Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Anong Klaseng Espiritu an Ipinapahiling Mo?

Anong Klaseng Espiritu an Ipinapahiling Mo?

‘An biyaya nin satong Kagurangnan na si Jesu-Cristo mapasaindong espiritu.’—FILEM. 25.

1. Sa mga surat ni Pablo sa mga kapagtubod, ano an sinabi nia na linalaoman nia?

SA MGA surat ni apostol Pablo sa mga kapagtubod, paorootro niang ipinahayag na naglalaom sia na ooyonan nin Dios asin ni Cristo an espiritung ipinapahiling kan mga kongregasyon. Halimbawa, sa mga taga Galacia sia nagsurat: ‘Mga tugang, an biyaya nin satong Kagurangnan na si Jesu-Cristo mapasaindong espiritu. Auot pa.’ (Gal. 6:18) Ano an boot niang sabihon kan “saindong espiritu”?

2, 3. (a) Sa paggamit ni Pablo kan tataramon na “espiritu,” ano kun beses an pinapanongdan nia? (b) Ano an mga puede tang ihapot sa sadiri manongod sa espiritu na ipinapahiling niato?

2 An tataramon na “espiritu” na ginamit digdi ni Pablo nanonongod sa puersa na nagpapahiro sa sato na sabihon o gibohon an mga bagay-bagay sa partikular na paagi. An saro tibaad maboot, makonsiderasyon, mahoyo, bukas-palad, o mapagpatawad. Sinasabi kan Biblia na marahay na magkaigwa nin “mahoyo asin maboot na espiritu” saka magin “malipot an espiritu.” (1 Ped. 3:4; Tal. 17:27, NW) Sa ibong na lado, igwa man nin saro na tibaad mapagtuya, materyalistiko, madaling makolgan an boot, o may kaisipan nin pagigin independiente. An mas grabe pa, igwa nin mga nagpapahiling nin imoral, masinuway, o rebelyoso pa nganing espiritu.

3 Kaya, kan ginamit ni Pablo an mga tataramon na arog kan ‘an Kagurangnan mapasaimong espiritu,’ dinadagka nia an saiyang mga tugang na magpahiling nin espiritu na kaoyon kan kabotan nin Dios asin kan arog-Cristong personalidad. (2 Tim. 4:22; basahon an Colosas 3:9-12.) Sa ngonyan, marahay na hapoton an satong sadiri: ‘Anong klaseng espiritu an ipinapahiling ko? Paano ako orog pang makakapahiling nin espiritu na inooyonan nin Dios? May orog pa daw akong magigibo tanganing makakontribwir sa positibong espiritu kan kongregasyon sa kabilogan?’ Sa pag-ilustrar, sa sarong tanoman nin mirasol (sunflower), an buháy na kolor kan kada  burak nakakakontribwir sa kagayonan kan bilog na tanoman. Kita daw arog kan saro sa “mga burak” na nakakadagdag sa kagayonan kan bilog na kongregasyon? Maninigo nanggad niatong pagmaigotan na magin siring. Hilingon ta ngonyan kun ano an magigibo niato tanganing makapahiling nin espiritu na inooyonan nin Dios.

LIKAYAN AN ESPIRITU KAN KINABAN

4. Ano an ‘espiritu kan kinaban’?

4 An Kasuratan nagsasabi sa sato: ‘Kita nag-ako, bako kan espiritu kan kinaban, kundi kan espiritu na hale sa Dios.’ (1 Cor. 2:12) Ano an ‘espiritu kan kinaban’? Iyo man iyan an espiritu na sinambit sa Efeso 2:2, na nagsasabi: ‘Nagralakaw kamo kaidto sono sa palakaw kan kinaban na ini, sono sa prinsipe kan mga kapangyarihan nin doros, an espiritu na naggigibo ngonyan sa mga aki nin kasumbikalan.’ An “doros” na ini iyo an espiritu, o kaisipan, kan kinaban asin napapalibotan kita kaiyan arog nin literal na doros. Yaon iyan sa gabos na lugar. Parateng nahihiling iyan sa kadakol na tawo ngonyan na may kaisipan na ‘Dai ako puedeng sabihan nin siisay man kun ano an gigibohon ko!’ o ‘Ipaglaban mo an deretso mo!’ Sinda an ‘mga aki nin kasumbikalan’ kan kinaban ni Satanas.

