Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Tinitipon ni Jehova an Saiyang Magayagayang Banwaan

Tinitipon ni Jehova an Saiyang Magayagayang Banwaan

‘Tiriponon mo an banwaan, an mga lalaki, mga babae, mga aki, asin an saimong mga taga ibang banwaan.’—DEUT. 31:12.

1, 2. Sa artikulong ini, ano an manonodan niato manongod sa mga kombension?

AN INTERNASYONAL asin pandistritong mga kombension haloy nang kabtang kan kasaysayan kan Mga Saksi ni Jehova sa presenteng panahon. Dakol sa sato an nagkapirang beses—o tibaad dakol na beses pa ngani—na nakaatender sa magayagayang mga pangyayaring ini sa nag-aging mga dekada.

2 Rinibong taon na an nakaagi, an banwaan nin Dios nagkaigwa man nin banal na mga kombension o katiriponan. Rerepasohon ta an nasambitan sa Kasuratan na mga kombension kan banwaan nin Dios asin an mga pagkakaagid kaiyan sa mga kombension ngonyan. Aaramon man niato an mga pakinabang sa pag-atender dian.—Sal. 44:1; Roma 15:4.

MAHAHALAGANG KOMBENSION—KAN SUANOY ASIN SA PRESENTENG PANAHON

3. (a) Ano an nangyari sa kaenot-enoteng nakarekord na kombension kan banwaan ni Jehova? (b) Paano ipinapaapod an mga Israelita tanganing magtiripon?

3 An kombension sa pamitisan kan Bukid nin Sinai an kaenot-enoteng nakarekord na dakulang pagtiripon kan banwaan nin Dios para sa espirituwal na pagtotokdo. Mahalagang pangyayari nanggad idto sa kasaysayan kan dalisay na pagsamba. Sa pambihirang okasyon na iyan, na nungkang malilingawan kan mga Israelita, ipinahiling ni Jehova an kapangyarihan nia kan itao nia sa sainda an saiyang Ley. (Ex. 19:2-9, 16-19; basahon an Exodo 20:18; Deuteronomio 4:9, 10.) Nagin mahalagang marhay an pangyayaring iyan para sa suminunod na mga pagtratar nin Dios sa Israel. Dai nahaloy pagkatapos kaiyan, inestablisar ni Jehova an paagi kun paano ipapaapod an banwaan nia. Pinagbotan nia si Moises na gumibo nin duwang pirak na hamodiong, o trumpeta, na gagamiton sa pag-apod kan “kasararoan” tanganing magtiripon sa tata kan tolda nin katiriponan. (Bil. 10:1-4) Imahinara an kaogmahan sa mga okasyon na iyan!

4, 5. Taano ta mahalaga an mga kombension na inorganisar ni Moises asin Josue?

 4 Sa pagtatapos kan 40 taon na temporaryong pag-istar kan mga Israelita sa kaawagan, tinipon ni Moises an mga kapwa nia Israelita. Importanteng marhay na panahon ini sa kasaysayan kan nasyon. Andam na sindang lumaog sa Dagang Panuga. Ini an tamang panahon tanganing ipagirumdom ni Moises sa saiyang mga tugang an gabos na ginibo asin gigibohon pa ni Jehova para sa sainda.—Deut. 29:1-15; 30:15-20; 31:30.

5 Posibleng sa kombension man na idto, sinabi ni Moises an regular na probisyon para sa pagtiripon asin pagtotokdo sa banwaan nin Dios. Sa mga taon nin Sabbath durante kan Kapiestahan nin mga Payag-Payag, an mga lalaki, babae, aki, asin nakikihimanwa sa Israel dapat na magtiripon sa lugar na pinili ni Jehova ‘tanganing maghinanyog sinda asin magkatarakot ki Jehova asin magmaan na maotob an gabos na tataramon kan pagboot.’ (Basahon an Deuteronomio 31:1, 10-12.) Kaya, malinaw na kaipuhan sindang magtiripon nin parate tanganing pag-adalan an tataramon asin mga katuyohan ni Jehova. Kan makongkistar na kan mga Israelita an Dagang Panuga pero napapalibotan pa sinda kan paganong mga nasyon, tinipon ni Josue an bilog na Israel tanganing pakosogon an saindang determinasyon na magdanay na maimbod ki Jehova. Bilang simbag, an banwaan nagsumpa na maglilingkod sinda sa Dios.—Jos. 23:1, 2; 24:1, 15, 21-24.

