Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Mga Elder—‘Mga Kapwa Trabahador Para sa Satong Kagayagayahan’

Mga Elder—‘Mga Kapwa Trabahador Para sa Satong Kagayagayahan’

“Kami mga kapwa trabahador para sa saindong kagayagayahan.”—2 COR. 1:24, NW.

1. Ano an ikinaugma ni Pablo sa mga Kristiyano sa Corinto?

TAON 55 C.E. kaidto. Si apostol Pablo yaon sa duongan na siyudad nin Troas, pero dai mahali sa isip niya an Corinto. Namundo siyang marhay kan mabaretaan niyang nagpasuruhay an mga tugang duman. Huling nagmamakulog arog sa sarong ama, nagpadara siya nin surat tanganing itanos sinda. (1 Cor. 1:11; 4:15) Isinugo man niya sa sainda an kapwa trabahador na si Tito asin pinapabalik ini sa Troas tanganing baretaan siya. Paghaloy-haloy, naghahalat na siya ki Tito sa Troas asin gustuhon niyang madangog kun kumusta na an mga tugang sa Corinto. Pero namundo siyang marhay ta dai uminabot si Tito. Ano an gigibuhon ni Pablo? Naglayag siya pa-Macedonia, asin maugmahon siya ta nagkahilingan sinda duman. Sinabi ni Tito na sinunod kan mga tugang sa Corinto an surat ni Pablo asin gustuhon nindang mahiling siya. Kan madangog ni Pablo an marahay na baretang iyan, ‘nag-ugma siya nin urog.’—2 Cor. 2:12, 13; 7:5-9.

2. (a) Ano an isinurat ni Pablo sa mga taga Corinto manungod sa pagtubod asin kagayagayahan? (b) Anong mga hapot an pag-uulayan ta?

2 Dai nahaloy pagkatapos kaiyan, naggibo si Pablo nin ikaduwang surat sa mga taga Corinto. Sinabi niya: “Bakong dahil sa kami an mga kagurangnan kan saindong pagtubod, kundi kami mga kapwa trabahador para sa saindong kagayagayahan, huli ta paagi sa saindong pagtubod na kamo nagtitindog.” (2 Cor. 1:24, NW) Ano an buot sabihon ni Pablo? Asin ano an maninigong magin epekto kaiyan sa Kristiyanong mga elder ngunyan?

AN SATONG PAGTUBOD ASIN KAGAYAGAYAHAN

3. (a) Ano an buot sabihon ni Pablo kan isurat niya: “Paagi sa saindong pagtubod . . . kamo nagtitindog”? (b) Paano inaarog kan mga elder ngunyan an halimbawa ni Pablo?

3 Sinambit ni Pablo an duwang mahalagang marhay na aspekto kan satong pagsamba—an pagtubod asin kagayagayahan. Girumdumon na mapadapit sa pagtubod, siya nagsurat: “Bakong dahil sa kami an mga kagurangnan kan saindong pagtubod, . . . huli ta paagi sa saindong pagtubod na kamo  nagtitindog.” Sa mga tataramon na ini, ipinahiling ni Pablo na an mga tugang sa Corinto marigon na naninindugan, bakong huli sa saiya o sa kiisay pa man na tawo, kundi huli sa sadiri nindang pagtubod sa Diyos. Kaya para ki Pablo, dai niya kaipuhan kontrolon an pagtubod kan saiyang mga tugang, asin mayo siya nin pagmawot na gibuhon iyan. Naniniwala siya na sinda maimbod na mga Kristiyano na gustong gibuhon kun ano an tama. (2 Cor. 2:3) Ngunyan, inaarog kan mga elder an halimbawa ni Pablo paagi sa pagpahayag nin pagtitiwala sa pagtubod asin motibo kan saindang mga tugang sa paglilingkod sa Diyos. (2 Tes. 3:4) Imbes na gumibo nin estriktong mga reglamento para sa kongregasyon, nagsasarig sinda sa mga prinsipyo sa Kasuratan asin sa pagdirehir kan organisasyon ni Jehova. Tutal, an mga elder sa presenteng panahon bakong mga kagurangnan kan pagtubod kan saindang mga tugang.—1 Ped. 5:2, 3.

4. (a) Ano an buot sabihon ni Pablo kan isurat niya: “Kami mga kapwa trabahador para sa saindong kagayagayahan”? (b) Paano inaarog kan mga elder ngunyan an sabuot ni Pablo?

