matabang sa sato na “magpuka asin danay na magin malinaw an isip.”—1 Tes. 5:6-8, BPV.

‘KAPAKIPAKINABANG SA PAGPAKARHAY’

12, 13. (a) Ano an maninigong pasuhan ta sa ‘pagpakarhay’ kan mga bagay-bagay, asin paano ta maaarog an halimbawa ni Jesus sa paggibo kaiyan? (b) Anong klaseng pananaram an dapat tang likayan kun may nahiling kita sa iba na kaipuhan niyang ‘pakarhayon’?

12 An termino sa Griego na trinadusir na ‘pagpakarhay’ nangangahulugan na “gibuhon na magin marahay, itanos, ibalik sa tama asin matanos na kamugtakan.” Kun minsan, kaipuhan tang gumibo nin lakdang tanganing mapakarhay an dai ta pagkasinabutan sa iba huli sa satong sinabi o ginibo. Halimbawa, an mga Judiong lider nin relihiyon nagreklamo na si Jesus mabuot sa “mga parasingil nin buhis saka mga parakasala.” Si Jesus suminimbag: ‘An tawong mayong hilang dai nangangaipo nin doktor. Isip-isipa daw nindo kun ano an kahulugan kaini, “Pagkahirak an mawot ko, bakong atang.”’ (Mat. 9:11-13, BPV) Mapasensiya asin may kabuutan niyang ipinaliwanag sa gabos an tataramon nin Diyos. Huli kaini, si Jehova namidbid kan mga mapakumbaba bilang Diyos na ‘mahihirakon asin maugayon, haloy maanggot asin dakula sa karahayan asin sa katotoohan.’ (Ex. 34:6) Huli sa paghihinguwa kan Aki nin Diyos na ‘pakarhayon’ an mga bagay-bagay, dakul an nagturubod sa maugmang bareta.

13 Tinutukduan kita kan halimbawa ni Jesus kun paano ta maninigong tabangan an iba. An saro na naiiritar tibaad biglang magtaram, ‘May sarong bagay saimo na gusto kong pakarhayon mo.’ Pero an siring na paagi bakong kauyon kan sinasabi sa 2 Timoteo 3:16. An ‘gabos na Kasuratan’ dai nag-aawtorisar  sa sato na taraman nin paanggot an iba. Arog kan mga saksak nin espada, an malanit na pagkritika parating nagtatao nin grabeng kulog asin bihirang magtao nin ano man na pakinabang.—Tal. 12:18.

14-16. (a) Paano puwedeng ‘pakarhayon’ kan mga elder an mga bagay-bagay sa paaging makakatabang sa iba na maresolberan an saindang mga problema? (b) Taano ta mahalagang marhay sa pagpadakula nin mga aki an maka-Kasuratan na paagi nin ‘pagpakarhay’ kan mga bagay-bagay?

14 Kun siring, paano kita magigin mapasensiya asin mabuot sa ‘pagpakarhay’ kan mga bagay-bagay? Ipamugtak na sarong mag-agom an nagpatabang sa sarong Kristiyanong elder tanganing matapos na an parating pagdidiskutiran ninda. Ano an gigibuhon kan elder? Mayo siyang kakampihan, asin puwede siyang makipangatanusan sa sainda base sa mga prinsipyo sa Bibliya, na tibaad ginagamit an kapitulo 3 kan librong An Sekreto sa Kaogmahan nin Pamilya. Mantang pinapanginutan kan elder an pag-urulay, puwedeng mapag-isip-isip kan mag-agom kun anong konseho an maninigo nindang iaplikar nin mas lubos bilang indibidwal. Paghaloy-haloy, kukumustahon sinda kan elder asin matao nin urog pang tabang kun kaipuhan.

15 Paano puwedeng ‘pakarhayon’ kan mga magurang an mga bagay-bagay sa paaging mapapakusog sa espirituwal an saindang mga aki? Imahinaron na gusto mong tabangan an saimong aking daragita na likayan an kuwestiyunableng kairiba. Inot, maninigo na aramon mo nguna kun ano talaga an situwasyon. Dangan kun igwa nin dahilan na mahadit, puwede mo siyang kaulayon, na tibaad ginagamit an mga punto sa Questions Young People Ask—Answers That Work, Volume 2. Sa masurunod na aldaw, puwede kang magtao nin dagdag na panahon para sa saiya. Puwede mo man maaraman an saiyang sabuot mantang siya naglilingkod sa langtad o kaiba kan pamilya sa pag-aling-aling. Kun ika magigin mapasensiya asin mabuot, mamamatian kan saimong aking daragita an saimong mamumuton na interes. Posibleng marhay na mapapahiro siya na iaplikar an saimong konseho asin likayan an kapahapahamak na desisyon sa saiyang buhay.

Paagi sa may kabuutan na paggamit kan Bibliya tanganing ‘pakarhayon’ an mga bagay-bagay, natatabangan kan mga magurang an saindang mga aki na malikayan an grabeng kamunduan (Hilingon an parapo 15)

16 Sa arog man kaiyan na mapasensiya asin mabuot na paagi, mapaparigon ta an mga nahahadit  sa saindang salud, mga nagmumundo huling nawaran nin trabaho, o mga nariribong dapit sa partikular na mga katukduan sa Kasuratan. An paggamit kan Tataramon nin Diyos tanganing ‘pakarhayon’ an mga bagay-bagay nagtatao nin dakulang mga pakinabang sa banwaan ni Jehova.