6, 7. Paano masasabi na nagin mahahalagang pangyayari an mga kombension kan banwaan ni Jehova sa presenteng panahon?

6 Nagkaigwa man nin mahahalagang kombension sa kasaysayan kan banwaan ni Jehova sa presenteng panahon—mga pangyayaring nagin tanda kan darakulang pagbabago sa teokratikong mga aktibidad o sa pakasabot sa Kasuratan. (Tal. 4:18) An enot na dakulang kombension na inorganisar kan Mga Estudyante sa Biblia pagkatapos kan Giera Mundial I nangyari kan 1919 sa Cedar Point, Ohio, E.U.A. Sa pagtiripon na iyan, na inatenderan nin mga 7,000, iinanunsio an pagpoon kan lakop sa kinaban na paghuhulit. Kan 1922, durante kan siyam na aldaw na kombension sa kaparehong lugar, mapuersang inengganyar ni Joseph F. Rutherford an saiyang atentibong mga paradangog na makikabtang sa gibohon na ini. Sia nagsabi: ‘Magin kamong maimbod asin tunay na mga saksi para sa Kagurangnan. Abante kamo sa pakikilaban sagkod na magaba an gabos na gira nin Babilonya. Ibalangibog an mensahe sa gabos na lugar. An kinaban kaipuhan na makaaram na si Jehova an Dios asin na si Jesu-Cristo an Hade nin mga hade asin Kagurangnan nin mga kagurangnan. Ini an aldaw nin gabos na aldaw. Uya, nagrereynar na an Hade! Kamo an saiyang mga representante sa pagpaisi. Kun siring ipaisi, ipaisi, ipaisi, an Hade asin an saiyang kahadean.’ An sadol na iyan maogmang inako kan mga nag-atender, patin kan gabos na lingkod nin Dios sa bilog na kinaban.

7 Kan 1931, sa Colombus, Ohio, maogmang marhay na inako kan Mga Estudyante sa Biblia an ngaran na Mga Saksi ni Jehova. Dangan kan 1935, sa Washington, D.C., ipinaliwanag ni Brother Rutherford kun siisay an “dakulang kadaklan,” na ilinadawan sa Kapahayagan na ‘nagtitirindog sa atubang kan trono asin sa atubang kan Kordero.’ (Kap. 7:9-17) Kan 1942, sa kasagsagan kan Giera Mundial II, itinao ni Nathan H. Knorr an nakakapukaw sa boot na diskursong “Katoninongan—Makakapagpadagos daw Iyan?” Ipinaliwanag nia dian an dapit sa kolor eskarlatang mabangis na hayop kan Kapahayagan 17 asin sinabi nia na dakol na paghuhulit pa an dapat gibohon pagkatapos kan giera.

8, 9. Taano ta nagin emosyonal an mga nag-atender sa nagkapirang kombension kan banwaan nin Dios?

