Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 TEMA SA COVER | ANO AN PINAKAMAGAYON NA REGALO SA GABOS?

An Paghanap nin Pinakamagayon na Regalo

An Paghanap nin Pinakamagayon na Regalo

Bakong madali an paghanap nin pinakamagayon na regalo na maitatao mo. Tutal, an reregaluhan an talagang makakapagsabi kan halaga kaiyan. Asin an pinakamagayon na regalo para sa saro posibleng bako para sa iba.

Halimbawa, posibleng pinakamagayon na iregalo para sa sarong tin-edyer an pinakabagong gadyet. Pero para sa sarong adulto, posibleng mas pahalagahan niya an regalo na may sentimental na halaga, arog baga nin sarong bagay na ipinamana sa saiya. Sa ibang kultura, kuwarta an mas gustong regalo kan mga hoben saka gurang tanganing magamit sa ano man na bagay na gusto ninda.

Dawa bakong madali, dakul sa mga indibidwal na gustong magtao nin regalo an padagos na naghahanap nin pinakamagayon na regalo para sa sarong espesyal na tawo. Minsan ngani dai ka pirming makakahanap kan regalong iyan, may nagkapirang bagay na puwede mong isaisip tanganing matabangan kang mahanap an pinakamagayon na regalo. Pag-ulayan niyato an apat na bagay na puwedeng makapaugma sa maako kan regalo.

Kun ano an gusto kan tatawan. Sarong lalaki na taga Belfast, Northern Ireland, an nagsabi na an bisikletang pangkarera na naresibi niya kan 10 o 11 anyos siya an pinakamagayon na regalo. Taano? “Huling gustong-gusto ko iyan,” an sabi niya. Ipinapahiling kaiyan na mas mapapahalagahan an sarong regalo kun iyan gustong-gusto kan maako. Kaya isipon an tawo na gusto mong tawan nin regalo. Purbaran na aramon kun ano an pinapahalagahan niya, huling sa parati nakakaimpluwensiya iyan sa kun ano an gusto niya. Halimbawa, para sa mga may edad na, mas mahalaga sa sainda na makaibanan an saindang pamilya. Tibaad gusto ninda na sagkod na mapupuwede pirmi nindang mahiling an saindang mga aki saka makuapo. Posibleng mas mapapahalagahan ninda an pagbakasyon kaiba kan bilog na pamilya kisa sa ano man na regalo.

Tanganing maaraman mo an gusto nin sarong tawo, magin marahay na paradangog. Dinadagka kita kan Bibliya na “magin alisto sa pagdangog, maluway sa pagtaram.” (Santiago 1:19) Sa pakikipag-ulay aroaldaw sa saimong mga amigo o kapamilya, magdangog  na marhay para maaraman mo an mga gusto asin habo ninda. Paagi kaiyan, mas madali kang makakahanap nin regalo na talagang magugustuhan ninda.

Kun ano an kaipuhan kan tatawan. Puwedeng mas pahalagahan kan tatawan mo dawa an pinakasimpleng regalo kun iyan talagang kaipuhan niya. Pero paano mo iyan maaaraman?

Tibaad an pinakamadaling paagi tanganing maaraman an kaipuhan o gusto nin saro iyo na haputon siya. Alagad, para sa dakul, nakakabawas iyan sa kaugmahan sa pagtao, huling mas gusto ninda na surpresahon an tatawan ninda nin regalo na talagang kaipuhan kaini. Saro pa, may mga tawo na sinasabi an gusto o habo ninda, pero sa parati dai ninda sinasabi an talagang kaipuhan ninda.

Kaya, magin mapagrisa asin isipon an kamugtakan nin saro. Siya daw hoben, gurang, daing agom, may agom, diborsiyado, balo, may trabaho, o retirado? Dangan pag-isipan kun anong regalo an posibleng angay sa kamugtakan o pangangaipo nin saro.

Tanganing maaraman kun ano an mga pangangaipo kan tatawan mo nin regalo, maghapot sa iba na kapareho niya an sitwasyon. Puwedeng masabi ninda sa saimo an partikular na mga pangangaipo ninda na dai aram kan iba. Huli kaiyan, posibleng maitao mo an regalo na dai hunaon kan iba na kaipuhan palan kan tatawan mo.

