Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Ano Daw Talaga an Itsura ni Jesus?

Ano Daw Talaga an Itsura ni Jesus?

Mayo nin siisay man an may ritrato ni Jesus. Dai niya nuarin man ipinapinta o ipinaukit an saiyang itsura. Pero, sa laog nin dakul na siglo, mahihiling siya sa mga gibo nin mga pintor, eskultor, asin iba pa.

Siyempre, dai ninda aram kun ano talaga an itsura ni Jesus. Sa parati an naiisip nindang itsura niya nakadepende sa kultura, mga paniniwala sa relihiyon, asin sa gusto kan mga nagpapagibo kan ladawan niya. Dawa arog kaiyan, an saindang ginibong mga ladawan puwedeng makaimpluwensiya asin makaparibong pa ngani sa pagmansay kan mga tawo dapit ki Jesus asin sa mga itinutukdo niya.

An iba man, ilinaladawan si Jesus bilang sarong tawong maluya an hawak na may halabang buhok saka manipis na barabas, o na mamunduon paghilingon. Sa ibang paglaladawan man, si Jesus garo misteryoso, na may pabilog na liwanag sa ibabaw kan saiyang payo (halo), o na harayo sa mga tawo. Tama daw an mga paglaladawan na iyan ki Jesus? Paano niyato iyan maaaraman? An sarong paagi iyo an pagsiyasat sa mga sinasabi sa Bibliya na makakatabang sa sato na maaraman kun ano an posibleng itsura niya. Makakatabang man iyan sa sato na magkaigwa nin tamang pagmansay dapit sa saiya.

“NAG-ANDAM KA NIN SARONG HAWAK PARA SA SAKO”

Minalataw na kan bawtismuhan si Jesus, iyan an sinabi niya sa pamibi. (Hebreo 10:5; Mateo 3:13-17) Anong klaseng hawak iyan? Mga 30 taon bago kaiyan, nagsabi an anghel na si Gabriel ki Maria: “Magbabados ka asin mangangaki nin sarong aking lalaki, . . . Aki nin Diyos.” (Lucas 1:31, 35) Kaya, si Jesus perpektong tawo, arog ni Adan kan lalangon ini. (Lucas 3:38; 1 Corinto 15:45) Siguradong guwapo si Jesus, asin posibleng may pagkakaagid siya sa saiyang Judiong ina na si Maria.

May barabas si Jesus, arog kan napagkatudan kan mga Judio na kabaliktaran sa mga Romano. Iyan simbolo nin dignidad asin pagigin kagalang-galang; bako iyan halabaon asin malinig iyan hilingon. Siguradong pinuputulan ni Jesus an barabas niya saka pirming pinapabulugan o pinapatusaran an buhok niya. Idto sanang mga naglilingkod bilang Nazareo, arog ni Samson, an dai nagpapabulog.—Bilang 6:5; Hokom 13:5.

Sa laog nin haros 30 taon, nagtrabaho si Jesus bilang karpintero, na mayong modernong mga kagamitan. (Marcos 6:3) Kaya, siguradong pusog an hawak niya. Sa kapinunan kan saiyang ministeryo, solo niyang “pinalayas . . . sa templo an gabos na may mga karnero saka baka, asin inula niya an mga sinsilyo kan mga pararibay nin kuwarta saka itinuwal an saindang mga lamesa.” (Juan 2:14-17) Sarong makusog na tawo sana an makakagibo kaiyan. Ginamit ni Jesus an hawak na itinao sa saiya nin Diyos para gibuhon an ipinagbuot sa saiya: “Dapat na ipahayag ko man sa ibang mga siyudad an maugmang bareta kan Kahadian nin Diyos, huli ta dahil kaini kaya ako isinugo.” (Lucas 4:43) Kaipuhan nin ekstraordinaryong kusog para mabaklay an bilog na Palestina asin maipaabot an mensaheng iyan.

“MADYA KAMO SA SAKO, . . . ASIN PAPAGINHAWAHON KO KAMO”

Huli sa mabuot na lalawgon asin magayon na paggawi ni Jesus, an pangagdang ini nakaengganyo partikular na sa mga “nagpapagal saka nagagabatan.”  (Mateo 11:28-30) Paagi sa ipinahiling niyang pagkamuot asin kabuutan, nagin totoong-totoo an saiyang panuga na kaginhawahan para sa gabos na gustong makanuod sa saiya. Dawa an mga aki gustong magin harani ki Jesus, huling sinasabi kan Bibliya: “Kinugos niya an mga aki.”—Marcos 10:13-16.

