Sinisimbag daw nin Diyos an gabos na pamibi?

SASABIHON MO DAW NA . . .

  • Sinisimbag niya gabos

  • Nagpipili sana siya

  • Mayo siyang sinisimbag

AN SABI KAN BIBLIYA

‘Harani si Jehova sa gabos na nag-aarang sa saiya sa katotoohan.’—Salmo 145:18.

ANO PA AN MANUNUDAN TA SA BIBLIYA?

  • Dai dinadangog nin Diyos an pamibi kan mga nagrerebelde sa saiya. (Isaias 1:15) Pero puwede sindang ‘makipaghusay’ sa saiya paagi sa pagbago kan gibo ninda.—Isaias 1:18.

  • Para simbagon nin Diyos an pamibi ta, dapat na kauyon iyan kan mga kahagadan niya na mababasa sa Bibliya.—1 Juan 5:14.

Kaipuhan daw na may partikular na posisyon kun namimibi?

AN SABI KAN IBA dapat nakaluhod, nakaduko an payo, o magkakaputan an duwa mong kamot. Ano sa hiling mo?

AN SABI KAN BIBLIYA

Dinadangog nin Diyos an pamibi kan mga tawo ‘nakatukaw’ man sinda, ‘nakatindog,’ “nakalaob” o ‘nakaluhod.’ (1 Cronica 17:16; 2 Cronica 30:27; Esdras 10:1, An Banal na Biblia (Paulines); Guibo 9:40) Mayo siyang hinahagad na partikular na posisyon sa pagpamibi.

ANO PA AN MANUNUDAN TA SA BIBLIYA?

  • Dinadangog nin Diyos an mga mapakumbaba.—Salmo 138:6.

  • Puwede kang mamibi ano man an lengguwahe mo o dawa ngani silensiyo.—2 Cronica 6:32, 33; Nehemias 2:1-6.