5. Anong maraot na kaisipan an ipinahiling kan nagkapira sa Israel?

5 Bako nang bago an siring na mga kaisipan. Kan panahon ni Moises, nagrebelde si Kora sa mga may autoridad sa kongregasyon nin Israel. Partikular niang pinunteriya si Aaron asin an mga aki kaini, na may pribilehiong maglingkod bilang mga saserdote. Posibleng nahiling nia an mga pagkukulang ninda. O tibaad inisip nia na an ginigibo ni Moises sarong akto nin nepotismo—an pagtao nin pribilehio sa mga paryente kaini. Ano man an dahilan, malinaw na pinonan ni Kora na hilingon an mga bagay-bagay segun sa pagmansay nin tawo asin nagtaram tumang sa mga ninombrahan ni Jehova paagi sa daing galang na pagsabi sa sainda: ‘Nakakalabi na kamo. Ano ta minapaibabaw kamo sa kasararoan?’ (Bil. 16:3) Siring man, si Datan asin Abiram nagreklamo tumang ki Moises, na sinasabi sa saiya na sia gustong ‘magpakangkagurangnan sa sainda.’ Kan ipaapod ni Moises, may pagkaarogante sindang nagsimbag: “Dai kami maduman.” (Bil. 16:12-14) Malinaw na dai inoyonan ni Jehova an ipinahiling nindang espiritu. Ginadan nia an gabos na rebelde.—Bil. 16:28-35.

6. Paano ipinahiling kan nagkapira kan enot na siglo na maraot an kaisipan ninda, asin ano an posibleng dahilan kaiyan?

6 An nagkapira kan enot na siglo nagin mapagkritika man, na “nagbabasangbasang” sa mga pinagkatiwalaan nin autoridad sa kongregasyon. (Jud. 8) An mga lalaking ini posibleng marhay na diskontento sa mga pribilehio ninda asin nagprobar na impluwensiahan an iba na magrebelde sa nombradong mga lalaki na sadiosan na nag-ootob kan mga katongdan na itinao sa sainda nin Dios.—Basahon an 3 Juan 9, 10.

7. Sa kongregasyon ngonyan, sa ano kita kaipuhan na mag-ingat?

7 Malinaw na dai dapat magkaigwa nin siring na espiritu sa Kristianong kongregasyon. Kaya kaipuhan na mag-ingat sa bagay na ini. An kamagurangan na lalaki sa kongregasyon bakong perpekto, kun paanong bako sindang perpekto kan panahon ni Moises asin kan panahon ni apostol Juan. An mga elder puedeng makagibo nin sala na posibleng makaapektar sa sato personalmente. Kun mangyari iyan, bako nanggad angay na an siisay man na miembro kan kongregasyon humiro kaoyon kan espiritu kan kinaban, na pirit na naghahagad nin “hustisya” o nagsasabi na “Kaipuhan may aksion na gibohon sa tugang na ini”! Puedeng magdesisyon si Jehova na palampason an nagkapirang saradit na pagkukulang. Bako daw na iyan man an maninigo tang gibohon? Huling para sa sainda may nahihiling sindang mga pagkukulang kan mga elder, an nagkapirang indibiduwal sa kongregasyon na nagkasala nin magabat nagsayumang umatubang sa komite nin mga elder na inasignaran na magtabang sa sainda. Puede ining iagid sa sarong pasyente na habong magpabolong huling may dai sia nagugustohan sa doktor.