Dawa ngani nag-agi si Jesus nin grabeng sakit bago magadan, bako siyang mamunduon na tawo. Halimbawa, sa sarong kasal sa Cana, nakadagdag sa kaugmahan kan okasyon an paggibo niya sa tubig na magin marahay na klaseng arak. (Juan 2:1-11) Sa iba pang mga pagtiripon, nagtukdo siya nin dai malilingawan na mga leksiyon.—Mateo 9:9-13; Juan 12:1-8.

Urog sa gabos, paagi sa paghuhulit ni Jesus, natawan niya nin maugmang paglaom na mabuhay nin daing katapusan an mga nagdadangog sa saiya. (Juan 11:25, 26; 17:3) Kan iistorya kan 70 disipulo niya an mga eksperyensiya ninda sa paghuhulit, “labi-labi an saiyang kaugmahan” asin nagsabi: “Ipag-ugma nindo an bagay na nakasurat na sa langit an mga pangaran nindo.”—Lucas 10:20, 21.

“ALAGAD DAPAT NA BAKO KAMONG AROG KAIYAN”

An mga lider nin relihiyon kan panahon ni Jesus naggibo nin mga paagi tanganing sa sainda maipokus an atensiyon asin maiduon an saindang posisyon. (Bilang 15:38-40; Mateo 23:5-7) Bakong arog ninda, sinabihan ni Jesus an saiyang mga apostol na dai ‘dominaron’ an iba. (Lucas 22:25, 26) Sa katunayan, si Jesus nagpatanid: “Mag-ingat kamo sa mga eskriba na gustong naglalakaw na nakasulot nin haralabang bado asin gustong tinatawan sinda nin galang sa mga pampublikong lugar.”—Marcos 12:38.

Bakong arog ninda, si Jesus nag-iiba sa kadaklan, na kun minsan dai siya naririsa kan mga tawo. (Juan 7:10, 11) Dawa kun kaibanan niya an saiyang 11 maimbod na apostol, dai siya napapalain sa sainda. An traydor na si Judas hinadukan siya bilang “tanda na napagkasunduan,” tanganing maaraman kan mga madakop kun siisay si Jesus.—Marcos 14:44, 45.

Baga man dai ta aram an dakul na detalye manungod ki Jesus, malinaw na an itsura niya bakong arog kan pirming paglaladawan sa saiya. Pero an mas mahalaga, bako kun ano talaga an itsura niya kundi kun ano an pagmansay niyato sa saiya ngunyan.

“DIKIT NA SANANG PANAHON, DAI NA AKO MAHIHILING KAN KINABAN”

Sinabi iyan ni Jesus mga pirang oras bago siya magadan asin ilubong. (Juan 14:19) Itinao niya an saiyang buhay bilang “pantubos na karibay nin dakul.” (Mateo 20:28) Sa ikatulong aldaw, siya binuhay nin Diyos “sa hawak na espiritu” asin “itinugot na mahiling siya” kan pira sa mga disipulo niya. (1 Pedro 3:18; Gibo 10:40) Ano daw an itsura ni Jesus kan magpahiling siya sa mga disipulo niya? Minalataw na medyo iba na sa dati niyang itsura, ta dai ngani tulos siya nabisto dawa kan dayupot niyang mga disipulo. Namaluan siya ni Maria Magdalena na sarong hardinero; asin namaluan man siya na sarong dayo kan duwang disipulong pa-Emaus.—Lucas 24:13-18; Juan 20:1, 14, 15.

Paano ta dapat iladawan si Jesus ngunyan? Labing 60 taon pagkagadan ni Jesus, an namumutan na si apostol Juan, nagkaigwa nin mga bisyon dapit ki Jesus. Dai nakahiling si Juan nin sarong tawo na madali nang magadan sa krus. Imbes, nahiling niya an “Hadi nin mga hadi asin Kagurangnan nin mga kagurangnan,” an Hadi kan Kahadian nin Diyos, na madali nang mandaog sa mga kaiwal nin Diyos, na mga demonyo patin tawo, asin na matao nin daing katapusan na mga bendisyon sa mga tawo.—Kapahayagan 19:16; 21:3, 4.