‘Linilingawan ko an mga bagay na nasa hudyan, asin dinadagos ko an mga bagay na nasa inutan.’—FIL. 3:13.

1-3. (a) Ano an pagbasol, asin paano iyan puwedeng makaapektar sa sato? (b) Ano an manunudan ta ki Pablo manungod sa paglilingkod sa Diyos na mayong pinagbabasulan?

SARONG parasurat nin tula an nagsurat: “An pinakanakakamundo sa gabos na tataramon na sinasabi o isinusurat iyo ini: ‘Kutana arog kaini!’” Siya si J. G. Whittier, asin an pinanunungdan niya iyo an mga bagay na pinagbabasulan ta, na gusto niyato kutanang balikan asin baguhon. An “pagbasol” pagkapurisaw asin pagkakonsensiya sa sarong bagay na nagibo o tibaad dai nagibo, asin puwedeng mangahulugan na “magtangis giraray.” Gabos kita nakagibo nin mga bagay na gusto ta kutanang balikan asin baguhon. Ano an mga pinagbabasulan mo?

2 May mga tawong napasala nanggad, nakagibo pa ngani nin magagabat na kasalan. An iba dai man nakagibo nin ano man na grabe karaot, pero dai sinda sigurado kun talagang pinakamarahay an pira sa mga desisyon ninda sa buhay. May mga tawo na nakayang dai na pagparaisipon an nakaagi asin nagpadagos sa saindang buhay. An iba padagos na pinapasakitan kan nakaagi ninda asin nag-iisip, “Maray pang dai ko ginibo ito!” (Sal. 51:3) Arin ka diyan? Gusto mo daw kutanang makapaglingkod sa Diyos na mayong pinagbabasulan—dawa man lamang puon ngunyan asin padagos? Igwa daw nin halimbawa kaiyan sa totoong buhay na puwede tang arugon? Igwa nanggad—si apostol Pablo.

3 Kan siya nabubuhay, nakagibo si Pablo nin grabe karaot na mga sala sagkod madunong na mga desisyon. May mga pinagbasulan siyang marhay sa saiyang nakaagi, pero nanudan man niya kun paano magin mapanggana an saiyang buhay sa maimbod na paglilingkod sa Diyos. Hilingon ta kun ano an manunudan niyato sa saiyang halimbawa dapit sa paglilingkod na mayong pinagbabasulan.

AN NAKAAGI NI PABLO NA PINAGBASULAN NIYA

4. Anong nakaagi ni apostol Pablo an pinagbasulan niya?

4 Kan hoben pa an dating Fariseo na si Pablo, nakagibo siya nin mga bagay na pinagbasulan niya kan huri. Halimbawa,  nanginot siya sa madahas na pagpersegir sa mga disipulo ni Cristo. Sinasabi kan Bibliya na pagkatapos tulos kan paggadan ki Esteban, ‘linaglag ni Saulo [na kan huri namidbid na Pablo] an [kongregasyon], na naglalaog sa lambang harong, asin ginuguyod an mga lalaki asin mga babayi, asin ilinalaog sinda sa bilangguan.’ (Gui. 8:3) An iskolar na si Albert Barnes nagsabi na an Griegong termino na itrinadusir na “linaglag” sarong “mapuwersang tataramon, na nagpaparisa kan kaigutan asin kabangisan ni [Saulo] sa pagpersegir.” Huli kaini, sinabi ni Barnes na “naanggot na marhay sa iglesia si Saulo siring sa mabangis na hayop.” Bilang debotong Judio, naniniwala siya na hali sa Diyos an obligasyon niya na tapuson an Kristiyanismo. Kaya an mga Kristiyano maringis niyang pinersegir, na ‘naghahangos pa nin mga pagpatakot asin paggadan tumang sa mga lalaki o mga babayi,’ sa pagmamaigot na gadanon sinda.—Gui. 9:1, 2; 22:4. *

5. Ipaliwanag kun paano si Saulo, na dating parapersegir kan mga parasunod ni Jesus, nakumbertir asin nagin parahulit manungod ki Cristo.