Kun nuarin an tamang panahon. An Bibliya nagsasabi: ‘An tataramon sa tamang panahon, abaang rahay!’ (Proverbio 15:23, An Banal na Biblia [Paulines]) Ipinapahiling kan tekstong ini na an satong tataramon na nasa tamang panahon puwedeng magkaigwa nin dakulang epekto. Totoo man iyan sa satong mga ginigibo. Kun paanong an mga tataramon na itinaram sa tamang panahon puwedeng makapaugmang marhay sa makakadangog kaiyan, an regalo man na itinao sa tamang panahon o sa angay na okasyon puwedeng makapaugmang marhay sa makakaresibi kaiyan.

Ikakasal an saro sa mga kaamigo mo. Sarong hoben an madali nang magradwar. Sarong mag-agom an madali nang magkaigwa nin aki. Pira sana ini sa mga okasyon na sa parati nagtatao kita nin regalo. Nahiling nin nagkapira na praktikal na gumibo nin lista nin espesyal na mga okasyon na mangyayari sa masunod na taon. Paagi kaiyan makakapagplano sinda kun anong regalo an angay para sa lambang okasyon. *

Siyempre, bako lang sa espesyal na mga okasyon kita nagtatao nin regalo. Sa gabos na panahon, puwede tang mamatian an kaugmahan sa pagtao. Pero, dapat kitang magin maingat. Halimbawa, kun tatawan nin sarong lalaki an sarong babayi nin regalo na mayong malinaw na dahilan, puwedeng isipon kan babayi na may gusto ini sa saiya. Ta kun bako iyan an totoong intensiyon niya, an pagtao nin regalo puwedeng magin dahilan nin dai pagkasinabutan o problema. Kaya, idinuduon kaiyan an saro pang mahalagang bagay na dapat tang pag-isipan—kun ano an motibo kan nagtatao.

Kun ano an motibo kan nagtatao. Arog kan sinambit na halimbawa, marahay na pag-isipan kun baga puwedeng mamis-interpretar kan nagresibi an motibo kan nagregalo. Sa ibong na lado, dapat man na siyasaton kan nagtatao an saiya mismong motibo. Iniisip kan kadaklan na tawo na marahay an saindang motibo sa pagtao, pero an totoo, dakul na nagreregalo sa partikular na mga okasyon an napipiritan sanang gibuhon iyan. An iba man, nagtatao nin regalo tanganing espesyal an magin pagtratar sa sainda o kaya may maako man sindang karibay.

Paano ka makakasigurado na marahay an motibo mo sa pagtao nin regalo? Sinasabi kan Bibliya: “An gabos na ginigibo nindo, gibuhon nindo na may pagkamuot.” (1 Corinto 16:14) Kun tunay na pagkamuot asin pagmakulog sa tatawan mo an nagpahiro sa saimo na magtao nin regalo, posibleng marhay na maugma niyang aakuon iyan asin maeeksperyensiyahan mo an urog na kaugmahan sa pagigin matinao. Kun gikan sa puso an saimong pagtao, napapaugma mo man an satong Ama sa langit. Kinomendaran ni apostol Pablo an mga Kristiyano kaidto sa Corinto huling bukas-palad asin maugma nindang sinuportaran an pag-ayuda sa saindang mga kapwa Kristiyano sa Judea. Sinabi sa sainda ni Pablo: “Namumutan nin Diyos an maugmang nagtatao.”—2 Corinto 9:7.

An pagsaisip sa mga bagay na iyan makakatabang na marhay sa sato tanganing makatao nin regalo na  talagang makakapaugma sa iba. An mga bagay na ini—asin an iba pa—may mahalagang kabtang sa areglo nin Diyos para sa katawuhan na mag-ako kan pinakamagayon na regalo sa gabos. Aramon ta sa sunod na artikulo kun ano an pinakamagayon na regalong iyan.

^ par. 13 Dakul man na tawo an nagreregalo pag may birthday saka pag may mga selebrasyon. Pero, an mga okasyon na ini sa parati may kaibang mga gibuhon na dai itinutukdo kan Bibliya. Hilingon sa magasin na ini an artikulo na “Naghahapot an mga Parabasa—Para Daw sa mga Kristiyano an Pasko?