8 Sa “Naoogmang mga Nasyon” na Teokratikong Asamblea kan 1946 sa Cleveland, Ohio, nagin tampok an diskurso ni Brother Knorr na “An mga Problema sa Pagtogdok Liwat Asin Pagpahiwas.” Sarong brother, na nakarisa kan kaogmahan kan mga nag-aatender huli sa pahayag na iyan, an nagsabi: “Nasa likod nia ako sa  plataporma kan sia nagpapahayag kan bangging idto, asin mantang ipinapaliwanag nia an gibohon saka an mga plano sa pagpahiwas kan erokan na Bethel sa Brooklyn asin kan imprentahan kaiyan, grabe an paralakpakan kan kadakol na nag-atender. Dawa dai mahihiling nin malinaw an mga lalawgon ninda kun nasa plataporma, mamamatean mo an saindang kagayagayahan.” Sa sarong internasyonal na kombension sa Siudad nin Nueva York kan 1950, maogmang inako kan mga nag-atender an New World Translation of the Christian Greek Scriptures, an enot na ilinuwas na kabtang kan modernong lenguaheng Biblia na nagbalik kan ngaran nin Dios sa tamang lugar kaiyan sa saiyang Tataramon.—Jer. 16:21.

9 Sa mga kombension na inorganisar sa nagkapirang nasyon na dating nagpepersiger sa mga Saksi ni Jehova o nagbabawal sa paghuhulit ninda, nagin emosyonal an mga nag-atender duman. Isinumpa ni Adolf Hitler na lalaglagon nia an Mga Saksi ni Jehova sa Alemania, pero sa sarong kombension kan 1955, an dating tiriponan kan mga soldados ni Hitler sa Nuremberg napano nin 107,000 na Saksi. Dakol sa mga yaon duman an napahibi huli sa kagayagayahan! Sa 166,518 na nag-atender sa tolong “Diosnon na Debosyon” na kombension kan 1989 sa Polandia, dakol na delegado an hale sa dating Unyon Sobyet asin Czechoslovakia, asin sa iba pang mga nasyon sa Sirangan na Europa. Para sa nagkapira, idto an enot na pagtiripon na naatenderan ninda na may labing 15 o 20 lingkod nin Dios. Imahinara man an kagayagayahan sa “Banal na Pagtotokdo” na Internasyonal na Kombension kan 1993 sa Kiev, Ukraine, na duman 7,402 an nabautismohan—an pinakahalangkaw na bilang nin nabautismohan na Saksi ni Jehova sa sarong aldaw.—Isa. 60:22; Hag. 2:7.

10. Arin na mga kombension an nagin espesyal nanggad sa saimo, asin taano?

10 Tibaad may mga pandistrito o internasyonal na kombension na nagin espesyal nanggad sa saimo. Nagigirumdoman mo daw an enot na kombension na naatenderan mo o tibaad an kombension na duman ka binautismohan? Importanteng espirituwal na mga pangyayari ini na maninigo mong pahalagahan!—Sal. 42:4.

REGULAR NA MGA OKASYON PARA SA PAGGAYAGAYA

11. Anong regular na mga kapiestahan an iinareglo nin Dios sa suanoy na Israel?

11 Kahagadan ni Jehova na an mga Israelita magtiripon sa Jerusalem para sa tolong kapiestahan kada taon—an Kapiestahan kan mga Tinapay na Mayo nin Lebadura, Kapiestahan nin mga Semana (na kan huri inapod na Pentecostes), asin an Kapiestahan nin mga Payag-Payag. Mapadapit sa mga ini, an Dios nagboot: ‘Makatolo sa sarong taon mapahiling an gabos mong lalaki sa atubangan ni Jehova Dios.’ (Ex. 23:14-17) Huling aram an dakulang espirituwal na kahalagahan kan mga kapiestahan na ini, dakol na payo nin pamilya an nag-aatender kaiba an saindang bilog na pamilya.—1 Sam. 1:1-7; Luc. 2:41, 42.

12, 13. Para sa dakol na Israelita, ano an kalabot sa pag-atender sa taonan na mga kapiestahan?