4 Sinabi man ni Pablo: “Kami mga kapwa trabahador para sa saindong kagayagayahan.” An pinanunungdan niya diyan iyo an saiyang sadiri asin dayupot na kairiba. Taano ta nasabi ta iyan? Huling sa iyo man sanang surat, ipinagirumdom ni Pablo sa mga taga Corinto an duwa sa kairiba niya kan siya nagsurat: ‘Si Jesu-Cristo ipinaghulit mi diyan sa saindo, [paagi sako] asin ki Silvano, patin ki Timoteo.’ (2 Cor. 1:19) Apuwera diyan, pag ginagamit ni Pablo sa saiyang mga surat an terminong “mga kapwa trabahador,” iyan pirmeng nanunungod sa dayupot niyang kairiba, arog ni Apolos, Aquila, Prisca, Timoteo, Tito, asin iba pa. (Roma 16:3, 21; 1 Cor. 3:6-9; 2 Cor. 8:23) Huli kaini, paagi sa pagsabing: “Kami mga kapwa trabahador para sa saindong kagayagayahan,” inasegurar ni Pablo an mga taga Corinto na gusto niya pati kan saiyang kairiba na gibuhon an pinakamakakaya ninda tanganing makakontribwir sa kagayagayahan kan gabos na miyembro kan kongregasyon. Iyan man an pagmawot kan Kristiyanong mga elder ngunyan. Gusto nindang gibuhon an pinakamakakaya ninda tanganing tabangan an mga tugang na ‘maglingkod ki Jehova na may kaugmahan,’ o kagayagayahan.—Sal. 100:2; Fil. 1:25.

5. Pag-uulayan ta an mga simbag sa anong hapot, asin ano an dapat tang hurup-hurupon?

5 Kasuarin pa sana, sarong grupo nin maigot na mga tugang sa lain-lain na parte kan kinaban an hinapot, “Anong mga sinabi asin ginibo nin sarong elder an nakadagdag sa saimong kagayagayahan?” Mantang pinag-uulayan ta an mga simbag ninda, ikomparar iyan sa posibleng isisimbag man nindo. Kita gabos maghurop-hurop man kun paano kita makakakontribwir sa espiritu nin kagayagayahan sa satong kongregasyon. *

‘KINUKUMUSTA KO AN SATONG NAMUMUTAN NA TUGANG NA SI PERSIDA’

6, 7. (a) Ano an sarong paagi na maaarog kan mga elder si Jesus, Pablo, asin an iba pang lingkod nin Diyos? (b) Taano ta an paggirumdom kan pangaran kan satong mga tugang nakakadagdag sa kagayagayahan ninda?

6 Dakul sa satong mga tugang an nagsasabi na nadadagdagan an kagayagayahan ninda kun nagpapahiling sa sainda nin personal na interes an mga elder. An sarong simpleng paagi na ginigibo ini kan mga elder iyo an pag-arog sa halimbawa ni David, Eliu, asin ni Jesus mismo. (Basahon an 2 Samuel 9:6; Job 33:1; Lucas 19:5.) Bilang pagpahiling nin sinserong interes sa iba, an kada saro sa mga lingkod na ini ni Jehova inapod sa pangaran an indibidwal. Aram man ni Pablo an kahalagahan kan paggirumdom asin paggamit kan pangaran kan mga kapagtubod. Sa pagtatapos kan saro sa mga surat niya, kinumusta niya an labing 25 tugang na sinasambit an pangaran ninda, kaiba na an Kristiyanang si Persida, na manungod sa saiya si Pablo nagsabi: ‘Kinukumusta ko an satong namumutan na tugang na si Persida.’—Roma 16:3-15, BPV. *

7 May mga elder na nadidipisilan sa paggirumdom nin mga pangaran. Pero, kun naghihinguwa nanggad sindang gibuhon iyan, garo man sana sinasabi  ninda sa mga kapagtubod, ‘Mahalaga kamo sa sako.’ (Ex. 33:17) Partikularmenteng makakadagdag an mga elder sa kagayagayahan kan saindang mga tugang kun nagigirumduman ninda an saindang pangaran pag inaapod sinda na magkomento sa Pag-adal sa Torrengbantayan o iba pang pagtiripon.—Ikomparar an Juan 10:3.