8. Anong mga teksto an makakatabang sa sato na mapagdanay an tamang pagmansay sa mga nangengenot sa kongregasyon?

 8 Tanganing malikayan an arog kaiyan na espiritu, puede tang girumdomon na sa Biblia si Jesus ilinaladawan na igwa “sa saiyang toong kamot nin pitong bitoon.” An mga “bitoon” nagrerepresentar sa linahidan na mga paraataman asin puede man na ipanongod sa gabos na paraataman sa mga kongregasyon. Kayang direhiran ni Jesus an mga “bitoon” na nasa kamot nia sa ano man na paagi na nahihiling niang tama. (Kap. 1:16, 20) Huli kaini, bilang Payo kan Kristianong kongregasyon, lubos na kontrolado ni Jesus an mga grupo nin kamagurangan. Kun an saro sa grupo nangangaipo nanggad nin pagtatanos, seseguradohon kan Saro na may ‘mga mata siring sa laad nin kalayo’ na magigibo iyan segun sa Saiya mismong itinalaan na panahon asin paagi. (Kap. 1:14) Para mientras, pinapagdanay niato an angay na paggalang sa mga ninombrahan kan banal na espiritu, huling si Pablo nagsurat: ‘Kuyoga nindo an mga namomoon saindo asin pumasakop kamo sainda, huli ta sinda nagpupuka dahil kan saindong mga kalag siring kan mga magtatao nin kahusayan; tanganing gibohon ninda iyan sa kaogmahan asin bakong sa kamondoan, huli ta sa siring dai kamong pakikinabangon.’—Heb. 13:17.

Ano an epekto kan paghorophorop mo sa papel ni Jesus kun dapit sa magigin reaksion mo sa konseho?

9. (a) Paano puedeng mabalo an sarong Kristiano kun sia itinatanos o dinidisiplina? (b) Ano an pinakamarahay na gibohon kun sinagwe kita?

9 Puede man mabalo an kaisipan nin sarong Kristiano kun sia itinatanos o hinalean nin pribilehio sa kongregasyon. Sarong hoben na brother an mataktikang tinawan nin konseho kan mga elder huling nagkakawat sia nin madahas na mga video game. Makamomondo, dai nia inako an konseho kaya kaipuhan siang haleon bilang ministeryal  na lingkod huling dai na nia naaabot an sono sa Kasuratan na mga kualipikasyon. (Sal. 11:5, BPV *; 1 Tim. 3:8-10) Pakatapos kaiyan, pigparasabi kan brother sa iba na dai sia oyon sa nagin desisyon, asin paorootro siang nagsurat sa sangang opisina bilang pagkritika sa mga elder saka inimpluwensiahan pa ngani an iba sa kongregasyon na gibohon man iyan. Pero, dai nanggad makakatabang kun isasapeligro niato an katoninongan kan bilog na kongregasyon sa pagprobar na ipangatanosan an satong mga ginibo. Mas marahay nanggad kun mamansayon ta an pagsagwe bilang paagi tanganing maaraman an satong mga kaluyahan dangan toninong na akoon an pagtatanos.—Basahon an Lamentacion 3:28, 29.

10. (a) Ipaliwanag kun ano an manonodan ta sa Santiago 3:16-18 manongod sa tama asin salang espiritu. (b) Ano an resulta kun ipinapahiling niato ‘an kadonongan na hale sa itaas’?

10 Marahay na giya sa sato an Santiago 3:16-18 dapit sa kun ano an sala asin kun ano an tamang espiritu na ikakapahiling sa kongregasyon. Sinasabi kaiyan: ‘Kun saen an kaurihan asin pagkabaranga, dian igwa nin kariribokan asin gabos na gibong maraot. Alagad an kadonongan na hale sa itaas, enot na gayo tunay, dangan matiwasay, maboot, masayon na pakimaherakan, pano nin pagkaherak asin mga marahay na bunga, dai nagliliwatliwat, dai nin pagsaginsagin. Asin an bunga nin katanosan itinatanom sa katoninongan manongod sa mga naggigibo nin katoninongan.’ Mantang naghihiro kita kaoyon kan ‘kadonongan na hale sa itaas,’ an satong diosnon na mga kualidad makakatabang sa sato na makakontribwir sa pagkaigwa nin tamang espiritu sa tahaw kan mga tugang.

