Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Hapot Hale sa mga Parabasa

Hapot Hale sa mga Parabasa

Ipinaparisa daw kan sinabi ni Jesus sa Mateo 19:10-12 na an mga nagdesisyon na magdanay na daing agom nagkakaigwa kan balaog na pagigin daing agom sa misteryosong paagi?

Estudyare an kamugtakan kan nagtaram si Jesus dapit sa pagigin daing agom. Kan dumolok sa saiya an mga Fariseo asin iatubang an tema dapit sa diborsio, lininaw ni Jesus an pamantayan ni Jehova sa pag-agoman. Dawa ngani itinotogot kan Ley na gumibo nin sertipiko nin diborsio an sarong lalaki para sa saiyang agom enkaso madiskobre niang igwa ini nin ‘bagay na ikasusupog,’ bakong arog kaiyan sa kapinonan. (Deut. 24:1, 2) Dangan sinabi ni Jesus: ‘An siisay man na bumulag kan saiyang agom na babae, na bakong huli sa pagpasambay, asin mag-agom nin iba, nakakaginibo nin pagsambay.’—Mat. 19:3-9.

Pakadangog kaini, sinabi kan mga disipulo: ‘Kun iyo ini an kamugtakan kan lalaki sa saiyang agom, bakong marahay na mag-agom.’ Bilang simbag, sinabi ni Jesus: ‘Bakong an gabos na lalaki makakaako kaining tataramon, kundi idtong mga tinawan kaiyan. Ta igwang mga kapon na nagkamurundag na siring sa tulak pa nin saindang mga ina, asin igwang mga kapon na kinapon nin mga tawo, asin igwang mga kapon na nagkapon sa sainda man sana dahil sa kahadean nin langit. An makakaako kaini, umako.’—Mat. 19:10-12.

An literal na mga kapon nagin arog kaiyan huli sa mga depekto pagkamundag, aksidente o tuyong pagkapon. Pero, igwa man nin mga tawo na gikan sa boot na nagdesisyon na mamuhay na siring sa kapon. Dawa ngani puedeng mag-agom, nagpupugol sinda sa sadiri asin nagdadanay na daing agom ‘dahil sa kahadean nin langit.’ Arog ni Jesus, nagdesisyon sinda na dai mag-agom tanganing ikadusay an sadiri sa paglilingkod sa Kahadean. Dai sinda namundag na igwa na kan balaog na pagigin daing agom ni tinawan man kaiyan. Nagtao talaga sinda nin lugar para sa balaog na iyan. An boot sabihon, nagdesisyon sinda na magin arog kaiyan.

Base sa sinabi ni Jesus, ipinaliwanag ni apostol Pablo na dawa ngani an gabos na Kristiano—may agom man o mayo—makakapaglingkod sa paaging inaako nin Dios, an mga dai nin agom na ‘desisyonado sa saindang puso’ kun dapit sa kamugtakan ninda “mas mapaparahay.” Taano man? Dapat bangaon kan mga may agom an panahon asin kusog ninda tanganing mapaogma asin maasikaso an saindang agom. Sa ibong na lado, an mga Kristianong dai nin agom makakapaglingkod sa Kagurangnan na mayo kan paninimbagan na iyan. Para sa sainda, an kamugtakan ninda sarong “balaog” hale sa Dios.—1 Cor. 7:7, 32-38, NW.

Sa siring, sinasabi sa sato kan Kasuratan na an sarong Kristiano dai nagkakaigwa kan balaog na pagigin daing agom sa ano man na misteryosong paagi. Imbes, kinukultibar nia iyan paagi sa pagdanay na daing agom tanganing masuportaran nin mayong kaolangan an intereses kan Kahadean. Dakol ngonyan an nagdesisyon na magdanay na daing agom huli sa katuyohan na iyan, asin marahay na suportaran sinda kan iba.