“KADAKUL AN GINIBO [NIYA] PARA SA KAGURANGNAN”

8. Ano an sarong mahalagang paagi kun sain inarog ni Pablo an halimbawa ni Jehova sagkod ni Jesus?

8 Ipinahiling man ni Pablo an saiyang interes sa iba sa pagtao nin sinserong komendasyon, na saro pang simpleng paagi tanganing makadagdag sa kagayagayahan kan mga kapagtubod. Huli kaini, sa iyo man sanang surat kun sain sinabi niya an saiyang pagmawot na makakontribwir sa kagayagayahan kan saiyang mga tugang, si Pablo nagsurat: ‘Dakula an sakong kamurawayan manungod saindo.’ (2 Cor. 7:4) An komendasyon na iyan siguradong nakapaugma sa puso kan mga tugang sa Corinto. Ipinahayag ni Pablo an siring na sabuot sa iba pang kongregasyon. (Roma 1:8; Fil. 1:3-5; 1 Tes. 1:8) Sa katunayan, pagkasambit niya ki Persida sa saiyang surat sa kongregasyon sa Roma, sinabi pa ni Pablo: “Kadakul an ginibo [niya] para sa Kagurangnan.” (Roma 16:12) Siguradong nakapakusog nanggad sa buot kan maimbod na tugang na ini an pag-umaw na iyan! Sa pagtao nin komendasyon sa iba, inarog ni Pablo an halimbawa ni Jehova sagkod ni Jesus.—Basahon an Marcos 1:9-11; Juan 1:47; Kap. 2:2, 13, 19.

9. Taano ta an pagtao asin pag-ako nin komendasyon nakakadagdag sa espiritu nin kagayagayahan sa kongregasyon?

9 Aram man kan mga elder ngunyan kun gurano kahalaga na sabihon sa mga tugang na inaapresyar sinda. (Tal. 3:27; 15:23) Pag ginigibo iyan nin sarong elder, garo man sana sinasabi niya sa saiyang mga tugang: ‘Nariparo ko an saindong ginibo. Nagmamakulog ako saindo.’ Asin kaipuhan nanggad kan mga kapagtubod na madangog an nakakapakusog na mga tataramon kan mga elder. Arog kan naeeksperyensiyahan nin dakul, sarong sister na mga 55 anyos an nagsabi: “Bihira akong umawon sa trabaho. Mayong pakiararaman duman asin yaon an kompetisyon. Kaya kun kinokomendaran ako nin sarong elder huli sa sarong bagay na nagibo ko para sa kongregasyon, talagang nakakaginhawa asin nakakapakusog iyan! Ipinapamati kaiyan sako na namumutan ako kan sakong langitnon na Ama.” Arog man kaiyan an namatian nin sarong brother na nagsosolong magurang asin nagpapadakula nin duwang aki. Kasuarin pa sana udok sa pusong kinomendaran siya nin sarong elder. Ano an epekto kaiyan sa saiya? An sabi niya: “Napakusog nanggad ako sa sinabi kan elder!” Iyo, paagi sa sinserong pagkomendar nin sarong elder sa mga kapagtubod, pinapakusog niya sinda asin dinadagdagan an kagayagayahan ninda. Bilang resulta, madadagdagan an kusog ninda na padagos na lumakaw sa dalan pasiring sa buhay ‘asin dai panluyahan.’—Isa. 40:31.

PASTURAN AN KONGREGASYON NIN DIYOS

10, 11. (a) Paano maaarog kan mga elder an halimbawa ni Nehemias? (b) Ano an makakatabang sa sarong elder na magtao nin espirituwal na balaog kun nagsusungko sa pagpastor?

10 Ano an nangurognang mahalagang paagi kun sain an mga elder nagpapahiling nin personal na interes sa saindang mga tugang asin nakakadagdag sa kagayagayahan kan kongregasyon? Paagi sa pagkaigwa nin inisyatiba na tabangan an mga nangangaipo nin pamparigon sa buot. (Basahon an Gibo 20:28. *) Kun ginigibo iyan kan mga elder, inaarog ninda an espirituwal na mga pastor kan suanoy. Halimbawa, mangnuha an ginibo kan maimbod na paraataman na si Nehemias kan mahiling niya na an nagkapira sa saiyang mga tugang na Judio nagluya sa espirituwal. Segun sa pagkasaysay, tulos siyang tuminindog asin pinarigon an buot ninda. (Neh. 4:14) Ngunyan, gusto man kan mga elder na gibuhon iyan. Sinda ‘minatindog’—may inisyatiba—sa pagtabang sa mga kapagtubod na magin marigon an pagtubod. Tanganing  makatao nin siring na personal na pamparigon sa buot, dinadalaw ninda sa harong an mga tugang kun itinutugot kan kamugtakan. Sa siring na mga pagsungko sa pagpastor, gusto nindang ‘magwaras sa sainda nin balaog nin espiritu.’ (Roma 1:11) Ano an makakatabang sa mga elder na magibo iyan?

