Naugma si Don asin Margaret * sa pagbisita kan saindang aking babayi kaiba an pamilya kaini. Bago magpuli, si Margaret na sarong retiradong propesyonal na paraluto, nagpreparar nin macaroni and cheese, na paborito kan duwa niyang makuapong lalaki.

Mantang nakatukaw na an gabos, ilinuwas ni Margaret an linuto niya asin ilinaag iyan sa tahaw kan lamesa. Hinali niya an takop kan lalagan asin nabigla siya kan mahiling niyang mainit na cheese sauce lang an yaon sa lalagan! Nalingawan ni Margaret an panginot na sangkap, an macaroni! *

Gurang man o hoben, baguhan o eksperyensiyado, gabos kita nasasala. Puwedeng nakataram kita nin dai pinag-isipan, o may marahay kitang ginibo pero sala sa panahon, o tibaad nalingawan ta lang an sarong bagay. Taano ta nasasala kita? Ano an puwede tang gibuhon kun mapasala kita? Puwede ta daw na malikayan iyan? An tamang pagmansay sa mga nagigibong sala makakatabang sa sato na masimbag an mga hapot na ini.

AN PAGMANSAY TA ASIN KAN DIYOS SA MGA NAGIGIBONG SALA

Pag may marahay kitang nagigibo, nauugma kitang akuon an mga pag-umaw asin pasasalamat na sa pagmati ta angay sanang akuon ta. Pero, pag may nagigibo kitang sala, dawa dai iyan tinutuyo o dai nahiling kan iba, aakuon ta man daw iyan? Kaipuhan diyan an kapakumbabaan.

Kun mapalangkaw kita, tibaad purbaran tang pasaditon an nagibo tang sala, ibasol iyan sa iba, o nigaran pa ngani. Sa parati, maraot an ibinubunga kaiyan. Dai matatapos an problema, asin puwedeng ibang tawo an mabasol. Dawa ngani malusutan niyato ngunyan an nagibo tang sala, dapat tang tandaan na sa huri, “an lambang saro sa sato maatubang sa Diyos tanganing hukuman base sa satuyang mga gibo.”—Roma 14:12.

An Diyos may realistikong pagmansay sa mga nagigibo tang sala. Sa libro nin Salmo, ilinadawan an Diyos bilang “mahihirakon asin mapagmalasakit”; siya “dai . . . magpaparahanap nin sala, ni magdadanay siyang naghihinanakit sagkod lamang.” Aram niya na bakong perpekto an mga tawo asin nasasabutan niya an satong mga kaluyahan, “na ginigirumdom na kita alpog.”—Salmo 103:8, 9, 14, NW.

Saro pa, arog nin sarong mahihirakon na ama, gusto nin Diyos na arugon niyato, bilang mga aki niya, an saiyang pagmansay dapit sa mga nagigibo tang sala. (Salmo 130:3) An saiyang Tataramon mamumuton na nagtatao nin mga sadol asin paggiya na makakatabang sa sato na magkaigwa nin tamang pagmansay pag kita o kaya an iba nakakagibo nin sala.

KUN ANO AN DAPAT TANG GIBUHON KUN KITA MAKAGIBO NIN SALA

Sa parati, pag nakakagibo nin sala an saro, dakul na panahon asin kusog an ginagamit niya para basulon an iba, o ipangatanusan an sala niyang nasabi o nagibo. Kaya, kun nakakulog ka huli sa mga nasabi mo, taano ta dai na lang maghagad nin tawad, itama  an sala, asin pagdanayon an pagigin mag-amigo nindo. Nakagibo ka na daw nin sala na nagkawsa nin sadit o dakulang problema sa saimo o sa iba? Imbes na maanggot sa sadiri o basulon an iba, taano ta dai mo na lang hinguwahon na itanos an mga bagay-bagay? Kun padagos mong ipipirit na iba an may kasalan siguradong mahahaloy sana an dai kinakaipuhan na tensiyon asin madakula pa an problema. Imbes, makanuod, itama an sala, asin gibuhon an dapat na gibuhon.

Pero, paano kun iba an nakagibo nin sala? Magpapahiling daw tulos kita nin negatibong reaksiyon? Marahay nanggad na sunudon an sadol ni Jesu-Cristo: “Kun siring, an gabos na buot nindong gibuhon sa saindo nin mga tawo, iyo man an dapat nindong gibuhon sa sainda.” (Mateo 7:12) Kun makagibo ka nin sala, dawa sadit sana iyan, siguradong gusto mo na maintindihan ka kan iba o palampason na sana ninda an nagibo mong sala. Kaya taano ta dai mo hinguwahon na magpahiling nin arog man kaiyan na kabuutan sa iba?—Efeso 4:32.