5 Desidido si Saulo na magpa-Damasco tanganing puwersahan na kuanon an mga disipulo ni Jesus sa mga harong ninda asin darahon sa Jerusalem tanganing padusahan kan Sanhedrin. Pero, dai siya nagin mapanggana huling linalabanan niya an Payo kan Kristiyanong kongregasyon. (Efe. 5:23) Mantang siya pa-Damasco, nagpahiling saiya si Jesus asin nabuta siya huli sa milagrosong liwanag. Dangan isinugo ni Jesus si Saulo pa-Damasco tanganing maghalat nin dagdag na instruksiyon. Aram ta an iba pang nangyari.—Gui. 9:3-22.

6, 7. Ano an nagpapahiling na aram na marhay ni Pablo an makulog niyang nakaagi?

6 Nabago tulos an mga pamantayan ni Pablo sa buhay kan siya magin Kristiyano. Imbes na magin maringis na kaiwal kan Kristiyanismo, nagin maigot siyang parasuportar kaiyan. Pero, nagsurat siya dapit sa sadiri niya: ‘Huli ta nagpakadangog na kamo dapit kan sakong pamumuhay kaidto diyan sa relihiyon nin mga Judio, na pinaglamag ko nin makuri an [kongregasyon] nin Diyos, asin linaglag ko iyan.’ (Gal. 1:13) Paghaloy-haloy, an saiyang nakaagi na pinagbasulan niya nasambitan niya giraray kan magsurat siya sa mga taga Corinto, taga Filipos, asin ki Timoteo. (Basahon an 1 Corinto 15:9; Fil. 3:6; 1 Tim. 1:13) Dai iyan ipinag-orgulyo ni Pablo, pero dai man siya nagsagin na garo baga dai iyan nangyari. Aram niyang marhay na nakagibo siya nin grabe karaot na mga sala.—Gui. 26:9-11.

7 An iskolar sa Bibliya na si Frederic W. Farrar may sinambit dapit sa papel ni Saulo sa “nakakatakot na pagpersegir.” Sinabi pa ni Farrar na kun pag-iisipan ta kun gurano kagrabe kan ginibo ni Pablo sa mamundong panahon na ini kan buhay niya, saka ta sana “masasabutan an grabeng pagbasol na siguradong namatian niya asin kun paano siya posibleng tinuya kan angguton na mga kaiwal.” Kun beses, posibleng dinulok si Pablo kan mga tugang sa manlain-lain na kongregasyon na dinadalaw niya, mga tugang na primero pa sana siyang mahiling, na nagsasabing, ‘A, ika palan si Pablo—ika an nagpersegir samo!’—Gui. 9:21.

8. Ano an nagin sabuot ni Pablo dapit sa pagkahirak asin pagkamuot na ipinahiling sa saiya ni Jehova saka ni Jesus, asin anong leksiyon an itinutukdo kaiyan sa sato?

8 Minsan siring, narealisar ni Pablo na huli sana sa dai na kutana maninigong kabuutan nin Diyos kaya nakaya niyang utubon an saiyang ministeryo. Nasambitan niya nin mga 90 beses an pagkamahihirakon na iyan nin Diyos sa saiyang 14 surat—mas dakul kisa sa iba pang kagsurat sa Bibliya. (Basahon an 1 Corinto 15:10.) Pinahalagahan na marhay ni Pablo an pagkahirak sa saiya, asin gusto niyang siguraduhon na bakong sayang an dai na kutana maninigong kabuutan nin Diyos sa saiya. Kaya ‘nagpagal siya nin labi’ kisa sa gabos na iba pang apostol. Malinaw na ipinapahiling sa halimbawa ni Pablo na kun kita matuga asin mabakli, andam si Jehova na paraon, basado sa atang na pantubos ni Jesus,  dawa an magagabat na kasalan. Marahayon nanggad na leksiyon ini para sa siisay man na nasasakitan magtubod na puwede siyang makinabang personalmente sa atang ni Cristo! (Basahon an 1 Timoteo 1:15, 16.) Dawa ngani si Pablo nagin labi-labi kadahas na parapersegir ni Cristo, naisurat niya: ‘An Aki nin Diyos namuot sako, asin uminatang sa saiya man sana huli sako.’ (Gal. 2:20; Gui. 9:5) Iyo, nanudan ni Pablo an prinsipyo kun paano maglingkod na mayo na nin pagbabasulan. Iyan man daw an nanudan mo?