MAGPAHILING NIN MAGALANG NA ESPIRITU SA LAOG KAN KONGREGASYON

11. (a) Ano an malilikayan tang gibohon kun papagdanayon niato an tamang espiritu? (b) Ano an manonodan ta sa halimbawa ni David?

11 Maninigo tang girumdomon na inasignaran ni Jehova an mga elder na ‘atamanon an aripompon nin Dios.’ (1 Ped. 5:2; Gui. 20:28) Kaya, aram niato na madonong na igalang an areglo nin Dios, elder man kita o bako. Kun papagdanayon ta an tamang espiritu, matatabangan kita kaiyan na dai magtao nin sobrang importansia sa katongdan. Kan inisip ni Hadeng Saul na si David saro nang huma sa pagkahade nia, nagin “maraot na an paghiling ni Saul ki David.” (1 Sam. 18:9) Nagkaigwa nin salang espiritu an hade asin gusto pa ngani niang gadanon si David. Imbes na magtao nin sobrang importansia sa katongdan arog ni Saul, mas marahay nanggad na arogon si David. Sa ibong kan gabos na inhustisyang ginibo sa saiya, an hoben na lalaking ini nagdanay na may paggalang sa autoridad na ninombrahan nin Dios.—Basahon an 1 Samuel 26:23.

12. Ano an makakakontribwir sa pagkasararo kan kongregasyon?

12 An pagkakalaen nin punto de vista puedeng magin dahilan nin dai pagkaoroyon sa laog kan kongregasyon—dawa sa mga paraataman. Sa bagay na ini, matatabangan kita kan konseho sa Biblia: “Danay kamong mangenot sa pagtaong galang sa gabos” asin, “Dai kamo mag-isip na kamo mga madonong.” (Roma 12:10, 16, BPV) Imbes na iinsistir na kita an tama, maninigo tang tandaan na sa parate bako sanang saro an tamang paagi tanganing mansayon an sarong situwasyon. Kun hihingoahon tang saboton an punto de vista nin iba, makakakontribwir kita sa pagkasararo kan kongregasyon.—Fil. 4:5.

13. Ano an maninigo tang gibohon kun nasabi na niato an satong opinyon, asin anong halimbawa sa Biblia an nag-iilustrar kaini?

13 An boot daw sabihon kaini sala na magtao kita nin opinyon kun may mariparo kita sa kongregasyon na sa hiling niato nangangaipo nin pagliliwat? Dai. Kan enot na siglo, may naglataw na isyu na nagresulta sa pagpasuruhay nin dakol. ‘Pinili kan mga tugang na si Pablo asin si Bernabe asin an nagkapira sa sainda magduruman sa Jerusalem, sa mga apostol asin sa mga magurang dapit kan bagay na ini.’ (Gui. 15:2) Daing duda na an kada saro sa mga tugang na idto igwa  nin opinyon sa isyu asin nin ideya kun ano an maninigong gibohon. Minsan siring, kan ikapahayag na kan kada saro an nasa isip nia dangan makapagdesisyon na sinda sa tabang kan banal na espiritu, dai na ipinakipag-olay pa kan mga tugang an kanya-kanyang opinyon. Kan maresibi kan mga kongregasyon an surat na may desisyon, ‘sinda nag-orogma huli kan pagranga’ asin ‘nagkurosog sa pagtubod.’ (Gui. 15:31; 16:4, 5) Siring man ngonyan, kun an sarong bagay ipinaaram ta na sa mga tugang na may katongdan, maninigong ipagkatiwala na niato sa sainda an maingat na pag-asikaso kaiyan.