11 Bago an pagsungko sa pagpastor, kaipuhan nin sarong elder na magtao nin panahon na pag-isipan an manungod sa indibidwal na dadalawon. Anong mga kadipisilan an inaagihan niya? Anong mga bagay an makakapakusog sa saiya? Anong teksto o eksperyensiya nin sarong karakter sa Bibliya an aplikado sa kamugtakan niya? An siring na pag-isip-isip antes pa makakatabang sa elder na magin makahulogan an pakikipag-ulay, bakong ordinaryo sana. Durante kan pagsungko sa pagpastor, tinutugutan kan elder an saiyang mga tugang na ikapahayag an nasa buot ninda mantang siya atentibong nagdadangog. (Sant. 1:19) An sarong sister nagsabi: “Nakakaranga nanggad kun an elder sinserong nagdadangog.”—Luc. 8:18.

An pag-andam nakakatabang sa sarong elder na ‘magwaras nin balaog nin espiritu’ sa pagsungko sa pagpastor

12. Sairisay sa kongregasyon an nangangaipo nin pamparigon sa buot, asin taano?

12 Sairisay an makikinabang sa pagsungko sa pagpastor? Sinadol ni Pablo an mga kapwa magurang sa kongregasyon na ‘tawan nin atensiyon an bilog na aripumpon.’ Iyo, nangangaipo nin pamparigon sa buot an gabos na miyembro kan kongregasyon, kaiba na an mga parahayag asin payunir na dakul na taon nang maimbod na nag-uutob kan saindang ministeryo. Taano ta kaipuhan ninda an suporta kan espirituwal na mga pastor? Huling kun minsan an siring na mga makusog sa espirituwal haros biyo man na pinangluluyahan dahil sa mga problemang itinatao kan maraot na kinaban na ini. Tanganing iilustrar kun taano ta dawa an makusog na lingkod nin Diyos tibaad kun minsan nangangaipo man nin tabang nin sarong kaibaiba, estudyaran ta an sarong pangyayari sa buhay ni Hading David.

‘TINABANGAN SIYA NI ABISAI’

13. (a) Anong kamugtakan ni David an inaprobetsaran ni Isbi-benob? (b) Paano nagibo ni Abisai na iligtas si David?

13 Dai nahaloy pagkatapos na lahidan an hoben na si David bilang an sunod na magigin hadi, inatubang niya si Goliat na gikan sa mga Refaim, sarong lahi nin mga higante. Si David, na makusog  an buot, ginadan an higante. (1 Sam. 17:4, 48-51; 1 Cron. 20:5, 8) Pakalihis nin dakul na taon, sa pakikipaglaban sa mga Filisteo, napaatubang giraray si David sa sarong higante. Siya si Isbi-benob, na saro man na Refaim. (2 Sam. 21:16) Pero, sa pagkakataon na ini, dikit nang magadan si David kan higante. Taano? Bakong huli ta nawaran siya nin kusog nin buot kundi nawaran siya nin pisikal na kusog. An rekord nagsasabi: ‘Nakamati si David nin kapagalan.’ Kan mariparo ni Isbi-benob na nangluluya si David, tulos siyang ‘naghuna na magagadan niya si David.’ Pero, kan ibinikyaw na kan higante an armas niya ki David, tulos na ‘tinabangan si David ni Abisai na aking lalaki ni Zeruias, sinalakay an higante, asin ginadan ini.’ (2 Sam. 21:15-17, BPV) Dikit pang magadan si David! Siguradong nagpasalamat nanggad si David na binantayan siya ni Abisai asin tulos na tinabangan kan nameligro an buhay niya! Anong mga leksiyon an manunudan ta sa pagkasaysay na ini?

14. (a) Paano ta mapapangganahan an arog-Goliat na mga kadipisilan? (b) Paano matatabangan kan mga elder an iba na maibalik an kusog asin kagayagayahan ninda? Magtao nin halimbawa.