Nanudan ni Pablo kun paano maglingkod na mayong pinagbabasulan

IGWA KA DAW NIN ANO MAN NA PINAGBABASULAN?

9, 10. (a) Taano ta may pinagbabasulan an nagkapirang lingkod ni Jehova? (b) Ano an sala sa pagparahadit sa nakaagi?

9 May mga nagibo ka daw na pinagbabasulan mo ngunyan? Sinayang mo daw an saimong kusog asin panahon sa mga bagay na bakong mahalaga? May nagibo ka daw na nakadanyar sa iba? O tibaad nagbabasol ka huli sa iba pang kadahilanan. An hapot, Ano an magigibo mo?

10 Dakul an nahahadit! An pagpaparahadit nangangahulugan na ribukon, ikauyam, o pasakitan an sadiri. Nakakapurisaw nanggad iyan. Nareresolberan daw kaiyan an ano man na problema? Dai nanggad! Imahinara na sana an pagprobar na makaabante paagi sa pagliya-liya nin pirang oras sa liya-liya, o tumba-tumba, na inuubos an saimong kusog pero dai ka man nakakahali! Imbes na magparahadit, an paggibo nin positibong aksiyon makakatao nin marahay na mga resulta. Puwede kang humagad nin dispensa sa pinagkasalaan mo, na hinihinguwang ibalik an marahay na relasyon. Puwede mong likayan an ano man na nagin dahilan kun taano ta nakagibo ka nin sala tanganing dai na mautro iyan. Pero, kun beses, tibaad kaipuhan mo talagang tagalan an mga epekto kan nagibo mo. Pero an pagparahadit garo man sana pagkaparalisar na makakaulang sa saro na lubos na makapaglingkod sa Diyos. Asin mayong marahay na resulta an pagparahadit!

11. (a) Paano ta makakamtan an pagkahirak asin mamumuton na kabuutan ni Jehova? (b) Uyon sa Bibliya, paano kita magkakaigwa nin katuninungan nin isip kun dapit sa nakaagi tang mga sala?

11 An nagkapira igwa nin tendensiya na tugutan  an nakaaging mga sala na makapagabat sa sainda sagkod sa punto na nakakamati sinda na bako na sinda maninigo sa paghiling nin Diyos. Tibaad namamatian ninda na dai na sinda kakahirakan nin Diyos, huli ta magabaton an kasalan ninda o pirmeng nagkakasala. Pero an totoo, ano man an tibaad nagibo ninda, puwede sindang magsulsol, magbakli, asin maghagad nin kapatawadan. (Gui. 3:19) Si Jehova mapahiling sa sainda nin pagkahirak asin mamumuton na kabuutan, arog kan ginigibo niya sa kadakul na iba pa. May kabuutan na papatawadon ni Jehova an mapakumbaba, onesto, asin udok sa pusong nagsusulsol o nagbabasol. Ginibo iyan nin Diyos ki Job, na nagsabi: ‘Nagsusulsol ako sa kabo-kabo asin sa abo.’ (Job 42:6) Gabos kita dapat sumunod sa sinasabi kan Bibliya kun paano magkaigwa nin katuninungan nin isip: ‘An nagtatago kan saiyang mga kasalan dai magrarahay, tara an nagpapahayag kaiyan asin minalikay magkakamit nin pagpatawad.’ (Tal. 28:13; Sant. 5:14-16) Kaya, kaipuhan tang magtuga sa Diyos, mamibi para sa pagpapatawad niya, asin gumibo nin mga lakdang para maitama an sala. (2 Cor. 7:10, 11) Kun gigibuhon ta ini, makakamtan niyato an pagkahirak kan Saro na ‘bulaos sa pagpatawad.’—Isa. 55:7.