MGA PRINSIPYO NA MAKAKATABANG PARA MALIKAYAN NA MAKAGIBO NIN SALA

Nakakagibo nin sala an saro huli sa “salang pakasabot, kulang sa kaaraman, o dai pagtao nin atensiyon,” an paliwanag nin sarong diksiyonaryo. Kaipuhan tang akuon na may mga pagkakataon na gabos kita nakakapahiling kan saro o pira sa mga kuwalidad na iyan. Pero, malilikayan tang makagibo nin dakul na sala kun pag-iisipan niyato an pira sa panginot na mga prinsipyo sa Kasuratan.

An saro diyan iyo ining mababasa sa Talinhaga 18:13: ‘An minasimbag nin tataramon bago maghinanyog, kamangmangan asin kasusupgan saiya.’ Iyo, an pagtao nin panahon para dangugon nguna an bilog na istorya asin isip-isipon an isisimbag makakatabang nanggad para dai ka makataram nin dai pinag-isipan o magin pabigla-bigla an reaksiyon. An kaaraman na resulta nin maingat na paghinanyog mahalagang marhay tanganing malikayan an salang pakasabot—asin na dai makagibo nin sala.

Sinasabi kan saro pang prinsipyo sa Bibliya: “Kun posible, sagkod na magigibo nindo, makipagkatuninungan sa gabos na tawo.” (Roma 12:18) Gibuhon an pinakamakakaya mo tanganing mapagdanay an katuninungan asin pagkasararo. Pag nagtatrabaho kaiba kan iba, magin makonsiderasyon, magalang, asin hinguwahon na apresyaron saka pakusugon sinda. Paagi kaiyan, mas madaling mapatawad asin mapalampas an dai pinag-isipan na mga tataramon asin aksiyon, saka mareresolberan o masosolusyunan man tulos an mas seryosong mga problema.

Makanuod sa nagibo mong sala. Imbes na magparahanap nin dahilan sa salang nasabi o nagibo mo, ibilang iyan na sarong oportunidad na mapatalubo an positibo mong mga kuwalidad. Kaipuhan mo daw na magin mas mapasensiya, mas mabuot, o mas magpugol sa sadiri? Tibaad kaipuhan mo man na magin kalmado, mapagpatuninong, asin mamumuton? (Galacia 5:22, 23) Minsan paano, aram mo na kun ano an dai mo dapat gibuhon sa sunod. Dai magpokus na marhay sa namamatian mo. An pagigin mapagpangisi siguradong makakatabang na mabawasan an tensiyon.

MAKINABANG SA PAGKAIGWA NIN TAMANG PAGMANSAY

An tamang pagmansay sa nagibong mga sala makakatabang sa sato na atubangon iyan kun makagibo kita o an iba nin sala. Magigin mas tiwasay kita asin magigin matuninong an relasyon niyato sa iba. Kun hihinguwahon tang makanuod sa satong mga sala, magigin mas madunong kita asin mas madaling pakibagayan. Dai man kita makakamati nin grabeng pangluluya nin buot o pagkadisganar sa sadiri. Kun iisipon niyato na arog ta hinihinguwa man kan iba na dai makagibo nin sala, magigin mas harani kita sa sainda. An pinakamahalaga, makikinabang kita kun aarugon ta an pagkamuot nin Diyos asin an pagigin andam niyang magpatawad nin lubos.—Colosas 3:13.

Nakaraot daw sa maugmang okasyon kan pamilya an nagibong sala ni Margaret na sinambit kasubago? Dai nanggad. Pigngisihan na sana ninda idto, lalo na ni Margaret, asin maugmang nagkarakan—dawa mayo an macaroni! Paglihis nin pirang taon, maugmang iinistorya kan duwang makuapo sa saindang mga aki an dai malilingawan na pangyayaring idto asin ginirumdom ninda an nakakaugmang pagbisitang idto sa saindang lolo asin lola. Iyo, sadit na sala man sana idto!

^ par. 2 Sinalidahan an mga pangaran.

^ par. 3 An macaroni and cheese sarong pagkakan na gibo sa macaroni pasta na may cheese sauce.