12 Isip-isipon kun ano an kalabot sa pagbaklay na iyan para sa sarong pamilyang Israelita. Halimbawa, kaipuhan ni Jose asin Maria na magbaklay nin mga 100 kilometro hale sa Nazaret pasiring sa Jerusalem. Sa paghona nindo, gurano  kahaloy nindong babaklayon iyan na may kaibang sadit na mga aki? Ipinapahiling kan pagkasaysay manongod sa pagdalaw ni Jesus sa Jerusalem kan sia aki pa na posibleng iribanan sa pagbaklay an magpaparyente asin magkakatood. Pambihirang eksperyensia nanggad para sa sainda na iribang magbaklay asin mag-andam nin kakanon saka maghanap nin matotorogan sa bakong pamilyar na mga lugar. Pero, an kamugtakan bako man peligroso para sa sarong 12 anyos na arog ni Jesus na togotan na maglibot-libot. Isip-isipa kun gurano kamemorable an mga kapiestahan na iyan, orog na para sa mga aki!—Luc. 2:44-46.

13 Kan an mga Israelita magkawararak sa luwas kan saindang dagang tinuboan, an mga nag-aatender sa mga kapiestahan naghahale na sa dakol na nasyon. Kan Pentecostes 33 C.E., an mapagpahalagang mga Judio asin proselito nagbaklay pasiring sa Jerusalem hale sa mga lugar na arog kan Italia, Libya, Creta, Asia Minor, asin Mesopotamia.—Gui. 2:5-11; 20:16.

14. Paano nakinabang an mga Israelita sa pag-atender sa taonan na mga kapiestahan?

14 Para sa maimbod na mga Israelita, an pinakatampok kan pagbaklay na iyan iyo an espirituwal na aspekto—an saindang nakakaogmang pagsamba ki Jehova kaiba an rinibong mapagpahalagang mga nagseselebrar. Ano an epekto kaiyan sa mga nag-atender? Manonompongan an simbag sa pagboot ni Jehova sa saiyang banwaan manongod sa Kapiestahan nin mga Payag-Payag: ‘Mag-ogma ka sa saimong mga kaogmahan [“kapiestahan,” NW], ika asin an saimong aking lalaki, asin an saimong aking babae, asin an saimong oripon na lalaki, asin an saimong oripon na babae, asin an Levita, asin an taga ibang banwaan, asin an ilo, asin an balong babae, na mga nag-oontok sa saimong mga banwaan. Pitong aldaw na ipagrurukyaw mo an kaogmahan ni Jehova na saimong Dios sa lugar na pipilion nia, huli ta [bebendisyonan] ka ni Jehova na saimong Dios sa gabos mong mga bunga, asin sa gabos na gibo nin saimong mga kamot, asin mag-oogma ka nanggad.’—Deut. 16:14, 15; basahon an Mateo 5:3.

TAANO TA DAPAT PAHALAGAHAN AN MGA KOMBENSION NGONYAN?

15, 16. Anong mga pagsasakripisyo an kinaipuhan mong gibohon tanganing makaatender sa mga kombension? Taano ta sulit nanggad an mga pagsasakripisyong iyan?

15 Marahayon nanggad na mga halimbawa an suanoy na mga pagtiripon na ini para sa mga lingkod nin Dios ngonyan! Maski ngani dakol na bagay an nagbago sa nag-aging mga siglo, dai nagbago an mahahalagang marhay na aspekto kan mga kombension. Kan mga panahon kan Biblia, an mga nag-aatender kaipuhan na magsakripisyo, asin iyo man an dakol ngonyan. Pero, sulit nanggad an mga pagsasakripisyo huli sa mga pakinabang kaiyan. Sagkod ngonyan, mahalaga pa man giraray an espirituwal na mga okasyon na iyan. Nagtatao iyan sa sato nin impormasyon asin pakasabot na mahalaga sa pagpadanay niato nin dayupot na relasyon sa Dios. An mga kombension nagpapahiro sa sato na iaplikar an satong mga nanonodan, nagtatabang sa sato na malikayan an mga problema, asin nag-eenkaminar sa sato na magdanay na nakapokus sa mga aktibidad asin intereses na makakapaginhawa sa sato, imbes na makakapagabat.—Sal. 122:1-4.