12. (a) Ano an itinutukdo sa sato kan halimbawa ni David manungod sa kun ano an pinakamarahay na gibuhon kun nariribok an konsensiya? (b) Sa anong paagi nagbasol si Jehova, asin paano makakatabang sa sato an pakaaram kaiyan? (Hilingon an kahon.)

12 An pamibi mapuwersa; dakul an nagigibo kaiyan sa sato sa tabang nin Diyos. Sa pamibi na may pagtubod, ipinahayag ni David an hararom na mga sabuot niya na mababasa sa sarong magayon na Salmo. (Basahon an Salmo 32:1-5.) Arog kan sinabi niya, an pagparapugol sa nariribok na konsensiya nakapaluya nanggad sa saiya! Minalataw na siya nagtios nin maraot na mga epekto sa isip asin salud, saka nawaran nin kagayagayahan huli sa dai pagtuga. Paano siya napatawad asin naginhawahan? Solamenteng paagi sa pagtuga sa Diyos. Sinimbag ni Jehova an mga pamibi ni David asin pinakusog na magpadagos sa saiyang buhay saka gumibo nin kapakipakinabang na bagay. Kun ika mamimibi man nin udok sa puso, makakapagtiwala ka na lubos na dadangugon ni Jehova an pakimahirak mo. Kun pinupurisaw ka kan nakaagi mong mga sala, itanos iyan sa pinakamakakaya mo dangan magtubod sa pag-asegurar ni Jehova na pinatawad ka na niya!—Sal. 86:5.

TANAWON AN MAABOT NA PANAHON

13, 14. (a) Sa ano kita maninigong magkonsentrar ngunyan? (b) Anong mga hapot an makakatabang sa sato na siyasaton an presenteng kamugtakan ta sa buhay?

13 Sinasabi na makakanuod kita sa buhay kun babalikan ta an nakaagi pero dapat kitang mamuhay na tinatanaw an maabot. Kaya imbes na magparahadit sa nakaagi, maninigo kitang magkonsentrar sa presente asin sa maabot na panahon. Ano an ginigibo ta ngunyan, o dai ginigibo, na pag-abot nin panahon pagbabasulan ta—na kutana dai ta ginibo o iba an ginibo ta? Nagdadanay daw kitang maimbod tanganing malikayan  an ano man na posibleng pagbabasulan sa maabot na panahon?

14 Mantang nagdadangadang an dakulang kahurasaan, habo tang mapurisaw kan mga hapot na arog kaini: ‘Puwede daw kutanang naglingkod ako sa Diyos nin urog pa? Taano ta dai ako nagpayunir kan nagkaoportunidad ako? Ano an nakaulang sa sako na abuton an pagigin ministeryal na lingkod? Pinagmaigutan ko daw talaga na isulot an bagong personalidad? Ako daw an klase nin tawo na gusto ni Jehova na mag-istar sa saiyang bagong kinaban?’ Imbes na magparahadit na sana sa nakakapurisaw na mga hapot na iyan, gusto tang gamiton iyan tanganing siyasaton an sadiri asin siguraduhon na ginigibo ta an satong pinakamakakaya sa paglilingkod ki Jehova. Ta kun dai, an pamumuhay ta puwedeng magresulta sa urog pang pagbabasulan.—2 Tim. 2:15.

NUNGKANG PAGBASULAN AN SAIMONG SAGRADONG PAGLILINGKOD

15, 16. (a) Ano an mga isinakripisyo nin dakul tanganing inuton sa saindang buhay an paglilingkod sa Diyos? (b) Taano ta dai ta maninigong pagbasulan an ano man na isinakripisyo niyato tanganing inuton an pang-Kahadian na mga gibuhon?