MAGPAHILING NIN MARAHAY NA ESPIRITU SA RELASYON NIATO SA IBA

14. Paano kita bilang indibiduwal makakapahiling sa iba nin marahay na espiritu?

14 Bilang indibiduwal, dakol kitang oportunidad na makapahiling sa iba nin marahay na espiritu. Dakulang karahayan an magigibo kan lambang saro sa sato kun mapahiling kita nin mapagpatawad na espiritu kun kita nakolgan nin iba. Sinasabi sa sato kan Tataramon nin Dios: ‘Magpatiriostios asin magpatarawadtawad kun an siisay man igwa nin sumbong tumang sa saro; siring na an Kagurangnan nagpatawad saindo, siring man an gibohon nindo.’ (Col. 3:13) An pananaram na ‘kun an siisay man igwa nin sumbong’ nagsusuherir na puedeng magkaigwa nin balidong mga dahilan na mairitar sa iba. Minsan siring, imbes na magin sobra kasensitibo sa saradit nindang kaluyahan asin danyaran an katoninongan kan kongregasyon, pinagmamaigotan tang arogon si Jehova paagi sa lubos na pagpatawad, na iribang nagpapadagos sa paglilingkod.

15. (a) Ano an manonodan niato ki Job manongod sa pagpapatawad? (b) Paano makakatabang sa sato an pamibi tanganing makapahiling nin marahay na espiritu?

15 Mapadapit sa pagpapatawad, may manonodan kita ki Job. An tolong lalaki na dapat kutanang nagranga sa saiya kinolgan an boot nia paagi sa dakol na bakong maboot na tataramon. Minsan siring, pinatawad pa man giraray sinda ni Job. Paano? ‘Sia nag-arang mapadapit sa saiyang mga katood.’ (Job 16:2; 42:10) An pagpamibi para sa iba puedeng makapabago kan satong saboot sa sainda. An pagpamibi para sa gabos na Kristianong tugang niato nakakatabang sa sato na magkaigwa nin arog-Cristong espiritu. (Juan 13:34, 35) Apuera sa pagpamibi para sa satong mga tugang, maninigo tang hagadon an banal na espiritu paagi sa pamibi. (Luc. 11:13) Makakatabang sa sato an espiritu nin Dios tanganing makapahiling kita nin tunay na Kristianong mga kualidad sa relasyon ta sa iba.—Basahon an Galacia 5:22, 23.

MAGKONTRIBWIR SA NAKAKAPAKUSOG NA ESPIRITU SA ORGANISASYON NIN DIOS

16, 17. Mapadapit sa “espiritu” na ipinapahiling niato, ano an determinado mong gibohon?

16 Nakakaogma nanggad an mga resulta kun an lambang miembro kan kongregasyon may pasohan na makakontribwir sa nakakapakusog na espiritu kan kongregasyon! Pakatapos na konsideraron an mga bagay na ini, tibaad magdesisyon kita na paoswagon pa niato bilang indibiduwal an pagpahiling nin nakakapakusog na espiritu. Kun iyo, dai kita dapat mag-alangan na magpagiya sa Tataramon nin Dios. (Heb. 4:12) Si Pablo, na maingat na marhay kun dapit sa halimbawang ipinapahiling nia sa mga kongregasyon, nagsabi: ‘Ako dai nakakaaram nin ano man na tumang sa sako; alagad dai ako napapakangmatanos huli kaini; alagad an naghuhukom sako iyo an Kagurangnan.’—1 Cor. 4:4.

17 Mantang nagmamaigot kitang humiro kaoyon kan kadonongan na hale sa itaas, na dai nagtatao nin sobrang importansia sa satong sadiri o katongdan, makakakontribwir kita sa nakakapakusog na espiritu sa kongregasyon. Kun kita igwa nin mapagpatawad na espiritu asin positibong pagmansay sa iba, magkakaigwa kita nin matoninong na relasyon sa satong mga kapagtubod. (Fil. 4:8) Kun ginigibo ta an mga bagay na ini, makakasegurado kita na ooyonan ni Jehova asin ni Jesus an espiritu na ipinapahiling niato.—Filem. 25.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 9 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version)