14 Sa bilog na kinaban, inuutob ta bilang banwaan ni Jehova an satong ministeryo sa ibong kan mga ulang na ginagamit ni Satanas asin kan saiyang mga alipores laban sa sato. An nagkapira sa sato napaatubang sa arog-higanteng mga kadipisilan, pero huli sa lubos na pagsarig ki Jehova, linabanan ta asin napangganahan an arog-Goliat na mga kadipisilan na iyan. Alagad, kun minsan, nakakapagal asin nakakapangluya nin buot an padagos na pakikipaglaban sa mga problema sa kinaban na ini. Sa arog kaiyan na kamugtakan, madali kitang madaog asin namemeligrong ‘magadan,’ o mapabagsak, kan mga problema na kaya ta kutanang mapangganahan. Sa siring na mga panahon, arog kan naeksperyensiyahan nin dakul, an napapanahon na pagsuporta nin sarong elder makakatabang na maibalik an satong kagayagayahan asin kusog. An sarong payunir na mga 65 anyos nagsabi: “May panahon kaidto na malain an pagmati ko, asin napapagal ako sa paghuhulit. Nariparo nin sarong elder na mabublay ako kaya nagdulok siya. Nakakapakusog an pag-uulay mi na basado sa sarong teksto sa Bibliya. Inaplikar ko an mga suhestiyon niya, asin nakinabang ako.” Sinabi pa niya: “Mamumuton nanggad an elder na idto huli ta tinawan niya nin atensiyon an pangluluya ko asin tinabangan ako!” Iyo, nakakapakusog sa buot na maaraman na may mga elder kitang padagos na mamumuton na nagbabantay sa sato asin, arog nanggad ni Abisai kan suanoy, pirmeng andam na ‘tumabang sa sato.’

‘MAKAARAM KAMO KAN PAGKAMUOT KO SAINDO’

15, 16. (a) Taano ta namumutan na marhay si Pablo kan mga kapagtubod niya? (b) Taano ta namumutan niyato an satong mapagmakulog na mga elder sa kongregasyon?

15 Kalabot sa pagigin pastor an pagpapagal. Kun minsan, an mga elder dai napapaturog kun banggi huling sinda nahahadit asin namimibi para sa aripumpon nin Diyos o nagtatao nin espirituwal na suporta sa mga kapagtubod. (2 Cor. 11:27, 28) Pero, lubos asin maugmang inuutob kan mga elder an responsabilidad ninda, arog ni Pablo. Nagsurat siya sa mga taga Corinto: ‘Sa urog na kaugmahan ako maggagamit [kan] sako man sana asin mapagamit manungod sa saindong mga kalag.’ (2 Cor. 12:15) Iyo, huli sa pagkamuot sa mga tugang, lubos na ginamit ni Pablo an saiyang sadiri tanganing pakusugon sinda. (Basahon an 2 Corinto 2:4; Fil. 2:17; 1 Tes. 2:8) Bako nanggad makangangalas na namutan na marhay kan mga tugang si Pablo!—Gui. 20:31-38.

16 Bilang mga lingkod nin Diyos ngunyan, namumutan ta man an satong mapagmakulog na Kristiyanong mga elder asin personal kitang nagpapasalamat ki Jehova sa pamibi huling itinao niya sinda. Nakakadagdag sinda sa kagayagayahan ta paagi sa pagpahiling nin personal na interes sa sato. Napapakusog kita kan saindang mga pagsungko sa pagpastor. Nagpapasalamat man kita huling pirme sindang andam na tumabang sa mga panahon na nagagabatan kita kan mga problema sa kinaban na ini. Iyo, an siring na maasikasong mga elder tunay na ‘mga kapwa trabahador para sa satong kagayagayahan.’

^ par. 5 An iyo man sanang mga tugang hinapot pa, “Arin na kuwalidad an pinakainaapresyar mo sa sarong elder?” An haros gabos sa sainda nagsimbag, “Madaling dulukon.” Pag-uulayan an mahalagang kuwalidad na iyan sa sarong masunod na isyu kan magasin na ini.

^ par. 6 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version)

^ par. 10 Gibo 20:28 (NW): “Tawan nindo nin atensiyon an saindong sadiri asin an bilog na aripumpon, na sa tahaw kaiyan kamo ninombrahan kan banal na espiritu bilang mga paraataman, na pasturan an kongregasyon nin Diyos, na saiyang binakal paagi sa dugo kan saiyang sadiring Aki.”