16 An mga kombension pirmeng nakakapaogma sa mga nag-aatender. Dapit sa sarong dakulang kombension kan 1946, sinabi sa sarong report: “Nakakapukaw sa boot na mahiling an rinibong saksi na maogmang nagkakatiripon, asin orog pang nakakagayagaya na madangog an dakulang orkestra na sinasabayan kan kadakoldakol na tawo sa maogmang pag-awit nin pag-omaw ki Jehova.” Sinabi pa sa report: “Dakol sa mga delegado an nagpalista sa Volunteer Service Department tanganing magboluntaryo sa laen-laen na departamento, asin ginibo ninda iyan huli sa kagayagayahan na makapaglingkod sa mga kapwa ninda saksi.” Namatean mo man daw an siring na kaogmahan sa mga pandistrito o internasyonal na kombension?—Sal. 110:3; Isa. 42:10-12.

17. Sa dai pa sana nahahaloy, ano an mga pagbabago sa pagkaorganisar kan mga kombension?

 17 May mga pagbabago sa pagkaorganisar nin mga kombension. Halimbawa, nagigirumdoman nin nagkapirang lingkod nin Dios kan an mga kombension minaabot pa nin walong aldaw! Igwa nin sesyon sa aga, hapon, asin banggi. Regular na kabtang kan programa an paglilingkod sa langtad. An ibang sesyon nagpopoon nin alas nuebe nin aga, asin may mga sesyon na natatapos nin alas nuebe nin banggi. Dakol na oras na maigot na nagtatrabaho an mga boluntaryo sa pag-andam nin pamahaw, pangudto, asin pamanggi kan mga nag-atender. Ngonyan, mas halipot na an mga kombension, asin huling patienot nang inaandam kan mga pamilya asin indibiduwal an saindang pagkakan, nakakapagtao sinda nin orog na atension sa programa.

18, 19. Anong mga kabtang kan kombension an inaantisipar mo, asin taano?

18 May mga haloy nang kabtang kan programa kan kombension na pirmeng inaantisipar nin dakol. An espirituwal na “kakanon sa tamang panahon,” na nagtatao sa sato nin mas malinaw na pakasabot sa mga hula asin katokdoan kan Biblia, nakukua bako sana sa mga pahayag kundi paagi man sa ilinuluwas na bagong mga publikasyon sa mga kombension. (Mat. 24:45, NW) Sa parate, an siring na mga publikasyon mga kasangkapan na nakakatabang sa sinserong mga indibiduwal na pahalagahan an sono sa Kasuratan na mga katotoohan. An nakakapahirong mga drama na basado sa Biblia nag-eenkaminar sa mga hoben saka gurang na siyasaton an mga motibo ninda asin na mag-ingat sa impluwensia kan bakong diosnon na kaisipan kan kinaban. Siring man, an pahayag sa bautismo nagtatao sa sato nin oportunidad na repasohon an mga prioridad ta sa buhay asin maeksperyensiahan an kagayagayahan na mahiling an iba na sinisimbolisaran an saindang pagdusay ki Jehova.

19 Iyo, an mga kombension haloy nang kabtang kan dalisay na pagsamba. Sinasangkapan kaiyan an magayagayang banwaan ni Jehova tanganing mapaglingkodan sia sa tamang paagi sa masakit na mga panahon. An siring na mga pagtiripon nagtatao nin pampakosog sa espirituwal, nagtatao nin oportunidad na magkaigwa nin bagong mga katood, nagtatabang sa sato na pahalagahan an satong pambilog na kinaban na kasararoan nin magturugang, asin sarong mahalagang marhay na paagi ni Jehova sa pagbendisyon asin pag-ataman sa saiyang banwaan. Siertong mamawoton niato gabos na organisaron an satong mga iskedyul tanganing makaatender asin makinabang sa lambang sesyon kan kada kombension.—Tal. 10:22.