‘KAPAKIPAKINABANG SA PAGPATUOD SA KATANUSAN’

17. Taano ta maninigo tang akuon nin may pagpapasalamat an disiplina?

17 ‘An gabos na padusa [“disiplina,” NW] ngunyan garo bakong nakakaugma kundi nakakamundo.’ Alagad, ‘minatao iyan nin bungang matoninong sa mga nagpatuod diyan, an bunga nin katanusan.’ (Heb. 12:11) An kadaklan na adultong Kristiyano minauyon na nakatabang sa sainda an disiplinang inako ninda sa saindang Saksing mga magurang. Asin an pag-ako nin disiplina hali ki Jehova, na itinatao kan Kristiyanong mga elder, nagpapadanay sa sato sa dalan pasiring sa buhay.—Tal. 4:13.

18, 19. (a) Taano ta mahalagang marhay sa ‘pagpatuod [o, pagdisiplina] sa katanusan’ an konseho na nasa Talinhaga 18:13? (b) Kun an mga elder nagpapahiling nin kahuyuan asin pagkamuot sa pagtratar sa mga nagkasala, ano sa parati an resulta?

18 Kaipuhan an paghihinguwa tanganing makatao nin epektibong disiplina. Sinabihan ni Jehova an mga Kristiyano na itao iyan nin may ‘katanusan.’ (2 Tim. 3:16) Kaya, maninigo na gamiton ta an mga prinsipyo sa Bibliya bilang satong giya. An saro diyan iyo an yaon sa Talinhaga 18:13: ‘An minasimbag nin tataramon bago maghinanyog, kamangmangan asin kasusupgan saiya.’ Kaya, kun kaipuhan kan mga elder na kaulayon an saro na inaakusaran nin magabat na pagkakasala, kaipuhan na maingat nindang imbestigaran an bagay na iyan tanganing maaraman an gabos na detalye. (Deut. 13:14) Pagkatapos na magibo iyan, saka sana sinda makakatao nin disiplina ‘sa katanusan.’

19 Apuwera diyan, an Tataramon nin Diyos nagtatao nin instruksiyon sa mga elder na itanos an iba nin may ‘kahuyuan.’ (Basahon an 2 Timoteo 2:24-26.) Totoo, an saro tibaad nagtao nin katuyawan ki Jehova saka nakadanyar sa mga inosente. Pero kun an sarong elder maaanggot mantang nagtatao nin konseho, dai niya matatabangan an indibiduwal na iyan. Pero kun inaarog kan mga elder ‘an kabuutan nin Diyos,’ posibleng mapahiro ninda na magsulsol an saro na nagkasala.—Roma 2:4.

20. Anong mga prinsipyo an maninigong iaplikar kan mga magurang sa pagdisiplina sa saindang mga aki?

20 Sa pagpadakula sa mga aki ‘sa disiplina asin katukduan’ ni Jehova, dapat na iaplikar kan mga magurang an mga prinsipyo sa Bibliya. (Efe. 6:4, BPV) Maninigong likayan kan ama na tawan nin padusa an saiyang aki base sa sinabi nin saro sanang lado dapit sa paggawi kaini. Asin an kaanggutan na may kadahasan mayo nin lugar sa Kristiyanong pamilya. Si Jehova ‘pano nin pagkahirak asin mabuot,’ kaya an mga may responsabilidad sa pagdisiplina sa mga aki maninigong magmaigot na magpahiling kan siring na mamumuton na mga kuwalidad.—Sant. 5:11.

MAHALAGANG MARHAY NA REGALO NI JEHOVA SA SATO

21, 22. Anong pananaram sa Salmo 119:97-104 an pinakanaglaladawan kan saimong sabuot dapit sa Tataramon ni Jehova?

21 Ihinayag nin sarong diyosnon na lalaki kaidto kun taano ta namutan niya an ley ni Jehova. (Basahon an Salmo 119:97-104.) Paagi sa pag-adal kaiyan, nagkaigwa siya nin kadunungan, pakarurop, asin pakasabot. An pagsunod sa konseho kaiyan nakatabang sa saiya na malikayan an salang mga dalan na nagtao nin kamunduan sa iba. Para sa saiya, an pag-adal kan Kasuratan nakakaugma asin nakakakontento. Determinado siyang sunudon an Diyos na an mga instruksiyon nagtao sa saiya nin kadakul na bentaha sa saiyang buhay.

22 Pinapahalagahan mo daw an ‘gabos na Kasuratan’? Paagi kaiyan, napapakusog mo an saimong pagtubod na uutubon nin Diyos an saiyang katuyuhan. An ipinasabong na konseho kaiyan nagpoprotektar sa saimo sa nakakagadan na mga epekto nin kasalan. Asin paagi sa mahusay na pagpaliwanag kaiyan, matatabangan mo an iba na lumakaw sa dalan pasiring sa buhay asin magdanay diyan. Lugod na gamiton ta nin lubos an ‘gabos na Kasuratan’ mantang pinaglilingkudan ta an satong Diyos na madunong sa gabos asin mamumuton, si Jehova.

^ par. 1 Hilingon an Organisado sa Paggibo kan Kabotan ni Jehova, pahina 79.

^ par. 3 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version)

^ par. 7 Sa pagtutukdo ni Jesus, parati siyang naghahapot: ‘Ano an paghuna nindo?’ Dangan naghahalat siya nin simbag.—Mat. 18:12; 21:28; 22:42.

^ par. 10 An mga surat ni Pablo igwa nin dakul na pamparigon sa buot tanganing mapangganahan an makasalan na mga tendensiya. (Roma 6:12; Gal. 5:16-18) Rasonableng isipon na inaplikar niya mismo an konsehong itinao niya sa iba.—Roma 2:21.