15 Kumusta man kamo na may mga isinakripisyo tanganing paglingkudan si Jehova nin bilog na panahon? Tibaad binayaan mo an mapangganang karera o asensadong negosyo tanganing pasimplehon an buhay asin magkaigwa nin mas dakul na panahon sa pang-Kahadian na mga gibuhon. O tibaad nagdanay kang daing agom o kun may agom, nagdesisyon na dai magkaaki tanganing puwede ka sa sarong klase nin bilog na panahon na paglilingkod na dai kutana nagin posible sa saimo—paglilingkod sa Bethel, pagtrabaho sa internasyonal na pagtugdok, pansirkitong gibuhon, o paglilingkod bilang misyonero. Maninigo mo daw na pagbasulan iyan ngunyan mantang nagkakaedad ka na sa paglilingkod ki Jehova? Maninigo ka daw na makamati na an mga pagsasakripisyo mo dai man kaipuhan o dai napapanahon? Dai nanggad!

16 Ginibo mo an mga desisyon na iyan huli sa saimong hararom na pagkamuot ki Jehova asin udok na pagmawot na tabangan an iba na gustong maglingkod sa saiya. Dai mo kaipuhan isipon na mas naparahay ka kutana kun iba an ginibo mo. Magkakaigwa ka nin hararom na satispaksiyon sa pakaaram na ginibo mo an aram mong tama sa saimong kamugtakan. Maggagayagaya ka huli ta ginibo mo an saimong pinakamakakaya na paglingkudan si Jehova. Dai niya lilingawan an pagsasakripisyo mo sa buhay. Sa tunay na buhay na maabot, babalusan ka niya nin mga bendisyon na mas marahay nanggad kisa sa ano man na maiimahinar mo ngunyan!—Sal. 145:16; 1 Tim. 6:19.

KUN PAANO MAGLILINGKOD NA MAYONG PINAGBABASULAN

17, 18. (a) Anong prinsipyo an nakatabang ki Pablo na maglingkod na mayong pinagbabasulan? (b) Ano an determinado mong gibuhon kun dapit sa saimong paglilingkod ki Jehova kan nakaagi, sa presente, asin sa maabot na panahon?

17 Anong prinsipyo an nanudan ni Pablo na nakatabang sa saiya na paglingkudan an Diyos na mayo na nin pinagbabasulan? Arog kan pagkatradusir sa J. B. Phillips, si Pablo nagsurat: “Binayaan ko an nakaagi asin, mantang nakaunat an mga kamot sa ano man na nasa inutan, diretso ako pasiring sa pasuhan.” (Basahon an Filipos 3:13, 14.) Dai pigparaisip ni Pablo an mga nagibo niyang sala kan siya nasa Judaismo pa. Imbes, ginamit niya an bilog niyang kusog tanganing magin kuwalipikado sa premyong buhay na daing sagkod sa maabot na panahon.

18 Puwede niyato gabos na iaplikar an prinsipyo sa sinabi ni Pablo. Imbes na pagparaisipon an satong nakaagi, na dai na mababago, maninigo tang abuton an nasa inutan. Dai ta man biyong malilingawan an nakaagi tang mga sala, pero dai ta kaipuhan na pagparapasakitan an sadiri huli kaiyan. Puwede tang pagmaigutan na lingawan an nakaagi, paglingkudan an Diyos ngunyan sa pinakamakakaya ta, asin tanawon an maabot na mamuraway na panahon!

^ par. 4 An pauruutrong pagsambit na pinersegir man ni Saulo an mga babayi nagpapahiling na igwa sinda nin dakulang papel sa pagpalakop kan Kristiyanismo kaidtong inot na siglo, arog kan ginigibo ninda ngunyan.—Joel 2:28, 29.