Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

An Pinasimpleng Edisyon nin Watchtower—Taano ta Iinintrodusir Iyan?

An Pinasimpleng Edisyon nin Watchtower—Taano ta Iinintrodusir Iyan?

SA LAOG nin dakol na dekada, pinahalagahan asin pinakinabangan nin mga tawo sa bilog na daga an basado sa Bibliang impormasyon na ipinupublikar sa An Torrengbantayan. Kan Hulyo 2011, ipinublikar an enot na isyu kan pinasimpleng pag-aadalan na edisyon kan magasin na ini sa Ingles. Ipinaliwanag sa isyung iyan na poprobaran an bagong edisyon na ini sa laog nin sarong taon, asin kun kapakipakinabang iyan, ipapadagos an pagpublikar kaiyan.

Ngonyan, sarong kaogmahan na ipaisi na nagdesisyon kami na ipadagos an pagpublikar kaiyan. Dugang pa, sa maabot na panahon magkakaigwa man nin pinasimpleng edisyon sa Pranses, Portuges, asin Kastila.

KUN TAANO TA PINAPAHALAGAHAN

Pakaresibi kan pinasimpleng edisyon, an nagkapira sa Timog Pasipiko nagsabi: “Ngonyan talagang lubos nang naiintindihan kan mga tugang an Watchtower.” Sinabi sa saro pang surat: “An panahon na ginagamit kaidto sa pagsabot sa mga termino asin pagpaliwanag kan mga tataramon ginagamit na ngonyan sa pagsabot kan sitadong mga teksto asin kan koneksion kaiyan sa pinag-aadalan.”

“An panahon na ginagamit kaidto sa pagsabot sa mga termino asin pagpaliwanag kan mga tataramon ginagamit na ngonyan sa pagsabot kan sitadong mga teksto asin kan koneksion kaiyan sa pinag-aadalan”

An sarong naggradwar sa kolehio sa Estados Unidos nagsabi: “Desiotsong taon kong ginamit sa pagtaram asin pagsurat an pananaram nin halangkaw na edukasyon. Kinatodan kong magtaram asin mag-isip nin mas komplikado kisa sa kinakaipuhan. Narealisar ko na kaipuhan kong gumibo nin dakulang mga pagbabago sa sakong paagi nin pag-isip asin pagtaram.” Bilang saro nang epektibong ebanghelisador, sia nagsurat: “Dakulang tabang an pinasimpleng edisyon nin Watchtower. An pananaram dian nagtatao sa sako nin marahayon na halimbawa kun paano papasimplehon an mga bagay-bagay.”

 Sarong sister sa Inglatera na nabautismohan kan 1972 an nagsurat dapit sa pinasimpleng edisyon kan Watchtower: “Kan binabasa ko an pinakaenot na isyu, an pagmate ko garo nakatukaw si Jehova kataed ko, na nakaakbay sa sako asin binabasa mi iyan. Garo sia sarong ama na nagbabasa nin estorya sa aki nia bago ini magturog.”

An sarong Bethelite na sister sa Estados Unidos na labi nang 40 taon na bautisado nagsabi na kun beses an pinasimpleng edisyon nagtatao sa saiya nin bagong pakasabot. Halimbawa, sa isyu na Setyembre 15, 2011, ipinaliwanag sa kahon na “Some Expressions Explained” na an pananaram na ‘panganoron nin mga saksi’ sa Hebreo 12:1 nangangahulogan na “dakolon sinda kaya dai sinda mabilang.” Sinabi nia: “Lalong nagin malinaw an pakasabot ko sa bersikulong ini.” Dapit sa semanal na pagtiripon, sinabi pa nia: “Dawa kun an simbag nin aki direktang hali sa pinasimpleng edisyon, bako iyan eksaktong kapareho kan standard na edisyon kan The Watchtower na ginagamit kan kadaklan. Kaya, para sa mga nagdadangog, garo nagkomento an aki sa sadiri niang tataramon.”

Saro pang sister sa Bethel an nagsurat: “Gustong-gusto kong madangog an komento kan mga aki sa kongregasyon. An pinasimpleng edisyon nin Watchtower nakakatabang sa sainda na magkomento na may pagkakombensido. An saindang mga komento nakapakusog sa sako.”

An sarong sister na nabautismohan kan 1984 nagpahayag nin apresasyon sa pinasimpleng edisyon: “An  pagmate ko isinurat iyan para sa sako mismo. Paagi kaiyan, talagang madali ko nang naiintindihan an binabasa ko. Kompiado na ako ngonyan na makakasimbag ako sa Pag-adal sa Torrengbantayan.”

PANTABANG NA PINAPAHALAGAHAN NIN MGA MAGURANG

An ina nin sarong siete anyos na aking lalaki nagkomento: “Haloy asin nakakapagal an pagpaliwanag nin dakol na sentence kun nag-aandam kami para sa Pag-adal sa Torrengbantayan.” Paano nakatabang an pinasimpleng edisyon? Sia nagsurat: “Nagngalas ako huling kaya na niang makikabtang sa pagbasa nin mga parapo asin naiintindihan nia talaga an kahulogan kaiyan. Huling bakong depisil an mga termino asin mas haralipot an sentence, dai sia nag-aalangan na makikabtang. Dai ko na sia tinatabangan sa pag-andam kan saiyang mga komento para sa mga pagtiripon, asin pirmeng nakapokus an atension nia sa magasin durante kan pag-adal.”

“Nagngalas ako huling kaya na niang makikabtang sa pagbasa nin mga parapo asin naiintindihan nia talaga an kahulogan kaiyan”

An ina nin sarong nuebe anyos na aking babae nagsurat: “Kaidto kaipuhan mi pa siang tabangan sa saiyang mga komento. Ngonyan sia na mismo an nag-aandam kaiyan. Bihira mi nang ipaliwanag o pasimplehon an impormasyon. Huling bako na iyan depisilon sa saiya, namamate na niang parte talaga sia kan Pag-adal sa Torrengbantayan.”

ANO AN PAGMATE NIN MGA AKI?

Dakol na aki an nakakamate na an pinasimpleng edisyon nin Watchtower espesyalmenteng dinisenyo para sa sainda. An 12 anyos na si Rebecca nakiolay: “Ipadagos tabi nindo an pagpublikar kan bagong edisyon!” Sinabi pa nia: “Gustong-gusto ko po an kabtang na ‘Some Expressions Explained.’ Simplehon iyan kaya tamang-tama sa mga aki.”

Arog man kaiyan an namatean kan siete anyos na si Nicolette: “Dati nadedepisilan akong saboton an Watchtower. Mas nakakapagkomento na ako ngonyan.” Si Emma, na nuebe anyos, nagsurat: “Dakulang tabang iyan sa samo kan tugang kong lalaki na sais anyos. Mas naiintindihan mi iyan! Salamat po!”

Malinaw nanggad, dakol an nakikinabang sa edisyon nin Watchtower na naggagamit nin madaling masabotan na mga termino sa simpleng mga sentence. May pangangaipo na napapanigoan kaiyan kaya padagos iyan na ipupublikar kasabay kan standard na edisyon na kapakipakinabang nanggad na probisyon poon pa kan 1879.